English

English

"Dönüşen Dünyada İletişimin Rolü" Uluslararası Sempozyum

 

Sempozyum Konu Başlıkları

 • İletişim Teknolojilerindeki Değişimin Kültürel Yansımaları
 • Teknolojideki Değişimin Görsel-İşitsel Ürüne Yansımaları
 • Sanat ve Tasarım Yapıtlarının Teknolojik Değişimle Dönüşümü
 • Dönüşümde İletişim Etiği
 • İfade Özgürlüğü ve İletişimin Gücü
 • Sosyal Ağların İletişimdeki Yeri; Bilginin Güvenirliği
 • Medya Okuryazarlığı
 • Sinema ve Film Çalışmaları
 • Değişen İletişim Teknolojileri ve Siyaset İlişkisi
 • Teknolojideki Değişimin Görsel-İşitsel Ürüne Yansımaları
 • Sanat ve Tasarım Yapıtlarının Teknolojik Değişimle Dönüşümü
 • İletişim Teknolojilerindeki Gelişmelerin Hukuka Yansımaları
 • Kamusal Alanda İletişimin Değişen Yüzü
 • Kamu Hizmeti Yayıncılığının Geleceği
 • İletişim Eğitiminde Akreditasyon
 • İletişimde Ayrımcılık ve Nefret Söylemi
 • KKTC ve Türkiye’de Medya Sektörünün Temel Sorunları

 

Önemli Tarihler

Bildiri Özeti Gönderimi İçin Son Tarih:  15 Ocak 2018
Kabul Edilen Bildiri Özetlerinin İlanı:  25 Ocak 2018
Sempozyum Kayıt Dönemi:    01 - 16 Şubat 2018 
Bildiri Tam Metinlerinin Gönderimi için Son Tarih: 16 Şubat 2018  
Sempozyum Programının İlanı:   23 Şubat 2018

 

Bildiri özeti ddir@ciu.edu.tr adresine gönderilmelidir.

 

Bildiri Özet ve Metin Yazım Kuralları

 • Bildiri özeti 300 kelimeyi geçmemeli, 4-5 anahtar sözcük içermelidir.
 • Bildiri metni 3,000-5,000 sözcük arasında olmalı ve Microsoft Word programı, ‘Times New Roman’ yazıtipi, 12 punto, 1.5 satır aralığında hazırlanmalıdır.
 • Atıflar MLA-7th Edition’a göre yapılmalıdır.
 • Metnin akışında izlenecek sıra şu şekildedir: Metin, Kaynakça, Notlar (eğer varsa), Ekler (eğer varsa).
 • Metin, içerikle uygun alt başlıklara ayrılmalıdır.
 • Bildiri metni 16 Şubat 2018 tarihine kadar ddir@ciu.edu.tr e-posta adresine gönderilmelidir.