İletişim Fakültesi

Dijital Oyun Tasarımı

Süre 4 Yıl
Başvur
gorsel-iletisim-meyda-calismalari CIU-grafik-tasarim-programi-2 CIU-grafik-tasarim-programi-1

Program Hakkında

Dijital Oyun Tasarımı programının temel amacı, mezunlarını geleceğe hazırlamak için dijital ve interaktif içerik üretmeye yönelik en güncel araç ve teknolojileri öğrencilere öğretmektir. Program, piyasanın şu anda ihtiyaç duyduğu derslerle öğrencilere sanatsal ifadelerinin yanı sıra pratik beceri ve bilgilerini geliştirme fırsatı vermeyi planlamaktadır. 2D ve 3D animasyon, ses tasarımı, storyboard, karakter yaratma ve oyun teknolojisi derslerine ek olarak, ders müfredatı klasik çizim, illüstrasyon ve sanat derslerinin temelini içermektedir.

Eğitim Olanakları

Teorik ve pratik eğitim arasında dikkatli bir denge gözetilerek etkili eğitim amaçlanmaktadır. Öğrenciler sadece animasyon ve oyun tasarımının arkasındaki temel fikirleri anlamakla kalmayacak, aynı zamanda bu bilgileri çeşitli farklı alanlara uygulayabileceklerdir. Kısacası program, öğrencilerine hem etkileşimli eğlence alanında başarı için gerekli araçlardaki uzmanlık bilgisini hem de temel sanatsal kavramlarda yüksek teknik yetkinliği aktarmayı amaçlamaktadır. Staj olanakları ve özel projeler aracılığıyla, program aynı zamanda öğrencilerin yaratıcı yeteneklerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu, kendi estetiklerini ve yüksek derecede kişisel mükemmellik ve profesyonelliklerini oluşturmalarına yardımcı olacaktır. Bölüm, öğrencilerin en yüksek kalitede oyunlar ve animasyonlar yaratmalarını sağlayacak son teknoloji ekipmanlara sahiptir. Ek olarak, öğrenciler gerçeğe yakın insan animasyonları için bir hareket yakalama tesisine erişebileceklerdir. Ek olarak, tam dolu bir yeşil ekran stüdyosu ve yüksek kaliteli bir fotoğraf stüdyosu sayesinde öğrenciler bol miktarda prodüksiyon şansına sahip olurlar. Öğrenciler, fakülte içindeki televizyon stüdyolarına, ses stüdyolarına, kurgu odalarına ve video ekipmanına erişebilir.

gorsel-iletisim-tasarimi-lisans-programi

Kariyer Alanları

Çeşitli endüstrilerde Dijital Oyun Tasarımı derecesi mezunları için birçok iş olanağı bulunmaktadır. Örneğin, mezunlar animasyon ve oyun tasarım şirketlerinde, reklam ajanslarında, yapım şirketlerinde ve TV kanallarında yapımcı, sanat yönetmeni, animatör, karakter tasarımcısı, arayüz tasarımcısı ve görsel efekt süpervizörü olarak iş bulmakta çok az sorun yaşayacaklardır. Öğrenciler ayrıca kendi yapım şirketlerini kurabilecek ve görece düşük iş giriş masrafları sayesinde dünya çapındaki animasyon ve oyun tasarımı pazarlarına hizmet edebileceklerdir.

İletişim

İletişim Fakültesi
Çevik Uraz Merkezi, CU124
Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2301
Fakülte E-posta: secretary-foc@ciu.edu.tr
Dekan: Prof. Dr. Aytekin İŞMAN
Dekan E-posta: aisman@ciu.edu.tr
 

Zorunlu Dersler

Birinci Dönem
OKUMA VE YAZMA BECERİLERİ-I

Ders Kodu

ENGL141

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

Bu ders, öğrencilerin dinleme, konuşma, okuma ve yazma ve çalışma becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Ders, kontrollü aktiviteler aracılığı ile öğrencilerin iletişim becerilerini geliştirmeye fırsat sunmakta ve öğrencileri eğitim dili İngilizce olan müfredatları takip edebilmeleri için gerekli olan temel çalışma becerileri ile donatmayı hedeflemektedir. Ders, ayrıca, öğrencilere yeni edinilen bilgileri süzgeçten geçirme ve bu edinilen yeni bilgileri yeni durumlara nasıl uygulayabileceklerini öğrenme ve eleştirel düşünme için gerekli olan soru sorma becerilerini geliştirme fırsatı sunmaktadır. Buna ilaveten, bu ders öğrencilerin çeşitli okuma parçalarını gözden geçirerek anlamalarını kolaylaştırmak için ana fikir bulma, detayları ana fikirden ayırt etme gibi gerekli olan farklı stratejileri öğrenmelerini mümkün kılmaktadır.
ANİMASYON VE OYUN TASARIMINA GİRİŞ

Ders Kodu

GADS101

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

Giriş niteliğindeki bu derste amaçlanan, öğrencilerin hem animasyon hem de oyun tasarımında kullanılan yöntem ve tekniklerle ilgili bilgi ve anlayış kazanmalarını sağlamaktır. Animasyon ve Oyun Tasarımına Giriş Dersi kapsamında, uyum, kontrast, bütünlük, ikilem, baskınlık, tekrar, ritim, analoji, metafor ve benzeri konular üzerinden tasarımın ana kavramları ve prensipleri incelenecektir. Yanı sıra şekil, form ve uzam kompozisyonları da, ders kapsamında ışık, renk, doku, gölge, algının gestalt prensipleri, şekil-alan ilişkisi, yönelim ve biçim değiştirme gibi görsel ifade biçimlerine odaklanılarak işlenecek konular arasında yer almaktadır. Bu dersin sonunda, öğrencilerin, animasyon ve oyun tasarımının tarihi, çeşitleri, prensipleri ve süreçleri hakkında temel düzeyde bilgiye sahip olmaları beklenmektedir.
ÇİZİM VE KİL MODELLEME

Ders Kodu

GADS103

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

Çizim ve Kil Modelleme dersi, çizim ve kil modellemenin temel unsurlarına odaklanan ve üç boyutlu yaratıma giriş niteliğinde bir derstir. Çizim ve Kil Modelleme dersi, öğrencilerin kilden bir şeyler yaratma ve heykelcilik yöntemlerini kullanma sürecini gözlem yoluyla öğrenmelerini sağlar. Ders kapsamında, eskizlerden ve maketlerden üç boyutlu bir parça geliştirmek yoluyla, öğrencilerin kaynak materyalin ve yenilikçi fikirlerin kullanımına ilişkin farkındalığını artırmak amaçlanır. Öğrenciler, öncelikle tipografinin temelleri ve fikirlerinin grafiksel sunumu ile tanıştırılacak, daha sonra ise çizimlerine dayalı üç boyutlu bir modeli fiziki ortamda işleme yöntemleriyle uygulamalı olarak ilgilenecek ve bu dersin sonunda öğrenciler, üç boyutlu formu görme ve kavrama yetisi kazanacaklardır.
ANLATIYA GİRİŞ

Ders Kodu

GADS105

Kredi

3

Teorik Saat

0

Pratik Saat

3

AKTS

Bu dersin amacı, öğrencilere anlatının kendine özgü biçimsel özelliklerini tanıtmaktır. Öğrenciler, ders kapsamında öncelikle anlatısal metinlerin uygun şekilde yorumlanmasına yardımcı olacak temel kelime ve kavram dağarcığı ile tanıştırılacak ve hikaye anlatımının dijital oyunlarını hem biçimsel hem de içeriksel anlamda daha iyi hale getirmek için nasıl temel bir teknik olarak hizmet ettiğini öğreneceklerdir. İleride kendi özgün oyunları için uygun temaları ve teknikleri belirleyebilmelerine yardımcı olmak adına, öğrencilerden çeşitli tarihi ve modern oyunların hikayeleştirme yaklaşımlarını değerlendirmelerine ve anlamalarına yardımcı olunacaktır. Bu derste öğrenciler, üç perdelik yapı gibi yerleşik anlatı tekniklerinin oyunlarda nasıl çalıştığını ve bunları oyun stratejisine nasıl dahil edeceklerini anlayacaklardır. Ders sonunda öğrenciler, ilgi çekici bir oyun konsepti üretmek için karakteri, ortamı ve yapıyı nasıl belirleyeceklerini öğreneceklerdir.
MEDENİYET TARİHİ

Ders Kodu

HIST100

Kredi

0

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

Bu dersin amacı tarih boyunca gelişen medeniyetleri ana hatlarıyla anlamak ve anlamlandırmaktır. Uygarlık, tarih ve tarih öncesi gibi kavramlar tartışıldıktan sonra, derste ilk uygarlıkların ortaya çıkmasını zorlayan koşullar ve bu koşulların insanlığın gelişmesindeki etkileri de incelemektedir. Derste esas olarak, ilk uygarlıklar; sırası ile Mezopotamya, Mısır, Ege, Klasik Yunan, Helenistik, Roma, Hint ve sonrasında Çin uygarlıkları incelenmektedir. Bu uygarlıkların temsil ettiği siyasi, sosyal, ekonomik, kültürel kurumlar ve bunlara ek olarak fikrî gelişmeler de medeniyet tarihi dersinin diğer odak noktalarını oluşturmaktadır. Siyasal ve toplumsal yapı, dinsel inanış ve kurumlar, aile yapısı, ekonomik faaliyetler, bilim, sanat ve felsefe bu derste üzerinde önemle durulan diğer konulardır.
BİLGİSAYARA GİRİŞ

Ders Kodu

ITEC110

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

Bu dersin amacı öğrencilere bilgisayar, donanım, yazılım, ağ, web, internet, bilgisayar güvenliği gibi temel bilgisayar konuları hakkında bilgi vermenin yanı sıra e-ticaret, bloglar, wiki, RSS, sosyal ağ ve Google uygulamaları, sağlık sorunları, yeşil bilişim ve erişilebilirlik gibi diğer gelişmekte olan teknolojiler konusunda da öğrencileri bilgi sahibi yapmayı hedeflemektedir. Öğrenciler derste bilgi teknolojisi bağlamında etik ilkeler, yasalar ve yönetmeliklere ilişkin temel etik, yasal ve sosyal konuları da yorumlama fırsatı bulacaklardır. Derste öğrenciler, bilgisayar terminolojisine aşina olmalarının yanı sıra Microsoft Office uygulama programlarının bazılarını (Word Excel ve PowerPoint) birebir kullanarak rapor hazırlama, biçimlendirme, grafik ekleme gibi beceriler elde edebileceklerdir.
MODERN TÜRKİYE TARİHİ

Ders Kodu

TARH100

Kredi

0

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

Bu derste, Osmanlı devlet ve toplum yapısı, devletin dağılmasına yol açan etkenler, Osmanlı modernleşmesi; Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Mütarekesi ve Sevr Anlaşması; partiler ve cemiyetler, Mustafa Kemal öncülüğünde ulusal direniş örgütlenmesi ve Kurtuluş Savaşı, Havza ve Amasya Genelgeleri, Kongreler, Misak-ı Milli, TBMM’nin açılışı, isyanlar, düzenli ordunun kuruluşu ve savaşlar; Mudanya Mütarekesi, Lozan Barış Antlaşması; Siyasal alanda devrim, devlet ve toplumun laikleşmesi, saltanatın kaldırılışı, cumhuriyetin ilanı, halifeliğin kaldırılması; 1921 ve 1924 anayasası, anayasal değişiklikler; Şeyh Sait İsyanı; çok partililik deneyimi, hukukta laikleşme ve modernleşme, eğitim ve kültürde millileşme ve laikleşme, Atatürkçülük ve Atatürk’ün 6 ilkesi, Atatürk dönemi Türk dış politikası(1923-1938) konuları işlenir.
GÖRSEL ALGI VE TASARIM

Ders Kodu

VICD111

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Görsel süreç kaynağa, fizyolojiye ve bilinç dinamiklerinin bütününe bağlı karmaşık bir yapıdır. Algıya dayalı enformasyon, mantık ve beyin aktivitelerinin bileşimiyle oluşur. Ders, bu bakımdan, görsel algı, düşünme, analiz, tasarım, yaratıcılık ve gözlem konularında öğrencilerin yetenek ve becerilerini daha da geliştirmeyi hedeflemektedir. Bu çerçeve içerisinde Görsel Algı ve Tasarımı dersi, tasarımın temel ve ileri düzeyli bileşenlerinin yanı sıra bellek ve bilişsel süreçlere ve bu olguların görsel algı ile etkileşimlerine odaklanmaktadır. Bu derste, ayrıca, görsel algı ve tasarıma ilişkin kuramsal yaklaşımlara da yer verilmektedir.
İkinci Dönem
YENİ MEDYAYA GİRİŞ

Ders Kodu

COMM104

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Yeni Medyaya Giriş dersi, bilgi-iletişim teknolojilerinin gelişiminin sonucu olarak ortaya çıkan yeni medya ortamının tanımlanması ve özelliklerinin öğretilmesini amaçlamaktadır. Bu çerçevede ders kapsamında, geleneksel tek yönlü iletişiminden çift-yönlü, etkileşimli iletişim ortamına geçiş süreci; yeni medya ortamlarını geleneksel medyadan farklılaştıran özellikler; yeni medyanın temel dinamikleri; siberortam, siberortamda etkileşim, kullanıcı, kullanıcı türevli içerik yaratımı, alternatif medya, yurttaş medyası, bilgi toplumu, sanallık gibi olgular kavramsal ve kuramsal olarak ele alınmaktadır. Bunların yanı sıra, yeni medyanın kişisel ve kitle iletişimini ne şekilde değiştirdiği ve dönüştürdüğü; toplumsal-siyasal-kültürel yaşamdaki etkisi ile yeni medya ortamlarında bilgi ve kültürün nasıl paylaşıldığı ve organize edildiği ders kapsamında tartışılacak konular arasında yer almaktadır.
OKUMA VE YAZMA BECERİLERİ-II

Ders Kodu

ENGL142

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

Bu ders, ENG 101 kodlu dersin devamı niteliğindedir. Ders öğrencilerin dinleme, konuşma, okuma, yazma ve çalışma becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Derste, venn şeması kullanılarak karşılaştırma ve kıyaslama, komposizyon yazımı desteklenmektedir. Buna ek olarak, kompozisyon yazımı için gerekli bağlaçların öğrenilmesi dersin amaçlarındandır. Ayrıca, öğrenciler derste fikir ve olgusal gerçek cümleler arasındaki farkı ve karşı görüş ve onu çürütmek için kullanılan cümlelerin nasıl yazıldığını öğrenerek, dört paragraflık eleştirisel komposizyon yazabileceklerdir. Böylece, öğrenciler karşılaştırma ve kıyaslama komposizyonu ile eleştirisel komposizyonun farkını ayırt edebileceklerdir. Ayrıca, öğrenciler istenilen konularda sunum tekniklerini kullanarak, sunum yapacaklardır. Buna ilaveten, bu ders öğrencilerin çeşitli okuma parçalarını okuyarak özetleyebilme ve okuma stratejilerini kullanarak, parçadan sonuçlar, anlamlar çıkarmaları hedeflenmektedir.
OYUN MOTORLARINA GİRİŞ

Ders Kodu

GADS102

Kredi

4

Teorik Saat

2

Pratik Saat

3

AKTS

Bu ders, öğrencileri çeşitli programlama dillerinde video oyunlarının geliştirilmesini optimize eden ve basitleştiren ayarlar ve yapılandırmalarla "oyun mimarisi" veya "oyun çerçevesi" olarak da adlandırılan bir yazılım geliştirme ortamı olarak bir oyun motorunun nasıl olması gerektiği ile ilgili hazırlarken oyun motorunun tanımlanması ve gerekli kavramların öğrenilmesine hazırlar. Bu dersin temel amacı, oyun motorları içerisinde görsel tasarım ve seviye tasarımı odaklı modelleme içeren farklı programlar kullanılarak elde edilen çıktıları kullanarak dijital oyunlar geliştirmektir. Söz konusu dijital oyun geliştirme süreçlerinde öğrencilerin proje tabanlı oyun geliştirme sürecine aktif katılmaları beklenmektedir. Derste çeşitli oyun motorlarından özellikle endüsride kullanılan programlar tanıtılacak ve oyun geliştirme sürecinde kullanımları öğrencilere uygulamalarla öğretilecektir.
OYUN TASARIMCILARI İÇİN ÇİZİM VE STORYBOARD

Ders Kodu

GADS104

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

Bu ders, video oyunları için öykü geliştirme sürecinin kendine has özellikleri ve gerekliliklerine bir giriş niteliği taşımaktadır. Sinema ve televizyonda sıklıkla tercih edilen düzçizgisel anlatı biçiminden farklı olarak oyun anlatıları, genellikle etkileşimli ve düzçizgisel olmayan bir nitelik sergilemekte, bu nedenle, çeşitli oyun platformları için anlatı geliştirme, yazma ve sunma sürecinde farklı tekniklerin kullanımı öne çıkmaktadır. Bu ders kapsamında, öğrencilerden öncelikle farklı türlerden varolan oyun örneklerinin anlatılarını ve senaryo yazma biçimlerini incelemeleri ve ardından kendi oyun senaryolarını geliştirmeleri beklenmektedir. Öykü fikirlerini görsel bir biçimde sunmaları beklenen öğrenciler, bu amaçla prodüksiyon aşamasına geçmeden önce anlatılarını sektörün gerekliliklerine uygun olarak storyboard şeklinde görselleştirip sunmayı öğreneceklerdir.
PROGRAMLAMAYA GİRİŞ

Ders Kodu

ITEC112

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

Programlamaya giriş dersi, problemlere algoritmik çözümler üretmeyi amaçlar. Bu esasla, temel programlama yapılarını ve tekniklerini C ++ programlama dilini kullanarak tanıtmaktadır. Dersi tamamlayan öğrenciler, spesifik olarak problemleri algortitma - akış şemaları ve sözde kodları -, veri tipleri, aritmetik ve mantık operatörleri, kontrol deyimleri (if, if / else, switch case), döngü deyimleri (while, for, do / while) kullanarak programlama yapabileceklerdir. Bunun yanında, standart fonksiyonları, rasgele sayı üretimini ve bunların kullanım alanlarını, kullanıcı tanımlı fonksiyonları, küresel ve yerel değişkenleri, dizileri, diziler üzerinde arama algoritmalarını ve işaretçileri kullanarak çözmeyi öğreneceklerdir. Laboratuvar derslerinde ise her konuyla ilgili pratik yapılmakta, programlar yazılmakta veya mevcut programlar modifiye edilerek farklı çözümler üretilmektedir.
PSİKOLOJİ

Ders Kodu

PSYC110

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu dersin amacı, psikoloji biliminin kapsadığı geniş bir yelpazeye giriş sağlamaktır. Bu dersin sonunda öğrenciler, davranışları incelemek için kullanılan temel teorileri ve araştırma yöntemlerini bilir. Bunlara psikolojik işlevlerin, duyumun, algılamanın ve farklı bilinç durumlarının biyolojik temelleri dahildir. Bilişsel konulara ek olarak, ders sosyal, gelişimsel ve klinik psikolojiye bir giriş sağlar.
TÜRKÇE

Ders Kodu

TREG100

Kredi

0

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

Bu dersin temel amacı öğrencilere daha ilerideki çalışmaları için bu disipline ait gerekli, temel arka planı sağlamaktır. Ders, Türk Dili'nin doğası hakkında genel bir özet ile başlar, Türkçe imla kuralları, anlatım bozuklukları ve doğru kullanımı, uygulanması, yazılı anlatım türleri, Türkçe yapım ve çekim ekleri, yazılı anlatım türlerinin incelenmesiyle devam eder. Başlıca ders konuları arasında sayabileceğimiz başlıklar; formal yazılar, özgeçmiş, dilekçe, köşe yazılarının dil ve üslup açısından değerlendirilmesi olarak sıralanabilir. Dersi tamamlayan öğrenciler Türkçe gramer yapısı ve Türkçenin ses özelliklerini öğrenmiş olacaklardır. Derste yazma yöntemleri, metinsel ve bağlamsal biçimlerde ele alınacaktır.
TÜRKÇE

Ders Kodu

TURK100

Kredi

0

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

Bu ders, kendi ihtiyaçlarını Türkçe’yi kullanarak belirtmek isteyen yabancı öğrencilere Modern Türkçe hakkında kısa bilgiler sunmaktadır. Bu derste, öncelikle Türkçe ve İngilizce alfabeleri arasındaki farklar, özellikle İngilizce alfabede bulunmayan Türkçe harfler ve tüm harflerin telaffuzu, Türkçe’deki temel dilbilgisi ve cümle yapıları irdelenmektedir. Buna ek olarak, gerekli dilbilgisi ve kelime bilgisi farklı durumlarda şekillenen günlük hayata ilişkin aktivitelerle geliştirilecektir. Kendini Türkçe dilini kullanarak tanıtma, birilerini selamlama, iyelik sıfatlarını kullanarak sahip oldukları nesnelerden bahsetme, geniş zamanı kullanarak olumlu, olumsuz ve soru cümleleri oluşturma, saatleri söyleme, kendi zaman çizelgeleri hakkında konuşma, nesnelerin yerini tarif ederken işaret zamirlerini kullanma, aile üyelerine ilişkin kelimelere aşina olma konuları bu ders çerçevesinde öğrenciye kazandırılacaktır.
Üçüncü Dönem
OYUN PROGRAMCILIĞININ TEMELLERİ

Ders Kodu

GADS201

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

Oyun Programcılığının Temelleri dersi, öğrencileri oyun geliştirme sürecinde kullanılan programlama pratikleriyle uygulamalı olarak tanıştırmayı amaçlar. Bu ders kapsamında endüstriyel standartlardaki yazılım araçlarının incelenmesi ve kullanılması aracılığıyla öğrencilerin, oyun tasarımının programlama ile ilgili becerilerini geliştirmeleri beklenmektedir. Oyun Programcılığının Temelleri dersinde öğrenciler, program tasarımının temelleri, kod analizi, problem çözme süreçleri, yazılım testleri ve nesne yönelimli tasarım gibi genel programlama prensiplerini uygulamalı bir şekilde öğreneceklerdir. Buna ek olarak ders, oyun fiziği, yapay zeka, oyun motorlarının kullanımı, seviye tasarımı, oyuncu davranışı ve etkileşim, oyun kuralları ve mekaniği, kullanıcı arayüzleri gibi özellikle oyun tasarımı ve oyun geliştirme pratikleri için temel niteliğindeki çeşitli konuların genel bir değerlendirmesini sunacaktır.
OYUN TASARIMINDA SES VE MÜZİK

Ders Kodu

GADS203

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

Oyun Tasarımında ses ve müzik dersi, öğrencileri sesin kullanımı ve yaratımının sanatsal ve teknolojik yönleriyle tanıştırmayı amaçlar. Ders kapsamında öğrenciler, varolan oyun yazılımlarında kullanılan müzik ve diğer ses efektlerini analiz edecekler, stüdyo ortamında ve oyunlarda ses prodüksiyonun esas teşkil eden kavramlarını öğreneceklerdir. Üzerinde durulacak kavramlar arasında Uyarlanabilir (adaptive), Dinamik ve Etkileşimli Ses, Anlatıya-dahil (diegetic) ve Anlatı-dışı (non-diegetic) ses, Kinetik Hareketli Etkileşim (Kinetic Gestural interaction) ve Arayüz sesi bulunmaktadır. Dersin uygulamalı kısmında öğrenciler, ProTools gibi endüstri standartlarında yazılımlar kullanarak oyunlarda kullanılmaya uygun ses kaydetme, kurgulama, miksaj, manipülasyon ve prodüksiyon tekniklerinde deneyim kazanacaklardır. Öğrencilerin bu ders kapsamında uygulamalı olarak öğrenecekleri ses kayıt, kurgu ve prodüksiyon tekniklerini ilerleyen dönemlerde alacakları derslerde de kullanmaları beklenmektedir.
OYUN SEVİYE TASARIMI

Ders Kodu

GADS205

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

Oyun Seviye Tasarımı dersi kapsamında amaçlanan, öğrencilere, oynanabilir alanların yaratılmasına odaklanan video oyunu tasarımının çok önemli bir yönü olan oyun düzeyinde tasarımın temellerini öğretmektir. Derste öğrencilerin oyun boyunca oyuncu(lar)ın hareketini yönlendiren iyi tasarlanmış seviyeler oluşturmaları beklenecek ve tasarım sürecindeki önemli adımlarla birlikte bir oyun seviyesi tasarlamayla ilgili temel kavramlar tanıtılacaktır. Oyun Seviye Tasarımı dersi, seviyenin ne olduğunu, seviyeleri tasarlamaktan kimin sorumlu olduğunu ve oyun seviyesi tasarımında yer alan farklı rolleri araştırır. Farklı örnek tasarımlar kullanarak, oyun endüstrisinde kullanılan tasarım sürecinin çeşitli aşamalarının unsurları ve bu unsurların zaman içinde nasıl geliştiği Oyun Seviye Tasarımı dersi kapsamında araştırılacak konular içerisinde yer almaktadır.
2D OYUN ANİMASYONU

Ders Kodu

GADS207

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

Bu ders, öğrencileri Grafik Tasarım, Web Tasarımı veya Hareketli Grafik alanlarındaki ana çalışmalarına özgü proje tabanlı tasarım özetlerini üstlenme fırsatları sunarak tasarım mesleğine hazırlarken farklılıkları görmelerini amaçlar. Bu kurs aynı zamanda öğrencilerin, mevcut iki büyük 2D dijital animasyon yazılım paketi olan Flash ve After Effects hakkında temel ve işlevsel bir anlayış kazanmaları için klasik olarak eğitilmiş animasyon filmlerini incelemelerine olanak tanır. Öğrenciler, kısa bir animasyon filmi oluşturmak için simüle edilmiş bir üretim ortamında çalışacaklardır. Öğrenciler, çektikleri kısa filmlerin ardından bir karakter yaratıp canlandırdıkları bir egzersizle After Effect arayüzü hakkında daha fazla bilgi edinirler. Dersler anlatım ve bilgisayar laboratuvar uygulamalarından oluşmaktadır.
OYUN SANATI VE ESTETİĞİ

Ders Kodu

GADS209

Kredi

3

Teorik Saat

0

Pratik Saat

3

AKTS

Oyun Sanatı ve Estetiği dersi, öğrencileri, hem geçmişten günümüze çeşitli estetik kuramları bakımından, hem de estetikle ilgili güncel problemler bakımından, antik çağ filozoflarından bugüne “Sanat nedir?” sorusu üzerine temellenmiş olan sanat felsefesiyle tanıştırmak üzere tasarlanmıştır. Bu dersle amaçlanan, öğrencilere, özgün ve kaliteli oyun tasarımı projeleri üretebilmeleri için ihtiyaç duyacakları estetik bakışı kazandırmaktır. Oyun Sanatı ve Estetiği dersi kapsamında işlenecek konular arasında sanatın ana unsurları, sanat ilkeleri, Platon ve Leo gibi antik zaman estetik filozoflarının kuramları, sanat eleştirisi, görsel okur-yazarlık ve sanat, sanatı değerlendirme biçimleri, birer kavram olarak sanat ve güzellik, sanat ve duygu, sanat ve haz ve minimalizm yer almaktadır
OYUN İÇİN HİKAYELEŞTİRME VE SENARYO YAZIMI

Ders Kodu

GADS221

Kredi

3

Teorik Saat

0

Pratik Saat

3

AKTS

Oyun İçin Hikayeleştirme ve Senaryo Yazımı dersinde öğrenciler, hikaye anlatıcılığının inceliklerini öğrenerek çeşitli video oyunu türlerinde kullanılan hikayeleştirme biçimlerini inceleyeceklerdir. Öğrenciler ders kapsamında geleneksel anlatı (3 perdeli yapı) gibi çeşitli hikaye anlatıcılığı biçimlerinin özelliklerini ve dramatik yapının kuruluşu, karakter yaratma ve diyalog yazma gibi konular aracılığıyla senaryo yazımının temellerini öğrenerek bunları kendi oyun hikayelerine uyarlayacaktır. Buna ek olarak ders, öğrencilerin film öyküsü anlatımının inceliklerine ve bir öyküyü iyi yapan niteliklerin neler olduğuna dair bir farkındalık oluşturmalarına yardımcı olmayı hedeflemektedir. Ders kapsamında öğrencilerin, senaryo yazımına ve hikaye anlatıcılığına dair edindikleri kuramsal bilgileri uygulamaya dökerek kendi özgün dijital oyun senaryolarını yazmaları beklenmektedir.
AREA ELECTIVE

Ders Kodu

GADSXX1

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

AREA ELECTIVE
Dördüncü Dönem
ARAYÜZ VE ETKİLEŞİM TASARIMI

Ders Kodu

GADS202

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

Bu ders öğrencileri, yalnızca bir arayüzle ilgilenen UI, IxD ve görsel tasarımın aksine, UX tasarımının ürün ve hizmetlerin yanı sıra arayüzleri de içerdiğini anlamaya hazırlar. Etkileşim tasarımı, belirli bir andaki etkileşimlerle ilgilenirken, UX tasarımı, ürün veya sistemle tüm kullanıcı etkileşimlerine odaklanır. Kullanıcı tasarımı konsepti, mobil cihazlar için uygulamalar için tasarım yapan, tasarımların tanıtıldığı bir oyun tasarımıdır. Arayüz tasarımında kullanılabilirlik ve kullanışlılık uygulamalı olarak anlatılır. Öğrenciler görsel tasarım öğelerini kullanarak bilgisayar kullanıcı arayüzleri oluşturacak ve prototip arayüzleriyle ilgili endüstri standardındaki dillerin nasıl kullanılacağını öğreneceklerdir. Bir kullanıcı veya oyuncu için değerli olan bilgilerin nasıl temsil edileceği, arayüz aracılığıyla nasıl eğlenceli bir deneyim yaratılacağı, bir oyunun veya sistemin temasının arayüzün yarattığı deneyime nasıl genişletileceği konusunda pratik yapacaklar.
KARAKTER TASARIMI İÇİN ORGANİK MODELLEME

Ders Kodu

GADS204

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

Bu ders, üç boyutlu organik şekillerin dijital olarak şekillendirilmesini amaçlamaktadır. Öğrenciler, ders kapsamında gerçek ve sanal uzamda organik bir nesnenin 3 boyutlu özelliklerini anlayarak, çokgen (polygon) ve örgü (mesh) modellerini yapmayı öğreneceklerdir. Bu derste öğrenciler anatomi, figür oranları, figür çizimi, kostüm tasarımı, ortografik karakter çizimi, tasarım, ışık ve tonlama, renklendirme, dijital çizim ve boyama hakkında bilgi edineceklerdir. Öğrenciler özgün karakter tasarımı projelerini beş aşamada tamamlayacaklardır: fikir, araştırma, konsept geliştirme, çizim ve tasarım. Süreç ve uygulama odaklı olan bu ders, yaratıcı düşünme, tasarım aşamaları, tasarım odaklı düşünme, bağlam gibi konularla öğrencilerin dijital oyun projelerini profesyonel ve uygulamalı olarak geliştirmelerine yardımcı olacaktır.
KARMAŞIK OYUN MEKANİĞİ

Ders Kodu

GADS206

Kredi

6

Teorik Saat

4

Pratik Saat

4

AKTS

Bu ders, herhangi bir oyun formatında başarılı seviyeler oluşturmakla ilgili kavramları ve beceri setlerini öğretir. Vurgu, belirli bir oyun tasarımı, denge ve ritim tarafından yönlendirilen yapım ve teknik ve çevresel sınırlamaları ele alma yaklaşımları içindeki bütünleştirici seviyelere verilecektir. Öğrenciler, orijinal oyun estetiğini kullanmanın yanı sıra mevcut oyun motorları için seviyeler geliştireceklerdir. Gerçek zamanlı oluşturma teknolojisi, bir oyun sanatçısının, oyuncunun oyun alanındaki hareketlerine yanıt veren sürükleyici oyun ortamları yaratmasına olanak tanır. Bu dersteki öğrenciler, olay odaklı ortamlar oluşturma süreçlerini öğrenerek ve işlevsel bir oyun düzeyi üretmek için gerekli teknik becerileri edinerek video oyun endüstrisindeki üst düzey kariyerlere hazırlanır. Konular, gerçek zamanlı gölgelendiriciler ve fizik, parçacıklar ve olay tetikleyiciler gibi oyun içi efektler oluşturmayı içerir.
POPÜLER KÜLTÜR

Ders Kodu

GADS208

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Popüler Kültür ve Medya dersi, öğrencilere kültürel çalışmalarda kullanılan temel analitik yöntemleri ve yorumlama stratejilerini öğretmek üzere tasarlanmıştır. Ders kapsamında kültüre dair disiplinlerlarası çalışmalara ağırlık verilmekte ve konuyla ilgili olarak incelenen çeşitli alanlardaki akademik çalışmalar aracılığıyla kültürel çalışamaların kavramsal temelleri öğrencilere aktarılmaktadır. Popüler Kültür ve Medya dersi kapsamında, dönem boyunca kültürel çalışmaların başlıca figürleri olan Michel Foucault, Stuart Hall ve Edward Said’in çalışmaları incelenmekte ve bu figürlerin eserleri ve düşüncelerinin popüler kültür ve medyayla bağlantılarının yanı sıra popüler kültür üzerindeki yansımaları ele alınmaktadır. Medyada temsil çalışmaları, izleyicinin yorumlamacı rolü ve kültür ve iktidar arasındaki ilişki, ders kapsamında işlenecek konular arasında yer almaktadır.
AREA ELECTIVE

Ders Kodu

GADSXX2

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

3

AKTS

AREA ELECTIVE
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ

Ders Kodu

UNIEXX1

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

UNIVERSITY ELECTIVE
Beşinci Dönem
YAPAY ZEKA İLKELERİ

Ders Kodu

AIEN201

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu ders, Yapay Zeka alanında kullanılan ana kavramları, temel teorik bilgiyi ve teknikleri sunmayı ve bir dizi gerçek dünya AI uygulamalarını tanıtmayı amaçlamaktadır. Öğrencilerin, yapay zekanın tarihi ve temelleri ve otonom akıllı aracılar geliştirmek için gereken temel hakkında bilgi edinmeleri beklenmektedir. Dersin sonunda öğrencilerden yapay zeka ilkeleri hakkında temel bilgilere sahip olmaları, gerekli matematik temellerini uygulayabilmeleri, çeşitli yapay zeka problemlerinde problem çözme becerilerini geliştirmeleri ve ilgili gerçek hayat uygulamalarını hayata geçirmeleri beklenmektedir. Yukarıda belirtilen konulara ek olarak, Yapay Zeka Mühendisliği öğrencilerinin, bu ders sonunda, ayrıca temel otonom sistemlerin gelişimi, kullanım alanları ve güncel uygulama yöntemleri hakkında genel bilgi edinmeleri beklenmektedir.
YAZ STAJI

Ders Kodu

GADS300

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

Yaz stajı dersi kapsamında Dijital Oyun Tasarımı öğrencileri, derslerde öğrendikleri kuramsal ve pratik bilgileri gerçek çalışma dünyasında uygulamaya koyma ve profesyonel sektör çalışanlarıyla bağlantı kurma şansına sahip olacaktır. Ders kapsamında öğrencilerin çalışma alanlarındaki mevcut istihdam koşullarına aşina olarak, kendi istihdam edilebilirliklerini artırmaları ve daha geniş yelpazede bir beceri dizisi edinerek deneyim kazanmaları amaçlanmaktadır. Yaz stajı kapsamında öğrenciler oyun tasarım şirketlerinin örgütsel yapılarını daha yakından öğrenecekler, şirketlerin iç prosedürlerini deneyimleyecekler ve profesyonel oyun geliştirme ekiplerinin gerçek projeler üzerinde nasıl çalıştıklarını göreceklerdir. Böylelikle, öğrenciler programdan mezun olurken oyun geliştirme sektöründeki bir sonraki adımlarının ne olması gerektiğine dair daha berrak bir fikre sahip olacaklardır.
3D MODELLEME, YÜZEY DOKUSU VE AYDINLATMA-I

Ders Kodu

GADS301

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

Bu dersle amaçlanan, öğrencilere 3 boyutlu modelleme yöntemlerinin ana hatlarıyla tanıtılmasıdır. Ders kapsamında, 3 boyutlu geometrik şekiller, yüzey dokusu (tekstür), yüzey kanalları ve yüzey haritalandırma, prosedürel yüzey dokusu, görüntü haritalandırma, aydınlatma türleri ve ayarları, kamera ayarları ve kullanımının yanı sıra, ışın izleme gibi çeşitli çıktı alma (rendering) seçenekleri gibi konular üzerinden 3 boyutlu tasarımın temel bileşenleri incelenecektir. Ders kapsamında öğrencilerden Adobe Creative Suite, 3D Max, Adobe After Effects gibi ilgili yazılımlar aracılığıyla kendi özgün projelerini oluşturmaları beklenmektedir. Ders sonunda öğrenciler 3 boyutlu modelleme tekniklerini kullanarak 10 saniyelik bir televizyon reklamı hazırlayacaklar ve bu çalışma aracılığıyla 3 boyutlu modellemenin tasarımdan ürüne tüm aşamalarını deneyimleyeceklerdir.
OYUN TASARIMI İÇİN 3D ANİMASYON

Ders Kodu

GADS303

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

Oyun Tasarımı için 3D Animasyon dersi, modellemeden çıktı almaya (rendering) gelişmekte olan 3 boyutlu animasyon tekniklerinin genel bir değerlendirmesini sunmayı amaçlamaktadır. Ders kapsamında öğrenciler yüzey tasarımının, aydınlatmanın, animasyon ve modelleme tekniklerinin temellerini öğrenecekler ve volümetrikler ve dönüştürücüleri inceleyeceklerdir. Dönem sonuna gelindiğinde, öğrencilerin 3 boyutlu animasyon teknikleri kullanarak çeşitli kısa filmler, reklamlar ve kamu spotları tasarlamış olmaları beklenmektedir. 3 boyutlu animasyon, hareketin basit bir kaydetme tekniği kullanmak yerine birbirini takip eden resimlerin ard arda dizilmesiyle gerçekleştirilen bir film yapım tekniğidir. Bu ders kapsamında, bilgisayar kullanılarak yaratılan oyun animasyonlarına ağırlık verilecektir. Ders, kuramsal konuların ve uygun bilgisayar yazılımları aracılığıyla uygulama pratiğinin bir arada işleneceği şekilde tasarlanmıştır.
AREA ELECTIVE

Ders Kodu

GADSXX3

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

AREA ELECTIVE
TASARIM ETİĞİ

Ders Kodu

VICD409

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

Tasarım Etiği dersi kapsamında öğrenciler öncelikle tasarımcıların bizi sanal ve gerçek ortamlarda çepeçevre saran ürünlerin, imgelerin, altyapıların üretim süreçlerini nasıl etkilediklerini öğreneceklerdir. Yanısıra, tasarımla ilişkili belli başlı durumlar ve içeriklerin davranışsal ve sosyal dinamiklerini incelerken, tasarımcıların planlı bir şekilde hareket ederek kendi toplumlarını etkileyen sorunlarla nasıl yüzleştiklerini ve bu sorunlara ilişkin, tasarım çerçevesinde, pragmatik, yaratıcı ve yenilikçi çözümler bulmaya çalıştıklarını öğreneceklerdir. Tasarım Etiği dersi, yaratma sürecinde tasarımcıların karşılaştıkları özellikle etik konuları incelemek için hazırlanmış olan bir derstir. Bu bağlamda ders kapsamında ‘sanatçının topluma karşı sorumlulukları nedir?’, ‘sanat yapıtlarının etik ve ahlaki kodlar çerçevesinde yaratılması neden önemlidir?’, gibi temel soruların yanı sıra, çeşitli tasarım sorunları tasarım etiği çerçevesinde belirli vakalar özelinde derste incelenecektir.
Altıncı Dönem
Fakülte Seçmeli

Ders Kodu

COMMXX1

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Fakülte Seçmeli
SİNİR AĞLARI VE DERİN ÖĞRENME

Ders Kodu

DASC488

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

1

AKTS

Bu derste, akıl yürütme ve problem çözme için biyolojik sinir ağını taklit eden matematiksel bir paradigma olan Yapay Sinir Ağı (YSA) işlenmektedir. Uygulamaya odaklanan ders, çeşitli gerçek dünya uygulamaları için YSA modellerini kapsar ve derin öğrenme araç ve tekniklerine uygulamalı bir giriş sunar. Öğrencilerin bu dersi anlamak için kapsamlı bir matematik geçmişine sahip olmaları gerekmez. Ders, McCulloch-Pitts modelini ve temel sinir ağı modellerini, çok katmanlı algılayıcıyı, ilişkisel hafızayı, kendi kendini organize eden haritaları, tekrarlayan sinir ağlarını vb. kapsayarak bu modellerin çeşitli veri türlerine uygulamalarını gözden geçirir. Bu dersi tamamlayan öğrenciler, sinir ağları ve derin öğrenme bağlamı, derin öğrenmenin veri talepleri ve sinir ağların parametreleri hakkında geniş bir anlayış kazanacaklar.
3D MODELLEME, YÜZEY DOKUSU VE AYDINLATMA-II

Ders Kodu

GADS302

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

3D Modelleme, Yüzey Dokusu ve Aydınlatma II dersi, öğrencileri ileri düzey 3 boyutlu modelleme yöntemleriyle tanıştırmak üzere tasarlanmıştır. Dersin amacı, ders kapsamında 3 boyutlu teknikler kullanarak hazırlamaları beklenen 20 saniyelik oyun animasyonları aracılığıyla öğrencilerin 3 boyutlu modellemenin tasarımdan ürüne tüm aşamalarını ileri düzey bir çalışma yaparak deneyimlemeleridir. Ders kapsamında, 3 boyutlu geometrik şekiller, yüzey dokusu (tekstür), yüzey kanalları ve yüzey haritalandırma, prosedürel yüzey dokusu, görüntü haritalandırma, aydınlatma türleri ve ayarları, kamera ayarları ve kullanımının yanı sıra, ışın izleme gibi çeşitli çıktı alma (rendering) seçenekleri gibi konular bu kez ileri düzey uygulamalar aracılığıyla ele alınacak ve öğrencilerden 3D Max, Maya, Z-brush, Blender gibi yazılımlar kullanarak kendi pratiklerini ilerletmeleri beklenecektir.
OYUN TASARIMI İÇİN SANAL GERÇEKLİK

Ders Kodu

GADS304

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu dersle amaçlanan, öğrencilere oyun tasarımı çerçevesinde sanal gerçekliğin temellerine dair bir anlayış sunmaktır. Dersin kuramsal odak noktaları arasında sanal gerçekliğin tarihi, sanal gerçekliğin diğer karma gerçeklik teknolojileriyle ilişkisi, tasarımda dikkat edilmesi gereken konular, iletişim, uygulama projelerinin değerlendirilmesi, üç boyutlu teknolojilerin sosyal ve etik yansımaları gibi konular yer almaktadır. Ders kapsamında ele alınacak uygulamalı konular arasında ise OpenGL ve WebGL, gerçek zamanlı rendering, 3 boyutlu görüntüleme sistemleri, görüntülemede ışık ve elektronik bilgisi, IMU’lar ve alıcılar, izleme, dokunma duyusunun kullanımı, veri hattı düzenleme (rendering pipeline), çok modlu (multimodal) insan algısı ve derinlik algısı, stüdyo uygulamaları yer alır. Ders kapsamında öğrencilerin, sanal gerçekliğin temel kavramlarına dair kuramsal bilgilerini uygulamaya dökerek, sanal gerçeklik tabanlı basit bilgisayar ürünü oyun çevreleri tasarlamaları beklenmektedir.
AREA ELECTIVE

Ders Kodu

GADSXX4

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

AREA ELECTIVE
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ

Ders Kodu

UNIEXX2

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

UNIVERSITY ELECTIVE
Yedinci Dönem
Fakülte Seçmeli

Ders Kodu

COMMXX2

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Fakülte Seçmeli
MEZUNİYET PROJESİ-I

Ders Kodu

GADS401

Kredi

4

Teorik Saat

2

Pratik Saat

4

AKTS

Mezuniyet Projesi I dersi kapsamında amaçlanan, öğrencilerin endüstriyel standartlarda oyun motorları kullanarak kendi özgün oyun prototiplerini tasarlamaları, geliştirmeleri ve test etmeleridir. Bölüm hocalarının danışmanlığı altında, çağdaş dijital oyunlar hakkındaki kendi bilgileri ve değerlendirmelerinin yanı sıra ilk altı dönemde aldıkları derslerde edindikleri kuramsal bilgilerden de faydalanarak, daha önce aldıkları dersler aracılığıyla edindikleri ve geliştirdikleri tasarım ve programlama becerilerini uygulamaya dökecekler ve özgün, çalışır durumda bir dijital oyun demosu yaratacaklardır. Mezuniyet projesi I dersi kapsamında öğrencilerin projelerini bireysel olarak üretmeleri beklenmekle birlikte, dersi alan diğer öğrencilerin yorum ve eleştirilerinden de faydalanmaları için teşvik edileceklerdir. Dönem sonunda öğrenciler, projelerini, fakülte hocalarından oluşan bir panele sunarak değerlendirileceklerdir.
İLERİ SEVİYE OYUN TASARIMI

Ders Kodu

GADS403

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

İleri Seviye Oyun Tasarımı dersi kapsamında amaçlanan, öğrencilerin, daha önceki derslerde öğrenmiş oldukları çeşitli kuramsal ve uygulamalı tasarım konularını temel alarak oyun tasarımının uygulamalı yönleriyle daha kapsamlı ve detaylı şekilde bağ kurmalarıdır. İleri Seviye Oyun Tasarımı dersinin temel odak noktası, düşük çözünürlüklü 16 renk tayfından modern oyun endüstrisinde kullanılan daha geniş ve detaylı desenlerin yaratımına, pixel sanatının geliştirilmesi üzerine olacaktır. İleri Seviye Oyun Tasarımı dersi kapsamındaki uygulama pratiğinde, modern oyun tasarımında kullanılan çeşitli endüstriyel oyun tasarımı programlarında kullanılan desen levhalarının ve piksel sanatının geliştirilmesine odaklanan ödevler verilecek ve bu uygulamalar aracılığıyla öğrencilerden, oyun üretiminin tasarım ve programlama yönleri arasında bağlantı kurmaları istenecektir
OYUN TASARIMINDA İŞLETME VE ENDÜSTRİ

Ders Kodu

GADS405

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Oyun Tasarımında İşletme ve Endüstri dersi kapsamında, oyun endüstrisi, küresel bir medya sektörü ve milyarlarca dolar değerinde bir iş kolu olarak eleştirel bir bakış açısıyla ele alınacaktır. Medyanın ekonomi politiğine odaklanan kuramlar ve kavramlardan yola çıkılarak, oyun endüstrisindeki sahiplik yapılarının sınırlı sayıdaki şirketlerin elinde toplanması ve oyun üretimi ve tüketiminin küreselleşmesi gibi konular irdelenecektir. Yanı sıra öğrenciler, dijital oyunların, medya endüstrisinin özellikle sinema ve televizyon gibi diğer kollarıyla ilişkisini çözümlemeleri için teşvik edileceklerdir. Ders kapsamında ayrıca oyunların üretildikleri işyeri ve işletmelerin yapısına dair pratik bir anlayış geliştirmek amacıyla büyük oyun üretim şirketleri ve bağımsız oyun yaratıcılarına dair örnek olaylar da tartışılacaktır.
AREA ELECTIVE

Ders Kodu

GADSXX5

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

AREA ELECTIVE
Sekizinci Dönem
Fakülte Seçmeli

Ders Kodu

COMMXX3

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Fakülte Seçmeli
MEZUNİYET PROJESİ-II

Ders Kodu

GADS402

Kredi

4

Teorik Saat

2

Pratik Saat

4

AKTS

Bu derste öğrenciler, birinci mezuniyet projesinde öğrenciler edindikleri kazanımları ikinci mezuniyet projesine taşıayacaklardır. İkinci mezuniyet projesi için öğrenciler, birinci mezuniyet projesinde oluşturdukları oyun prototiplerini geliştirmeye ve zenginleştirmeye devam edecekler. Bu dersin temel amacı seçtikleri bir platformda özgün bir oyun konsepti tasarlama ve üretme becerisini göstermek olacaktır. Söz konusu üretim sürecinde öğrenciler tüm derslerden edindikleri kazanımları pratik anlamda sergileyebileceklerdir. Öğrencilerin ürettikleri çalışmalar öğretim elamanları tarafından yakından denetlenerek değerlendirilecektir. Bu derste öğrencilerden bireysel olarak çalışmaları, ancak çalışmalarını test etmek ve doğrulamak için takım arkdaşlarından girdi almaya teşvik edilerek etkileşim sağlamaları beklenmektedir. Dönem sonunda öğrenciler projelerini dönem sonunda değerlendirilmek üzere öğretim üyelerinden oluşan bir panele sunacaklardır.
OYUN TASARIMI İÇİN PSİKOLOJİ

Ders Kodu

GADS404

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Oyun Tasarımı için Psikoloji dersi kapsamında, öncelikle psikolojinin temel bazı kavram ve teorilerine odaklanılacak, daha sonra ise bu kavram ve teoriler çeşitli dijital oyun fenomenleri üzerinden dijital oyunlara uygulanacaktır. Ders ile amaçlanan, öncelikle öğrencilerin insan psişesinin nasıl çalıştığını anlamaları, daha sonra ise, edindikleri bu anlayış aracılığıyla oyunların neden ve nasıl insanları psikolojik olarak etkilediğine dair bir kavrayış geliştirmeleridir. Oyun Tasarımı için Psikoloji dersi kapsamında, öğrenciler ilk olarak psikolojinin bilişsel yetiler, hafıza ve dikkat gibi oyun teorisiyle ilişkili birtakım temel kavramlarını öğreneceklerdir. Ardından bu bilgiler, bağlanma kuramı, eğlence, kullanıcı deneyimi, oyun deneyimi, buluşsal etkiler ve akış teorisi gibi daha oyuna yönelik konularla bir araya getirilecektir.
OYUN TARİHİ VE ANALİZİ

Ders Kodu

GADS406

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu ders, öğrencilere 1940'lardan günümüze oyunun tarihsel gelişimi hakkında derinlemesine bir teorik anlayış sağlamayı amaçlamaktadır. Ders kapsmaında öğrencilere oyun analizi için gerekli kavramların aktarılması ve tarihsel süreçte ilgili değişimlerin gözlenmesi amacıyla bilgiler verilecektir. Bu derste öğrencilere ayrıca, video oyunlarının ve oyun kültürünün daha geniş bir şekilde analizi için kritik kavramlar tanıtılacaktır. Bu şekilde ders, öğrencileri teknolojinin oyun tasarımı üzerindeki etkisini, oyunun azınlık arayışından büyük bir küresel endüstriye dönüşümünü ve oyunların kendi kodları ve gelenekleri olan estetik nesneler olarak ortaya çıkışını düşünmeye teşvik edecektir. Bu derste öğrencilerde geliştirilen beceriler ve kavramlar, sonraki uygulamalarında doğrudan daha pratik tasarım ve programlama bileşenlerini besleyecektir.
AREA ELECTIVE

Ders Kodu

GADSXX6

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

AREA ELECTIVE

Seçmeli Dersler

FİLM VE ANİMASYON TARİHİ

Ders Kodu

VICD207

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
Sinema Tarihi dersi, gerek akademik eğitimleri kapsamında gerekse ilgi alanları doğrultusunda bu dersi alan öğrencilere sinema tarihine ilişkin temel bilgi vermek için tasarlanmıştır. Bu dersin amacı sinemanın keşfinden 1960’lara kadar uzanan dönemdeki gelişmeleri, ülkeler, tarihsel olaylar ve farklı kültürel ortamlar çerçevesinde değerlendirmek, film, endüstri, teknoloji, seyirci ve yaratıcılık arasındaki ilişkileri açıklamak, filmsel anlatılarda ortaya çıkan farklılıkları eleştirel bir yaklaşımla tanımlamaktır. Ders sinemanın 19. Yüzyılın sonlarından günümüze kadar ki küresel gelişimini etkilemiş olan temel kültürel ve yaratıcı gelenekler üzerine yoğunlaşarak sinema tarihine genel bir bakış açısı sağlar. Bu dersin konuları 1920’lerde Sovyet sinemasını, 1940larda İtalyan yeni gerçekçiliğini, 1950ler ve 60’lardaki Fransa’nın yeni akımını ve günümüzdeki dijital teknolojilerin ortaya çıkışını kapsar.
MODERN SANAT TARİHİ-I

Ders Kodu

VICD209

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
Modern Sanat Tarihi-I 19. Yüzyılın ilk yıllarından başlayarak 20. Yüzyılın ikinci yarısına kadar uzanan çeşitli sanat stilleri ve hareketlerini öğrencilere bütünlüklü bir perspektif içerisinde tanıtan bir derstir. Bu çerçeve içerisinde ders, 19. Yüzyılın sosyal, ekonomik ve politik durumunun tartışılmasıyla incelemesine başlamakta ve ardından da daha, ileri tartışmalar için, sanat alanlarına geçmektedir. Modern sanatı ortaya çıkaran ve onun geleneksel sanattan farklılaşmasına yol açan bu zorunlu giriş gözlemlerinin ve değerlendirmelerinin ardından ders, İzlenimcilik, Kübizm, Dışavurumculuk, Fütürizm, Konstrüktüvizm, Dadaizm, Gerçeküstücülük, Fauvizm, Soyut Dışavurumculuk, Pop-Art gibi modern sanat akımlarına ve bu akımlar içerisinde ortaya çıkan farklı sanat stillerine odaklanmaktadır.
GÖRSEL OKURYAZARLIK

Ders Kodu

RTVC467

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Görsel okuryazarlık dersi kapsamında görüntüyü oluşturan temel öğeler ve bu öğelerin görsel anlatıma katkısı tartışılmakta ve öğrencilere gerçeğin, görsel-işitsel üretim araçlarıyla yeniden yaratım sürecine ilişkin bilgi verilmektedir. Derste, görsel okuryazarlık kavramının kuramsal temelleri, bilişsel öğrenme kuramları ve öğrenim teknolojisiyle olan ilişkileri, görsel kaynakları, mesajları anlamlandırabilme ve yorumlayabilme pratikleri, görsel imgelerin iletişim araçlarında kullanım ve iletişim sürecine etkileri ve özellikleri görsel materyaller üzerinden tartışılmaktadır. Görsel Okuryazarlık dersi, öğrencilere görsel düşünme ve kavrama ile etkili görsel mesaj oluşturma ve yorumlama, görsel üretimi bir metin gibi okuyabilme, analiz edebilme ve eleştirebilme yetisi kazandırma amacıyla yapılan sınıf çalışmalarını ve ayrıca görsel kültüre ilişkin farklı kuramsal yaklaşımları içeren okuma çalışmalarını kapsamaktadır.

TC Adaylar

T.C. Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yürütülen sınavlarda başarılı olup tercihleri doğrultusunda üniversitemize kayıt yapmaya hak kazanan ögrenciler, kayıt için gerekli belgeleriyle, tüm Türkiye genelinde bulunan Kayıt ve İrtibat Ofislerimizden veya KKTC’de Tanıtım Müdürlüğümüzden kayıt işlemlerini tamamlayabilirler.

Detaylı Kayıt- Kabul bilgileri için tıklayınız

KKTC Adaylar

KKTC vatandaşı aday öğrenciler ile KKTC’de lise eğitiminin tamamını tamamlamış T.C. vatandaşı öğrencilere yönelik düzenlenen UKÜ Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı’nda gösterdikleri başarı ve tercih ettikleri programlar doğrultusunda lisans programlarına yerleşirler.

Sınavda başarı gösteren öğrenciler, kayıt işlemlerini KKTC Tanıtım Ofisi’nden yapabilirler.

Lisans programlarımıza başvurularınızı online olarak direkt başvuru portalı üzerinden yapabilirsiniz.  Bilgilerinizi doğru bir şekilde doldurun ve başvuru formunun son sayfasında listelenen tüm gerekli belgeleri yükleyin. 

Gerekli belgeler;

  • Doldurulmuş başvuru formu,
  • Yüksek/İkincil Sertifika veya eşdeğerleri (ör. O/A'Level, WAEC/NECO)
  • İngilizce Dil yeterliliğinin kanıtı: TOEFL (65 IBT) veya IELTS (5.5). Bu belgelere sahip olmayan öğrenciler, kampüse varışlarından sonra UKÜ İngilizce yeterlilik sınavına gireceklerdir,
  • Uluslararası pasaport/doğum belgesinin taranmış kopyası,
  • Eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış UKÜ Kural ve Yönetmelikleri belgesi (online başvuru sırasında indirilebilir).

UKÜ, lisans programlarında pek çok burs ve indirim olanağı sunar.

TC Adaylar

  • Başarıyı özendiren ve ödüllendiren burslar ve daha fazlası için tıklayınız.

KKTC Adaylar

  • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Uluslararası Adaylar

  • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Öğrenim Ücretleri her akademik yılın başında belirlenir. UKÜ’ye kayıt yapmaya hak kazanan aday öğrenciler Eğitim Ücreti Hesaplama sistemi doğrultusunda ücretlerini öğrenebilirler.