İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Muhasebe ve Finans

Süre 4 Yıl
Başvur
halkla-iliskiler-ve-tanitim-program halkla-iliskiler-ve-tanitim-program halkla-iliskiler-ve-tanitim-program

Bölüm Hakkında

Tüm işletmeler için çok önemli bir yere sahip olan Muhasebe ve Finans alanında uzmanlaşmak ve/veya kariyer yapmak isteyenlerin başvurabileceği bu programın amacı ülkemizdeki kamu ve özel sektör işletmeleri yanı sıra farklı dünya ülkelerinde çalışabilecek insan gücü yetiştirebilmektir. Muhasebe ve Finans lisans programında öğrencilere muhasebe ve finans alanında ihtiyaç duyacakları ve kendilerine rekabet avantajı sağlayacak bilgiler aktarılmakta ve bu bilgileri kullanarak öğrencilerden araştırmaya yönelik çalışmalar yapmaları istenmektedir. En güncel teorik bilgiyi uygulama çalışmaları ile bütünleştiren program söz konusu öğrencileri muhasebe ve finans alanına en iyi şekilde hazırlamaktadır. Programın temel hedefi uluslararası finansal raporlama ve denetim standartlarına hakim, güncel ve çağdaş muhasebe, finans ve yatırım yaklaşımlarını uygulama yeteneğine sahip bireyler yetiştirmektir. 

Akreditasyonlar

Muhasebe ve Finans Programı dünya ile aynı standartlarda ve paralel ilerlediğinden, Uluslararası İşletme Yönetimi Akreditasyon Kurumu (FIBAA) tarafından, 17 Eylül 2018 tarihinde akredite edilerek, akreditasyon standartları çerçevesinde eğitim-öğretimini sürdürmektedir.

Eğitim Olanakları

Program teorik ve uygulamalı derslerden oluşmaktadır ve eğitim dili İngilizce’dir. Teorik dersler ile Temel İşletme ve Ekonomi, Finansal Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, İşletmelerde Finansman, Finansal Yönetim, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları, Finansal Piyasalar ve Kurumlar, Denetim, Yatırım, Uluslararası Finans, Yönetim Muhasebesi, Kurumsal Finansman ile ilgili gerekli bilgiler verilmektedir. Gerçek hayatta faaliyet gösteren işletmelerin finansal tablolarının analizi ve denetimi gibi çalışmalar yapılarak öğrencilere iş hayatlarında ihtiyaç duyacakları bilgi ve beceriler kazandırılmaktadır. Finans laboratuvarı öğrencilere para, sermaye ve emtia piyasalarının işleyişi ile ilgili teorik ve pratik bilgiler vermektedir. Ayrıca finans laboratuvarı sayesinde mezunlar hisse senedi, tahvil, emtia, döviz ve türev piyasalarının pratikte nasıl çalıştığını ve sanal ortamda gerçek piyasa verileri kullanılarak nasıl yatırım yapıldığını öğrenecek dolayısıyla yatırım ve portföy yönetimi konusunda tecrübe kazanarak diğer mezunlardan farklı olarak özel bir yeteneğe sahip olacaklardır. Ayrıca program; Uluslararası Hukuk, Ekonomi, İşletme Yönetimi ve Uluslararası İlişkiler programlarından ek ders alarak çift anadala sahip olma şansını da öğrencilere sunmaktadır.

muhasebe-finans-lisans-programi

Kariyer Alanları

Bu programdan mezun olan öğrenciler serbest muhasebe ve mali müşavirliğin yanında, bağımsız denetim kuruluşlarında, bankalarda, finansal kuruluşlarda, borsa ve aracı kurumlarında, kamu maliyesinde ve işletmelerin muhasebe bölümlerinde çalışma fırsatı yakalayabilmektedirler. Ayrıca Finans alanında kariyer yapmak isteyen mezunlar, şirketlerin finans bölümlerinde veya finansal kuruluşlarda finas uzmanı, borsada faaliyet gösteren aracı kurumlarda broker, dealer veya yatırım uzmanı olarak istihdam edilme olanağına sahip olacaklardır. Globalleşen günümüz ekonomik piyasalarında, işletmelerde en ihtiyaç duyulan alanların başında “Muhasebe ve Finans” gelmektedir. Hem dinamik hem de ihtiyaç duyulan bir alan olması nedeniyle bu alanda ilerleme kararını almış öğrenciler diğer alanlara nazaran kariyer olanakları daha geniştir.

İletişim

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Çevik Uraz Merkezi, CU241
Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2201
Fakülte E-posta: secretary-fes@ciu.edu.tr
Bölüm Başkanı: Doç. Dr. Asil AZİMLİ
Bölüm Başkanı E-posta: aazimli@ciu.edu.tr

Zorunlu Dersler

Birinci Dönem
İŞLETMEYE GİRİŞ-I

Ders Kodu

BUSN101

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bu ders, işletme öğrencilerine bir işletme hakkında temel bilgileri öğretmek için tasarlanmıştır. Bu amaçla, çağdaş iş ortamını anlamak için bir başlangıç noktasıdır. Yönetim işini kısaca ele aldıktan sonra, bir işletmenin tüm fonksiyonel alanları tartışılır. Tamamlandığında, öğrenciler diğer iş konularını incelemek için bir temel olarak iş kavramlarını anladıklarını gösterebilmelidir. Öğrenciler potansiyel pazarlama fırsatlarını tanımlayabilecek, ve günümüzde işletme kurumlarının nasıl işletildiğini ilişkilendirebilecek ve işletme sahiplik formlarını tanımlayabilecektir. Bu ders ayrıca öğrencileri işletme alanındaki kariyer alanlarının çoğuna maruz bırakmak için tasarlanmıştır ve aynı zamanda kendi işlerini kurma, temel uzun ve kısa vadeli planlama tekniklerini belirleme hakkında bilgi edinmelerine yardımcı ve faydalı olacaktır.
MİKROEKONOMİ

Ders Kodu

ECON101

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

7
Bu Derste Ekonomiye Giriş, Ekonomi Nedir? Mikro ve Makro Ekonomi,İhtiyaçlar, İstekler, Tercihler, Kıtlık ve Tüketici Tercihleri,Üretim Olasılıkları Eğrisi, Fırsat Maliyeti, Bütçe Eğrisi,"Rational Person", Maliyet-Fayda Prensibi, Açık Maliyet ve Örtük Maliyet, Arz-Talep Esnekliği, Aşağı Mallar, Normal Mallar, Lüks Mallar, Tamamlayıcı Mallar ve İkame Mallar, Arz Eğrisi ve Talep Eğrisi,Denge Fiyatı ve Miktarı, Arz Fazlası ve Talep Fazlası, Arz ve Talep Fonksiyonları, Fonksiyonlarla Denge Fiyatı ve Miktarı Hesaplama, Vergi Çeşitleri ve Arz ve Talep Üzerine Etkisi, Maliyet Çeşitleri; Sabit Maliyet ve Değişen Maliyet. Toplam Geliri ve Toplam Maliyeti Hesaplama,Kâr-Zarar Hesabı, Başabaş Noktası Hesaplama, Başabaş Grafiği Hazırlama, Amortisman Çeşitleri ve Amortisman Hesaplaması Gibi Konular Tartışılmaktadır.
OKUMA VE YAZMA BECERİLERİ-I

Ders Kodu

ENGL141

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
Bu ders, öğrencilerin dinleme, konuşma, okuma ve yazma ve çalışma becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Ders, kontrollü aktiviteler aracılığı ile öğrencilerin iletişim becerilerini geliştirmeye fırsat sunmakta ve öğrencileri eğitim dili İngilizce olan müfredatları takip edebilmeleri için gerekli olan temel çalışma becerileri ile donatmayı hedeflemektedir. Ders, ayrıca, öğrencilere yeni edinilen bilgileri süzgeçten geçirme ve bu edinilen yeni bilgileri yeni durumlara nasıl uygulayabileceklerini öğrenme ve eleştirel düşünme için gerekli olan soru sorma becerilerini geliştirme fırsatı sunmaktadır. Buna ilaveten, bu ders öğrencilerin çeşitli okuma parçalarını gözden geçirerek anlamalarını kolaylaştırmak için ana fikir bulma, detayları ana fikirden ayırt etme gibi gerekli olan farklı stratejileri öğrenmelerini mümkün kılmaktadır.
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

Ders Kodu

ITEC101

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
Eğitimin temel kavramları, eğitimin diğer bilimlerle ilişkisi ve işlevleri (eğitimin felsefi, sosyal, hukuki, psikolojik, ekonomik, politik temelleri), eğitim biliminin tarihsel gelişimi, 21.yüzyılda eğitim biliminde yönelimler, eğitim biliminde araştırma yöntemleri, Türk Milli Eğitim Sisteminin yapısı ve özellikleri, eğitim sisteminde öğretmenin rolü, öğretmenlik mesleğinin özellikleri, öğretmen yetiştirme alanındaki uygulamalar ve gelişmeler.
İŞLETME VE EKONOMİ İÇİN MATEMATİK-I

Ders Kodu

MATH111

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

7
Bu dersin amacı finans alanında gerekli olan temel bilgileri vermektir. Genel olarak bu bilgiler şu şekilde sıralanabilir: Basit ve birleşik faizin genel tanımları, genel olarak bir şirketin para konularıyla ilgili faaliyetlerini düzenlemesi, basit ve birleşik faizin hesaplanması, işletmedeki ödemelerdeki kurallar, maaş bordrolarının hazırlanmasında gerekli olan kurallar, sunulan mallara değer biçme yöntemleri, perakende satışlar, linear programlamadaki temel kurallar ve uygulamaları, finans. Ayrıca bu dersin diğer amacı verilen temel finans matematiğini kullanarak ekonomi ve işletme alanındaki problemlere uygun çözüm yöntemleri sunmaktır. Temel finans matematiğinde kullanılmak üzere verilen matematik konuları şu şekildedir: Lineer denklemler, lineer denklem sistemleri, matriksin tanımı ve matrikslerde temel işlemler, lineer denklem sistemlerinin Gaussian eleme metodu ve ters matriks yöntemi ile çözümü.
MODERN TÜRKİYE TARİHİ

Ders Kodu

TARH100

Kredi

0

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu derste, Osmanlı devlet ve toplum yapısı, devletin dağılmasına yol açan etkenler, Osmanlı modernleşmesi; Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Mütarekesi ve Sevr Anlaşması; partiler ve cemiyetler, Mustafa Kemal öncülüğünde ulusal direniş örgütlenmesi ve Kurtuluş Savaşı, Havza ve Amasya Genelgeleri, Kongreler, Misak-ı Milli, TBMM’nin açılışı, isyanlar, düzenli ordunun kuruluşu ve savaşlar; Mudanya Mütarekesi, Lozan Barış Antlaşması; Siyasal alanda devrim, devlet ve toplumun laikleşmesi, saltanatın kaldırılışı, cumhuriyetin ilanı, halifeliğin kaldırılması; 1921 ve 1924 anayasası, anayasal değişiklikler; Şeyh Sait İsyanı; çok partililik deneyimi, hukukta laikleşme ve modernleşme, eğitim ve kültürde millileşme ve laikleşme, Atatürkçülük ve Atatürk’ün 6 ilkesi, Atatürk dönemi Türk dış politikası(1923-1938) konuları işlenir.
TÜRKÇE

Ders Kodu

TURK100

Kredi

0

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu ders, kendi ihtiyaçlarını Türkçe’yi kullanarak belirtmek isteyen yabancı öğrencilere Modern Türkçe hakkında kısa bilgiler sunmaktadır. Bu derste, öncelikle Türkçe ve İngilizce alfabeleri arasındaki farklar, özellikle İngilizce alfabede bulunmayan Türkçe harfler ve tüm harflerin telaffuzu, Türkçe’deki temel dilbilgisi ve cümle yapıları irdelenmektedir. Buna ek olarak, gerekli dilbilgisi ve kelime bilgisi farklı durumlarda şekillenen günlük hayata ilişkin aktivitelerle geliştirilecektir. Kendini Türkçe dilini kullanarak tanıtma, birilerini selamlama, iyelik sıfatlarını kullanarak sahip oldukları nesnelerden bahsetme, geniş zamanı kullanarak olumlu, olumsuz ve soru cümleleri oluşturma, saatleri söyleme, kendi zaman çizelgeleri hakkında konuşma, nesnelerin yerini tarif ederken işaret zamirlerini kullanma, aile üyelerine ilişkin kelimelere aşina olma konuları bu ders çerçevesinde öğrenciye kazandırılacaktır.
İkinci Dönem
MAKROEKONOMİ

Ders Kodu

ECON102

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

7
Bu ders ulusal ekonominin işleyişini para ve para sistemini kapsayan bir giriş dersidir. Bu ders para ve maliye politikalarını, işsizlik, faiz oranları ve enflasyonu da kapsar. Bu derste üretim düzeyi ve karar verme mekanizmaları üzerinde de durulmuştur. Özellikle vurgu gerçek üretim ve potansiyel üretim düzeyini belirlemeyen etmenlere verilecek ve ekonomik istikrar ve büyümeyi teşvik etmek için tasarlanmış politikalar tartışılır. Bu derste sub-prime krizileri, sosyal güvenlik, kamu borç ve uluslararası ekonomik sorunlar gibi önemli politika tartışmaları eleştirel olarak incelenmiştir. Ödemeler dengesi açıklanmıştır. Döviz kurunun belirlenmesi, uluslararası para sistemine referansla sunulmuştur.
OKUMA VE YAZMA BECERİLERİ-II

Ders Kodu

ENGL142

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
Bu ders, ENG 101 kodlu dersin devamı niteliğindedir. Ders öğrencilerin dinleme, konuşma, okuma, yazma ve çalışma becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Derste, venn şeması kullanılarak karşılaştırma ve kıyaslama, komposizyon yazımı desteklenmektedir. Buna ek olarak, kompozisyon yazımı için gerekli bağlaçların öğrenilmesi dersin amaçlarındandır. Ayrıca, öğrenciler derste fikir ve olgusal gerçek cümleler arasındaki farkı ve karşı görüş ve onu çürütmek için kullanılan cümlelerin nasıl yazıldığını öğrenerek, dört paragraflık eleştirisel komposizyon yazabileceklerdir. Böylece, öğrenciler karşılaştırma ve kıyaslama komposizyonu ile eleştirisel komposizyonun farkını ayırt edebileceklerdir. Ayrıca, öğrenciler istenilen konularda sunum tekniklerini kullanarak, sunum yapacaklardır. Buna ilaveten, bu ders öğrencilerin çeşitli okuma parçalarını okuyarak özetleyebilme ve okuma stratejilerini kullanarak, parçadan sonuçlar, anlamlar çıkarmaları hedeflenmektedir.
MEDENİYET TARİHİ

Ders Kodu

HIST100

Kredi

0

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu dersin amacı tarih boyunca gelişen medeniyetleri ana hatlarıyla anlamak ve anlamlandırmaktır. Uygarlık, tarih ve tarih öncesi gibi kavramlar tartışıldıktan sonra, derste ilk uygarlıkların ortaya çıkmasını zorlayan koşullar ve bu koşulların insanlığın gelişmesindeki etkileri de incelemektedir. Derste esas olarak, ilk uygarlıklar; sırası ile Mezopotamya, Mısır, Ege, Klasik Yunan, Helenistik, Roma, Hint ve sonrasında Çin uygarlıkları incelenmektedir. Bu uygarlıkların temsil ettiği siyasi, sosyal, ekonomik, kültürel kurumlar ve bunlara ek olarak fikrî gelişmeler de medeniyet tarihi dersinin diğer odak noktalarını oluşturmaktadır. Siyasal ve toplumsal yapı, dinsel inanış ve kurumlar, aile yapısı, ekonomik faaliyetler, bilim, sanat ve felsefe bu derste üzerinde önemle durulan diğer konulardır.
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ-II

Ders Kodu

ITEC102

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
Bu ders bilgisayar destekli eğitimi, temel teorilerini ve uygulanma metodlarını öğretme amacında olan bir derstir. Microsoft (MS) Word’ün temelleri, çıktısı alınabilecek bir Word dökmanının nasıl elde edileceği ve dökümanda uygulanabilecek en yaygın format değişiklikleri için gerekli araçların nasıl kullanılabileceği konuları verilmektedir. Ayrıca öğrenciler bilgisayar tabanlı profesyonel sunumlar hazırlanmasına olanak sağlayan bir MS yazılımı olan Powerpoint ile ilgili olarak da bilgilendirilmektedirler. Bu sunumlar slayt geçişleri, animasyonlar, grafikler, çizimler ve daha fazlasını içermektedir. Öğrencilere verilen diğer bir program da MS Excell’dir. Excell dosyası içerisinde amaca uygun veriler içeren sayfalar yaratma, bu sayfaları düzenleyebilme, format değişiklikleri ve sayfayı yazdırma, verilerin/ bilgilerin sırlanması, filtrelenmesi ve analizleri; fonksiyon ve formüllerin uygulanabilmesi ve grafik elde edilmesi gibi uygulama becerileri öğrencilere kazandırılmaktadır.
İŞLETME VE EKONOMİ İÇİN MATEMATİK-II

Ders Kodu

MATH112

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

7
Bu dersin amacı işletme ve ekonomi bilimi için gerekli olan temel matematiksel becerilerin kazanılmasını sağlamaktır. Ders MATH111 dersinin devamı olarak verilmektedir. İşletme ve Ekonomi bilimi için gerekli olan temel matematik konuları bu derste kapsanmaktadır. Bu dersin konuları, linear programlama ve uygulamaları, matrislerdeki genel tanımlar ve matrislerin yönetim, ekonomi ve işletme alanlarındaki problemlerdeki uygulamaları, lineer ve lineer olmayan denklemlerin tanımları ve grafiklerinin çizimi ve yorumlanması, türevin tanımı ve prensipleri, basit fonksiyonların türevleri, marjinal kavramlar ve optimizasyon, kısmi türev tanımı ve kısmi türevin bulunmasındaki genel kurallar, integral, temel fonksiyonların integralleri ve uygulamaları, parçalı integral alma yöntemi, integralde yerine yerleştirme yöntemi, matrisler, matrislerde temel işlemler, matrislerde toplama çıkarma ve çarpma, matrisin determinantı, matrisin tersinin hesaplanmasını içermektedir.
PSİKOLOJİ

Ders Kodu

PSYC110

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bu dersin amacı, psikoloji biliminin kapsadığı geniş bir yelpazeye giriş sağlamaktır. Bu dersin sonunda öğrenciler, davranışları incelemek için kullanılan temel teorileri ve araştırma yöntemlerini bilir. Bunlara psikolojik işlevlerin, duyumun, algılamanın ve farklı bilinç durumlarının biyolojik temelleri dahildir. Bilişsel konulara ek olarak, ders sosyal, gelişimsel ve klinik psikolojiye bir giriş sağlar.
TÜRK DİLİ

Ders Kodu

TREG100

Kredi

0

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu ders, dil ve anlatım gibi temel konuları inceler. Dersin ilk yarısında dil ve dille ilgili teorik alt zemin oluşturularak Türkçe imla kuralları öğretilir. Anlatım bozuklukları ve metin tamirinin ardından dersin ikinci yarısına geçilir. Dersin ikinci yarısında ise formal yazılar, özgeçmiş, dilekçe, köşe yazılarının dil ve üslup açısından değerlendirilmesi, yazılı anlatım türleri ve uygulama; Türkçe yapım ve çekim ekleri uygulamaları; Türkçe gramer yapısı; Türkçenin ses özellikleri gibi konular işlenir.
Üçüncü Dönem
MUHASEBE-I

Ders Kodu

ACFN211

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bu ders mali bilançoya başlangıç niteliğinde olup muhasebe ilkesine ilişkin teori, pratik ve uygulamayı içerir. Dersin amacı güçlü bir muhasebe ilkesi temeli oluşturulması ve öğrencilerin finansal verileri sınıflandırma, raporlama, değerlendirme ve yorumlama süreçlerini kavramalarını sağlamaktır. Muhasebe öğrencilerin bir temel oluşturup bu temel üzerinden öğrenimleri boyunca dallarında öğrenmeye ve gelişmeye devam etmelerine yardımcı olur. Dönem sonunda öğrencilerin bu ders çerçevesinde edinmiş olması gereken beceriler şunlardır: A) Muhasebe döngüsü; yevmiye kaydı, defteri kebire aktarma, mizan, envanter kayıtrları, mizan hazırlanması, kapanış kayıtları, dönem sonu mizan. B) Ticari işlemleri yorumlayıp kayıt altına almak. D) Benzer işlemleri kullanışlı raporlar halinde sınıflandırmak. E) Verileri özetleyip karar alıcı şahıslara iletmek.
ULUSLARARASI İŞLETME HUKUKU

Ders Kodu

BUSN201

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bu ders, iş hukukuyla ilgili hukuk alanlarını, iş etiği, iş sözleşmelerinin işteki rolü ve istihdam yükümlülüklerini vurgulayan genel yasal ve sosyal çevre konularını vurgulayan toplumdaki hukuk ve hukuk kurumları gibi konular ile ilgilidir. Bu dersin temel amacı öğrencilere iş hukukunun çeşitli yönleri ile ilgili bir bakış açısı sunmaktır. Bu amaçla, bu ders kapsamında sözleşme hukuku, şirketler hukuku, uluslararası ticaret hukuku ve rekabet hukukunun genel ilkeleri incelenecektir. Ayrıca, bu ders kapsamında pazarlık edilebilir araçların ve uluslararası ödeme araçlarının niteliği analiz edilecektir. Bu ders esasen Türk hukukuna dayanmaktadır, ancak zaman zaman karşılaştırma ve yorum yapabilmek amacı ile diğer yargı bölgelerine de atıfta bulunulacaktır.
İŞLETME FİNANSI

Ders Kodu

EASC345

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bu dersin çerçevesinde irdelenecek olan içerik kısaca “Yeni yatımıcılar için rehber kitap ” olarak tanımlanabilir. Dersin yedi temel amacı vardır. Bunlar: Ticaret ortamını yeni işletmelerin doğuşu ve hayatta kalabilmesi hususlarında önemli bir faktör olarak sunmak, işletme tasarımının önemine vurguda bulunmak, öğrencileri kuruluş sermayesi kaynakları hakkında bilgilendirmek, temel hesap durum belgeleri ve finansman araçlarının incelenmesi, öğrencinin özgün ve gerçekçi bir işletme planı hazırlayıp kaleme alması, öğrencilerin işletmeler ile bankalar ve finans piyasalarındaki diğer kurumlar arasında bağın oluşturan prosedürler kousunda bilgi edinmesi, öğrencilerin işletme yöneticilerinin aldığı kararları analiz edip kavramalarına yardımcı olacak bir konsept yapı vasıtası ile öğrencileri çalışma hayatına hazırlamak.
GİRİŞİMCİLİK

Ders Kodu

EASC363

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bu ders öğrencilere girişimci işletmelerin ekonomide ve iş ortamındaki rolünün anlaşılması için bilgiler sağlar ve başarılı bir girişimci için gerekli becerileri öğretir. Bu dersin sonunda öğrencilerin mevcut iş ortamını analiz etmesi ve bu iş ortamına en iyi uyum saglayabilecek iş türü hakkında karar verebilmesi beklenmektedir. Öğrenciler ayrıca ders sonunda bir iş planı hazırlayabilecektir. Dersin amaçlarından biri de öğrencilere küçük iş dünyası hakkında bilgi vermek ve girişimcilik kariyerini başlatılması için gerekli kişisel güçlü yönlerini ve zayıf yönlerini analiz etmesini sağlayabilmektir. Dersteki önemli konular planlama, finansman, başlangıç ve küçük işletme yönetimidir.
İSTATİSTİK

Ders Kodu

STAT203

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
Bu dersin amacı öğrencileri olasılık teorisinin temelleri ve genel istatistik konusunda bilgilendirmektir. Öğrencilerin, farklı tiplerdeki verilerin grafiksel sunumları, ortalama hesabı gibi verilerin merkezlenme eğilimini gösteren parametreler ve varyans, standart sapma gibi dağılma eğilimlerini ölçen parametrelerin çeşitli örnekler yardımıyla işlenmesi ile istatistikle ilgili temel konularda bilgi sahibi olmaları sağlanacaktır. Ayrıca bu ders öğrencilerin genel olasılık problemlerini anlamalarına yardımcı olmaktadır ve bu amaçla; genel küme tanımları ve küme işlemleri, venn diagramı ile işlemler, çarpım kuralı, permütasyon, kombinasyon gibi sayma teknikleri, örnek uzayı ve olay ile ilgili detaylar, olasılık hesabında ağaç diagramı kullanımı, istatistiksel bağlılık ve bağımsızlık, rastgele değişkenler ile ilgili temel bilgiler de verilmektedir.
Dördüncü Dönem
MUHASEBE-II

Ders Kodu

ACFN212

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bu ders çerçevesinde öğrenciler Muhasebe I dersinde edinmiş oldukları beceriler bazında ileri düzeyde yeterlilikler geliştirirler. Bu bağlamda tahsil edilemeyen hesapların telif edilmesi, varlıkların amortismanının hesaplanması, finansal verilerin yorumlanması, not ve faizlarin hesaplanması gibi muhasebe becerileri geliştirilecektir. Bilgisayarlı muhasebe kaynaklar barındıran esaslı bir araç olarak kapsama yeniden dahil edilecektir. Bu dersi başarılı olarak tamamlayan tüm öğrenciler, banka hesap mutakabatı hazırlanması, ticari satış faaliyetlerinin daimi envanter ve dönemsel envanter sistemleri dahilinde kayıt altına alınması, tahsil edilemeyen alacaklara ve pazarlanabilir tahvillere ilişkin açıklama hazırlanması, duran varlıkların amortismanının farklı amortisman metodları vasıtası ile hesaplanması, uzun ve kısa vadeli yükümlülüklere ve özsermayeye ilişkin açıklama hazırlanması hususlarında bilgilenmiş olacaklardır.
İŞLETMEDE ÖRNEK OLAYLAR

Ders Kodu

BUSN204

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bu dersin amacı öğrencilerin firmalara ziyaretler yaparak misyon ve vizyonları anlayabilmesi ve şirketlerin istihdam süreçlerini ve uygulamalarını yerinde izleyebilmesidir. Bu geziler sayesinde öğrenciler teorilerin nasıl uygulandığını görme fırsatı bulacaktır. Gezileri sırasında öğrenciler yönetim ve teorik bilgileri pekiştirecek, çalışanlara soru sorabilecek; işletmenin vizyon ve misyonunun yerine getirilip getirilmediğini görebilecek ve üretim ile iş akış sürecini takip edebileceklerdir. Bu ders teori ile uygulamanın arasında bir köprü rolü görecektir.
YÖNETİM İLKELERİ

Ders Kodu

BUSN250

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bu ders yönetim bilimine giriş niteliğinde bir derstir. Bu ders içeriğinde yönetime ilişkin tanımların yanı sıra işletmelerin işleyişini ve yöneticilerin rolünü, planlama araçları ve planlama teknikleri dahil olmak üzere iş planlamasını kapsamaktadır. Bu konuların ardından öğrencilere karar verme sürecinin detayları ile tanıtılmaktadır. Bu dersin içeriğinde, ayrıca, üretimde ve yönetimde teknolojinin rolü ile değişim yönetimine de özellikle yer verilmektedir. Buna ilaveten bu derste, insan kaynakları yönetimi, liderlik ve kontrol konuları da incelenmekte ve detayları anlatılmaktadır. Öğrencilere çağdaş iş ortamında yönetimin oynadığı önemli rol anlatılmakta, bugünün yönetiminin karşı karşıya kaldığı zorluklar ile yönetimin küresel bakış açısı ile yönetim araçlarının nasıl şekillendiği açıklanmaktadır.
FİNANSAL YÖNETİM

Ders Kodu

EASC346

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

7
Bu ders iki kısımdan oluşur. İlk kısım paranın zaman bazındaki değeri üzerine yapılan analizleri kapsar. Bu kısım özellikle nakit yönetimine ilişkin güncel örnekli açıklamaları içerir. İkinci kısım firma, para ve finansman piyasaları arasındaki ilişkide yaygın olan prosedürler ve enstrümanlarla ilgili olup, ilk halka arz ve kotasyona ilişkin yasal düzenlemeler dahil olmak üzere özellikle menkul kıymetler üzerine odaklanır. Öğrenciler bu derste hisse senedi fiyatlaması, senerya annalizi, duyarlılık analizi, yatırım bütçelemesi, sermaye piyasası doğrusu, risk ve getiri, sermaye maliyeti, mali kaldıraç , sermaye yapısı politikası (diğer bir deyişle uzun vadeli finansman politikası) ve kısa vadeli mali planlama hususlarında da detaylı bilgi edineceklerdir.
SOSYAL BİLİMLER İÇİN ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

Ders Kodu

EASC470

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

7
Bu ders, öğrencilerin araştırmanın ne olduğunu, değerli bir araştırmanın nasıl yürütüleceğini anlamalarına ve akademik katkılarla ilgili genel ahlakları öğretmelerine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Ders ikinci yıla ait bir derstir ve öğrencilere sadece lisans derecesinde değil aynı zamanda yüksek lisans düzeyinde de yardımcı olacaktır. Bu dersin amaçları şöyle sıralanabilir: Araştırma tasarımının temel ilkeleri hakkında bilgi ve anlayış geliştirmek. Bilimsel araştırma yürütme adımlarını kavramak. Kaynaklar kullanarak literatür taraması yapma becerisini geliştirmek. Hipotez ve değişken geliştirme sürecini kavramak. Farklı araştırma türleri ve stilleri arasında karar verirken bilgiyi özümsemek. Ders öğrenciye iyi bir akademik rapor ya da makalenin yazımını anlatmanın yanı sıra sunum ve kaynakça ve literatür gibi oldukça önemli konular üzerinde de duracaktır.
Beşinci Dönem
ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI

Ders Kodu

ACFN345

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bu derste uluslararası finansal raporlama standartlarına ilişkin temel bilgiler üzerinde durulacaktır. Her bir standart ve standartlar dailindeki kavramlar detaylı olarak incelenecektir. Öğrenciler raporlama sürecinin uluslararası açıdan homojen olan yapısını inceleme olasılığını bulacaklar. Ders kapsamındaki hususlar şunlardır ; Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının oluşturulmasındaki anahtar kurumsal yapının tanımlanması, bir kavramsal çerçevenin neden ve kim tarafından kullanıldığının irdelenmesi, mali tablolar dahilindeki verileri kullanışlı kılan niteliksel özelliklerin anlatılması, mali tabloların hazırlanması süreci altında yatan işletmenin devamlılığı varsayımının irdelenmesi, aktif varlıklar, borçlar, özsermaye, gelir ve giderler gibi bilançonun temel unsurlarının tanımı, bilançodaki temel unsurların ölçümüne yönelik farklı tabanların ayırımı, ve sermayeye ilişkin kavramları özetlenmesi.
MALİYET MUHASEBESİ-I

Ders Kodu

ACFN361

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bu dersin temel amacı öğrencilerde maliyet muhasebesinin gözlemsel temeline ilişkin iyi bir anlayış oluşmasını sağlamaktır. Ders sırasında öğrencilere maliyet muhasebesi prensibi ve uygulaması anahatları ile tanıtılacaktır. Dönem sonunda ders tamamlandığında öğrencilerin üretim kararlarını maliyet ve kazanç temelinde değerlendirebilecek , ve de yönetim kontrolü çerçevesinde bütçe maliyetlerini hazırlayabilecek olmaları beklenmektedir. Ders çerçevesinde üzerinde durulacak diğer hususlar şöyledir : Yönetim Muhasebesi, Maliyet Kavramı ve Amaçlarına Giriş, Maliyet Türleri, Maliyet- Hacim Kar Analizi, Sipariş Maliyet Sistemi, Safha Maliyet Sistemi, Birleşik Üretimde Maliyetleme, Faliyet Tabanlı Maliyetlendirme ve Yönetim, Ana Bütçe, Sorumluluk Muhasebesi, Değişken Bütçe, Standart maliyet sistemi, Doğrudan Maliyet Değişkenliği ve Yönetim Kontrolü.
ALAN SEÇMELİ

Ders Kodu

ACFNXX1

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
PAZARLAMA

Ders Kodu

EASC331

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Bu ders öğrencilere günümüzün dinamik pazar ortamında kârlı müşteri ilişkileri yönetimi ile kritik pazarlama temel ilkelerini (anahtar kavramları, analiz, strateji yöntem ve taktikleri) tanıtmaktadır. Konular dahilinde pazar, ürün, hizmet ve marka stratejileri, yeni ürün stratejileri, ürün fiyatlandırması, pazarlama kanalları, bütünleşik pazarlama iletişimi ve stratejileri yer almaktadır. Derste öğrencilerin uygulamalı pazarlama vakalarını da analiz etme yoluyla yönetsel karar verme teknikleri ve problem çözme becerilerini de geliştirmek hedeflenmektedir. Öğrencilere genellikle pazarlama yöneticilerinin karşılaştığı sorunlar gösterilecek ve verilen iş durumlarındaki pazarlama problemleri analiz edilerek bu analizlere dayalı uygulanabilir eylem planları hazırlama becerileri geliştirilecektir. Gerçek hayattan örnekler ve pazarlama simülasyonları kullanılarak temel pazarlama kavramları pekiştirilecektir.
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ

Ders Kodu

UNIEXX1

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Altıncı Dönem
MALİYET MUHASEBESİ-II

Ders Kodu

ACFN302

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Bu dersin amacı daha önceden temel maliyet muhasebesi dersini tamamlamış olan öğrencilere, bir ürünün maliyetinin değerlendirilmesinde, planlama ve kontrol süreçlerinde, ve karar alma aşamasında kullanılan maliyet muhasebe sistemlerine ilişkin daha ileri düzeyde bilgi verilmesi. Bu dersi başarılı olarak tamamlayan tüm öğrenciler parça başı maliyetleme, safha başı maliyetleme, faaliyet başı maliyetleme, maliyet yönetimi esasları, standart ve değişken maliyetler, başabaş abnalizi, kısa dönemli, işletme kararlarında maliyet bilgilerinin kullanılması, sorumluluk muhasebesi ve transfer fiyatlama, maliyet muhasebesinde çağdaş gelişmeler, sermaye bütçelemesi, hizmet bölümü ve müşterek maliyet dağıtımına ilişkin bilgi ve anlayışlarını geliştirecekler, ve böylelikle ticari bir faliyetin yönetim ve denetimini daha geniş bir şekilde kavrayacaklardır.
FİNANSAL PİYASALAR VE KURUMLAR

Ders Kodu

ACFN310

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Bu ders öğrencilere mali kurumların ve piyasaların ticari çevrelerde oynadığı role ilişkin temel bilgiler sağlamayı hedeflemektedir. Derste incelenecek olan hususlar bankacılılk sistemi, faiz oranları, sermaye piyasası türev araçları ve Amerikan Merkez Bankasıdır. Bu dersi başarılı olarak tamamlayan tüm öğrenciler: Finansman Ortamı, Mali Piyasa ve Kurumlarının Rolü, Birincil ve İkincil Piyasalarda El Değiştiren Menkul Kıymetler, Sermaye Piyasası Türev Araçları, Spot ve Vadeli Döviz Piyasaları, Parasal Yetki Kurumları, Para Politikası, Para Piyasaları, Sermaye Piyasaları, Ödünç Verilebilir Fonlara İlişkin Arz ve Talep, Borç Para Veren Diğer Kurumlar (Tasarruf Kurumları, Kredi Kooperatifleri, Finansman Şirketleri), Türev Menkul Kıymetler yoluyla bilanço harici risk yönetimi ve finansman kurumlarınca maruz kalınan risk türleri hususlarında bilgi ve kavrayışlarını geliştireceklerdir.
ORTA DÜZEY MUHASEBE-I

Ders Kodu

ACFN346

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bu ders çerçevesinde öğrenciler Muhasebe I ve II derslerinde edindikleri beceriler bazında ileri düzeyde beceriler edinecekler. Varlık değerlemesi, birleşme ve alımlar, ve gelirin tahakkuku gibi ek kavramların inceleneceği ders vasıtası ile öğrenciler muhasebeye ilikin hususlar ile uluslararası mali raporlama standartları arasında bir bağlantı kurabileceklerdir. Bu dersi başarı ile tamamlayan tüm öğrenciler şu hususlarda anlayış ve bilgilerini geliştirmiş olacaklardır: Muhasebenin bir enformasyon sistemi olarak rolü, muhasebe süreci (yevmiye kaydı, defteri kebire aktarma, mizan hazırlanması, envanter kayıtları, envanter sonrası mizan, kapanış kayıtları, dönem sonu mizan) finansal durum tablosu ve finansal açıklama, gelir tablosu ve nakit akım tablosu, nakit ve alacak hesabı, envanter.
ALAN SEÇMELİ

Ders Kodu

ACFNXX2

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
ETİK VE SOSYAL SORUMLULUK

Ders Kodu

EASC420

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Bu ders öğrencileri ahlak, doğru ve yanlış teorisi, değer teorisi, iyilik ve kötülüğü neyin belirlediği ve erdemlik teorisi gibi kavramlar ile tanıştırmayı hedeflemektedir. Bu kavramları tanıttıktan sonra, ders gerçek hayattan olayları ve konuları etik yönleri hakkında düşünmeye teşvik eder, öğrencilerin sosyal hayat dahilinde vakaları analiz edip etik sorunları ortaya çıkarmalarını sağlar. Öğrenciler daha etkin karar vericiler olabilmek için iş ortamında etiğin rolünü ve iş örgütlerini ve sosyal sorumluluk anlayışlarını incelerler. Ders kapsamındaki konular ise şu şekildedir: İş ve toplum arasındaki ilişkiyi içerir; paydaşların sorunlarını belirleme; iş ahlakı kuramsal temelleri; yönetim ve liderlik iş etiği; Kurumsal sosyal sorumluluk kavramı; Uygulamada kurumsal sosyal sorumluluk; mülkiyet ve şirket yönetimi; çevre ve iş sorumlulukları; küreselleşme ve iş sorumlulukları; ve etiği.
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ

Ders Kodu

UNIEXX2

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
Yedinci Dönem
DENETİM-I

Ders Kodu

ACFN421

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bu dersin amacı öğrencilere temel denetim kavramlarına ilişkin bilgi aktarmak genel kabul görmüş denetim standartları, denetim raporu, süreci ve planlaması, denetim kanıtları ve teknikleri, çalışma kağıtları, iç kontrol sistemi, varlık ve kaynak hesaplarının denetimi, sonuç hesapları ve mali tabloların denetimi. Bu ders sonunda öğrencilerin denetçi gözü ile muhasebe kayıtlarını inceleyebilme, yasalara ve belirlenmiş resmi ölçütlere aykırılıkları tespit edebilme ve bunları uygun bir rapor formatı ile raporlayabilmek. Denetim hazırlık aşamalarını, hesaplar arası ilişkili hesapları tespit edebilmek ve bunları inceleme tekniklerini öğrenerek nitelikli örneklem ve kanıtlar ile raporalayabilmek. Denetçi etik değerlerini öğrenmek, bağımsız, objektif raporlar yazma kriterlerini anlamak, uygulamak. Teorik öğrenimleri gerçek vaka analizleri ile inceleyebilmelerini sağlamak, denetim raporu örneği hazırlamayı öğrenmek. Denetim teknikleri yardımı ile risk odaklı denetim unsurlarını geliştirebilmek, iç kontrol sistemi denetimi ve süreç denetimleri ile trend analizlerini anlayarak proaktif denetim gerçekleştirmeyi öğrenmek.
ORTA DÜZEY MUHASEBE-II

Ders Kodu

ACFN447

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bu ders Orta Düzey Muhasebe I dersinin devamı niteliğindedir. Öğrenciler Orta Düzey Muhasebe I dersinde kazandıkları becerileri bu derste ileriye düzeye getireceklerdir. Envanter, varlıklar, tesis ve ekipman, yatırım amaçlı gayrımenkul, ve maddi olmayan duran varlıklar; satın alma ve elden çıkarma, varlıklar, tesis ve ekipman, yatırım amaçlı gayrımenkul ve maddi olmayan duran varlıklar; kullanımı ve değer düşüklüğü, yatırımlar , kısa vadeli borçlar ve beklenmedik olaylar, bono, tahvil, uzun vadeli borçlar ve finansal kiralama, gelir vergisinin muhasebeleştirilmesi, emeklilik maaşı ve diğer emeklilik sonrası faydalar, öz kaynaklar, hisseye dayalı tazminat ve hisse başına düşen kazanç, muhasebe değişiklikleri ve hata düzeltmeler, nakit akım tablosunun tekrar incelenmesi, konularında problemler çözerek öğrencilere ekstra beceriler kazandırılacaktır.
ALAN SEÇMELİ

Ders Kodu

ACFNXX3

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
YATIRIM

Ders Kodu

EASC465

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Ders kapsamında, gözlenen fiyatlama, piyasa ve katılımcı davranışının irdelenmesi ve ilgili teorilerde gelişmelere dayanılarak karlı yatırım modelleri ve ilgili kavramlar hususunda öğrencilerin kavrayışı geliştirilecektir. Ders dahilinde yatırım fonlarının hangi piyasalar aracılığı ile kanalize edildiği ve yatırımcı ve borçlanan bünyeleri motive eden faktörler incelenecektir. Bu dersi başarı ile tamamlayan tüm öğrenciler şu hususlarda kavrayış ve bilgilerini geliştirmiş olacaklardır: Menkul kıymetlerin alımı ve satışı, yatırım fonları ve diğer yatırım kuruluşları, global finansal araçlar, etkin çeşitlendirme, etkin piyasa hipotezi, uluslararası yatırım, vergiler, enflasyon ve yatırım stratejileri, yatırımcılar ve yatırım süreci, davranışsal iktisat ve teknik analiz.
YÖNETİM EKONOMİSİ

Ders Kodu

ECON465

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Dersin amacı yöneticilerle en ilgili olan mikroekonominin temel ilkelerini incelemektir. Konular arasında maliyetler, talep, fiyatlandırma, piyasa yapısı, piyasa dengesi ve stratejik etkileşim yer alır. Ders aşağıdakilere odaklanmaktadır: (i) firmalar tarafından kâr maksimizasyonu; ve (ii) farklı rekabet ortamlarında piyasa dengesi.Ders, piyasaların nasıl işlediğine dair anlayışınızı geliştirmeli ve piyasa sonuçları hakkında ekonomik tahminler yapma yeteneğinizi geliştirmelidir. Ayrıca yönetim, muhasebe, finans ve pazarlama alanlarındaki ileri çalışmalarınız için de bir temel oluşturmalıdır. İktisatçılar dikkatli analizleri kolaylaştırdığı için model oluşturuculardır ve bu bağlamda çalışma imkanı geliştirmek önemlidir. Yönetim Ekonomisi, bir şirket veya bir devlet kurumu gibi çeşitli organizasyonel ortamlarda yönetimsel karar verme sorunlarına ekonomik teori ve metodolojinin uygulanmasıdır. Bu derste, farklı piyasa koşullarında talep analizi ve tahmini, üretim ve maliyet analizi, belirsizlik altında tahmin ve karar verme üzerinde durulacaktır.
Sekizinci Dönem
FİNANSAL DURUM ANALİZİ

Ders Kodu

ACFN400

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bu derste temel amaç mali tabloların yorumlanmasında kullanılan araç ve tekniklerin incelenmesidir. Ders çerçevesinde üzerinde durulacak temel kavramlar şunlardır: Bilanço tablosu ve kar-zarar tablosunun incelenmesi, bir müessesenin mali durumuna ilişkin bir sonuç üretmek, bir sektör dahilindeki bir müessesenin mali durumunu değerlendirmek, müessesede mali tabloların karşılaştırmalı ve dikey analizinin uygulanması, müessese performansının konjonktür analizi yolu ile değerlendirilmesi. Bu dersi başarı ile tamamlayan tüm öğrenciler şu hususlarda anlayış ve bilgilerini geliştirmiş olacaklardır: Maliyetin Saptanması ve Tahmini , Tahakkuk Esaslı ve Nakit Akışı Esaslı Performans Ölçüleri, Analitik Kar-Zarar Bilançosu ve Bilanço Tablosu.
DENETİM-II

Ders Kodu

ACFN422

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bu ders Denetim I dersinin devamı niteliğindedir. Bu ders öğrencilere denetim alanında ileri düzeyde bilgiler kazandıracak ve denetim ve teminatın gereksinimlerini öğretecektir. Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler aşağıdaki konularda bilgi ve becerilerini geliştireceklerdir: gelir işlemlerinin denetimi, satın alma işlemlerinin, insan kaynakları yönetimi denetimi, envanter denetimi, finansman ve yatırım işlemlerinin denetimi: gelecek aylara/yıllara ait giderler, maddi olmayan duran varlıklar ve şerefiye; varlıklar mülk ve ekipmanlar, finansman ve yatırım işlemlerinin denetimi: uzun vadeli borçlar, özkaynaklar ve gelir tablosu hesapları, finansman ve yatırım işlemleri denetimi; nakit ve yatırımlar, denetim yükümlülüğünün tamamlanması ve işletmelerden alınan örnek olaylar ışığında denetlenen finansal tablolar hakkında rapor hazırlanması.
ULUSLARARASI FİNANS

Ders Kodu

ACFN460

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bu dersin kapsamı çağımızda uluslararası finans teorisi ve uygulamasıdır. Bu kapsam bağlamındaki hususlar uluslararası finans sistemine ilişkin kurumlar ve uygulamalar olup ilgili teori ve güncel olaylara da yakınen değinilecektir. Dersin amacı öğrencilerin çağdaş uluslararası finans uygulamalarına ilişkin teori, uygulama, ve kurumsal açılardan bilgilenmelerini sağlamaktır. Bu dersi başarı ile tamamlayan tüm öğrenciler şu hususlarda anlayış ve bilgilerini geliştirmiş olacaklardır : Dünya Çapında Maliye Ortamı, Küreselleşme Süreci, Uluslararası Para Sistemi, Ödemeler dengesi , Döviz Kurlarının Belirlenmesi, Yabancı Döviz Türev Ürünler, Dolaysız Yabancı Yatırımlar ile Teori ve Strateji, Çok Uluslu Sermaye Bütçelemesi.
KURUMSAL FİNANS

Ders Kodu

ACFN484

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bu ders kurumsal muhasebeye ilişkin teori ve uygulamayı tanıtır. Ders kapsam bağlamındaki hususlar kurumsal maliyeye ilişkin enstrümanlar ve uygulamalar olup ilgili teori ve güncel olaylara da yakınen değinilecektir. Ders şu hususları kapsayacak şekilde tasarlanmıştır: Sermaye bütçelemesi, sermaye maliyeti, cari değer, hisse senetlerinin değerlendirilmesi, sermaye piyasasının etkenliği, değeri en yüksek noktaya çekmek ve bunlara benzer hususlar. Bu dersi başarı ile tamamlayan tüm öğrenciler şu hususlarda anlayış ve bilgilerini geliştirmiş olacaklardır: Kurumsal kuruluş şekli ve kurumsal yönetim, sermaye bütçelemesine kısa genel bakış, sermaye piyasaları ve sermaye yapısı, borçlanma politikası, temettü politikası, kurumsal değerlendirme ve birleşmeler/alımlar, kredi ve envanter yönetimi, nakit ve likidite yönetimi.
ALAN SEÇMELİ

Ders Kodu

ACFNXX4

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
UNIVERSITY ELECTIVE

Seçmeli Dersler

YÖNETİM MUHASEBESİ

Ders Kodu

ACFN482

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

7
Bu ders çerçevesinde vurguda bulunulan hususlar ilgili maliyete ilişkin davranışın gelişmesi, yorumlanması ve kullanılması, işletme planlaması bağlamında kontrol ve izlenebilirlik kavramları, kontrol ve karar almaktır. Bu derste işletme muhasebesi kavram ve uygulamaları üzerinde durularak yöneticilere yönelik kurumsal karar verme becerileri hususuna odaklanılır. Ders bağlamında vurgu işlem kontrolü ve ürün maliyet ve karlılık ölçülerine yönelik alternatif maliyet sistemleri arasında yapılacak seçime ilişkin genel bir çerçeve yaratılması üzerinedir. Ders kapsamı dahilindeki hususlar, modern ve igili planlamanın incelenmesi dahil olmak üzere işletme muhasebesinde yakın geçmişte gerçekleşen analitik ve kavramsal gelişmeler, kontrol teknikleri ve bunların altında yatan ve firma dahilinde farklı fonksiyonel alanlarda uygulandıkları şekilde incelenecek olan kavramlar , ve performans değerlendirmesidir.
ULUSLARARASI EKONOMİ

Ders Kodu

ACFN423

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bu dersin amacı, öğrencilerin uluslararası ticaretin temellerini ve çeşitli uluslararası ekonomi politikalarının iç ve dünya refahı üzerindeki etkilerini anlamalarına yardımcı olmaktır. Ders, karşılaştırmalı üstünlük, kazançlar ve ticaret kayıplarını kapsayacaktır. Bu ders aynı zamanda uluslararası mal, hizmet ve sermaye ticaretine odaklanmaktadır. Tartışılan konular arasında ticaretten elde edilen kazançlar ve bunların dağıtımı; korumacılığın analizi; stratejik ticaret engelleri; ticaret açığı; döviz kuru belirlenmesi; ve döviz piyasalarında devlet müdahalesi. Bu materyale hakim olan öğrenciler, uluslararası ticaret ve finans konularında yer alan kuruluşlarda (ticari işletmelere) daha başarılı bir şekilde çalışabilecek ve katkıda bulunabileceklerdir.
CREATIVITY AND INNOVATION

Ders Kodu

BUSN236

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
YARATICILIK VE INOVASYON Yaratıcılık, yenilik ve değişim, benzersiz bir zihniyet ve zihinsel araç koleksiyonu gerektirir. Bu derste öğrenciler yaratıcılık ve inovasyon için gereken düşünce modellerini tanıyacak ve yenilik için temel araçları inceleyecekler. İlk olarak, fikir üretmek için beynin çalışma şeklini nasıl değiştireceğini öğrenecekler ve yaratıcılığın her bir iş problemlerini çözmede eşit derecede önemli olan birçok farklı şekil ve boyutta geldiğini keşfedecekler. Özellikle, yaratıcı tarzlarını ve yaratıcı düzeylerini de içeren yaratıcı çeşitliliği tanımlayan detaylandıran dört temel değişkeni öğreneceklerdir. Ayrıca, yaratıcı çeşitliliğin ürettikleri fikirleri nasıl etkilediğini ve bunları nasıl kullanabileceklerini ve çevredeki diğerlerinin yaratıcı çeşitliliği tanımada nasıl yardımcı olacağını öğreneceklerdir. Çeşitli araştırmacılar tarafından ileri sürülmüş temel uygulama modellerini inceleyerek değişik bakış açıları ve bunların muhtemel sonuçları üzerine yöntemsel çalışmalar yapacaklardır.
FİNANSTA BİLGİSAYAR UYGULAMALARI

Ders Kodu

ACFN351

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bu ders, popüler elektronik tablo yazılımı Microsoft Excel'i kısaca tanıtmaktadır. Kullanıcıların verileri depolamak, düzenlemek, sıralamak, hesaplamak ve grafik oluşturmak için zengin, stilize elektronik tablolar oluşturmasına olanak tanır. Dersin odak noktası, öğrencilerin diğer derslerde öğrenilen kavramları bir elektronik tablo ortamında kullanmalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Ayrıca ders, halihazırda profesyonel finansal analiz ve finansal modelleme yapmakta olan veya elektronik tablo programlamaya yeni başlayan elektronik tablo kullanıcıları için özel olarak tasarlanmıştır. Özellikle ele alınan konular arasında elektronik tablo programlama, grafikleme ve çizelgeleme, finansal ve istatistiksel işlevler, Goal Seek ve Solver eklentilerinin işlevleri yer almaktadır. Son olarak ders, tarih işlevlerinin verimli kullanımına odaklanacaktır.
YÖNETİM MUHASEBESİ

Ders Kodu

BUSN302

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

7
Bu derste, yönetim planlaması, kontrolü ve karar verme için ilgili maliyet davranışları, kontrol ve izlenebilirlik kavramlarının geliştirilmesi, yorumlanması ve kullanılması vurgulanmaktadır. Başlıca ders konuları: Ürün maliyetine giriş, katkı kavramı, performans standartları ve varyans analizi, sorumluluk muhasebesi, bölüm karlılığı, alternatif seçim kararları ve sermaye bütçelemesi. Yönetimsel karar verme için muhasebe bilgisinin kullanımına ilişkin çalışmalar. Ders dahilinde değinilen konular şunlardır: imalat, ticaret ve hizmet maliyeti sistemleri: maliyet-maliyet kar analizi; bütçe; maliyet-hacim-kâr analizi, bütçeleme, standart maliyetleme, varyans analizi, sorumluluk muhasebesi, değişken maliyetlendirme, transfer fiyatlandırması ve sermaye yatırımı karar verme, maliyet muhasebesi terminolojisi, iş maliyeti, süreç maliyetlemesi, faaliyete dayalı maliyetlendirme ve karar vermeyi içermektedir.
INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT

Ders Kodu

BUSN471

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

PARA VE BANKACILIK

Ders Kodu

BUSN332

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bu ders para ve bankacılığın iktisadi faaliyetteki önemini açıklamak için tasarlanmıştır. Bu ders para teorilerinin ve finansal sistemin sistematik bir analizini sunar. Ders, öğrencileri para analizinde farklı yaklaşımlara maruz bırakmanın yanı sıra, bilgi maliyetlerinin finansal yapıyı ve para politikasını nasıl etkilediğine dair güncel analize özel bir vurgu yapmaktadır. Ders finansal sistemin yapısı ve önemi, paranın fonksiyonları, faiz davranışları, finansal yapı ve asimetrik bilgi, banka yönetimi ve düzenlemesi, makroekonomik ve para politikaları üzerine tartışmalar, para politikalarının hedefleri ve araçları, para politikasının iletim mekanizması ve etkinliği, para ve enflasyon, rasyonel beklentiler ve uygulamaları. Böylece bu ders para ve bankacılık konusundaki temel yaklaşımları kapsamış olacaktır.
ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ

Ders Kodu

BUSN207

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bu dersin amacı motivasyon, karar verme, takım dinamikleri, müzakere, liderlik ve örgüt kültürü ile ilgili teori ve uygulamaları öğrencilere aktarmaktır. Derste ayrıca analitik düşünme ve eleştirel yaklaşımın gelişimi de önemlidir. Ders dahilinde yönetimin gelişmiş davranış bilimi teorileri ve uygulamaları öğrencilere sunulur. Örgütsel davranış (OB) psikoloji, sosyoloji, ekonomi, organizasyon teorisi, istatistik, ve diğerleri de dahil olmak üzere çok sayıda disiplinlerden oluşan disiplinler arası bir alandır. Genel bir OB bakış açısına değinildikten sonra öğrenciler "yumuşak" yönetim müdahalelerini öğrenirler, bu konular iş motivasyonu, iş tutumları, yenigelen sosyalleşmesi, "doğal" ve resmi çalışma takımları, liderlik, karar verme ve değişim yönetimini içermektedir.
SOSYAL BİLİMLER İÇİN İSTATİSTİKSEL UYGULAMALAR

Ders Kodu

STAT461

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Dersin amacı öğrencilerin ileri düzeyde ve bütünleşik olarak microsoft word, excel ve istatistiksel programları kullanabilmesini sağlamaktır. Bu derste öğrenciler profesyonel bir şekilde kendi istatistiki uygulamaları Power Point ile sunabilecekler; istatistiksel yeteneklerini kullanarak basit veya karmaşık yüzdeleri varyans analizleri ile elde edecekler, çoklu regresyonun ve genel lineer modelleri öğrenmenin yanısıra tablo, raporlar, grafikler ve dağılımları ve eğilim grafiklerini oluşturabileceklerdir. Bu ders yeni başlayanlar için istatistiksel analizleri kolay bir şekilde sunarken, deneyimli öğrenciler için ise kullanım kolaylığını artıracaktır. Öğrencilere sağlanacak dosya sayesinde öğrenciler veri girişi yapıp analiz sonuçlarını değerlendirebileceklerdir.
BİLGİ YÖNETİMİ

Ders Kodu

BUSN410

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bu dersin amacı, örgütlerde bilginin ve bilgi süreçlerinin önemini ortaya koymaktır. Ders; bilginin üretilmesi, paylaşılması, yapılandırılması, kullanılması ve denetlenmesi süreçlerine, bilgi yönetimi yaşam döngüsü bağlamında odaklanmaktadır. Derste bilginin örtük ve açık türüne/boyutlarına da değinilecektir. Özellikle örtük bilginin bilişsel ve teknik boyutu vurgulanacaktır. Fiziksel süreçler, veri, enformasyon, bilgi ve hikmet aşamalarında oluşan bilgi hiyerarşisi kavramı da dönem boyunca öğrencilere örneklerle açıklanacaktır. Yine bilgi yönetimi disiplininin neden interdisipliner bir alan olduğu, örgütlerde bilgi yönetimi uygulamalarının nasıl yapıldığı ve bilgi haritalama tekniklerinin nelerden oluştuğu ders kapsamında ele alınıp öğrencilerle birlikte irdelenecektir. Son olarak bilgi yönetimi ile ilgili ek kuramlar, örneğin kaynak bağımlılığı kuramı, kaynağa dayalı örgüt kuramı ve entelektüel sermaye kuramı öğrencilerle tartışılacaktır.
SMALL BUSINESS MANAGEMENT

Ders Kodu

BUSN416

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
SMALL BUSINESS MANAGEMENT
BİREYLER ARASI İLETİŞİM

Ders Kodu

BUSN209

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bu ders, iletişim türleri ve sosyal çevrenin şekillenmesinde etkili kişisel ilişkiler ile ilgili iletişim becerilerinin incelendiği bir seminer olarak tasarlanmıştır. Bu ders sadece "iletişim becerileri" (iletişim yetkinliği) geliştirmeye odaklanmamaktadır, ancak kişilerarası iletişimi etkileyen ve önemli konulardaki araştırmaları incelemektir. Ders, öğrencilere iletişim uygulamalarını ve kişilerarası iletişimin ilkelerini öğretir. Derin konuları iletişim sürecini içerecektir; ele alınan konularda algı, dinleme, kendini ifade, konuşma, etik, sözsüz iletişim, çatışma, güç ve işlevsiz iletişim yer almaktadır. Öğrenciler grup tartışmasında kişilerarası iletişim becerileri göstermeleri yanı sıra iletişim çatışmaları nasıl çözeceklerini de öğreneceklerdir.
PARA VE BANKA

Ders Kodu

ECON332

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

7
Bu ders temel olarak ekonomi programı öğrencileri için para ve modern bankacılık kavramını anlamak üzere tasarlanmıştır. Finansal piyasalar, kurumlar, yapılar hakkında temel teoriler ve hesaplamalar incelenecektir. Dersin sonunda öğrencilerin şunları yapabilmelisi beklenir: Paranın farklı işlevlerini ve paranın faiz oranları ile nasıl ilişkili olduğunu tanımlamak; Faiz oranlarının nasıl belirlendiğini, faiz oranlarının davranışını ve faiz oranlarının risk ve vade yapılarını anlamak. Finansal piyasaların ve finansal kurumların ekonomideki önemini göstermek; emanetçi kurumların temel faaliyetlerini tanımlamak; neden yoğun bir şekilde denetlendiklerini gerekçelendirmek. Bir ülkenin para arzının nasıl belirlendiğini açıklayın; para politikasının çeşitli araçlarını, merkez bankalarının rolünü ve para politikasının yürütülmesini bilmek. Para, finansal piyasalar/kurumlar, finansal kriz ve para politikasının geliştirilmesi ve uygulanmasında merkez bankalarının üstlendiği eylemleri içeren gerçek işte karşılaşılan ekonomik durumları eleştirel olarak analiz etmek.
INTERNATIONAL MARKETING

Ders Kodu

BUSN484

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
MANAGING SOCIAL RESPONSIBILITY PROJECTS

Ders Kodu

BUSN437

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
MANAGING SOCIAL RESPONSIBILITY PROJECTS
ULUSLARARASI EKONOMİ

Ders Kodu

BUSN423

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Bu dersin temel amacı, öğrencilerin uluslararası ticaretin temellerini ve çeşitli uluslararası ekonomi politikalarının iç ve dünya refahı üzerindeki etkilerini anlamalarına yardımcı olmaktır. Bu eers, karşılaştırmalı üstünlük teorisi, ticaretten kazanç ve kayıp kaynaklarını kapsayacaktır. Bunlara ilaveten uluslararası mal, hizmet ve sermaye ticaretine de odaklanır. Bu ders kapsamında tartışılan konular arasında şunlar bulunmaktadır: ticaretten elde edilen kazançlar ve bunların dağılımı; korumacılığın analizi; stratejik ticaret engelleri; dış ticaret açığı; döviz kuru belirleme; ve döviz piyasalarına devlet müdahalesi. Bu konularda yeterli birikime sahip olan öğrenciler, uluslararası ticaret ve finans konularında yer alan organizasyonlarda (örneğin, iş firmaları) daha iyi yerlere gelebilir ve bu firmalara katkıda bulunabilirler.
US FOREIGN POLICY

Ders Kodu

INRE422

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

3

AKTS

6
Bu ders, öğrenciye ABD dış politikasını anlatmayı amaçlar. Derste ABD dış politika yapıcılarının karşılaştığı sorunlar ve alınan kararların sonuçlarıyla çıkarımlarını göstermek amaçlanır. Amerikan dış politikasının çözümlenmesinde kavramsal yaklaşımlar ders kapsamında ele alınır. ABD gizli istihbaratının dış politikadaki rolü, ABD başkanlarının ne oranda karar almada tek yetkili oldukları. ABD nin çevre ülkeler için geliştirdiği politikalar. Soğuk Savaş sonrası ABD Dış Politikasının ne yönde evrildiği ve temel olarak karşılaştığı engeller, yeni dünya politikasında radikal İslam'ın yükselişi ile birlikte ABD'nin güncellenmiş yeni politikasındaki başarı ve başarısızlık faktörleri incelenecektir. ABD nin süper güç iddiasına karşı Rusya ve Çin gibi ülkelerin yeni bir denge oluşumuna gitme çabalarının karşısında ABD nin tutumu ve politika tercihleri de değerlendirilecek ve analiz edilecektir..
POLITICS IN BALKAN

Ders Kodu

INRE440

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

3

AKTS

6
Bu ders, Balkan siyasetini tam bir anlayış ile öğrencilere tanıtmak için düzenlenmiştir. Bu derste konular Balkan devletleri tarihi, 1919-1923 yıllarındaki toprak ayarlamaları, Balkan devletlerindeki revizyonizm, Balkan devletlerinin iki dünya savaşı arasındaki rejim değişiklikleri ve karakteristik özellikleri, 1940'lı yıllarda komünist rejimlerin kurulması ve 1989 yılında kendi çöker arasındaki dönemde rejimlerin karakteristik özellikleri dersin konuları arasında yer almaktadır. Geçiş döneminde Balkan ülkelerinin karşılaştığı Uluslararası ve yurt içi sorunlar ile birlikte aynı zamanda Bosna, Kosova ve Makedonya sorunları gibi Balkanlar'daki konular da özellikle vurgu yaparak, ele alınacaktır. Balkan devletleri ve Türkiye'nin bölgeye yönelik dış politikalarının Avrupa Birliği perspektifi alanında da ders için özel ilgisi vardır.
DİJİTAL PAZARLAMAYA GİRİŞ

Ders Kodu

DMMA102

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

7
DİJİTAL PAZARLAMAYA GİRİŞ
INTERNATIONAL ECONOMICS II

Ders Kodu

ECON354

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

CRITICAL SECURITY STUDIES

Ders Kodu

INRE428

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

3

AKTS

6
Bu ders uluslararası güvenlik ve Soğuk Savaş sonrası dönemin geliştirilen yenikavramsal araçlar kritik yaklaşımlara belirli bir odak güvenlik çalışmalarını analiz etmeyi amaçlamaktadır. Bu dersin amacı teorik perspektif içinde önemli tartışmaların bilinci veyeni güvenlik gündemindeki konularla bilgisi kazandırmak için vardır. Tabii aynı zamanda askeri, ekonomi, toplum, siyaset, enerji ve benzeri gibi güvenlik farklı sektörlere başvurarak Uluslararası Güvenlik değişen kavramsal / kuramsal çerçeve içinde belirli durumlarda anlamak ve tartışmak için lisans öğrencilerinin eleştirel ve analitik becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Genel devlet güvenlik anlayışına eleştirel olarak bakan ve güvenlik demokrasi ilişkisine farklı perspektiften ele alan bazı kuramlar da ders boyunca incelenerek bu kuramların hangi konularda resmi kuramlara göre daha başarılı olabilecekleri örnekleriyle incelenecektir.
PROJE YÖNETİMİ

Ders Kodu

BUSN441

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bu ders proje yönetiminde yönetimsel süreç kavramını öğrencilere tanıtmayı hedefler. Projelerin yaşam döngüsü içerisinde yönetim sürecini ve karar verme araçlarını keşfetmeyi amaçlar. Ders süresince proje yönetimi sürecinin önemli konularından olan proje maliyeti ve zaman tahmini, proje planlama, risk yönetimi, dış kaynak kullanımı, proje sonlandırma süreci ve nasıl etkili bir proje yöneticisi olunacağı ile ilgili önemli konular işlenecektir. Ayrıca derste proje yönetimi ilkelerinin uygulanabileceği çok çeşitli endüstriler ve proje yönetimindeki teknik ve davranışsal konular üzerinde önemle durulacaktır. Bu dersin sonu itibarıyla öğrenciler proje yönetimi teorilerinin iş vakalarında nasıl uygulandığını anlayabiliyor olacaklar ve teorileri gerçek hayattaki vakalara uygulayabilmek için donanıma sahip olacaklardır.
YÖNETİM BİLİMİ

Ders Kodu

BUSN321

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Yönetim bilimi dersi, yönetim ve karar verme unsurlarını matematiksel ve nicel analizle birleştirir. İş, devlet ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar dahil olmak üzere çeşitli ortamlarda sorunları çözmek ve kararlar almak için matematiksel modellerin ve yöntemlerin kullanılmasını içerir. Kurs, optimizasyon, tahmin, karar analizi ve simülasyon gibi konuları kapsar ve bilgisayar programlama ve veri analizi unsurlarını da içerebilir. Dersin amacı, öğrencilere karmaşık problemleri analiz etmek ve nicel yöntemleri kullanarak etkili kararlar vermek için ihtiyaç duydukları bilgi ve becerileri kazandırmaktır.
ORGANIZATION THEORY

Ders Kodu

BUSN361

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

ULUSLARARASI İLİŞKİLER KONULARI

Ders Kodu

INRE446

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

3

AKTS

6
Bu dersin temel amacı uluslararası ilişkiler alanındaki sorunlara ayrıntılı bir bakış açısı sağlamak ve farklı açılardan uluslararası ilişkiler alanında var olan yaklaşımları incelemektir. Bu ders ayrıca öğrencilere Uluslararası İlişkiler Bölümü müfredatındaki daha özel derslere kapsamlı ve daha fazla çalışma için yardımcı olmasının yanında, alanındaki temel kavram ve kuramlarını yanı sıra karmaşık konuları tekrar değerlendirecekleri yolları göstermektedir. Son olarak bu ders, Uluslararası İlişkiler dördüncü yıl öğrencilerine günümüz uluslararası ilişkiler ve aktörler arasındaki uluslararası politika dünyasını daha derinlemesine inceleme için gerekli araçları sunmakla birlikte uluslararası ilişkiler alanında temel ideoloji ve teorilerin dışında bazı eleştirel düşünme imkanları sağlamaktır.
POLITICS IN CENTRAL ASIA AND CAUCASUS

Ders Kodu

INRE421

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

3

AKTS

6
Bu derste, Orta Asya ve Kafkasya Sovyet Cumhuriyetleri içinde kuralların siyasi sistemleri ve türlerini analiz amaçlanmaktadır. Sınırların belirlenmesi ve Soğuk Savaş'ın sona ermesinden sonra eski Sovyet coğrafyasında Sovyetler Birliği'nin çöküşü radikal yol açtı Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Kırgızistan ve Tacikistan siyasi kurallar dönüşüm. BDT ülkeleri sistemik dönüşüm ülkeye göre detay ve ülkede değerlendirilecektir.
POLITICS OF CYPRUS

Ders Kodu

INRE419

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

3

AKTS

Kıbrıs sorunu Birleşmiş Milletler gündemindeki uzun soluklu anlaşmazlıklardan birisidir. Türkiye'nin dış ilişkilerine yanı sıra onun ekonomisi üzerinde büyük bir etkisi olmuştur. sorunu çözmek için birçok girişimde bulunan Türkiye'nin AB'ye katılım yolundaki ana engellerden biri olarak çeşitli nedenlerle başarısız oldu. Tabii ki, Kıbrıs sorununa tarihi bir bakış vermek geçmiş yanı sıra müzakere masasında Türk ve Rum tarafının kullanılan mevcut stratejilerini analiz etmek ve adanın geleceğine yöenelik farklı olası senaryoların etkilerini değerlendirmek dersin temel amaçlarındandır. Sorunun çözümünde BM nin rolü, etkinliği veya etkisizliği, iki taraf dışında anavatanların ve diğer aktörlerin sürece olan katkıları. Rum ve Türk tarafında seçilen başkanların ideolojik farklılıklarının soruna yansımaları, karşılıklı ön yargılar ve korkular, güven arttırıcı önlemleri önemi ve etkileri detaylı olarak incelenecektir.
E-COMMERCE

Ders Kodu

BUSN428

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

MALİ POLİTİKA VE KAMU MALİYESİ

Ders Kodu

ECON312

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
MALİ POLİTİKA VE KAMU MALİYESİ
ISSUES IN GLOBALIZATION

Ders Kodu

INRE412

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

3

AKTS

6
Bu ders, küreselleşmenin tarihi gelişimine bütüncül bir bakış açısı sağlamayı amaçlamaktadır. Derste, küreselleşmenin heterojen ve çeşitli doğasının anlaşılması için teorik bir çerçeve sağlamak amacıyla farklı yüzyıllarda ve coğrafyalarda küreselleşmenin nasıl tanımlandığı araştırılacaktır. Bu ders kapsamında, çok taraflı kurumlar, diplomasi, insan hakları ve terörizm gibi küreselleşme döneminde çağdaş dünya siyasetini biçimlendiren sorunlar tartışılacaktır.Dersin sonunda öğrenciler devlet-merkezli küresel toplumun ortaya çıkışı, uluslararası sistemin küreselleşmesi ve farklı teorik bakış açılarıyla küresel bir sivil toplum yapılandırma benzeri konuları çözümleme becerisi kazanacaktır.
EU SOCIAL POLICY

Ders Kodu

INR442

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
MALİYET MUHASEBESİ

Ders Kodu

EASC327

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

7
Bu dersin amacı öğrencilere maliyet ve maliyet ile ilgili kavramlar hakkında bilgi kazandırmak ve bu kavramları kullanarak bir ürünün maliyetini planlama ve kontrol ve karar verme sürecinde nasıl değerlendirmeleri gerektiğini öğretmektir. Bu ders, öğrencilerin hem kar amaçlı hem de kar amacı gütmeyen sektörlerdeki işletmelerin maliyet analizi ve ürün maliyetini hesaplamalarını inceler. Emek maliyeti hesaplaması, malzeme muhasebesi gibi konuların nasıl analiz edilip kayıt tutulacağı hem manuel hem de bilgisayarlı muhasebe sistemleri kullanılarak öğretilir. Ürünlere dolaylı maliyetlerin nasıl tahsis edileceğine ilişkin yöntemler de ders kapsamında tanıtılmaktadır. Bütçeleme kavramı sermaye bütçesi teknikleri üzerinde durularak incelenir. Segmentler için raporlama ve merkezi olmayan operasyonlar için raporlama da ders kapsamındadır.
MEDIA AND INTERNATIONAL CONFLICT

Ders Kodu

INRE456

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

3

AKTS

6
Temel kuramsal tartışmalar ve ampirik durumda oturtmakta çatışma durumlarında medyanın karmaşık rolü hakkında analizler, bu ders uluslararası arenada çatışma durumlarında çağdaş medyaya eleştirel bir bakış açısı getirmeyi ve medyanın kapsamlı anlamını sunmayı amaçlamaktadır. Bu çerçevede ağırlıklı olarak karar alma mekanizmalarında, silahlı kuvvetler, diğer silahlı oyuncuların (yani milis, çetelerin, savaş ağaları, vb), uluslararası ve bölgesel kurumlar raporlama yaparken olan ilişkilerinde medyanın çalışma modu, oturtulmaları ve özgürlük ile ilgileneceğiz kriz durumları öncesinde, sırasında ve sonrasında çatışma durumları ele alınacak, bu çatışmalarda medyanın rolü ve etkinliği incelenecektir. Basın özgürlüğü kapsamında medyanın çeşitli siyasi kültürlerde büründüğü rol ve çatışmaya daha da körükle giden medya kurumları da bu derste teorik olarak incelenecektir.
MUHASEBE-II

Ders Kodu

BUSN212

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Öğrenciler bu derste Muhasebe I de öğrendikleri bilgileri geliştireceklerdir. Öğrencilerin, tahsil edilemeyen hesaplar için uzlaşma yolları, amortisman hesaplanması, notlar hesaplanması ve faiz hesaplamalarını öğrenmeleri beklenmektedir. Bununla birlikte öğrencilerin finansal bilgileri yorumlaması da hedefler arasındadır. Bilgisayarlı muhasebe bu derste öğrencilere önemli bir araç olarak sağlanacaktır. Ders dahilinde, ürün maliyeti, kalite muhasebesi, maliyete dayalı yatırım kararları ve performans değerlendirmesi ve insan davranışlarının kontrolü için maliyetin rolü tartışılacaktır. Öğrenciler finansal muhasebe, şirket hesaplarının tutulması ve nakit akış tablosunu içeren temel ilkeleri öğreneceklerdir. Muhasebe kuramlarının ve kullanılan verilerin nasıl yorumlanacağı ve planlamada ve iş aktvitelerini kontrol etmede nasıl kullanılacağı ile ilgili bilgiler sunulacaktır.
CURRENT WORLD EVENTS

Ders Kodu

INR418

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

KKTC Adaylar

KKTC vatandaşı aday öğrenciler ile KKTC’de lise eğitiminin tamamını tamamlamış T.C. vatandaşı öğrencilere yönelik düzenlenen UKÜ Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı’nda gösterdikleri başarı ve tercih ettikleri programlar doğrultusunda lisans programlarına yerleşirler.

Sınavda başarı gösteren öğrenciler, kayıt işlemlerini KKTC Tanıtım Ofisi’nden yapabilirler.

Lisans programlarımıza başvurularınızı online olarak direkt başvuru portalı üzerinden yapabilirsiniz.  Bilgilerinizi doğru bir şekilde doldurun ve başvuru formunun son sayfasında listelenen tüm gerekli belgeleri yükleyin. 

Gerekli belgeler;

  • Doldurulmuş başvuru formu,
  • Yüksek/İkincil Sertifika veya eşdeğerleri (ör. O/A'Level, WAEC/NECO)
  • İngilizce Dil yeterliliğinin kanıtı: TOEFL (65 IBT) veya IELTS (5.5). Bu belgelere sahip olmayan öğrenciler, kampüse varışlarından sonra UKÜ İngilizce yeterlilik sınavına gireceklerdir,
  • Uluslararası pasaport/doğum belgesinin taranmış kopyası,
  • Eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış UKÜ Kural ve Yönetmelikleri belgesi (online başvuru sırasında indirilebilir).

UKÜ, lisans programlarında pek çok burs ve indirim olanağı sunar.

KKTC Adaylar

  • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Uluslararası Adaylar

  • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Öğrenim Ücretleri her akademik yılın başında belirlenir. UKÜ’ye kayıt yapmaya hak kazanan aday öğrenciler Eğitim Ücreti Hesaplama sistemi doğrultusunda ücretlerini öğrenebilirler.