CIU-Mümtaz-İşcan

Prof. Dr. MÜMTAZ İŞCAN

Eczacılık Fakültesi

Telefon numarası +90 392 671 11 11
Dahili 2661
Ofis ST244
Diğer bilgiler

B.M. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları


Sağlık ve Kaliteli Yaşam

Öz geçmiş

Öğrenim Durumu
 • Ankara Toxicology (Doktora, 1982)
 • Ankara Eczacılık (Lisans, 1975)
Yönetilen Tezler

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • Nikelin fare karaciğeri mikrozomal karışık fonksiyonlu oksidaz enzim sistemi üzerine etkisinin araştırılması
 • Sitokrom P450’ye bağımlı olan kumarin 7-hidroksilasyonunun bireylerarası değişkenliğinin araştırılması
 • Meme dokusu karsinomalarında lipid peroksidasyon düzeyinin araştırılması
 • Meme kanserinde polisiklik aromatik hidrokarbonları karsinojenik ürünlerine dönüştüren etoksiresorufin O-deetilaz enzim aktivitesinin araştırılması
 • Kadmiyum ve nikelin sıçan testis ksenobiyotik metabolizması üzerine etkilerinin araştırılması
 • Varfarin, karbamazepin ve amitriptilin’in metabolizma düzeyindeki ilaç etkileşmelerinin klinik açıdan önemi
 • Akciğer kanserinde metabolik (GSTP1) polimorfizmin kanserle ilişkisi
 • Kalsiyum kanal blokerlerinin metabolizma düzeyindeki ilaç etkileşmeleri ve CYP3A4 izoziminin önemi
 • Akciğer kanserinde metabolik (CYP1) polimorfizminin ilaç rezistansındaki rolü
 • Türk toplumunda bazı bireylerde GSTP1 gen polimorfizminin incelenmesi
 • Türk toplumunda bazı bireylerde GST Omega 1 (A140D) Gen polimorfizminin İncelenmesi
 • Akciğer kanserinde metabolik (CYP1B1) polimorfizmin ilaç rezistansındaki rolü
 • Akciğer kanserinde metabolik (CYP3A4) polimorfizmin ilaç rezistansındaki rolü

Yönetilen Doktora Tezleri

 • Sigara dumanının sıçan karaciğeri ve akciğeri ksenobiyotik metabolize eden enzimleri üzerine etkilerinin araştırılması
 • Meme dokusu karsinomalarında antioksidan enzim aktivitelerinin araştırılması
 • Polisiklik aromatik hidrokarbonlara maruziyette metabolik polimorfizmin bireysel duyarlılıktaki rolünün araştırılması
 • Akciğer kanserinde metabolik polimorfizmin ilaç rezistansındaki rolü
 • Akciğer kanserinde metabolik (CYP2E1) polimorfizmin ilaç rezistansındaki rolü
 • Akciğer kanserinde metabolik (mEH) polimorfizmin ilaç rezistansındaki rolü
 • Asbeste bağlı malign mezotelyomada serum periostin, tenascin-C, eopterin, YKL-40 ve indolamin 2,3-dioksijenaz düzeylerinin değerlendirilmesi
Projeler
 • Asbeste bağlı malign mezotelyomada serum periostin, tenascin-C, eopterin, YKL-40 ve indolamin 2,3-dioksijenaz düzeylerinin değerlendirilmesi
 • Akciğer kanserinde metabolik (CYP3A4) polimorfizmin ilaç rezistansındaki rolü
 • Akciğer kanserinde metabolik (CYP1B1) polimorfizmin ilaç rezistansındaki Rolü
 • Akciğer kanserinde metabolik (CYP2E1) polimorfizminin ilaç rezistansındaki rolü
 • Türk toplumunda bazı bireylerde GST Omega 1 (A140D) Gen polimorfizminin İncelenmesi
 • Akciğer kanserinde metabolik (CYP1) polimorfizminin ilaç rezistansındaki rolü
 • Akciğer kanserinde metabolik (GSTP1) polimorfizminin ilaç rezistansındaki rolü
 • PAH’lara naruziyette metabolik polimorfizmin bireysel duyarlılıktaki rolünün araştırılması
 • Meme kanserinde rol oynayan CYP1A1 ve CYP1B1’in normal ve neoplastik insan meme dokusu hücrelerinde ekspresyonları ve lokalizasyonlarının araştırılması
 • Kadmiyum ve nikelin birlikte sıçan akciğeri ve böbreğinde ksenobiyotiklerin aktivasyonunda rol oynayan sitokrom P450 sistemi üzerine etkisinin araştırılması
 • Van gölü kirliliğinin biyolojik indikatör olarak sitokrom P450 ve glutatyon S-transferaz enzim aktivitelrinin balıkta ölçümü ile izlenmesi
 • İnsanda kimyasal karsinojenlere bağlı meme kanseri oluşumunda Etoksiresorufin O-deetilaz (EROD, CYP1A1) aktivitesinin rolü
 • İnsan meme kanserinde etoksiresorufin O-deetilaz (CYP1A1) enzim aktivitesinin rolü
 • Serbest radikaller ve lipid peroksidasyon üzerine retinodial aktiviteye sahip benzimidazol bileşiklerinin etkisi
 • Meme dokusu karsinomalarıda antioksidan enzim aktivitelerinin Araştırılması
 • Kadmiyum ve nikelin birlikte sıçan ve bobay karaciğeri monosijenazları ve Glutatyon konjugasyon enzimleri üzerine etkisinin araştırılması
 • Nikelin fare karaciğeri mikrozomal karışık fonksiyonlu oksidaz enzim Sistemine etkisinin araştırılması
 • Sigara dumanının karaciğer ve akciğer ksenobiyotik metabolize eden enzimlere etkisinin araştırılması
Ödüller
 • ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ TEŞVİK ÖDÜLÜ (1997)
 • SEDAT SİMAVİ VAKFI SAĞLIK BİLİMLERİ ÖDÜLÜ (1993)
 • - TÜBİTAK TEŞVİK ÖDÜLÜ (Sağlık Bilimleri) (1991)
Çalışma Alanları
 • Moleküler Toksikoloji
 • Kimyasalların Risk değerlendirmesi