Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Araştırma Enstitüsü

Bitki Bilimi ve Teknolojileri (MSc)

Süre 2 Yıl
Başvur
halkla-iliskiler-ve-tanitim-program halkla-iliskiler-ve-tanitim-program halkla-iliskiler-ve-tanitim-program

Program Hakkında

Ziraat mühendislerinin ihtisaslaşmalarına, araştırmaya yöneltilmelerine ve kariyer yapmalarına yardımcı olmak, özgün araştırmalar yaparak, sonuçları uygulamaya aktarmak ve uluslararası bağlantıları güçlendirmektir. Modern ıslah çalışmaları sonucu çok sayıda yeni kültür bitkisi devreye girmektedir. Gerek, hala geleneksel olarak yetiştiriciliği yapılan standart kültür çeşitlerinden ve gerekse yeni çeşitlerden optimal bir şekilde yararlanma olanaklarının araştırılması ve yeni gelişmelerin devreye sokulması bu programın hedefleri arasındadır. Kuraklığa, hastalık ve zararlılara dayanıklı ve tuzlu koşullara uygun yeni bitki tür ve çeşitlerinin devreye sokulması ve suyun efektif bir şekilde kullanılmasına yardımcı olmak hedeflerimiz arasındadır. Teknolojiyi üst düzeyde kullanabilmek ve katma değer yaratmak temel hedefimizdendir. Tarımsal değerlerimizin akılcı bir şekilde ve ileriye yönelik olarak değerlendirilmesi, çevre dostu üretim tekniklerinin uygulamaya aktarılması ve uluslararası kalite kriterleri ışığı altında birim alandan daha fazla ve kaliteli verim alınabilmesine katkıda bulunmak programın temel vizyonunu oluşturmaktadır.

Eğitim Olanakları

Bitki Bilimi ve Teknolojileri Yüksek Lisans Programı çerçevesinde Bölümde yeterince ders verecek üst düzey öğretim elemanları mevcuttur. Araştırma ve tez hazırlama dönemlerinde üniversitenin kütüphanesindeki süreli ve süresiz yayınlarından, elektronik süreli yayınlardan, dijital görüntü dosyalarından gerek yurt içi ve yurt dışı yayınlarından bilgiye ulaşılabilmektedir. Tez için gereken arazi çalışması için Üniversitenin tarım alanlarından ve seralarından yararlanılabilmektedir. Programın yürütülmesi için gerekirse üniversitede bulunan fizik, biyokimya, analitik kimya, bilgisayar laboratuvarı ve merkez laboratuvarından da yararlanılabilmektedir.

CIU Campus Students

Kariyer Alanları

Bitki Bilimi ve Teknolojileri Bölümünde yüksek lisans yapan öğrencilerin dünya görüşleri genişleyecek, uluslar arası ilişki ağları genişleyecek, daha geniş vizyon sahibi olacak ve aynı zamanda mesleki kariyerlerinde önleri açılacaktır. İstihdam alanlarından bazıları;
- Tarım ve Orman Bakanlığı,
- Çevre ve Orman Bakanlığı,
- Milli Eğitim Bakanlığı,
- Araştırma Enstitüleri,
- Belediyeler,
- Üniversiteler,
- Uluslararası Tarımsal Kuruluşları,
- Ziraat Mühendisleri Odası,
- Serbest danışmanlık hizmet büroları,
- Kendi işleri

İletişim

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü
Eğitim ve Lisansüstü Bilimler Merkezi, GE106
Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2776
Enstitü E-posta: ciu-institute@ciu.edu.tr

Zorunlu Dersler

Birinci Dönem
TARIMDA ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ

Ders Kodu

PSCT501

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Araştırma ve Deneme Teknikleri dersi farklı denemelerin kurulma metodları ve bunlardan elde edilen verilerin toplanması, analizi, yorumlanması ve sunumu için son derece gerekli bir derstir. Sözkonusu derste lisans üstü öğrencilerinin istatisiksel yöntemlerle desteklenme ve aynı zamanda ileri düzeydeki sorunları çözümleyip yorumlanma becerilerinin ortaya konması amaçlanmaktadır. Tarımda kullanılan tüm araştırma ve deneme yöntemlerinin avantaj ve dezavantajları irdelenmekte olup, aynı zamanda deneme yöntemleri arasındaki farklar açıklanmaktadır. Dersin diğer bir özelliği, ele alınan deneme yöntemlerinin çoklu değişken ve/veya çoklu grupların değerlendirilmesine katkıda bulunmasıdır. Bilimsel kararların alınmasında, elde edilen verilerin geniş bir perspektif içerisinde nasıl değerlendirileceği bu dersin amaçları içerisinde yer almaktadır. Ayrıca, SPSS, Excel and SAS gibi programlarının kullanılması da öğretilmektedir.
ELECTİVE

Ders Kodu

PSCT5X1

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
ELECTİVE

Ders Kodu

PSCT5X2

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
İSTATİSTİK

Ders Kodu

STAT502

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu ders bilimsel araştırma yapabilmek için gerekli olan temel istatistik tekniklerini kapsamaktadır. Bu derste betimsel istatistik ile anlam çıkartıcı istatistiğin ana konuları işlenecektir: Değişkenler ve ölçüm düzeyleri; merkez eğilim ölçüleri (aritmetik ortalama, ortanca ve tepedeğer); çizge ve çizelgeler kullanarak verilerin görselleştirilmesi ve özetlenmesi; evren ve evrenden oluşturulan örneklemler; değişkenlik ölçüleri (dağılım genişliği, varyans ve standart sapma); normal dağılım (çan eğrisi); istatistiksel karar vermede kullanılan olasılık kavramı; ortalamanın ve farkın örnekleme dağılımı; güven aralığı oluşturma; hipotez testi; değişkenler arası ilişkileri belirlemek için bağıntı (korelasyon); istatistiksel kestirme için regresyon; farkları belirlemek için t-testi, varyans analizi (ANOVA), kovaryans analizi (ANCOVA); sınıflanmış veriler için non-parametrik teknikler (ki-kare testi); diğer non-parametrik testler.
İkinci Dönem
TEZ

Ders Kodu

PSCT500

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

60
Tez
LABORATUVAR TEKNİKLERİ

Ders Kodu

PSCT502

Kredi

3

Teorik Saat

1

Pratik Saat

4

AKTS

8
Dersin ilk bölümünde bir analiz laboratuvarında bulunması gereken bölümlerle odaların taşıması gereken özellikler; laboratuvarda kullanılması muhtemel kimyasal maddeler, kaplar ve cam malzemeler, temel nitelikteki alet ve ekipmanlar tanıtılacaktır. İkinci bölüm, bütünüyle, uygun örnekleme yöntemleri ile birlikte örneklerin kaydedilip saklanması hakkında olacaktır. Bunu izleyen bölümde, duyu organları ile yapılan renk, koku, tad, tekstür gibi değerlendirmeler, kolorimetrik renk ölçümleri ile sertlik-yumuşaklık, kesme direnci gibi ölçümler, ve ayrıca, test ve panellerle gerçekleştirilen tad ve lezzet tespitleri yer almaktadır. Dördüncü bölümde, kimyasal ve enstrümental yöntemlerle yapılan enerji (kalorimetrik), protein, yağ, mineral, selluloz (ADF, NDF), vitamin ve toksik madde analizleri işlenecektir. Sonraki bölümde, bakteri, küf ve mantarları kapsayan mikrobiyolojik analiz ve değerlendirme prensipleri açıklanacaktır. Ardından, yemlerin klasik, in-vitro, in-vivo ve in-sacco sindirim denemeleri ile değerlendirilmesi öğretilecektir.
SEMİNER

Ders Kodu

PSCT580

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

4
Seminer
ELECTİVE

Ders Kodu

PSCT5X3

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
ELECTİVE

Ders Kodu

PSCT5X4

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8

Seçmeli Dersler

BİTKİ BÜYÜME DÜZENLEYİCİLERİ

Ders Kodu

PSCT503

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu derste, bitki büyüme ve gelişme düzenleyicileri olarak bilinen geleneksel fitohormonlardan oksinler, gibberellinler, absisik asit, sitokininler ve etilen tüm detayları ile işlenecektir.Yeni nesil hormonlar olarak da bilinen brassinosteroidler, jasminik asit, salisilik asit ve benzerleri de bu dersin kapsamı içerisinde yer almaktadır. Doğal olmadıkları halde piyasada hormon olarak bilinen sentetik büyüme düzenleyicileri, bunların kullanımlarındaki sorunlar, özellikle çevre ve insan sağlığı açısından değerlendirilmeleri yapılacaktır. Bitki büyüme düzenleyicilerinin çimlenme, çelik köklendirme, erkencilik, meyve seyreltme, meyve tutumu, meyve irileştirme, meyvelerin renklenmesi, dinlenme, yaşlanma, meyve dökümü, boy uzatma gibi önemli olaylar üzerindeki etkileri incelenecektir. Her bir öğrencinin hormon konsantrasyonlarının hesaplanması, hazırlanması ve belli olaylarda kullanılması üzerine denemeler yapması sağlanacaktır.
TARIMDA SU YÖNETİMİ

Ders Kodu

PSCT515

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Suyun tanımı, suyun fiziksel ve kimyasal özelliklerinin tanıtılması. Su kaynakları (yağışlar, nehirler, göller ve göletler, yeraltı suları, denizler vs.), su kalitesi, dünya’da kullanılabilir su miktarı, yağışlar ve düzeni, su-bitki besin elementleri ilişkileri, suyun bitkiler tarafından alımı, kullanımı ve buharlaşma, bitki su ilişkileri, evapotransprasyon ve etki eden faktörler. Tarla ve bahçe ölçeğinde kullanılacak suyun miktarları ve mevsimlere göre dağılımı ve planlaması. Yıllık su ihtiyaçlarına göre tarım ürünlerinin sınıflandırılması. Suyun bitkiler tarafından alınması, taşınması ve atmosphere verilme mekanizmaları, çevresel faktörler. Su idaresinin temel prensipleri, geleneksel sulama sistemleri, sulama sistemlerindeki yeni gelişmelerle bunların uygulanmasına yönelik çalışmalar. Sulama suyunda karşılalabilecek sorunlar ve alınması gerekli tedbirler.
MEYVE YETİŞTİRME İLKELERİ

Ders Kodu

PSCT204

Kredi

0

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu derste öncelikle meyve ağaçları ve özellikleri tanıtılmakta ve çoğaltılmaları hakkında genel bilgiler verilir. Meyve ağaçlarının büyüme ve gelişme safhaları tanıtılır. Bahçe yerinin seçimi, ekolojik koşulların özellikleri dikkate alınarak yetiştirilecek meyve tür ve çeşitlerinin seçiminde dikkate alınması gereken kriterler hakkında ayrıntılı bilgiler verilir. Meyve ağaçlarında kök, sürgün, tomurcuk, çiçek ve meyve oluşumları örneklerle anlatılır. Generatif ve vegetatif çoğaltım yöntemleri, meyvecilikte doku kültürünün yeri ve önemi gibi temel konular hakkında bilgiler verilmektedir. Meyve bahçesinin tesisinden, yapılması zorunlu kültürel işlemlere (sulama, gübreleme, aşılama, budama, toprak işleme, hastalık ve zararlılarla mücadele, yabancı ot kontrolü ve hasat gibi) kadar değişik konular uygulamalı bir şekilde anlatılır.
BİTKİ DOKU KÜLTÜRÜ TEKNİKLERİ

Ders Kodu

PSCT507

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Doku kültürü çalışmalarının tarihsel gelişimi. Önemli terimler, doku kültürünün safhaları. Ortam hazırlama, ortamların özellikleri ve içerikleri. Fiziksel çevrenin (ışık, nem, havalandırma) doku kültürü çalışmaları için uygun hale getirilmesi. Fiziksel ortamın kontrolu. Eksplant kaynaklarının seçimi, laboratuvara aktarımı, ön temizlik çalışmaları ve eksplantların hazırlanması. Sterilizasyon çalışmaları ve sterilizasyonda kullanılan maddeler ve özellikleri. Sterilize edilen dokuların steril ortamlara aktarılması, çoğaltılması, alt kültürlerde aranan özellikler ve köklendirme çalışmaları. Olası oksidasyonların önlenmesi. Aktif kömür ve askorbik asit kullanımı. Köklü bitkiciklerin geçici ortama taşınılması, seralara ve dış ortamlara alıştırma çalışmaları. Doku kültürü çalışmalarında fizibilite çalışmaları. Besi ortamlarının hazırlanması ve gerekli modifikasyonların yapılması. Kullanılan alet ve ekipmanlar ve özellikleri. Doku kültürü laboratuvarı kurma prensipleri. Çalışanların eğitimi.
TARIM TOPRAKLARINDA TUZLULUK SORUNLARI

Ders Kodu

PSCT516

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Dünyadaki tarım alanalarının yaklaşık %25’i tuzluluk sorunu ile karşı karşıya bulunmaktdır. Her yıl, binlerce hektar tarım alanı tuzlanarak verimsiz hale gelmektedir. Toprakların tuzlanması daha çok kurak ve yarı kurak topraklarda gerçekleşmektedir. Bu alanlardaki yağış miktarının az olması bitkilerin kök bölgesindeki tuzun uzaklaştırılmasına yetmemektedir. Günümüzde tuzluluk dünyamızın bir çok ülkesinin ciddi sorunu olup özellikle, kurak ve yarı kurak iklime sahip Türkiye ve Kıbrıs gibi çok sayıda Afrika ve Asya ülkesinin gündemini oluşturan sorunların başında gelmektedir. Fazla su kullanılan sulanan arazilerde de tuzluluk sorunu yaşanmaktadır. Eğer gerekli önlemler alınırsa tuzluluğun önlenmesi her zaman mümkündür. Ancak, tuzluluk sorunu yaşayan alanların eski haline getirilmesi çok zordur. Bu derste, arazi tuzlanmasının engellenmesine ve tuzlu toprakların ıslahı için yapılması gerekli uygulamalar tüm detaylarıyla işlenmektedir.
SEBZE YETİŞTİRME İLKELERİ

Ders Kodu

PSCT206

Kredi

0

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu dersi alan lisans öğrencilerine sebze yetiştiriciliğinin temel özellikleri anlatılmaktadır. Dersin kapsamı, sebze yetiştiriciliğine giriş, dünya ve bazı önemli ülkelerin üretim değerleri, sebzelerin ekonomik önemleri ve besinsel içerikleri, sebze türleri ve çeşitleri, kültür bitkilerinin tarihi gelişimi, üretim metodları, temel yetiştirme metodları, çiçek biyolojisi, sebze bahçesi yerinin seçimini etkileyen faktörler, rotasyon ve uygulanması, sebze tohumu üretimi, kültürel uygulamalar( budama, tozlanma etc.) toprak hazırlığı, ekimi, şaşırtma, çoğaltım teknikleri. aşılama gibi konuları içermektedir. Dersin sonunda lisans öğrencileri sebzecilik ile ilgili temel kavramları tanımlayabilmeyi, sebzelerin ekonomik ve besinsel önemlerini açıklayabilmeyi, sınıflandırmalarını yapabilmeyi ve sebze bahçesi kurabilmeyi, bakım işlemlerini gerçekleştirebilmeyi ve sorunları çözebilmeyi öğrenmiş olacaklardır.
TARIMDA LOJİSTİK VE ÖNEMİ

Ders Kodu

PSCT510

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Lojistik günlük yaşamımızın önemli bir parçasıdır. Lojistik aynı zamanda ülkelerin gelişmişlik düzeylerini belirleyen önemli kriterlerden biridir. Tarımsal lojistik bilgi ağının kullanılması tedarik zincirinin vazgeçilmezi ve tarımsal ürünlerin optimal düzeyde dağılımının sağlanması açısından çok önemli olup stratejik bir konudur.Tarımsal ürünlerin dağılımında fiyat değişkenliği, uzun tedarik zinciri, dengesiz kar marjları, kalite, ürün teminindeki garantilerin yetersizliği gibi depolama ve soğutma sistemleri ile bunların envanterleri ve taşıma planlamalarının istenilen düzeylerde olmaması diğer sorunları oluşturmaktadır. Tarımsal ürünlerini yönetimi diğer mal ve ürünlerin yönetiminden çok farklıdır. Taşıma zincirinin uygulamadaki her halkasında karşılaşılan sorunların çözüm yollarına yönelik tartışılmalar bu dersin özünü oluşturmaktadır.
TARLA BİTKİLERİ ÜRETİMİNİN PRENSİPLERİ

Ders Kodu

PSCT212

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

Bu dersin temel amacı öğrenciye çim bitkilerinin bazı morfolojik ve fizyolojik özelliklerini anlatarak iyi bir çim sahasının nasıl oluşturulabileceğini öğretmektir. Tarla bitkilerine ilişkin olarak, tarla bitkilerinde üretim sistemleri, sistematik, ekonomi konuları ve adaptasyonları incelenmektedir. Buğdaygiller (buğday, arpa, çavdar, çeltik, mısır ve sorghum) ile yemeklik dane baklagillerin (fasulya, bakla, bezelye, mercimek, nohut ve börülce) ve tütün, pamuk, ayçiçeği, yerfıstığı, susam ve kolza gibi endüstri bitkilerinin agronomik özellikleri ile büyüme şekilleri incelenir. Ayrıca, endüstriye dayalı tarım ürünlerinin üretimi, ekim zamanı, sulanması ve gübrelenmesi de ele alınır. Tarla bitkileri hasattan sonra ele alınarak, bitkilerin ana hastalıkları ve zararlıları da bunların yanında ayrıca tartışılmaktadır.
MODERN MEYVE ÜRETİM TEKNİKLERİ

Ders Kodu

PSCT506

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

Meyvecilik alanında gelişmiş ülkelerin meyveciliğinin tür, çeşit, bahçe tesisi açılarından incelenmesi; pazara dayalı dinamik meyvecilik modelleri, modern çeşitlerin adaptasyonunda kamusal veya kurumsal bazda dinamik yapılanmaya dönük sistemler; modern meyvecilikte çöğür ve klon anaçlarının ile doku kültürü yönteminin önemi, üretimi ve kullanımları; bodur meyvecilik, sera meyveciliği, erkencilik, mekanizasyona dayalı kültürel işlemler ve hasat yöntemleri, meyvecilikte fizibilite çalışmaları ve buna uygun orta-büyük ölçekli meyvecilik işletmeleri; ulusal ve uluslararası teşvikler, bu teşviklerden yararlanabilme olanakları; özel üretime dönük (Niche production) işletme tesisleri; başta sürdürülebilirlik olmak üzere GAP kurallarına uygun üretim yöntemleri; organik meyvecilik ve üretimde AB standartları ele alınacaktır. Derste ayrıca öğrencilere modern meyvecilik tesisi planlaması yaptırılacaktır.
ORGANİK TARIM

Ders Kodu

PSCT302

Kredi

0

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu dersin başlıca konu başlıkları şu şekilde sıralanabilir: Organik Tarımın Tanımı, Amaçları ve Tarihi; Organik Tarımın Avantaj ve Dezavantajları; Organik Tarım Hareketleri; Organik Tarımın İlkeleri; Başlıca Organik Tarım Yöntemleri: Ürün Rotasyonu,Yeşil Gübreler, Kompost, Biyolojik Zararlı Kontrolü ve Mekanik Toprak İşleme; Organik Tarımın Ekonomisi; Organik Tarım Faaliyetlerinin Coğrafi Dağılımı, Organik Hayvansal Üretim: Hayvanların Kaynağı, Hayvan Yemleri, Yaşam-Barındırma Koşulları, Artık ve Atık Yönetimi , Sağlık Koruma, Kayıt Tutma; Organik Süt Sığırı Yetiştiriciliği ve Organik Süt Üretimi; Organik Et Sığırı Yetiştiriciliği ve Organik Et Üretimi; Organik Tavukçuluk; Organik Domuz Yetiştiriciliği; Organik Arıcılık ve Organik Bal Üretimi; Organik Balıkçılık; Organik Bitkisel Üretim; Organik Sebze Üretimi; Organik Meyvecilik; Organik Yem Üretimi ve Organik Yem İşleme; Organik Tohumculuk.
TARIM EKONOMİSİ

Ders Kodu

ECON110

Kredi

0

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu ders, öğrenciye piyasa ekonomisinin temel ilkelerini, mekanizmalarını ve kurumlarını tanıtmak amacı ile tasarlanmıştır. Derste, modern mikro-ekonominin temel dayanakları olan “the invisible hand (görünmeyen el)” ve “laissez fair” kavramları ve bu kavramların buluşçusu Adam Smith’e atıfta bulunarak mikro-ekonominin genel anlatım araçları ile “tüketici tercihleri” ile “firma”ya ilişkin teoriler anlatılır. Özellikle tarım sektörü ile tarım ürünlerini işleyen firmalarda maliyet hesaplanması örneklerle anlatılarak firma maliyeti ile piyasa fiyatlarının hangi koşullarda örtüşebileceği konusunda örnekler verilir. Ayrıca, dersin bir bölümünde firmalar arası piyasa rekabeti ve firmaların piyasa içi eylem ve davranışları anlatılır. Öğrencinin sunulan bilgileri daha iyi kavrayıp hatırlamasını sağlamaya yönelik olarak, dersin her aşamasında grafik ve sayısal örnekler ve ödevler verilir.
ÖLÇME BİLGİSİ

Ders Kodu

PSCT108

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

4
.
BİTKİ BESLEME

Ders Kodu

PSCT202

Kredi

0

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

Bu dersin amacı organik ve inorganik maddelerin özelliklerini, bitki büyümesi ve gelişmesi açısından işlevlerini tanıtmaktır. Bitki besin elementlerinin metabolizmaları ve gübreler hakkında genel bilgiler verilir. Bu dersin kapsamı içerisinde; bitkisel materyallerin özellikleri, mutlak gerekli ve gerekli elementlerin tanıtımı, önemleri, makro ve mikro(iz-eser) elementler, bitki besin elementleriyle enzimler arasındaki ilişkiler, katyon değişim kapasitesi ve bitkiler tarafından alınabilir formlara dönüşmeleri, alınmaları (aktif ve pasif), bitki bünyesinde taşınmaları öğretilir. Bitki besin elementlerinin kaynakları, suda eriyebilen gübreler, yavaş çözünen gübreler ve fertigasyon hakkında bilgiler verilir. Bitki besin elementlerinin bitkilerdeki eksiklik ve fazlalık belirtileri, giderilme yöntemleri, gübrelemeye bağlı olarak toprak ve su kirlenmesi bu dersin kapsamı içerisinde öğretilir.
SİLAJ BİTKİLERİ VE SİLAJ YAPIMI

Ders Kodu

PSCT517

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Dersin ilk bölümünde silajın geniş bir tanımı yapıldıktan sonra silajın hayvan beslemedeki önemi vurgulanacaktır. Bir sonraki bölüm, bütünüyle siloların nerede yapılması gerektiği, silo tipleri ve silolarda bulunması gereken özelliklere ayrılıp her biri ayrıntılı olarak işlenecektir. Üçüncü bölümde silajı yapılabilecek baklagil (yonca, fiğ, korunga vb) ve baklagil olmayan (çayır otları, mısır, buğday, arpa vb) yemlerle baklagil x buğdaygil karışımları ve çeşitli sanayi yan ürünlerinin (posalar) tanıtılıp, silaja uygunlukları yönünden bibirleri ile karşılaştırılmaları yapılacaktır. Dördüncü bölümde silaj yapımında kullanılan çeşitli katkı maddeleri ile koruyucu maddelerin detaylı tanımı yapılacaktır. Beşinci bölüm silajların duyu organları ile (renk, koku, tekstür), kimyasal yöntemlerle (kuru madde, pH, laktik asit, bütirik asit) ve mikrobiyolojik olarak (küf ve mantar) gerçekleştirilen kalitatif değerlendirilmelere ayrılmıştır. En sonda, haylaj anlatılacaktır.
ÖRTÜALTI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE YENİ GELİŞMELER

Ders Kodu

PSCT514

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Modern ve eski tip seralar. Ekolojik koşulların ışığı altında sera yerinin seçimi ve seçimde dikkat edilmesi gereken kriterler. Sera üretiminin avantaj ve dezavantajları. Büyük ve küçük ölçekli seralar. Sera yapım malzemeleri ve özellikleri, sera örtü materyalleri. Yıl boyu ve mevsim dışı üretim planlamaları ve tür seçimleri. Solarizasyon ve fumigasyon uygulamaları. Sera içi iklimlendirm ve kontrol yöntemleri. Jeotermal bölgelerin önemi. Gübreleme ve sulama uygulamaları. Gübreleme formullerinin oluşturulması ve solusyon hazırlanması.Topraksız üretim, su kültürü ve özellikleri. Topraksız ortamda kullanılan substratlar. CO2 ve O2 uygulamaları. Sera içi hastalıkları, zararlıları ve fizyoljik bozuklukları ile çözüm yolları. Biyolojik kontrol yöntemleri. Ürünlerin derimi, derim sonrası uygulamaları, paketleme, depolama ve yıl boyu ürün planlaması. Klasik sera sebzelerinin yanı sıra meyve, baharat ve çiçek üretimleri de işlenecektir.
DERİM SONRASI FİZYOLOJİSİ

Ders Kodu

PSCT311

Kredi

0

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

Bu dersin içeriği şu başlıklar altında sıralanabilir: Meyve ve sebzelerde büyüme ve olgunlaşma sırasında meydana gelen morfolojik değişimler ve kimyasal değişimler solunum, solunuma etki eden faktörler, meyve eti sertliği, suda çözünebilir kuru madde miktarı, asit; solunum ölçme yöntemleri, bahçe bitkilerinde hasat öncesi faktörlerin depolama ve saklamaya etkileri; depolamanın pazarlamaya etkileri; hasat tarihinin doğru saptanması; erken veya geç hasadın dezavantajları; soğuk zincir sistemleri ve bu sistemlerin ürün kalitesine etkileri; bahçe bitkileri ürünlerinin depolanmasında kullanılan soğuk muhafaza sistemleri; kontrollü ve modifiye atmosfer depolama sistemleri ve ön soğutma; soğutma sistemini oluşturan parçaların çalışma sistemi ve özellikleri, izolasyon ve izolasyon maddelerinin özellikleri, Bahçe bitkilerinde meyve muhafazası açısından fizyolojik düzensizliklerin oluşumu ve kontrol metodları.
TARIMSAL SULAMA VE DRENAJ

Ders Kodu

PSCT210

Kredi

0

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

Bu dersin temel amacı sulama ve drenaj biliminin temel ilkelerini öğrenciye ana hatlarıyla anlatmaktır. Sulama dersinde bitki su ihtiyacının belirlenmesinde toprak, su, iklim ve bitki verilerinin kullanımı, sulama sistemlerinin sınıflandırılması ve özet anlatımları, pompaj hesaplamaları ve pompa seçimi, filtre sistemleri ve diğer basınçlı sulama sistem parçalarının tanımlamaları yanında sulama sistemlerinin projelendirilmesine giriş konuları anlatılmaktadır. Öğrencinin basit bir sulama sistemini tasarlayabilmesi ve onu oluşturan unsurları tanıması sağlanmaktadır. Drenaj kısmında sırasıyla drenaja neden gerek duyulduğu, suyun topraktaki yatay ve dikey hareketleri ve bu hareketlere etki eden unsurlar anlatılmaktadır. Açık ve kapalı drenaj sistemlerinin tasarım esasları ve drenaj projelerinin adımları anlatılmaktadır. Drenaj sistemlerinin kurulmasında kullanılan makina, teçhizat ve materyaller hakkında özet bilgiler verilmektedir.
ÖZEL BİTKİ ISLAHI

Ders Kodu

PSCT513

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Günümüz dünyasında insanlar doğal varlıkların korunması, sürdürülebilirliği ve eşit kullanım gibi çok sayıda sorunla karşı karşıya bulunmaktadır. Sorunlar ülkelerin özelliklerine göre de değişmektedir. Bu nedenle, söz konusu sorunların çözümünde FAO tarafından önerilen biyolojik çeşitliliğin rasyonel kullanımı önemli rol oynamaktadır. Ürün farklılaşması ve genetik kaynakların daha da yaygınlaştırlması, doğal kaynakların korunması açısından önem arz etmektedir. Bu bağlamda bahçe, tarla ve çayır-mera gibi kültür bitkilerinde kendine tozlanma, çaprazlama, vegetatif çoğaltma ve spesifik ıslah yöntemlerinin bilinmesi ve uygulamaya aktarılması son derece önemlidir. Her bir gruba giren bitkiler kendi genetik özelliklerinin ışığı altında değerlendirilmektedir. Ele alınan kültür bitkisinin özelliğine göre geriye melezleme ve seleksiyon teknikleri de bu ders içerisinde tüm detaylarıyla incelenecektir.
TROPİK VE SUBTROPİK MEYVELER

Ders Kodu

PSCT309

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

Bu derste öncelikli olarak tropik ve subtropik meyvelerin tanıtımı yapılır, orijinleri, üretim bölgeleri ve insan beslenmesi açısından önemleri vurgulanır. Tropik ve subtropik meyveler arasındaki benzerlikler ve farklılıklar tartışılır. Bahçe yeri seçimi, yetiştirilecek tür ve çeşitlerin seçimi anlatılır. Tropik ve subtropik meyvelerin çoğaltılması, anaç kullanımı, çiçeklenme, tozlanma, meyve tutumu, aşılama, budama ve diğer kültürel işlemler anlatılır. Portakal, limon, mandarin ve turunç gibi önemli turunçgillerin yetiştiriciliği hakkında genel bilgiler verilir. Ayrıca dünyada geniş ölçekte üretimi yapılan ve tüketilen zeytin, incir, muz, mango ve avokado gibi meyvelerin de yetiştiriciliği ve derim sonrası fizyolojileri öğretilir. Yabancı ot, hastalık ve zararlılarla mücadele ve bunlardan korunma yöntemleri işlenir.
GENEL BİTKİ ISLAHI

Ders Kodu

PSCT402

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

4

AKTS

Dersin temel amacı bitki ıslahının temel tanımlarını, kavramlarını ve ilkelerini öğretmektir. Derste öğrenciler ıslahın değişik yön ve özellikleri ile tanışır. Bitki ıslahının tarihçesi ve bitki ıslahındaki güncel zorluklar konusunda bilgilendirilmektedirler. İşlenen konular arasında: evrim, ıslahın amaçları, varyasyon yaratma, çiçek biyolojisi ve döllenme, ıslah teknikleri konularında bilgilendirilmektedir. Bitki yayılım yöntemleri (konvansiyonel ve modern yöntemler) ana başlığı altında, kendi kendine tozlaşan ve çapraz polenli bitkiler için tohumlama yöntemleri anlatılmaktadır. Öğrencilere kendi kendine tozlaşma (otogamy için mekanizmalar), çapraz tozlaşma ve aseksüel bitki yayılım mekanizmalarının işleyişi hakkında bilgi verilmektedir. Bitki ıslahında kullanılan yöntemler (Seleksiyon, heterosis, mutasyon ıslahı), emaskülasyon işlemi, otogami ve allogaminin genetik temeli, Hardy-Weinberg denklemi, genetik varyans bileşenleri, heterosis ve melez ıslahı ve bitki ıslahında heterosis kullanımı, mutasyon ve poliploidi ıslahı anlatılmaktadır.

Lisansüstü çalışmalarını sürdürmek isteyen öğrencilere yüksek lisans, doktora ve profesyonel doktora programların kabulleri her yıl Güz ve Bahar dönemleri için verilir. Adaylar, başvuru sistemi ile doğrudan UKÜ’ye başvurabilirler.

TC Adaylar- Başvuru sırasında istenilen belgeler:

 • Diploma fotokopisi,
 • Tüm lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript),
 • İngilizce dilindeki bölümler için İngilizce yeterliliği ispatlayacak belgeler,
 • Geçerli ALES sonuç belgesi (5 yılı aşmamış olması gerekiyor),
 • Pasaport, kimlik, veya nüfus cüzdanı fotokopisi.

Kayıt-Kabul işlemleri hakkında genel bilgi için tıklayınız.

KKTC Adaylar- Başvuru sırasında istenilen belgeler:

 • Diploma fotokopisi,
 • Tüm lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript),
 • İngilizce dilindeki bölümler için İngilizce yeterliliği ispatlayacak belgeler,
 • Pasaport, kimlik, veya nüfus cüzdanı fotokopisi.

Kayıt-Kabul işlemleri hakkında genel bilgi için tıklayınız.

Lisansüstü çalışmalarını sürdürmek isteyen öğrencilere yüksek lisans, doktora ve profesyonel doktora programların kabulleri her yıl Güz ve Bahar dönemleri için verilir. Adaylar, başvuru sistemi ile doğrudan UKÜ’ye başvurabilirler.

Uluslararası Adaylar- Başvuru sırasında istenilen belgeler:

 • Diploma fotokopisi,
 • Tüm lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript),
 • İngilizce Dil yeterliliğinin kanıtı: TOEFL (65 IBT) veya IELTS (5.5). Bu belgelere sahip olmayan öğrenciler, kampüse varışlarından sonra UKÜ İngilizce yeterlilik sınavına gireceklerdir,
 • Uluslararası pasaport/doğum belgesinin taranmış kopyası,
 • Öz geçmiş,
 • Eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış UKÜ Kural ve Yönetmelikleri belgesi (online başvuru sırasında indirilebilir).

Kayıt-Kabul işlemleri hakkında genel bilgi için tıklayınız

UKÜ, lisansüstü programlarında pek çok burs ve indirim olanağı sunar.

TC Adaylar

 • Başarıyı özendiren ve ödüllendiren burslar ve daha fazlası için tıklayınız.

KKTC Adaylar 

 • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Uluslararası Adaylar

 • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Öğrenim Ücretleri her akademik yılın başında belirlenir. UKÜ’ye kayıt yapmaya hak kazanan aday öğrenciler Eğitim Ücreti Hesaplama sistemi doğrultusunda ücretlerini öğrenebilirler.

Ders başı ücret  € 350,00
Tez ücreti € 1.050,00
Seminer ücreti € 120,00 
Ders başı Bilimsel Hazırlık ücreti € 150,00
Yıllık Kayıt Ücreti € 295,00
  KDV Hariç