Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Araştırma Enstitüsü

Bitki Bilimi ve Teknolojileri (PhD)

Süre 5 Yıl
Başvur
ciu-plant-technologies-3 ciu-plant-technologies-2 ciu-plant-technologies-1

Program Hakkında

Programımızın ana amaçları ziraat yüksek mühendislerinin yanı sıra bitki bilimi ve teknolojileri dalında uzmanlaşmak isteyen biyologlar, biyomühendisler ve ilgili bilim dallarındaki yüksek lisans mezunlarının akademik düzeyde daha ileri eğitilmelerine, araştırmaya yöneltilmelerine ve kariyer yapmalarına yardımcı olmak, elde edilen verileri uygulamaya aktarmak ve uluslararası bağlantıları güçlendirmektir. Programımız akademik kadrosu, bitkisel ve hayvansal üretim tesisleri, laboratuvarlar ve alt yapısıyla gelişmiş ülkelerdeki programlarla rekabet edecek niteliktedir. Tarımsal üretimi artırmanın bilimsel yollarını kollektif bir anlayışla araştırmanın kuluçka merkezi de üniversitelerin özellikle doktora eğitimi yapan birimleridir. Bu itibarla, güncel teknolojileri de kullanarak tarımsal unsurlarımızın efektif, çevre dostu ve sürdürülebilir bir şekilde ve ileriye yönelik olarak değerlendirilmesi, uygulamaya aktarılması ve evrensel kalite kriterleri ışığı altında birim alandan daha fazla ve kaliteli verim alınabilmesine katkıda bulunmak ekonomik ve sosyal kalkınmanın temel kriteri haline gelmiştir. Bu bağlamda ulusal ve uluslararası düzeyde bilime yaptığı katkı ve verdiği eğitimle, sürekli kendini geliştiren deneyimlerini aktarabilen mezunları ile, uluslararası tanınırlığı olan bir doktora programını oluşturmak programın temel vizyonudur.

Eğitim Olanakları

Bitki Bilimi ve Teknolojileri Doktora  Programı çerçevesinde ders verecek ve öğrencilere bilimsel rehberlik yapacak, kendi alanlarında uzman üst düzey öğretim elemanları bulunmaktadır. Gelişmiş kablolu/kablosuz internet ağı ve bilgisayar alt yapısıyla, araştırma ve tez hazırlama dönemlerinde üniversitenin kütüphanesindeki süreli ve süresiz yayınlarından, elektronik süreli yayınlardan, dijital görüntü dosyalarından gerek yurt içi ve yurt dışı yayınlarından bilgiye kolaylıkla ulaşılabilmektedir. Tez aşaması sırasında öğrencilerimizin araştırma yapabilecekleri arazi çalışmaları için Üniversitenin bitkisel ve hayvansal üretim tesislerinden ve seralarından yararlanılabilmektedir. Program bünyesinde, interdisipliner çalışmalara uygun üniversite kampüsü içinde bulunan moleküler biyoloji, fizik, biyokimya, analitik kimya, bilgisayar laboratuvarı ve merkez laboratuvarından da yararlanılabilmektedir. Doktora projeleri üniversite bütçesinden desteklenebilmekte ve uygulamalı eğitime katkılar sağlanmaktadır.

ciu-plant-tech-education-opportunities

Kariyer Alanları

Bitki Bilimi ve Teknolojileri Bölümünde Doktora yapan öğrencilerin bilimsel bakış açıları  ile birlikte uluslar arası ilişki ağları gelişecek, daha geniş vizyon sahibi olacak ve aynı zamanda mesleki kariyerlerinde yükselmelerine imkan sağlanacaktır. Halen ülkemizde ve dünyada tarım ve ilgili alanlarında doktora mezunu sayıları oldukça düşük olup talep günden güne artmaktadır. Doktora programımızı tamamlayan mezunların Bakanlıkların ilgili dairelerinde Araştırma enstitülerinde, belediyelerde, uluslararası tarımsal kuruluşlarda, danışmanlık şirketlerinde, gıda üretim kuruluşları ve Biyoteknoloji enstitülerinde istihdam edilebilirken üniversitelerde de öğretim üyesi olarak akademik kariyerlerine devam edebileceklerdir.

İletişim

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü
Eğitim ve Lisansüstü Bilimler Merkezi, GE106
Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2776
Enstitü E-posta: ciu-institute@ciu.edu.tr

Zorunlu Dersler

Birinci Dönem
BİLİM FELSEFESİ

Ders Kodu

PHIL601

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu ders üç temel yol izleyecektir: Öncelikle felsefeyi doktora öğrencileriyle tanıştıracaktır. Felsefenin anlamı, içeriği, alt dalları, farklı ekolleri ilk haftalarda ele alınacaktır. İkinci olarak ders felsefenin bilginin kaynağı ve bilimlerle ilişkisini ele alacak; bunu yaparken Akılcılık, Deneycilik ve Sezgicilik akımlarını inceleyecektir. Kalan haftalarda bilim felsefesi ve bilim etiği konuları ele alınacak ve bu çerçevede Mantıksal Pozitivizm, Paradigma değişimleri, Yanlışlamacılık kuramları işlenecektir. Aynı zaman diliminde dersimiz “bilim nedir?”, “sözde bilim nedir?”, “kuram ve gerçeklik arasındaki fark nedir? ”gibi sorulara verilen değişik cevapları tartışacaktır. Bilim felsefesine ayrılan son haftalarda ise farklı etik teorileri ele alınacak, bu teoriler ile bilimsel etik konusu ilişkilendirilecek ve bilimsel etiğin temel prensipleri incelenecektir.
ALAN SEÇMELİ

Ders Kodu

PSCT6X1

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

ALAN SEÇMELİ
ALAN SEÇMELİ

Ders Kodu

PSCT6X2

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

ALAN SEÇMELİ
ALAN SEÇMELİ

Ders Kodu

PSCT6X3

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

ALAN SEÇMELİ
İkinci Dönem
İLERİ ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ

Ders Kodu

BASC601

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu ders kapsamında öğrencilerin bilimsel araştırma kavramı, bilimsel aşamanın farklı ilke, yöntem ve aşamaları ile tanışmalarını ve bir araştırma çalışması ile bir bilimsel çalışmanın nasıl yapılacağını uygulamalı olarak da öğrenmelerini sağlanır, bilimsel araştırma ve bilimsel araştırma ile ilgli diğer kavram ve terimleri tanımlayabilir. Bilimsel araştırmanın önemi konusunda bilgi ve tecrübeye dayalı olumlu tutumlar geliştirir. Araştırma yaparken uyulması gereken etik kurallar konusunda farkındalık kazanır. Alanıyla ilgili bir araştırma sorusu belirleyip küçük kapsamlı bir araştırma proje önerisi hazırlayabilir. Bilimsel araştırma türleri ve yöntemleri, bilimsel araştırma konularını belirleme, kaynak tarama, araştırma probleminin tanımlanması ve hipotezlerin kurulması, araştırma planı ve yönteminin gözden geçirilmesi, örnekleme yöntemleri, evren ve örneklemin belirlenmesi bu ders kapsamında işlenen konu başlıklarıdır.
ALAN SEÇMELİ

Ders Kodu

PSCT6X4

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

ALAN SEÇMELİ
ALAN SEÇMELİ

Ders Kodu

PSCT6X5

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

ALAN SEÇMELİ
Üçüncü Dönem
DOKTORA YETERLİLİK

Ders Kodu

PSCT650

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

Yeterlilik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Bir öğrenci, seminer ve kredili dersleri başardıktan sonra yeterlilik sınavına en fazla iki kez girebilir. Yeterlilik sınavları yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölümden oluşur. Bu sınavlar öğrencinin seminer ve kredili dersleri tamamladığı dönemi takip eden dönem içerisinde Lisansüstü Eğitim Komitesinin belirlediği tarihte yapılır. Doktora yeterlilik sınav jürisi, öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirir ve öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Yeterlilik sınavında başarısız olan öğrenci bir sonraki dönemde tekrar sınava alınabilir.
Dördüncü Dönem
DOKTORA TEZİ

Ders Kodu

PSCT600

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

Doktora tezi olarak seçilen bir alanda danışman denetiminde araştırma planlama, verileri toplama, toplanan verileri değerlendirme ve araştırma sonuçlarını tez yazım kurallarına uygun olarak raporlama, sunma ve savunma. Bu dersin sonunda öğrenciler; Belirlediği araştırma konusuna yönelik literatür taraması yapabilecek, Araştırma planlamayı öğrenecek, Araştırmayı yürütmeyi ve bulguların değerlendirip yorumlanmasını öğrenecek, Rapor hazırlamayı öğreneceklerdir. Öğrenci bu ders kapsamında belirlemiş olduğu proje konusu üzerinde yapmış olduğu geniş literatür taramasının ardından tezi ile ilgili çalışmalarını tez danışmanının yönlendirmesi ile yürütür. Çalışma sonunda elde edilen veriler hakkında gerekli istatistik analizler yapılır. Elde edilen sonuçlar literatür taraması ile birleştirilerek tez sonlandırılır. Proje sunum haline getirilerek konu hakkında yetkin jüriye savunma yapılarak jüri tarafından değerlendirilir.

Seçmeli Dersler

Lisansüstü çalışmalarını sürdürmek isteyen öğrencilere yüksek lisans, doktora ve profesyonel doktora programların kabulleri her yıl Güz ve Bahar dönemleri için verilir. Adaylar, başvuru sistemi ile doğrudan UKÜ’ye başvurabilirler.

KKTC Adaylar- Başvuru sırasında istenilen belgeler:

 • Diploma fotokopisi,
 • Tüm lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript),
 • Tüm yüksek lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript),
 • İngilizce dilindeki bölümler için İngilizce yeterliliği ispatlayacak belgeler,
 • Pasaport, kimlik, veya nüfus cüzdanı fotokopisi.

Kayıt-Kabul işlemleri hakkında genel bilgi için tıklayınız.

Lisansüstü çalışmalarını sürdürmek isteyen öğrencilere yüksek lisans, doktora ve profesyonel doktora programların kabulleri her yıl Güz ve Bahar dönemleri için verilir. Adaylar, başvuru sistemi ile doğrudan UKÜ’ye başvurabilirler.

Uluslararası Adaylar- Başvuru sırasında istenilen belgeler

 • Tüm lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript),
 • Tüm yüksek lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript),
 • İngilizce Dil yeterliliğinin kanıtı: TOEFL (65 IBT) veya IELTS (5.5). Bu belgelere sahip olmayan öğrenciler, kampüse varışlarından sonra UKÜ İngilizce yeterlilik sınavına gireceklerdir,
 • Uluslararası pasaport/doğum belgesinin taranmış kopyası,
 • Öz geçmiş,
 • Doktora araştırma önerisi,
 • Eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış UKÜ Kural ve Yönetmelikleri belgesi (online başvuru sırasında indirilebilir).

Kayıt-Kabul işlemleri hakkında genel bilgi için tıklayınız.

UKÜ, pek çok burs ve indirim olanağı sunar.

KKTC Adaylar

 • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Uluslararası Adaylar

 • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Öğrenim Ücretleri her akademik yılın başında belirlenir. UKÜ’ye kayıt yapmaya hak kazanan aday öğrenciler Eğitim Ücreti Hesaplama sistemi doğrultusunda ücretlerini öğrenebilirler.

Ders başı ücret  € 650.00
Tez ücreti (4 Dönemlik) € 2.600,00
Seminer ücreti € 200,00 
Ders başı Bilimsel Hazırlık ücreti € 150,00
Yıllık Kayıt Ücreti € 295,00
  KDV Hariç