Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Grafik Tasarım

Süre 4 Yıl
Başvur
CIU-grafik-tasarim-programi-1 CIU-grafik-tasarim-programi-2 CIU-grafik-tasarim-programi-3

Bölüm Hakkında

Grafik tasarım eğitimi, iletişim ve güzel sanatlar alanlarının kesişiminde bulunur. Sanatsal olması estetik düzeyi yükseltir, ancak iletişim görevinin eksik olması grafik tasarımı işlevsiz kılar. Bu özel konumu nedeniyle öğrencilerimiz öncelikle estetik değerlerle görme ve algılama yetisini kazanırlar. Daha sonra iletişim becerilerinde gereksinim duyacakları sözcükler ve imgeler arasında köprü kurmayı, fikirleri soyutlayıp mesajı netleştirmede kullanabileceği yöntemleri öğrenirler. Çağın dinamik yapısıyla uyumlu, estetik ve teknolojik donanımı kazanmış, yaratıcı düşünce üretebilen, mesleğiyle ilgili disiplinlerarası becerileri de kazanmış, farklı disiplinlerden kişilerle uyumlu bir ekip çalışması geliştirebilecek sosyal düzeyde, sorunları tespit edip çözüm geliştirebilen tasarımcılar olarak mezun olurlar. Mezunlarımız uluslararası alanda faaliyet gösteren mesleki kurum ve kuruluşlarda çalışma olanağına sahip olur.

Eğitim Olanakları

Müfredat güncel tasarım ortamındaki değişiklikler ve gelişmelere göre yenilenip düzenlenmiştir. Proje derslerinde kapsamlı projelerin yürütülmesi ile öğrencilerin tasarım süreçlerine çok yönlü olarak hazırlanması, disiplinlerarası çalışmaların teşviki sağlanır. Yine öğrencilerin gelişimine katkı sağlayan jüri sistemi mevcuttur. Böylece bölüm hocaları ve misafir jüri üyelerinin bulunduğu açık jüride öğrenciler kendilerini ve çalışmalarını anlatma olanağını bulur. Ayrıca fakülte ortak dersleriyle iki boyutlu olarak sınırlanan tasarım anlayışının üç boyutlu olarak da geliştirilir. Eğitim süreci boyunca derslere ek olarak yurt içi ve yurt dışı katılımlı workshoplar düzenlenir, seminer ve konferanslar için tanınmış konuşmacılar davet edilir, düzenli olarak öğrenci sergisi açılarak üniversite ve kent arasındaki ilişki kurulur, öğrencilere tasarım ve iletişim problemleri üzerine yerel bazda çalışmalar da yaptırılır. 

Derslerin yürütüldüğü stüdyolar, sınıflar, alana özel laboratuvarlar, atölyeler ve teknik gezilerde müfredat içi ve müfredat dışı akademik etkinlikler yapılmaktadır. Grafik tasarım programlarının kullanılabildiği PC Laboratuvarlarının yanı sıra, Grafik Tasarım Bölümü öğrencilerinin kullanımı için Macintosh Laboratuvarı ve dijital çizim perdeleri bulunmaktadır.

Öğrenciler bu laboratuvarda tasarım programlarını kullanabilir, dijital çizim ve illüstrasyon yapabilirler. Ayrıca Grafik Baskı Atölyesinde yüksek ve çukur baskı yöntemlerini uygulayabilir, baskı resim alanında detaylı çalışmalar yapabilirler. 

Grafik Tasarım programında, öğrencilerin farklı bir programda öğrenci olarak ikinci bir lisans (çift anadal) veya belirli bir alanda (yandal) eğitimi alma fırsatları bulunmaktadır. 

CIU Progression Programs Students

Kariyer Alanları

Öğrenci ve öğrenme odaklı, görsel kültüre ve estetik bakış açısına sahip, fayda-değer yaratmaya ve sorgulamaya dayanan; öznel, yaratıcı, sosyal, kültürel ve çevresel bağlamda duyarlı ve sorumluluk sahibi olan; tasarım, uygulama, paylaşma ve yönetme becerilerine sahip profesyoneller yetiştirmek amacında olan bölümümüzden mezun olan bir tasarımcının önünde geniş bir tercih skalası yer alır. Reklam sektöründe, yazılı ve görsel medyada, matbaalar ve TV kanallarında çalışabilirler. Ayrıca sanat yönetmeni, illüstratör, oyun ve yeni medya aplikasyonu tasarımcısı, animatör, multimedya tasarımcısı, baskı resim sanatçısı, ambalaj tasarımcısı, font tasarımcısı, kavramsal sanat alanında çalışan bir sanatçı, küratör, fotoğrafçı, web tasarımcısı, bilgilendirme ve yönlendirme tasarımcısı ya da görsel yönetmen olabilirler.

İletişim

Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Eğitim ve İnsani Bilimler Merkezi, EH323
Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2101
Fakülte E-posta: secretary-ffa@ciu.edu.tr
Bölüm Başkanı: Doç. Dr. Elif Songür Dağ
Bölüm Başkanı E-posta: edag@ciu.edu.tr

Zorunlu Dersler

Birinci Dönem
OKUMA VE YAZMA BECERİLERİ-I

Ders Kodu

ENGL141

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
Bu ders, öğrencilerin dinleme, konuşma, okuma ve yazma ve çalışma becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Ders, kontrollü aktiviteler aracılığı ile öğrencilerin iletişim becerilerini geliştirmeye fırsat sunmakta ve öğrencileri eğitim dili İngilizce olan müfredatları takip edebilmeleri için gerekli olan temel çalışma becerileri ile donatmayı hedeflemektedir. Ders, ayrıca, öğrencilere yeni edinilen bilgileri süzgeçten geçirme ve bu edinilen yeni bilgileri yeni durumlara nasıl uygulayabileceklerini öğrenme ve eleştirel düşünme için gerekli olan soru sorma becerilerini geliştirme fırsatı sunmaktadır. Buna ilaveten, bu ders öğrencilerin çeşitli okuma parçalarını gözden geçirerek anlamalarını kolaylaştırmak için ana fikir bulma, detayları ana fikirden ayırt etme gibi gerekli olan farklı stratejileri öğrenmelerini mümkün kılmaktadır.
SERBEST EL ÇİZİMİ

Ders Kodu

FADA103

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

3
Serbest El Çizimi dersi, bir iç veya dış mekandaki nesnelerin görsel olarak algılanmasının serbest el çizimi ile ifadesi temel ilkesine dayanır. Bu algı ve ifadede, hacim, oran - orantı, ışık, gölge vb. etkenler altında doğal ve insan yapımı nesnelerin doğasının anlaşılması ve bunların desen ve dokularının artistik ve figüratif anlatımı üzerinde durulur. Ders göz-beyin-el arasındaki ilişkinin aşamalı olarak güçlendirilmesi üzerinde durarak, farklı boyutlardaki objeler ve geometrik formların yapısal özelliklerine odaklanır. Bu ders kapsamında öğrencilere, çizgi çizme, kompozisyon ve perspektif gibi temel çizim ilkelerini nasıl kullanacağı gösterilir. Öğrencilere, bu temel bilgiler ile birlikte çeşitli araçlar ve malzemeler tanıtılır. Dersde kurşun kalem kullanarak serbest elle çizim tekniklerinin öğretilmesi amaçlanır.
TEMEL TASARIM-I

Ders Kodu

GRDE101

Kredi

6

Teorik Saat

4

Pratik Saat

4

AKTS

9
Bu derste genel olarak temel tasarım elemanları ve tasarım prensipleri üzerinde durulmaktadır. Bu dersin kapsamında bütünlük ve çeşitlilik, ritim ve vurgu, tekrar, egemenlik, denge, simetri asimetri, uyum ve karşıtlık gibi temel tasarım ilke ve ögeleri işlenmektedir. Bu kavramlara bağlı olarak renk kuramına giriş ve tasarımda uygulanması da yer almaktadır. Ders içeriğinde Öklid geometrisi, gestalt algı ilkeleri, şekil, boyut, renk, doku, şekil-zemin ilişkileri, konum ve yönlenme, biçimin dönüştürülmesi, görsel özelliklerinin algılanması ve ifadesi, biçimi ve şekilleri tanımlama ve düzenleme, tasarımda soyut ve gerçek kavramlarının tanıtılması yer almaktadır. Bu ders grafik tasarım öğrencilerine yönelik olarak çerdiği konu ve kavramlarla öğrencilerin yaratıcılığını, el-göz koordinasyonunu ve sanatsal algısını güdülemeyi amaçlamaktadır.
GRAFİK İLETİŞİM-I

Ders Kodu

GRDE105

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

3
Bu dersin amacı, öğrencilerin tasarım alanına zihinsel olarak hazırlanmalarını sağlamaktır. İlk olarak sözsüz iletişim örnekleri tamamen görüntüler aracılığı ile gerçekleşmiştir. Öğrencilerin tasarım / görsel iletişim disiplinini tanıması ve doğru konumlandırması hedeflenmektedir. Temelde fotoğraf, çizim gibi yöntemlerle görüntü ve anlam ilişkisine yönelik çalışmalar yaptırılır. Kavramların görüntülerle karşılaştırılarak deneysel çalışmalar yapılması amaçlanır. Bu deneysel çalışmalarda öğrencilerin mecaz, birleşim ve bitiştirme gibi yöntemlerin kullanılarak görüntü ile anlam üretmeleri sağlanır. Ayrıca günlük yaşam içerisinde karşı karşıya kalınan görüntü bombardımanını grafik tasarımcı gözüyle algılamak, anlamlandırmak ve yorumlamak gereklidir. Bunun için öğrenciler dersi aldıkları dönem süresince hem gözlem yapar hem de görüntü toplar ve sınıflandırırlar.
YAZI VE TİPOGRAFİYE GİRİŞ

Ders Kodu

GRDE107

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
Bu ders, harflerin ve sözcüklerin temel formları ve bunları tipografik tasarımlara uygulamakla ilgilidir. Dersin genel çerçevesi ilk olarak harfleme / yazıya başlangıç niteliğindedir. Öğrenciler ilk olarak kendi el yazılarını inceler ve bir tasarım ögesi olarak geliştirmeye odaklanır. Tipografinin ve grafik tasarımla bağlantısının tanımlanması ile bu ders, başlangıç seviyesinde kurgulanmıştır. Tipografinin tarihsel gelişimi; alfabenin gelişimi, Latin alfabesi, baskı tekniği ve basılı materyalin gelişimi konu edilir. Tipografiye dair yazıtipi, font, aralık, boşluk ve düzenleme gibi temel terminolojinin öğretilmesi temel tasarım becerileri kazanımı ile örtüşür. Tarihsel ve teorik derslerin ötesinde yazı ve tipografi dersi aynı zamanda öğrencilere yaratıcı ve deneysel bir atölye çalışması deneyimi sunar.
TASARIM İÇİN GEOMETRİ VE ÖRÜNTÜ

Ders Kodu

GRDE109

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

3
Tasarım öğrencileri için tasarlanmış olan ders, temel geometri bilgisini, geometrik düzenleme çalışmalarını, farklı şekil ve kütlelerin biçimsel özelliklerini ve tüm bilgilerin tasarım sürecine uygulanmasını içerir. Çizgi, yüzey ve hacim ile ilgili denklemleri, daire ve konik biçimleri, üçgenleri; çokgen yüzeyleri, polar koordinat ve gridal sistemleri kapsar. Ayrıca ölçü, oran, orantı, ölçek ve altın oran kavramlarını aktarır. Öğrencinin geometrik formlar arasındaki ilişkilerle ilgili bilgisini artırmayı, tasarlanmış ürünlerin geometrik analizini yapabilme yetisini geliştirmeyi ve kompozisyon yapabilme becerisini ilerletmeyi amaçlar. Öğrenci geometrik örüntüyü anlar ve üretir.
BİLGİSAYARA GİRİŞ

Ders Kodu

ITEC110

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
Bu dersin amacı öğrencilere bilgisayar, donanım, yazılım, ağ, web, internet, bilgisayar güvenliği gibi temel bilgisayar konuları hakkında bilgi vermenin yanı sıra e-ticaret, bloglar, wiki, RSS, sosyal ağ ve Google uygulamaları, sağlık sorunları, yeşil bilişim ve erişilebilirlik gibi diğer gelişmekte olan teknolojiler konusunda da öğrencileri bilgi sahibi yapmayı hedeflemektedir. Öğrenciler derste bilgi teknolojisi bağlamında etik ilkeler, yasalar ve yönetmeliklere ilişkin temel etik, yasal ve sosyal konuları da yorumlama fırsatı bulacaklardır. Derste öğrenciler, bilgisayar terminolojisine aşina olmalarının yanı sıra Microsoft Office uygulama programlarının bazılarını (Word Excel ve PowerPoint) birebir kullanarak rapor hazırlama, biçimlendirme, grafik ekleme gibi beceriler elde edebileceklerdir.
İkinci Dönem
OKUMA VE YAZMA BECERİLERİ-II

Ders Kodu

ENGL142

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
Bu ders, ENG 101 kodlu dersin devamı niteliğindedir. Ders öğrencilerin dinleme, konuşma, okuma, yazma ve çalışma becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Derste, venn şeması kullanılarak karşılaştırma ve kıyaslama, komposizyon yazımı desteklenmektedir. Buna ek olarak, kompozisyon yazımı için gerekli bağlaçların öğrenilmesi dersin amaçlarındandır. Ayrıca, öğrenciler derste fikir ve olgusal gerçek cümleler arasındaki farkı ve karşı görüş ve onu çürütmek için kullanılan cümlelerin nasıl yazıldığını öğrenerek, dört paragraflık eleştirisel komposizyon yazabileceklerdir. Böylece, öğrenciler karşılaştırma ve kıyaslama komposizyonu ile eleştirisel komposizyonun farkını ayırt edebileceklerdir. Ayrıca, öğrenciler istenilen konularda sunum tekniklerini kullanarak, sunum yapacaklardır. Buna ilaveten, bu ders öğrencilerin çeşitli okuma parçalarını okuyarak özetleyebilme ve okuma stratejilerini kullanarak, parçadan sonuçlar, anlamlar çıkarmaları hedeflenmektedir.
GÖRSEL İLETİŞİM VE SUNUŞ TEKNİKLERİ

Ders Kodu

FADA104

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

3
Görsel İletişim Teknikleri dersinin amacı, öğrencilere çeşitli yorum ve sunum tekniklerini tanıtarak gözlem, eskiz ve çizim becerisi oluşturmak; böylece öğrencilerin düşüncelerini ve tasarım çözümlerini diğer tasarımcı, uygulayıcı veya kullanıcılara aktarabilmelerini sağlayacak bilgi ve beceriyi onlara kazandırmaktır. Derste elde edilen becerilerin öğrencilerin düşüncelerinde ve mimarlık tasarım projelerinde kendilerine yardımcı olması beklenmektedir. Bu kapsamda, öğrencilere kuru boya kalem, marker kalemi, sulu kuru boya, suluboya gibi çeşitli malzemeler tanıtılır ve kullanmaları teşvik edilir; bir projede veya bir nesnenin geometrik formunun ton değerinin verilmesinde, ışık - gölgesini oluştururken kullanılan ince kıvrımlar, pürüzsüz/eritme ve çapraz tarama gibi farklı tarama ve tonlama teknikleri, yapılan uygulamalarla geliştirilir. Bu derste etkili bir şekilde farklı dokuların yorumlanması konularında öğrencilere rehberlik edilir.
TEMEL TASARIM-II

Ders Kodu

GRDE102

Kredi

6

Teorik Saat

4

Pratik Saat

4

AKTS

9
Ders, temel tasarımda iki ve üç boyutlu daha ileri çalışmalara odaklıdır. İlk aşamanın ardından, öğrenciler kavramsal bir temelde de düşünmeye başlarlar. Dersin başlangıç noktası, rastlantısal organizasyonla oluşmuş kaotik düzenin içinden anlamlı tasarım açısından anlamlı karelerin seçilmesidir. Kayda değer tasarımlar yapabilme, temel tasarım ilkelerinin özümsenmesiyle oluşur. Öğrenciler hareket, yapı, ışık, yüzey ve renk ile deneysel çalışmalar gerçekleştirirler. Doğal ve yapma ögeleri çizim yoluyla gözlemlemek bir diğer konudur. Öğrenciler tarama, mürekkep, noktalama gibi farklı grafik teknikleri üzerinde çalışırlar. Doğal yapılan çizim ve yorumlamalar, teknik denemelerle bir yandan da soyut bir anlatıma doğru evrilir. Ders, fonksiyonel tasarıma giriş aşamasında temel bir logo tasarımı ile tamamlanır.
GRAFİK İLETİŞİM-II

Ders Kodu

GRDE106

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

3
Görsel mesaj bombardımanına yoğun şekilde maruz kalınan yeni milenyumda, görsel okur-yazarlığı anlamak da oldukça önem teşkil etmektedir. Bu ders grafiksel elemanları kullanarak görsel iletişimin önemini tanıtmayı amaçlamaktadır. Disiplinler arası bilginin yararı düşünüldüğünde, görsel konularda uzman olan grafik tasarımcıların da görsel dil aracılığı ile iletişim kurabilmesi gerekmektedir. Bu ders iletişim sanatının tüm alanlarındaki uygulanabilir orta düzeyde tasarım kavramlarını inceler. Bununla birlikte bu ders, görsel bağlamda iletişim ihtiyaçlarına yönelik özel yaratıcı teknikler öğreten kavramsal bir yaklaşım içermektedir. Grafiksel İletişim II dersi, aynı zamanda İletişim Tasarımı, İllüstrasyon, ve Ticari Fotoğrafçılık gibi dersler için de gerekli kavramların tanıtıldığı giriş dersi niteliğinde bir içeriğe sahiptir.
DİJİTAL UYGULAMA

Ders Kodu

GRDE108

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
Temel olarak dijital teknolojiye giriş niteliği taşıyan bu ders, görsel imgeleri dijital ortamda yaratma, yeniden üretme ve yaymayı içerir. Grafik tasarım alanında kullanılan başlıca çizim ve görüntü işleme programları üzerinde çalışılır. Öğrenciler yaratıcı görsel iletişim uygulamalarında karşılaşacakları dijital araçlar ve terminolojiye alışırlar. Projelere verilen eleştiri, gösterim ve tartışma yoluyla, öğrenciler teknolojiyi bir sanat ortamı ve tasarım stratejisi olarak kullanmayı deneyimlerler. Dersin amacı ağırlıklı olarak Adobe Photoshop programının temel tekniklerini araştırmak, denemek ve işlevsel biçimde öğrenmektir. Öğrencilerin Adobe Photoshop konusundaki merakı için ideal bir derstir; katman kullanma teknikleri, temel fotoğraf yenileme işlemleri, foto manipülasyon ve renk çeşitlemeleri ve kullanımı da öğrenilir.
TASARIMDA ESKİZ

Ders Kodu

GRDE110

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

5
Görsel iletişim ve grafik tasarımla yeni tanışan bir öğrenci, öncelikle bakmayı ve görmeyi öğrenmelidir. Bu dersin amacı, serbest el çizimini kavramsal bir amaç için kullanmayı öğretmektir. Eskiz, karalamanın da ötesinde, önemli bir ifade yöntemidir. Fikirleri görselleştirmeyi başarmak için eskizin nasıl yapılacağı öğretilir. Düzenli bir eskiz defteri tutmak ders dönemi içerisinde zorunludur. Görsel not alma, gözlem, tasarımlar için ön çalışma olarak eskiz yapma, sanatsal ifade biçimi olarak eskiz defteri oluşturma gibi konular, ders içerisinde verilir. Öğrenci bu dersi aldığında, görüntü-anlam bütünlüğünü aktif bir katılımcı olarak inşa edebilir. Eskiz defteri kullanma alışkanlığı, yöntem ve çalışma disiplini kazandırır. Öğrenci ders sonunda ileriye yönelik bir tasarım öncesi alışkanlığı kazanır.
TÜRK DİLİ

Ders Kodu

TREG100

Kredi

0

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu ders, dil ve anlatım gibi temel konuları inceler. Dersin ilk yarısında dil ve dille ilgili teorik alt zemin oluşturularak Türkçe imla kuralları öğretilir. Anlatım bozuklukları ve metin tamirinin ardından dersin ikinci yarısına geçilir. Dersin ikinci yarısında ise formal yazılar, özgeçmiş, dilekçe, köşe yazılarının dil ve üslup açısından değerlendirilmesi, yazılı anlatım türleri ve uygulama; Türkçe yapım ve çekim ekleri uygulamaları; Türkçe gramer yapısı; Türkçenin ses özellikleri gibi konular işlenir.
TÜRKÇE

Ders Kodu

TURK100

Kredi

0

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu ders, kendi ihtiyaçlarını Türkçe’yi kullanarak belirtmek isteyen yabancı öğrencilere Modern Türkçe hakkında kısa bilgiler sunmaktadır. Bu derste, öncelikle Türkçe ve İngilizce alfabeleri arasındaki farklar, özellikle İngilizce alfabede bulunmayan Türkçe harfler ve tüm harflerin telaffuzu, Türkçe’deki temel dilbilgisi ve cümle yapıları irdelenmektedir. Buna ek olarak, gerekli dilbilgisi ve kelime bilgisi farklı durumlarda şekillenen günlük hayata ilişkin aktivitelerle geliştirilecektir. Kendini Türkçe dilini kullanarak tanıtma, birilerini selamlama, iyelik sıfatlarını kullanarak sahip oldukları nesnelerden bahsetme, geniş zamanı kullanarak olumlu, olumsuz ve soru cümleleri oluşturma, saatleri söyleme, kendi zaman çizelgeleri hakkında konuşma, nesnelerin yerini tarif ederken işaret zamirlerini kullanma, aile üyelerine ilişkin kelimelere aşina olma konuları bu ders çerçevesinde öğrenciye kazandırılacaktır.
Üçüncü Dönem
SANAT TARİHİ-I

Ders Kodu

FADA209

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Ders, Batı uygarlıklarında tarih öncesinden Rönesansa kadar Bronz Çağı, Yunan, Roma ve Bizans dönemleri, batıda ortaçağ dönemi, Erken Ortaçağ, Romanesk ve Gotik akımlarını içeren kronolojik bir araştırma sunar. Sanat ve tarihteki bireysel ve dönemsel tarz farklılıkları, sanat eseri çeşitler, ana fikirler, ikonografi, semiyotik (göstergebilim) ve kullanılan teknikler, kültürel, tarihi, politik ve sosyal bağlamlarda ayrı ayrı ele alınarak analiz edilir. Her zaman gündemde olan bir soru olan "Sanat nedir, sanatçı nedir?” sorusunun değişen kavramları, dersin arkaplanında devamlı olarak ele alınır. Öğrencilerle karşılıklı tartışma ortamında analizler yapılarak konular pekiştirilir.
GRAFİK TASARIM-I

Ders Kodu

GRDE201

Kredi

6

Teorik Saat

4

Pratik Saat

4

AKTS

9
Bu derste öğrenci yaratıcı üst orta düzey grafik tasarım projeleri ile tipografi ve illüstrasyon gibi çeşitli görsel medyalar kullanarak bir görsel dil geliştirmenin parçası olarak tasarım ilkelerini odaklanmayı dener. Yaratıcı kavramlara ve geçerli teknolojiyi kullanarak grafik tasarım problemi çözme becerisine odaklanır. Bu ders metin ve görüntü kullanarak baskı tasarım üretimi için bilgisayar uygulamalarına özgü teknikleri kapsar. Öğrenci güncel teknolojiler ve yazılımları kullanarak, araştırma ve mevcut görselleri, fontları ve baskı tasarım için kullanılan kağıttan yararlanarak baskı tasarımlar üretir, bir yazıcıya belgeleri çıkartmak için temel yükleme dosyalarını hazırlar. Bu ders ile birlikte öğrenci tasarım yolu ile farklı kitlelerle nasıl iletişim kurması gerektiğini araştırır ve anlar.
BİLGİSAYAR DESTEKLİ GRAFİK TASARIM-I

Ders Kodu

GRDE203

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

5
Bu dersin amacı öğrencilerin etkin bir şekilde Adobe Illustrator programını kullanarak yeteneklerini geliştirmektir. Aynı zamanda kağıt üzerinde ya da web ortamında başarıyla yenisini yapmak üzere logolar tasarlamak, illüstrasyonlar çizmek ve tipografi geliştirmektir. Illustrator programı vektör tabanlı bir grafik düzenleyicidir. Bu derste öğrenci, vektörler ve katmanlar ile nasıl çalışıldığını kavrar. Bununla birlikte infografikler, illüstrasyonlar, broşürler ve web sayfaları vs. oluşturmak için eldeki çizim araçlarını da nasıl kullanacağını öğrenir. Bu derste Illustrator gibi tasarım programlarını kullanmanın sadece kalem ya da fırça gibi bir araç olduğunu anlamak önem arz etmektedir. Bu derste öğrenciler bu araçların yaratıcı, yenilikçi ve etkili biçimde kullanımının ancak grafik tasarım ilkelerinin uygulanması ile gerçekleşeceğini öğrenir.
TİPOGRAFİ-I

Ders Kodu

GRDE205

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

6
Bu dersin amacı tipografinin grafik tasarımdaki kullanım alanını öğretmek, yazı tiplerinin anatomisini yakından incelemek, tiplerine göre tanımlamak ve sınıflandırmak, yazı tiplerinin farklı kategorilerini öğretmek, yazı tiplerinin tarihçesini ve tipografi ile ilgili genel terminolojiyi öğretmektir. Okunurluğu sağlayan gereklilikleri, fontları ve temel sayfa tasarımlarını öğrenirken aynı zamanda da paragraflar ve kelimelerin düzenlenmesi ile ilgili tipografik ilkeleri de uygulamalı olarak öğrenirler. Bu temel bilgilerle poster veya yayın tasarımları ile ilgili yazılımların kullanımı da öğrenilir. Harflerin ve yazı tiplerinin tarihçesi üzerine çalışılırken çağdaş iletişim ortamlarındaki kullanımı da irdelenir. Belirli tasarım problemlerine yönelik özel kullanımlar incelenir. Yazıtipinin tanımlanmasını ve tasarım süreçleri ile ilgili konular üzerine çalışılır.
TEMEL FOTOĞRAFÇILIK

Ders Kodu

GRDE207

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

5
Fotoğraf dersinin başlangıcında fotoğraf, görsel bir mesaj yaratma tekniği olarak öğrencilere sunulur. Öğrenciler fotoğrafı kendilerini ifade etme veya kültürel yorumlama aracı olarak etkili bir biçimde kullanmayı öğrenirler. Bu ders, öğrencilere dijital fotoğraf makineleri ile ilgili detaylı ve temel bir yapısal egitim de sunar: Kamera nasıl çalışır, kompozisyon nasıl kurulur, ışık nasıl kullanılır, fotoğraf işleme yazılımları nasıl kullanılır. Öğrenciler genel anlamıyla arzu edilen sonuca yönelik bir temel egitim, sunum ve örnekleme ile öğrenirler. Bu dersin kapsamında yalnızca teknik beceriler değil, ayrıca fotoğrafın eylem dahilinde varoluşu, sanatsal malzeme ve seçilip okunan ve sınıfta tartışmalar aracıyla kültürel bir ürün oluşu konuları da işlenir.
ALAN SEÇMELİ

Ders Kodu

GRDEXX1

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Dördüncü Dönem
SANAT TARİHİ-II

Ders Kodu

FADA210

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Ders, Batı uygarlıklarında Rönesanstan 20.yüzyılın ikinci yarısına kadar Barok, Neoklasisizm, Romantizm, Realizm, Emresyonizm, Postempresyonizm, Sembolizm, Art Nouveau, Ekspresyonizm, Kübizm, Fütürizm, Dadaizm, Sürrealizm, Yeni Nesnecilik, Pürizm, Neo-Plasticizm, Suprematizm, Soyut Dışavurumculuk, Pop-Art ve Post-Modernizm akımlarını içeren kronolojik bir araştırma ortamı sunar. Bireysel sanat ve tarih tarz farklılıkları, sanat eseri çeşitler, ana fikirler, ikonografi, semiyotik (göstergebilim) ve kullanılan teknikler, kültürel, tarihi, politik ve sosyal bağlamlarda ayrı ayrı ele alınarak analiz edilir. Her zaman gündemde olan bir soru olan "Sanat nedir, sanatçı nedir?” sorusunun değişen kavramları, dersin arkaplanında devamlı ele alınır.
GRAFİK TASARIM-II

Ders Kodu

GRDE202

Kredi

6

Teorik Saat

4

Pratik Saat

4

AKTS

9
Bu derste öğrenci yaratıcı üst ve orta düzey grafik tasarım projeleri ile tipografi ve illüstrasyon gibi çeşitli görsel medyalar kullanarak bir görsel dil geliştirmenin parçası olarak tasarım ilkelerine odaklanmayı dener. Yaratıcı kavramlara ve geçerli teknolojiyi kullanarak grafik tasarım problemi çözme becerisine odaklanır. Bu ders metin ve görüntü kullanarak baskı tasarım üretimi için bilgisayar uygulamalarına özgü teknikleri kapsar. Öğrenci güncel teknolojiler ve yazılımları kullanarak, araştırma ve mevcut görselleri, fontları ve baskı tasarım için kullanılan kağıttan yararlanarak baskı tasarımlar üretir, bir yazıcıya belgeleri çıkartmak için temel yükleme dosyalarını hazırlar. Bu ders ile birlikte öğrenci tasarım yolu ile farklı kitlelerle nasıl iletişim kurması gerektiğini araştırır ve anlar.
BİLGİSAYAR DESTEKLİ GRAFİK TASARIM-II

Ders Kodu

GRDE204

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

5
Bu dersin konusu, sayfa düzeni tasarımında yaygın kullanılan grafik araçlarla sınırlıdır. Bilgisayarla sanat ve tasarım alanında yapılabilen temel işlemler ve uygulamalar sunulur. Adobe Photoshop, Adobe InDesign ve Adobe Illustrator programları kullanmanın yalnızca bir kalem ya da fırça kulanmak gibi olduğunun anlaşılması gereklidir. Bu araçları yaratıcı, yenilikçi ve etkili bir biçimde kullanmak, yalnızca grafik tasarım ilkelerinin anlaşılması ve doğru kullanımıyla mümkündür. Dersin amacı, öğrencilerin Adobe Indesign programını etkili bir şekilde kullanmayı ve kağıt üstünde ya da web ortamında yeniden üretilebilecek görüntüler yaratmayı başarabilecek kadar becerilerini geliştirmeyi hedefler. Ders, sektörde son derece güçlü bir vektör manipülasyon aracı olarak kullanılan Adobe InDesign programını öğrencilere öğretir.
TİPOGRAFİ-II

Ders Kodu

GRDE206

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

6
Bu dersin amacı öğrencilere GRAP107 Yazı ve Tipografiye Giriş dersinde öğrendikleri teorik bilgiler ile GRAP205 Tipografi I dersinde daha ileri düzeyde tamamladıkları uygulamaları kullanarak yaratıcı tipografik tasarımlar yapmalarıdır. Tipografinin sayfa düzeni ve tasarımda yerini keşfetmek, ileri düzeyde tipografi uygulamaları yapmak, yazı tiplerinin farklılıklarını tanımlamak, tipografi kaynaklarını keşfetmek ve kullanmayı öğrenmek, tipografi terminolojisini kullanmak ve çoklu sayfa tasarımlarında metni dizmek dersin konuları arasındadır. Öğrencilerden yaptıkları projelerde günlük çalışma hayatında karşılaşabilecek gerçek tasarım problemlerinin profesyonel düzeyde çözülmesi beklenir; öğrenci yaratıcılığı ve becerisi kadar pratik bilgisini de kullanabilmelidir. Ayrıca öğrenciler bu dersin sonunda bir projeyi verilen tarihler arasında ve verilen yönbilgi doğrultusunda tamamlamayı öğrenirler
İLERİ FOTOĞRAFÇILIK

Ders Kodu

GRDE208

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

5
Ders içeriğinde fotoğraf ve dijital tabanlı baskı teknikleri (yüksek ve düşük çözünürlükle) geleneksel fotoğraf baskısı tekniklerine alternatif olarak sunulur. Öğrenciler djital baskı çalışmaları ile, geleneksel fotoğraf tekniklerinin ötesinde yeni teknolojilerini kullanmayı kavrar. Yeni yöntemlerin yardımıyla fotoğraflar farklı katmanlar kullanılarak manipüle edilerek, dijital işleme süreçleri denenir. Derste konu edilen yöntemlerle, doku içeren ve el çizimi gibi ögeler, farklı renk ve çoklu katman seçenekleri ile fotoğraflar üzerinde çalışılır. Bu yaklaşım, ileri aşamalarda belirli bir kavram çerçevesinde ele alınır. Bir seri oluşturan imgelerin belirli bir konsept içerisinde geliştirilmesi ve biçem ve sunumda bir görsel dil geliştirilmesi deneyimi kazanılır. Öğrenciler ders süresince bilgisayar ve yazılımların fotoğraf işleme süreçleri ile bağlantısını öğrenirler.
ALAN SEÇMELİ

Ders Kodu

GRDEXX2

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Beşinci Dönem
PAZARLAMA VE TÜKETİCİ DAVRANIŞI

Ders Kodu

FADA309

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

3
Bu dersin amacı, öğrencinin pazarlama ile ilgili olarak edindiği daha genel ve çekirdek bir anlayışını, daha da derin bir tüketici davranışı ile geliştirmesini sağlamak ve bilgisini bunun üzerine inşa ettirmektir. Bunu yapmaktaki amaç, tüketicinin karar vermesini etkileyen iç ve dış etkiler için öğrencinin farkındalığını tetiklemek ve aşinalığını geliştirmesini sağlamaktır. Pazarlama ve tüketici davranışlarını anlamanın genel amacı, tüketici ihtiyaçları ile başarılı şekilde örtüşen bir pazar oluşturmak için yarının pazarlamacılarını hazırlamaktır. Daha spesifik olarak, genel pazarlama sürecinde tüketici davranışlarının önemini anlamak, ayrıca tüketiciyi hareket etmeye motive edecek ürün, hizmet ve pazarlama fikirleri oluşturmak ve bu bilginin (etik olarak) nasıl uygulayacağını öğrenmek anlaşılmalıdır.
YAZ STAJI-I

Ders Kodu

GRDE200

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

5
Tüm öğrenciler ilk stajlarını matbaada 25 iş günü olarak tamamlamakla yükümlüdür. Staj kuralları ve yönetmeliği, bölüm tarafından, üniversitenin ilgili yönetmeliğine uygun olarak hazırlanır. Staj süreci, öğrenciye okulda edindikleri bilgileri gerçek iş yaşamında uygulama fırsatı sunar. Matbaada çalışarak edinecekleri becerilerin, öğrencilerin mezuniyet sonrasındaki mesleki hayatında onlara yardımcı olacak nitelikte olması beklenir. Öğrenciler staj defteri tutarak, staj süresince edindikleri bilgileri ve yaptıkları gözlemleri de kaydederler. Matbaa stajı, grafik tasarım alanı için önemli bir başlangıçtır. Ek olarak matbaa stajı öğrencilerin tam zamanlı bir işte karşılaşabilecekleri grafik tasarım alanına ilişkin gerçek problemlerle ilgili deneyim kazanmalarını, iş disiplinini, kendi-öğrenme ve etkili iletişim tekniklerini de kazandırır.
GRAFİK TASARIM-III

Ders Kodu

GRDE301

Kredi

6

Teorik Saat

4

Pratik Saat

4

AKTS

9
Bu ders özellikle çevresel grafik tasarımı, yönlendirme tasarımı ve bilgilendirme tasarımı alanlarında görsel iletişimde çağdaş farkındalık ve grafik tasarım ilkelerine odaklı olan GRAP 202 dersinin devamı niteliğindedir ve bir stüdyo uygulaması dersidir. Öğrenciler Grafik Tasarım III dersinde yönlendirme sistemleri, tabelalar, kimlik grafiği, piktogram tasarımı, haritalamayı da içeren çevresel grafik tasarımı gibi araştırmalara yönlendirilmektedirler. Yine bu ders kapsamında bilgilendirme grafiğine de kısa bir giriş yapılmaktadır. Bu derste öğrenciler bilgi ve kimlik iletişimi bağlamı üzerinden bilgi deneyimi, yönlendirmenin görsel özellikleri ile de ilgilenir. Ayrıca bilgi, çevre ve kültürel bağlam ile ilişkili olarak form ve kullanıcı deneyimi gibi konular üzerinde de önemle durulur.
ETKİLEŞİMLİ TASARIM

Ders Kodu

GRDE303

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
Etkileşimli Tasarım dersi içeriğinde görselleştirme ve etkileşimlilik alanlarının teorik ve uygulamalı perspektiflerini harmanlar. Bu alanlar etkileşimli tasarımın kullanılabildiği eğitim, eğlence ve sektör sektörlerindeki farklı kullanımlarını kapsar. Uygulamalı olarak işlenen bu ders, sistemin tanımladığı ve kullanıcının davranışına göre değişen yazılım ve diğer etkileşimli arayüz tasarımlarına odaklanır. Bu dersin amacı etkileşimli tasarım tekniklerini, aynı zamanda tasarım ve yazılım bilgilerini bir zemin olarak kullanmaları için öğrencinin kullanımına sunmaktır. Çağın gerektirdiği yenilikleri takip edebilmek, yeni medya ortamlarına bir tasarımcı olarak entegre olabilmek açısından dersin kazanımları önemlidir. Bu dersin sonunda öğrenciler etkileşimli dergi tasarımı, dijital kitap tasarımı, web sitesi tasarımı ve mobil uygulama tasarımları yapabilirler.
BASKIRESİM TEKNİKLERİ

Ders Kodu

GRDE305

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
Bu dersin amacı baskıresim tekniklerini, terminolojisini, araç ve gereçlerle ilgili bilgileri, ağaç baskı ve linol baskı gibi yüksek baskı teknikleri, gravür çukur baskı, mono baskı ve serigrafi baskı gibi farklı baskı tekniklerin kullanması için öğrenciye sunmaktır. Aynı zamanda baskıresim dersi, öğrenciyi ders süresince öğrendiği farklı teknikleri harmanlayıp, yeni materyaller de deneyerek kendi yaratıcılıkları doğrultusunda kulanmaları için de cesaretlendirir. Pratikte rengi, önemini ve kulanımını ve kendi baskıresim çalışmalarında hangi rengi nasıl kullanması gerektiğini öğrenmek önemlidir. Toksik maddeler ve çözücülerle ilgili dikkatli olmayı öğrenmek hayati önem taşır, baskıresim atölyesini kullanan kişiler kullanılan maddelerle ilgili dikkatli olmayı ve kendini zehirli maddelerden korumayı öğrenir.
REKLAM TASARIMI

Ders Kodu

GRDE307

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

3
Bu dersin amacı reklam, reklam dünyasında reklamcılığın ve tasarımcının rolü ve bunları analiz edebilme becerisinin yanı sıra reklam tasarım yeteneği hakkında öğrencileri bilgilendirmektir. Bu derste öğrenciler, baskı ve interaktif medya üretimi arasındaki ticari benzerlik ve farklılıkları net bir anlayış ile geliştirebilmek için geleneksel ve interaktif sonuçları karşılaştırırlar. Öğrenciler çeşitli baskı ve interaktif ortamlarda çalışarak geleneksel ilkeleri uygun şekilde, yeni bir temel anlayış keşfedip geliştirerek uygulamayı öğrenirler. Ayrıca bu ders pazarlama, reklam ve satış öğeleri ile bilgi dağıtım gereksinimlerini de kapsamaktadır. Reklam Tasarımı dersini tamamlayan bir öğrenci, analitik düşünce süzgecinden geçen yenilikçi ve yaratıcı fikirler üretip, bunları uygulayabilme becerisine sahip olacaktır.
GRAFİK TASARIM TARİHİ

Ders Kodu

GRDE311

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Grafik tasarım tarihine odaklanan ders içeriği, görsel iletişimin ilk temsil örnekleri ile başlar. Öğrenciler grafik tasarımın farklı dönemler ve yerlerdeki gelişimiyle ilgili genel bir bilgi edinirler. Gutenberg’in matbaayı icadı dönüm noktası olarak ele alınır. Arts and Crafts hareketi, Art Nouveau akımı, Sanayi Devrimi’nin grafik tasarımdaki etkileri temel konular arasında işlenir. Birbirinden farklı tasarım hareketleri, karşılaştırmalı bir analizle sunulur. Temel ilgi, kavramlar, sanat akımları ve tarihsel olaylar arasında bağlantı kurulmasını sağlamaktır. Ders, Ken Garland tarafından 1964’de açıklanan “İlk Önce Öncelikler Manifestosu” ile sona erer. öğrencilerin grafik tasarımın rolünün başkalaşması ve değişimi ile ilgili farkındalığa ulaşması açısından önemli bir dönüm noktasıdır.
Altıncı Dönem
DENEYSEL TASARIM

Ders Kodu

FADA308

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
Dersin birincil amacı öğrencilerin bir takım içerisinde, disiplinler arası bir projede çalışabilmesi konusunda alt yapı oluşturmalarına olanak sağlamasıdır. Deneyler, tasarım inancının avangart araştırmalar bölümünde profesyonel uygulamaların vazgeçilmez bir parçasıdır. Bu ders yaratıcılık, hayal gücü ve yeniliği bir araya getirirken, eleştirel düşünme ve teorik katılığın sınırlarını zorlar. Tasarım ve felsefenin disiplinler arası alanları ile beslenen kavramsal çerçeve ve bu çerçevenin geçerlilik koşulları, öğrencilerin tasarım görüşlerini genişletmek için bir şans tanır. Öğrenciler kendi çalışma alanlarının dışında başka bir alanda çalışmaya teşvik edilir. Bu anlamda öğrencilerin çok disiplinli bir ortamda, bir grup içerisinde çalışmalarına olanak sağlamaktadır. Tasarım eleştirisi esastır.
GRAFİK TASARIM-IV

Ders Kodu

GRDE302

Kredi

6

Teorik Saat

4

Pratik Saat

4

AKTS

9
Bu derste illüstrasyon, fotoğraf ve tipografi gibi medya ve multimedya tekniklerinden birinin ya da hepsinin bir arada kullanılması ile bir derginin hazırlanması ve bir kitap serisinin tasarımının ortaya çıkarılması söz konusudur. Genel olarak bu derste grafik projelerinin gerçekleştirilmesi ile ilgili çalışmalar yapılır. Bu amaçla Grafik Tasarım IV dersinde öğrencilerin kendi tasarım becerilerinin sınırlarını zorlayacakları, ileri düzeyde sayfa düzenleme projelerine yer verilmektedir. Öğrenciler bu dersin kapsamında sayfa tasarımı için güçlü temelleri nasıl inşa edeceklerini öğrenirler, çizgi ve şekiller için yaratıcı uygulamaları araştırırlar ve sayfanın alt yapısını korurken kuralları nasıl esneteceklerini keşfederler. Öte yandan grafik baskı tasarımın klasikleri olarak kabul edilen sayfa düzenleme tasarım örnekleri de ders içerisinde örnek çalışmalar olarak dikkatlice incelenir.
RENK BİLGİSİ

Ders Kodu

GRDE304

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

5
Bu ders renklerin temel ilkeleri, kuramları ve uygulamalarını kapsar. Renk teorisi, renkler için mantıksal bir yapı meydana getirir. Renk teorisi üç temel bölümden oluşur: Renk çarkı, renk uyumu ve renklerin nasıl kullanıldığı ile ilgili durum. Öğrenci hem düşünerek, hem de renk tasarımında çeşitli görsel etkilerin bilgisini edinerek çalışma becerisini geliştirmiş olur. Bu ders aynı zamanda problem çözme alıştırmaları ve bir dizi proje ile iki boyutlu biçimleri kullanarak, geleneksel ve dijital görüntülerde renk algısı, ifade ve uygulama geliştirilmesini içerir. Rengi yaratıcı biçimde kullanmak için rengin kimyasal, fiziksel ve psikolojik özelliklerinin kavranmasını sağlar. Ayrıca farklı ülkelerin renk kültürünün araştırmasına da imkan verir.
VİDEO SANATI VE ÇOKLUORTAM

Ders Kodu

GRDE306

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

5
Bu ders, video görüntüleme ve multimedya konusuna bir başlangıç sağlar. Bütün yönleri ile görüntü üretiminin teknik bileşenlerini içerir: Görüntü elde etme ve sayısallaştırma, temel düzenleme ve son çıkış. Adobe After Effects and InDesign programlarının temel eğitimi bu dersin ana konusunu oluşturmaktadır. After Effects şaşırtıcı görsel efektler ve hareketli grafikler yaratmak için olanak sunarken, InDesign programı ise duyarlı interaktif ve multimedya grafik tasarımlarını oluşturmaya katkı sağlamaktadır. Bu dersin başlıca projeleri, televizyon reklam tasarında yer alan video ve hareketli grafikler; öğrencilerin ilgi alanlarına uygun olarak kendilerini ifade ettikleri video sanatı denemeleri; online ve interaktif biçimde metnin video ve ses biçimlerini içeren multimedya dergisi oluşturma gibi çalışmalardır.
AMBALAJ TASARIMI

Ders Kodu

GRDE310

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

5
Ambalaj tasarım dersi, grafik tasarım çerçevesinde ambalaj tasarımı ile ilişkili konularda grafik tasarım öğrencilerini markalaşma, ürünler ve hizmetler gibi konularda tanıtmak, hem de bu alanda onları donatmayı amaçlamaktadır. Öğrenciler ayrıca üç boyutlu form, renk ve perakende ortamı bağlamında iletişim konularında bilgilendirilir. Bu ders ambalaj tasarımı ve imalatı ile de öğrencinin aşina olması üzerine tasarlanmıştır. Teorik dersler ve bilgisayar laboratuvarındaki çalışmalar estetik, pazarlama ve marka kimliğinin yanı sıra, sürdürülebilirlik, ticari ve devlet yönetmeliklerinin uygulanmasını da kapsamaktadır. Öğrenciler bu dersi tamamladıklarında dijital medya uygulamaları ve teknolojileri ile ilişkili olarak ambalaj tasarım prensipleri, ambalaj kullanarak marka kimliği oluşturma ve pazarlama; ambalaj üretim gereksinimleri; bilgilendirme tasarımı, üç boyutlu tasarım ve maliyet ile ilgili değerlendirmeler konularında tanımlama, kanıtlama, karşılaştırma, analiz etme, bütünleme ve değerlendirme yapabilecektir.
ÇAĞDAŞ GRAFİK TASARIM

Ders Kodu

GRDE312

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu ders, grafik tasarım tarihi boyunca gelişmiş önemli olaylar ve belli başlı hareketler ile tasarımcılara odaklanır. Tarihi perspektiften çağdaş grafik tasarımın gelişimini ve kültür ile olan etkileşimini konu edinir. Öğrenciler 1964’de Ken Garland’ın manifestosundan sonra, teknolojiyle de birlikte grafik tasarımda nelerin ansıl gelişip değiştiğini öğrenirler. Bu derste öğrenilen tarihsel tarzlar, hareketler, insanlar ve olaylar öğrencinin kendi tasarımlarını daha yaratıcı, uygun ve entelektüel çözümlerle örebilmeleri için uygun bir zemin hazırlar. Böylece öğrenciler tasarım probemlerine getirdikleri yaklaşımlarda her zamana çağdaş grafik tasarım tarihinden öğrendikleri noktalardan yararlanabilirler. Bu ders aynı zamanda tasarımı bir meslek olarak araştırır, grafik tasarımcılar için çok önemli kaynaklar içerir.
Yedinci Dönem
YAZ STAJI-II

Ders Kodu

GRDE300

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

5
Tüm öğrenciler ilk stajlarını reklam ajansında 25 iş günü olarak tamamlamakla yükümlüdür. Staj kuralları ve yönetmeliği, bölüm tarafından, üniversitenin ilgili yönetmeliğine uygun olarak hazırlanır. Staj süreci, öğrenciye okulda edindikleri bilgileri gerçek iş yaşamında uygulama fırsatı sunar. Ajansta çalışarak edinecekleri becerilerin de öğrencilerin mezuniyet sonrasındaki mesleki hayatında onlara yardımcı olacak nitelikte olması beklenir. Öğrenciler staj defteri tutarak, staj süresince edindikleri bilgileri ve yaptıkları gözlemleri kaydederler. Ofis stajı, grafik tasarım alanı için önemli bir başlangıçtır. Grafik tasarım bölümü öğrencilerinin tam zamanlı bir işte karşılaşabilecekleri grafik tasarım alanına ilişkin gerçek problemlerle ilgili deneyim kazanmalarını, iş disiplinini, kendi-öğrenme ve etkili iletişim tekniklerini de kazandırır.
GRAFİK TASARIM-V

Ders Kodu

GRDE401

Kredi

6

Teorik Saat

4

Pratik Saat

4

AKTS

9
Bu ders kapsamında Grafik Tasarım Bölümü öğrencilerinden, eğitimleri boyunca edindikleri tüm bilgi ve becerileri kullanarak ve temel grafik tasarım ilkelerine göre geliştirdikleri detaylı bir proje oluşturmaları beklenir. Temel amaç, son sınıf grafik tasarım öğrencilerinin mezuniyete yaklaşırken tasarımcı kimliğinin yerleşmesini sağlamaktır. Öğrenciler Kıbrıs festivalleri, müzelerde kullanılan tasarımlar ve sosyal kampanyalardaki grafik uygulamalar gibi yerel tasarım problemlerine odaklanırlar. Üzerine çalışılacak yerel konuları belirledikten sonra, kampanyalar evrensel tasarım kriterlerine göre geliştirilir. Ders süresince öğrenciler kendi projelerini bir reklam kampanyasına dönüştürürler. Projenin kimliği oturduktan sonra gerekli araştırmalar yapılır. Hedef kitlenin de belirlenmesiyle öğrenciler kampanyayı organize ederek, gerçekte uygulanabilir durumda son noktasına kadar getirirler.
KAVRAMSAL RESİMLEME

Ders Kodu

GRDE403

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

3
Grafik tasarımda yüzey, doku ve örüntü uygulamaları ve editoryal illüstrasyon üzerine çalışılan ileri düzeyde bir illüstrasyon atölyesidir. Farklı tasarım projelerine yönelik olarak kullanılacak malzeme, tarz ve tekniklerin araştırılıp denenmesini içerir. Hızlı eskiz ve el çizimi çalışmalarına ağırlık verilerek başlanır. Böylece görsel fikirlerle düşünme becerisi geliştirilir. Öğrenciler kavramlar ile görseller arasında bağlantı kurmayı öğrenirler. İllüstrasyon / resimleme kavramsal bir konuyu, bir düşünceyi görsel bir iletişim ögesi olarak temsil eder. Öğrenciler çizim tabletlerini kullanarak illüstrasyonu dijital ortamda üretmek üzerine de çalışırlar. Resimli kitaplar, haritalar, karakter tasarımları, örüntüler, emotikonlar, kavramlar, bilim, botanik ve buna benzer pek çok konuda illüstrasyonun kulanımı bu dersin konusunu oluşturur.
GRAFİK TASARIM BİTİRME PROJESİ ARAŞTIRMASI

Ders Kodu

GRDE405

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

3
Grafik tasarım bölümünde okuyan öğrencilerin mezun olabilmeleri için, mezuniyet projesini tamamlamaları gerekmektedir. Üzerine çalışacakları konuyu / problem tanımlayıp teorik olarak geliştirmek, araştırmak, program hazırlamak ve projelerini desteklemek için bu dersi alırlar. Dönem sonuna kadar öğrenciler mezuniyet projesinin taslak bir proje önerisini tamamlamakla yükümlüdür. Bu öneri, çalışacakları alanda projenin gerekçesini, hedeflerini ve süreç içerisinde kullanılacak yöntemleri içeren iyi yapılmış bir araştırma ve sonuç bildirisidir. Ayrıca bu derste farklı araştırma ve yazım tekniklerini öğrenirken, bir yandan da intihal yapmadan nasıl akademik yazı yazılacağını öğrenirler. Bu derste, bir grafik tasarım problemine çözüm geliştirilmesi önemlidir. Temelde bu ders mezuniyet projesi odaklı bir derstir.
GRAFİK TASARIM ETİĞİ VE YASAL KONULAR

Ders Kodu

GRDE407

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

3
Grafik tasarım bilgilendirmek, ilham vermek ve zevk için görsel iletişim inanış ve düşünceleri kullanmıştır. Değerlerimizi ve kültürümüzü şekillenmesinde bu disiplinin ne kadar önemli olduğuna hiç şüphe yoktur. Bu ders, sırası ile bu mesleğin kuralları, standartları, ahlâki ve etik yönü ile grafik tasarımcıların kariyerlerinde karşılaştıkları intihal, telif hakkı sorunları, sosyal sorumluluk, kültürel etki, fikri mülkiyet hakları, görüntü kullanım hakkı, yasal sözleşmeler, sürdürülebilirlik gibi konularda öğrencilerin disiplinin önemini kavramaları için bilmek zorunda oldukları pek çok farklı ve dikkate değer sorunla ilgilenmektedir. Ders bitiminde her öğrenci alanıyla ilgili etik değerlerin farkında, yasal haklarını ve yükümlülüklerini bilen, sorumluluk sahibi bir tasarımcı adayı olarak donanır.
ALAN SEÇMELİ

Ders Kodu

GRDEXX3

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ

Ders Kodu

UNIEXX1

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
Sekizinci Dönem
TASARIM KÜLTÜRÜ

Ders Kodu

FADA406

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Kültür, çok çeşitli disiplinler boyunca temel bir sorun haline gelmiştir. Bu ders, kültürün nasıl ve ne için çalıştığını; kurumların nasıl ve niye hayatımızda bu kadar önemli rol oynamaya başladığını; ve bazı temel fikirlerin, kavramların ve kültürel çalışmalarda kullanılan analiz yöntemlerinin tanıtılmasını içermektedir. Bu kültürel çalışmalardan bazıları: Popüler Kültürü Anlamak, Popüler Kültür ile Halk Kültürü ve Yüksek Kültür Arasındaki Farklar, Üretim ve Tüketim İlişkilerinin Tasarım Meselelerine Etkileri’dir. Öğrenciler ayrıca, Günümüz Tasarım Dünyasını Kavrama Becerisi, Tasarımcı ve Birey Arasındaki İlişkiyle İlgili Bağlantı Kurma Yeteneği, Tasarım Konusunda Eleştirel ve Sonuç Odaklı Düşünebilme Yeteneği, Yeni Tüketici Toplumun Tasarım Süreçlerini Nasıl Etkilediğini Kavrayabilme Yeteneği konularında bilgi sahibi olacaklardır.
GRAFİK TASARIM BİTİRME PROJESİ

Ders Kodu

GRDE402

Kredi

6

Teorik Saat

4

Pratik Saat

4

AKTS

13
Bu ders grafik tasarım öğrencileri için son stüdyodur. Öğrencilerin mezuniyet projesini daha önce bu derse yönelik olarak gerçekleştirdikleri mezuniyet projesi araştırmaları doğrultusunda hazırlamaları beklenir. Tamamladıkları bütün derslerden öğrenmiş oldukları program kullanma becerisi, fikir geliştirme, konu ve problemin teorik olarak tanımlanması, çözüm üretilmesi beklenir. Öğrenciler daha önce tamamlamış oldukları Mezuniyet Projesi Araştırma dersinde hazırladıkları proje önerisini baz alırlar. Bu projede öğrenciler şirketler için yaptıkları grafik tasarım projelerinin yanısıra ciddi sosyal problemleri saptayıp çözüm geliştirmeyi öğrenirler. Seçtikleri konuyu proje haline getirip zaman planlaması da oluşturarak profesyonel anlamda hemen uygulanmaya hazır bir biçimde geşliştirmeleri, ders sonunda iş yeterli biçimde jüri karşısında sunum yapabilmeleri beklenir.
PORTFOLYO TASARIMI

Ders Kodu

GRDE404

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

6
Ders, tasarım alanına ilişkin pratik bilgiler verir. Odaklandığı konular arasında müşteri / işverenle ilişkiler; yasal, finansal ve yönetimsel sorunlar, ofis organizasyonu gibi başlıklar vardır. Aynı zamanda profesyonel yaşamdan konuklarla tartışma ve Değerlendirme fırsatı yaratarak öğrenme ortamı hazırlanır. Bütçe oluşturma, portfolio hazırlama, sunum geliştirme ve mesleki etik konularını da içeren profesyonel uygulamalar üzerinde durur. Ders sürecinde öğrenciler tasarım projelerini profesyonel bir portfolyoya dönüştürerek staj veya iş başvurusunda kullanabilecekleri bir döküman haline getirirler. İş görüşmesi yapma becerileri, portfolio hazırlığı ve sunumu temel odak konularıdır. Dersin sonunda, öğrencilerin portfolyo, kartvizit ve CV ile ilk iş görüşmesine eksiksiz biçimde hazır olması amaçlanır.
ALAN SEÇMELİ

Ders Kodu

GRDEXX4

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
MEDENİYET TARİHİ

Ders Kodu

HIST100

Kredi

0

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu dersin amacı tarih boyunca gelişen medeniyetleri ana hatlarıyla anlamak ve anlamlandırmaktır. Uygarlık, tarih ve tarih öncesi gibi kavramlar tartışıldıktan sonra, derste ilk uygarlıkların ortaya çıkmasını zorlayan koşullar ve bu koşulların insanlığın gelişmesindeki etkileri de incelemektedir. Derste esas olarak, ilk uygarlıklar; sırası ile Mezopotamya, Mısır, Ege, Klasik Yunan, Helenistik, Roma, Hint ve sonrasında Çin uygarlıkları incelenmektedir. Bu uygarlıkların temsil ettiği siyasi, sosyal, ekonomik, kültürel kurumlar ve bunlara ek olarak fikrî gelişmeler de medeniyet tarihi dersinin diğer odak noktalarını oluşturmaktadır. Siyasal ve toplumsal yapı, dinsel inanış ve kurumlar, aile yapısı, ekonomik faaliyetler, bilim, sanat ve felsefe bu derste üzerinde önemle durulan diğer konulardır.
MODERN TÜRKİYE TARİHİ

Ders Kodu

TARH100

Kredi

0

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu derste, Osmanlı devlet ve toplum yapısı, devletin dağılmasına yol açan etkenler, Osmanlı modernleşmesi; Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Mütarekesi ve Sevr Anlaşması; partiler ve cemiyetler, Mustafa Kemal öncülüğünde ulusal direniş örgütlenmesi ve Kurtuluş Savaşı, Havza ve Amasya Genelgeleri, Kongreler, Misak-ı Milli, TBMM’nin açılışı, isyanlar, düzenli ordunun kuruluşu ve savaşlar; Mudanya Mütarekesi, Lozan Barış Antlaşması; Siyasal alanda devrim, devlet ve toplumun laikleşmesi, saltanatın kaldırılışı, cumhuriyetin ilanı, halifeliğin kaldırılması; 1921 ve 1924 anayasası, anayasal değişiklikler; Şeyh Sait İsyanı; çok partililik deneyimi, hukukta laikleşme ve modernleşme, eğitim ve kültürde millileşme ve laikleşme, Atatürkçülük ve Atatürk’ün 6 ilkesi, Atatürk dönemi Türk dış politikası(1923-1938) konuları işlenir.
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ

Ders Kodu

UNIEXX2

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4

Seçmeli Dersler

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İÇİN TASARIM

Ders Kodu

INPD309

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
Bu ders, giderek önem kazanan ‘sürdürülebilirlik’ kavramına giriş niteliğindedir. Bu konu, günümüzde tasarım projelerine dahil olmuştur. Bu derste sürdürülebilir tasarımın ilkeleri ve örnekleri kullanılarak uygulamalı yönü vurgulanır. Derste öğrencinin endüstri ürünleri tasarımı mesleğini, insan sağlığı ve çevresel konular dahilinde ekolojik bilinç ile yeniden değerlendirmesi amaçlanır. Ayrıca ders, çevresel sorunlara yol açan etkenler, çevreyle ilgili felsefik yaklaşımlar, çevresel sorunlara karşı duyarlılıkların oluşması, tüketim alışkanlıkları gibi konuları tartışmayı içerir. Derste, çeşitli sürdürülebilir tasarım çalışmaların incelenmesiyle birlikte ürünün tasarımsal yönleri düşünülürken endüstri ürünleri tasarımı öğrencilerinin küresel çevre bilinci ile tasarım yapmaları gerekmektedir.
İÇ MEKAN VE MOBİLYA TARİHİ

Ders Kodu

INAR308

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
Bu dersin amacı, mobilyanın anlamının anlaşılması ile iç mekan ve mobilya tasarımının, stiller ve dönemlere bağlı olarak son 200 yılda gelişimine dair öğrencilerin genel bir kavrayış kazanmalarına yardımcı olmaktır. Tarihsel süreçte Viktorya stili, art nouveau / arts & crafts - yeni stil arayışı, art deco / modernizm, savaş sonrası modernizm, yeniden yapılandırma ve rasyonalizm , pop kültür ve tasarım-karşıtı ve eklektik anlayışlar ele alınacaktır. Bu ders, teknik ve estetik normları, tarihi ve sosyo-kültürel boyutla ele alan bir içerikle hazırlanmıştır. Bu bağlamda geleneksel dekoratif sanat ve el işçiliğine odaklanmaktadır. Taş işçiliği, demir kaynakçılığı, ahşap oymacılığı, mermer işi, kaligrafi, seramik işleri, mozaikler, halılar, tekstiller ve konstrüksiyon ve eski tarih incelenmekte ve son 200 yılda toplumun sosyal ve kültürel durumuna bağlı olarak mobilya tasarımındaki stil değişiklikleri ele alınmaktadır.
İÇ MEKAN TASARIMINDA ERGONOMİ

Ders Kodu

INAR107

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

3
Bu ders, iç mimarlık öğrencileri için gerekli olan insan faktörlerini ve antropometrik verileri içerir; bunların tasarımı geliştirdiğimiz süreçlerdeki farklı etkilerini analiz eder. Bu dersin konuları arasında sistem güvenliği, duyusal ve motor işlemleri, ergonomi ile ilgili temel araştırma teknikleri ve antropometrik çalışmalar bulunur. Ergonomik standartlar, evrensel tasarım prensipleri ve bunların tasarımlardaki uygulamaları öğretilir. İnsan vücudunun statik ve dinamik boyutlarının öğretilmesi, öğrencilerin antropolojinin önemini kavramaları ve bu bilgileri tasarım süreçlerine aktarabilme yetilerini geliştirerek uygulamalarda kullanabilmeleri amaçlanır. Dersin içeriğinde insanların yaşadığı, çalıştığı ve eğlendiği tipik iç mekan türleri ve tamamlayıcı ögeleri üzerinde çalışılarak insan boyutlarıyla ilgili verilerin nasıl kullanıldığı ve ergonomi bilgisinden nasıl faydalanıldığı aktarılır.
CREATIVITY IN DESIGN

Ders Kodu

GRAP461

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

MAKET YAPIMINDA ATÖLYE UYGULAMASI

Ders Kodu

INPD207

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

6
Bu ders, endüstri ürünleri tasarımı öğrencilerinin tasarladıkları nesnelerin fikir aşamasından üretim aşamasına geçirmeleri süreci boyunca gerekli olan becerilerini birleştirmelerine teşvik eder. Dersin amacı öğrencilerin düşüncelerini üç boyutlu olarak görselleştirmelerini sağlamak ve ahşap, plastik, metal, cam, seramik gibi farklı malzeme ve tekniklerle prototip modeller yapabilme becerilerini geliştirmektir. Bu derste öğrenciler tasarım ve yaratma aşamaları da dahil olarak çeşitli araçlarla atölyede çalışarak ürünlerini modele dönüştürürler. Öğrencilerin atölyede kullandıkları küçük el aletleri, metal makinaları ve boya gereçleriyle fabrikasyon, montaj ve ince işlerin tamamlanması gibi işlemleri öğrenmeleri, gerçek modelleme teknikleriyle tanışmaları ve bunları kullanmaya alışmaları sağlanır.
EXHIBITION DESIGN

Ders Kodu

GRAP465

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Sergi tasarımı, farklı sunum ve iletişim tekniklerini kullanarak bir sergi geliştirme sürecidir. Bir projenin tüm adımları gerçekleştirebilmek ve mimarlık, endüstriyel tasarım, sahne tasarımı, grafik tasarım, gibi farklı disiplinlerle çalışabilmek için yönetim becerisi gerektirmektedir. Sergi tasarımı dersinde bu sebeple konum, boyut ve yüzey üzerine düşünerek tasarım yapılmasını öngören ve böylece öğrencinin algısını artırmayı amaçlayan bir eğitim programı uygulanmaktadır. Bu ders dünyadan iyi örneklerin gösterilmesinin yanı sıra, teorik kaynaklar ile de desteklenir. Müzeler, kültürel galeriler, tanıtımlar, mağaza ve vitrin düzenlemeleri, ticari fuarlar, showroomlar, gösterimler, dış mekan uygulamaları, gezici sergiler, yönlendirme ve duyuru uygulamaları, kurumsal kimlik yerleştirme uygulamaları, stüdyo ve sahne uygulamaları gibi geniş uygulama alanları mevcuttur
STYLES AND FASHION IN DESIGN

Ders Kodu

INAR444

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Bu ders iç mimarlık öğrencilerine alanlarıyla ilgili olarak stiller ve moda kavramları konularını anlama, kullanma ve bu kavramların meslekleriyle ilişkisini ortaya koymak amacıyla tasarlanmıştır. Bunu yaparken, bahsi geçen kavramların ekonomi, psikoloji ve sosyal faktörler arasındaki ilişkiyi aynı zamanda bu faktörlerin, iç mimarlık sınırları içerisinde, stiller ve modayı nasıl etkilediğini anlamak öğrenclilerden beklenen hedeflerdir. Bunun yanında öğrencilere konuyla ilişkili güncel akımları takip ve analiz edebilme yeteneği kazandırmak dersin amaçlarındandır. Dersin kapsamında stiller ve modanın iç mimarlıkla ilişkisini anlayabilme bağlamında öğrencilerden yaratıcı düşünce kavramını anlayıp kullanabilmeleri beklenmektedir. Buna bağlı olarak öğrencilerin stiller ve modanın iç mimarlıkla kesiştiği noktada yapılan işleri tecrübe edip daha iyi anlayabilmesi, konuyla ilişkili çeşitli sınıf çalışmaları yapılması dersin temel ilkelerinden sayılmaktadır.
BİLGİSAYAR DESTEKLİ GÖRSEL SUNUM

Ders Kodu

ARCH421

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

3
Visual Design develops key digital communication skills such as design, project management, and presentation. The course will particularly focus on the relations between perception, image, presentation and will examine several aspects of visuality and image with Adobe Photoshop programme. Visual Design with Computer Aided Presentation will cover the most common Photoshop features and the techniques used in preparing images projects, designing for print and for use in page layouts and page designs in desktop publishing applications. It is an introductory course on projects, photography and electronic imaging techniques. Students are expected to acquire basic technical knowledge of digital images including project and image developing, enlarging and paper processing in synchronization. An introduction to the presentation capabilities of a sophisticated full color computer graphics system. Using advanced ``user-friendly'' software designed primarily for artists, architect, interior designer and graphic designers, students will learn to create presentation techniques on project and design on the computer. Subjects covered will include computer photoshop terminology, saving and recalling images on disk, digitizing a photographic image, and producing ``hard copy'.
SOCİAL & IDEO. ISSUES OF SPACE

Ders Kodu

ARCH414

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
The course analyses the socio-economic, ideological and cultural background of important works of architecture to induce the student an analytic understanding of particular milieu with particular emphasis upon space creation. It analyses architectural product as a product of thought and ideas. The course will be conducted through lectures aided by visual presentations.
AHŞAP VE CAM TEKNOLOJİLERİ

Ders Kodu

ARCH409

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

Comprehensive consideration of contemporary structural materials of wood and glass with the reference to their application in architectural and interior design.
VISUAL DESIGN WITH PHOTOSHOP

Ders Kodu

INAR224

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Dersin amacı İç Mimarlık öğrencilerinin temel Photoshop özelliklerini ve tekniklerini kavrayıp görsel projeler, sayfa tasarlama, dijital görsel tasarım gibi konularda kullanmalarıdır. Photoshop ile Görsel Tasarım fotoğrafçılık, elektronik imaj teknikleri konularına girişi içermektedir. Bu ders iç mimarlık öğrencilerinin proje ve imge geliştirme anlamında dijital imgeler ve basıma hazırlık, basma gibi alanlarda yetkinlik ve beceri kazanmalarını sağlamak üzere kurgulanmıştır. Ayrıca öğrencilerin sofistike tam renkli bilgisayar grafiklerinde bilgilenmeleri konusuna da giriş yapılacaktır. Sanatçılar, mimarlar, iç mimarlar ve grafik tasarımcılar için tasarlanmış olan bu kullanıcı-tabanlı programı kullanmak suretiyle iç mimarlık öğrencileri bilgisayarda sanatsal ve tasarım projeleri yapabileceklerdir. Öğrencilerin dijital görsel tasarım, görsel geliştirme, farklı boyutlarda bilgisayar tabanlı mimari, iç mimari, grafik proje çıktıları alabilmek için donanım sahibi olmaları dersin içeriğini oluşturmaktadır.
MEKAN ANALİZİ TEKNİKLERİ

Ders Kodu

ARCH477

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

The concept of space and its components. The traditional and contemporary approaches that make space to work. Space organizations and spatial changes. Different building typologies and basic principles of design. Space analysis and techniques, classification of spaces and building types. Space analysis based on form and morphology. The exploration and experience of analysis techniques referred to different scale of spaces.
AKDENİZ MİMARİSİ

Ders Kodu

ARCH420

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Bu ders’te öğrenciler, Akdeniz bölgesindeki mimariyi ve şehirleri incelemektedir. Özellikle, Akdeniz mimarisinin sadece belirli bir coğrafi sınırla değil, aynı zamanda iklimsel, sosyo-kültürel, fiziksel ve çevresel faktörleri de dikkate alarak nasıl şekillendiğini anlamak oldukça önemlidir. Bu ders, Akdeniz bölgesindeki mimari örnekler ve kent morfolojileri üzerinden araştırmalar yaparak ve bunları analiz ederek, öğrencilerin tasarım bilgi düzeylerini ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla derste, kentsel yerleşim, topoğrafya, bağlam, binaların mekansal hacim ve kütle biçimleri, yüzey özellikleri, yerel malzeme kullanımı ile birlikte geleneksel ve modern yapım teknikleri, hem işlevsel hem de estetik açıdan, Akdeniz'e özgü yaratıcı tasarım yaklaşımları bağlamında interaktif bir ortamda tartışılır.
SİNEMADA MİMARİ MEKAN

Ders Kodu

ARCH241

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

This course is about the use of architectural design in movies and an introduction to film as a contemporary art form. It emphasizes close observation and analysis of essential film language, specifically architectural design. Screenings for this course include a broad range of films and film excerpts representing different time periods, cultures, and cinematic traditions. Students record their reactions to films in weekly journal entries or short response papers and posters. Students who complete this course will have a deeper understanding and appreciation of architectural space in movies.
MARİNE BREAKWATER TYPES AND CHARACTERİSTİCS

Ders Kodu

ARCH485

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

3
KİL VE ÇAMUR İLE TASARIM

Ders Kodu

INPD456

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

MİMARLIKTA SANAL GERÇEKLİK

Ders Kodu

ARCH470

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Bu derste öğrenciler, uygulamalı tasarım projeleri aracılığıyla hem mekansal mimari tasarımı hem de bunun kapsamlı bir temsili için, sanal ve artırılmış gerçekliği (VR/AR) bir araç olarak kullanmayı keşfedeceklerdir. Ayrıca, sanal gerçeklik uygulamalarını deneyecekler, VR/AR ile ilgili teknik bilgileri kavrayacaklar, mimari tasarımın bundan nasıl yararlandığını da öğrenecekler. Bu ders, teknolojinin hızlı büyümesinin etkisiyle öğrencilerin bilgi düzeylerini ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla, bu ortamlara içerik üretebilmek için gerekli altyapı bilgilerinin sağlanarak, uygulamaların tarihsel süreç içindeki gelişimi ve fütüristik yaklaşımlara etkisinin incelenmesi tartışılmaktadır. Metaverse, “insanların buluşabileceği ve etkileşimde bulunabileceği bir dünyanın bilgisayar tarafından oluşturulan bir simülasyonu, bu kurs için prototip oluşturma olarak kabul edilecektir.

KKTC Adaylar

KKTC vatandaşı aday öğrenciler ile KKTC’de lise eğitiminin tamamını tamamlamış T.C. vatandaşı öğrencilere yönelik düzenlenen UKÜ Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı’nda gösterdikleri başarı ve tercih ettikleri programlar doğrultusunda lisans programlarına yerleşirler.

Sınavda başarı gösteren öğrenciler, kayıt işlemlerini KKTC Tanıtım Ofisi’nden yapabilirler.

Lisans programlarımıza başvurularınızı online olarak direkt başvuru portalı üzerinden yapabilirsiniz.  Bilgilerinizi doğru bir şekilde doldurun ve başvuru formunun son sayfasında listelenen tüm gerekli belgeleri yükleyin. 

Gerekli belgeler;

  • Doldurulmuş başvuru formu,
  • Yüksek/İkincil Sertifika veya eşdeğerleri (ör. O/A'Level, WAEC/NECO)
  • İngilizce Dil yeterliliğinin kanıtı: TOEFL (65 IBT) veya IELTS (5.5). Bu belgelere sahip olmayan öğrenciler, kampüse varışlarından sonra UKÜ İngilizce yeterlilik sınavına gireceklerdir,
  • Uluslararası pasaport/doğum belgesinin taranmış kopyası,
  • Eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış UKÜ Kural ve Yönetmelikleri belgesi (online başvuru sırasında indirilebilir).

 

UKÜ, lisans programlarında pek çok burs ve indirim olanağı sunar.

KKTC Adaylar

  • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Uluslararası Adaylar

  • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

 

Öğrenim Ücretleri her akademik yılın başında belirlenir. UKÜ’ye kayıt yapmaya hak kazanan aday öğrenciler Eğitim Ücreti Hesaplama sistemi doğrultusunda ücretlerini öğrenebilirler.