Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Araştırma Enstitüsü

Eğitimde Bilgi ve İletişim Teknolojileri (MSc)

Süre 2 Yıl
Başvur
halkla-iliskiler-ve-tanitim-program halkla-iliskiler-ve-tanitim-program halkla-iliskiler-ve-tanitim-program

Program Hakkında

Eğitimde Bilgi ve İletişim Teknolojileri (Eğitimde Bilgi Teknolojileri) Yüksek Lisans Programı (M.Sc), mevcut araştırma ve öğrenme teorilerini, gelişmekte olan teknolojileri kullanarak öğrenme problemlerini çözmek için uygulanacak bilgi ve becerilerle kazandırır. Çoklu öğrenme ortamları için öğrenme teknolojisi ortamlarının, sistemlerinin, uygulamalarının ve öğretim materyallerinin tasarımına odaklanan disiplinlerarası bir programdır.
Öğrenim verilen faaliyet alanları:
Bilgisayar destekli işbirlikçi öğrenme
Oyunlar ve simülasyonlar
Öğretim tasarımı
Performans iyileştirme
Gelişim teknolojileri
Çevrimiçi, harmanlanmış ve mobil öğrenme ve öğretme
Sınıf etkileşimi ve katılımı için teknoloji

Eğitim Olanakları

Dünyanın birçok ülkesinden öğrencilere ev sahipliği yapan Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ), uluslararası bir ortamda kaliteli bir eğitim ve öğretim fırsatı sunmaktadır. Bölümümüzde derslerde araştırmaya olduğu kadar uygulamaya da önem verilmektedir. Öğrencilerimiz temel olarak yaparak ve yaşayarak öğrenirler. Bu bağlamda bilgisayarlarla ilgili çeşitli araştırma ve uygulamalar yapılmaktadır. Konferans, seminer, sempozyum ve panel gibi bilimsel faaliyetler, bilimsel düşünme ve çalışma tarzını içselleştiren, üretken, yaratıcı ve bağımsız bireylerin gelişimine önemli katkı sağlamak amacıyla periyodik olarak düzenlenmektedir. Ayrıca öğrenciler, akademik arenada, endüstri veya hizmet sektöründe yetkin olmak için yüksek düzeyde akademik geçmişe ve gerekli becerilere sahip olacaklardır. UKÜ'de lisansüstü eğitim, akademik özgürlük ve etik davranış üzerine kuruludur. Çağımızın teknolojisine sahip uygulama laboratuvarlarımız ders saatlerine ilaveten öğrencilerimizin kullanımına açıktır. Küreselleşen dünyada yaşayan bireyler olarak öğrencilerimiz, teknolojide ve bilgi akışındaki hızlı değişimlerden haberdar olmaları için eğitimde kullanılan her türlü cihaz ve materyal hakkında bilgi ve beceri kazandıracak öğretim yöntemleri ile eğitilmektedir. Tüm bunlara ilaveten öğrencilere lisansüstü eğitimin uzman akademik kadrosuyla çok kültürlü bir eğitim fırsatı sunulur.

CIU Campus Students

Kariyer Alanları

Öğrenciler, ilköğretimde, üniversiteler, devlet kurumları, işletmeler ve diğer organizasyonlarda kariyer için gerekli becerileri kazanırlar.
Mezunlar aşağıdaki görev ve alanlarda çalışma olanaklarına sahiptir:
Eğitim ve Öğretim Teknolojisi Uzmanı
Akademik Personel
İçerik Geliştirme Uzmanı
E-Öğrenme Proje Yöneticisi
Yazılım Geliştirme Uzmanı
Bilgisayar Sistemleri ve Web Tasarımcısı
Multimedya ve Grafik Tasarımcısı
Bilgisayar Programcısı
Proje yöneticisi
Ağ Yöneticisi
Sistem Tasarımcısı
Multimedya Tasarımcısı
Veritabanı Yöneticisi

İletişim

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü
Eğitim ve Lisansüstü Bilimler Merkezi, GE106
Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2776
Enstitü E-posta: ciu-institute@ciu.edu.tr

Zorunlu Dersler

Birinci Dönem
ÖĞRETİM MATERYALLERİNİN TASARIMI VE DEĞERLENDİRİLMESİ

Ders Kodu

ICTE501

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Öğretim materyallerinin tasarım, ölçme ve değerlendirilmesinin yeri ve önemi; ölçme ve değerlendirmenin temel kavramları; ölçme araçlarının psikometrik (geçerlik, güvenilirlik ve kullanılabilirlik) özellikleri; başarı testlerinin geliştirilmesi ve uygulanması; test sonuçlarının yorumlanması ve geri bildirim verilmesi; test ve madde puanlarının analizi, Eğitimde kullanılan sonuç odaklı ve sürece yönelik ölçüm araçlarının özellikleri, geleneksel yaklaşımlara dayalı ölçme araçları (çoktan seçmeli sınavlar, yazılı sınavlar, kısa cevaplı sınavlar, gerçek-yanlış tip testleri, eşli sınavlar ve sözlü sınavlar), öğrencileri değerlendirmek için çeşitli araçlar (gözlem, mülakat, performans değerlendirme, öğrenci portföyü, proje ve performans ödevleri, akran değerlendirme, öz değerlendirme ve tutum ölçekleri), bilişsel, duyuşsal ve psiko-motor davranışları uygulamak ve test etmek.
ALAN SEÇMELİ

Ders Kodu

ICTE5X1

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
AREA ELECTIVE
ALAN SEÇMELİ

Ders Kodu

ICTE5X2

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
ALAN SEÇMELİ
ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

Ders Kodu

SOSC501

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Öğrenciler bilimsel yöntem ve tekniklerini öğrenerek, araştırmaları değerlendirebilme ve araştırma projeleri ortaya koyabilme yeterliliklerini geliştirir. Bilimsel araştırmanın temelleri, bilimsel yöntem, nicel ve nitel araştırmalar, problemi tanımlama, literatür taraması, hipotez, sayıltı, sınırlılıklar, tanımlar, örnekleme yöntemleri, verilerin toplanması (güvenirlik, geçerlik, madde analizi, anket geliştirme süreci, gözlem, görüşme), nicel araştırma çeşitleri (tarama araştırmaları, korelasyonel araştırmalar, nedensel karşılaştırma, deneysel araştırma, tek denekli araştırma, meta analizi), nitel araştırmalar (içerik analizi, durum çalışması, eylem araştırması, anlatı araştırması), raporlaştırma (bilimsel bir yazının düzenlenmesi, bilimsel bir yazının bölümleri, genel yazım kuralları, metin içerisinde kaynak gösterme, kaynaklar listesinin hazırlanması dersin içeriğini oluşturur. Öğrenciler alanları ile ilgili seçtikleri bir konu ile ilgili bilimsel araştırma yapar.
İkinci Dönem
TEZ

Ders Kodu

ICTE500

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

60
Öğrenciler, Eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri ve ilgili mevzuat çerçevesine uygun olarak Bilgi ve İletişim Teknolojileri alanında seçtiği konu üzerinde akademik nitelikte bilimsel araştırma yapılabileceğini kanıtlayan özgün bir çalışma yürütür. Tez çalışmasının her aşamasında tez danışmanıyla birlikte çalışır. Öğrenci tez konusunu belirlerken detaylı alanyazın taraması yapar, konuyla ilgili kaynakları araştırır. Tez araştırması, problemin tanımlanması, hipotezin belirlenmesi, araştırma yönteminin (nitel araştırma yöntemleri, nicel araştırma yöntemleri) belirlenmesi, veri toplama araçlarını belirleme, istatistiksel analiz ve/veya içerik analizi ve bulguların yazılması, tartışılması ve bulgularla ilgili öneriler getirilmesi aşamalarından oluşur. Öğrenci tez yazımının her aşamasında tez danışmanının önerileri doğrultusunda hareket eder. Öğrenci tezini yazdıktan sonra jüri önünde savunur.
ÖĞRETİM TASARIM TEORİSİ VE UYGULAMASI

Ders Kodu

ICTE502

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Öğretim tasarımının önemi, ihtiyaç değerlendirme yaklaşımları, öğrencilerin ortamındaki özellikleri, Öğretim hedefleri ve görev analizi, sistem yaklaşımı ve genel modelleme, öğretim tasarım modellerinin tanıtılması, ihtiyaç ve problem analizi, öğretim ortamı (öğrenci, içerik ve örgütsel) analizi, içerik ve örgütsel analiz ile öğretme-öğrenme deneyimleri, öğretim strateji ve yöntem ve tekniklerinin tartışılması, konu-içerik ve görev analizi, öncelik ve koşulların belirlenmesi, eğitim hedeflerinin belirlenmesi, öğretim hedeflerinin yazılması, ölçme ve değerlendirme kriterlerinin belirlenmesi, öğretim teoriler ve stratejiler, uygun öğretim materyallerinin seçimi ve geliştirilmesi, öğretim sistem tasarımı, öğretim tasarım teorileri ve modelleri kullanarak öğretim tasarlama, geliştirme, uygulama ve değerlendirme, proje yönetimi, bilgi yayma ve uygulamalar oluşturulup yapılacaktır.
SEMİNER

Ders Kodu

ICTE590

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

4
SEMİNER
ALAN SEÇMELİ

Ders Kodu

ICTE5X3

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
ALAN SEÇMELİ
ALAN SEÇMELİ

Ders Kodu

ICTE5X4

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
ALAN SEÇMELİ

Seçmeli Dersler

KURUMLARDA TEKNOLOJİ YÖNETİMİ

Ders Kodu

EDAP519

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Teknoloji ve teknoloji yönetimi kavramları, teknoloji yönetimi, tanımlar, ve ihtiyaçlar, küreselleşme ve teknoloji yönetimi, teknoloji hayat döngüsü; teknolojiyi yönetmede kritik faktörler; işletme ve teknoloji stratejisi, teknolojik yenilik yönetimi, rekabetçilik; teknoloji planlaması ve teknoloji transferi; teknoloji edinimi ve kullanımı; teknolojik yenilik süreci, küresel rekabet ve teknoloji yönetimi, teknoloji yönetimi ve değişim araçları, teknoloji yönetiminde faaliyetler ve araçlar, planlama ve teknoloji yönetimi, operasyonel verimlilik ve üretkenlik geliştirmek için yapılan uygulamalar, teknoloji yönetiminde çağdaş yaklaşımlar, teknolojik yönetiminde dünyadaki gelişmeler, işletmelerde bilgi yönetimi, sibernetik, farklı ülkelerde teknoloji yönetimine karşılaştırmalı bakış, değişim stratejileri ve teknoloji, pazarlama yöntemlerinde teknoloji kullanımı ve yönetimi, AR-GE, innovasyon, tasarıma yönelik etkinlikler.
EDUCATİONAL TECHNOLOGY

Ders Kodu

MISY565

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

UZAKTAN EĞİTİM

Ders Kodu

ICTE507

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Uzaktan eğitime giriş, uzaktan eğitimin tanımı ve amaçları, uzaktan eğitimin kullandığı öğretim ortamları; uzaktan eğitimde kullanılan teknolojiler; uzaktan eğitim teknolojilerin planlanmasında, hazırlanmasında ve uygulamasında kullanılan teknik ve yöntemler; Internet ile ilgili temel kavramlar, Internet'in eğitimde kullanım amaçları; Internet etiği (netiquette); öğrenme nesneleri; öğrenme nesnelerinin üst verisine yönelik uluslararası standartlar, uzaktan eğitimin dünyada ve Türkiye’de tarihsel gelişimi, uzaktan eğitim ve öğrenme kuramları, uzaktan eğitim bilişim teknolojileri, uzaktan eğitim uygulama modelleri, uzaktan eğitimde öğretmen rolleri, uzaktan eğitimde öğrenci rolleri, uzaktan eğitim ve öğretim tasarımı, uzaktan eğitim yöntemi, uzaktan eğitimde ölçme ve değerlendirme, uzaktan eğitim projelerinin değerlendirilmesi, uzaktan eğitimde rehberlik, uzaktan eğitimde etik.
BİLİŞİM İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ PROJE YÖNETİMİ

Ders Kodu

ICTE503

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Proje yönetiminde problem çözme. Sorunu çözmek için adımlar; sorunların teşhisi. Sorunların analizi. Uygun çözüm bulunacaktır. Proje yönetiminde karar verme. Karar verme modelleri ve araçları Sebep-sonuç ilişkilerinin Pareto diyagramı. Yıldırım diyagramı. Karar ağaçları. Proje konusunun bilimsel olarak araştırılması. Proje ve bileşenleri ile ilgili kavramlar; projenin tanımı ve işlevi; proje döngüsü yönetimi; Problem analizi; proje konusu seçimi; tarama literatürü; projenin amacı; projede kullanılacak yöntem; dölün orijinal değeri; Veri toplama; proje çalışması ve zaman çizelgesi; proje yönetim yazılımı; döl bütçesi; risk planları; proje takımı; geri çağrılan projeler; ulusal projeler (TÜBİTAK, DPT, Ulusal Kalkınma Ajansları, Bakanlıklar, vb.); uluslararası projeler (AB vb.); benzersiz bir proje teklifi oluşturmak.
QUALITATIVE RESEARCH METHODS

Ders Kodu

COMM515

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

EĞİTİM YÖNETİMİNDE KURAM VE UYGULAMA

Ders Kodu

EDAP502

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Öğrenciler yönetim kuramları ve uygulamaları ile temel yönetim süreçlerine ilişkin bilgi ve becerilerini geliştirir ve etkili eğitim yöneticiliği yeterliği kazanır. Bu bilgileri eğitim kurumlarında güncel sorunları belirlemede ve çözüm önerileri bulunmada kullanır. Yönetim bilminin tarihçesi, klasik yönetim kuramları, neo-klasik yönetim kuramları, çağdaş yönetim kuramları (sistem yaklaşımı, durumsallık kuramı), yönetim süreçleri (liderlik, motivasyon, değişim, iletişim, karar verme, planlama, örgütleme), örgüt iklimi, örgüt kültürü dersin içeriğini oluşturur. Öğrenciler derslerde örnek olay incelemeleri ile kuramsal bilgiyi problem belirleme ve problem çözme etkinliklerinde kullanma imkanı bulur. Öğrenciler bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak ders kapsamında seçtikleri bir konu üzerinde araştırmalar yapar ve bulgularını grup üyeleriyle paylaşır.
ÇEVRİMİÇİ İŞBİRLİĞİNE DAYALI ÖĞRENME

Ders Kodu

EDAP518

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

İşbirlikli öğrenmenin ve çevrimiçi işbirlikli öğrenmenin kuramsal temelleri; çevrimiçi öğrenme süreçleri, tasarımı, sorunlar ve uygulamaları; çevrimiçi işbirlikli öğrenme araçları (elektronik posta, intranet, portallar, çevrimiçi topluluklar, Webloglar, gösterge panoları, konferanslar, forum, toplantı odası, öğrenme yönetimi, iş akışı ve bilgi yönetimi), çevrimiçi işbirliğine dayalı öğrenme kuramları, çevrimiçi işbirliğine dayalı öğrenmenin ana tasarım ilkeleri, sorgulama topluluğu, anlamlı çevrimiçi tartışma geliştirme, kültürel ve epistemolojik boyutlar, çevrimiçi işbirliğine dayalı öğrenmenin güçlü ve zayıf yönleri, bilgi yapılandırma süreçleri, bilgi yapılandırma ortamları ve yol göstericiler, bilgi yapılandırma sürecinin etkileşim ve katılım ile İlişkisi, çevrimiçi işbirliğine dayalı öğrenme konusunda yapılan güncel çalışmalar, farklı yeterliliklere sahip öğrencilerin çalışma gruplarının oluşturulması.
EĞİTİM VE ÖĞRETİM LİDERLİĞİ

Ders Kodu

EDAP506

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Öğrenciler bu ders kapsamında eğitimsel liderlik özelliklerini, ve bu özelliklerin okul yönetiminde nasıl kullanılacağını öğrenir. Okul yöneticisinin klasik liderlik davranışlarının dışında koordinasyon, problem çözme, öğretmen yönetimi ve öğretmen geliştirilmesi, öğretmen değerlendirme, öğretimsel yönetim ve destek, kaynak yönetimi ve kalitenin kontrol edilmesi gibi rollerinin olması gerektiğini öğrenir.Öğretimsel liderlik davranış boyutları: Okul vizyonunu ve misyonunu belirleme, okulun amaçlarını belirleme ve paylaşma, öğretimi denetleme, değerlendirme ve önerilerde bulunma, eğitim programlarını eşgüdümleme, okulun başarı durumunu ve öğrencilerin gelişimi takip etme, olumlu öğrenme iklimi geliştirme, öğretim zamanını iyi değerlendirme, öğretmenleri çalışmaya güdüleme, akademik başarı sağlanması ve bunun takibi, öğrencileri öğrenmeye özendirme ve öğrenci başarısını ödüllendirme dersin içeriğini oluşturur.
E-DEVLET ÇALIŞMALARI

Ders Kodu

MISY566

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
Bu ders ‘Elektronik Devlet (e-devlet) ile ilgili ana konseptleri incelemektedir. Öğrenciler bu ders sayesinde, kamu kuruluşları için etkili olan uygulamaları tartışarak, etkin olmayan e-devlet uygulamalarına eleştiri getirir. Ders sayesinde öğrenciler kullanılmakta olan farklı e-devlet ölçme metodlarını mukayese edip, farklı çözüm metodlarını analiz eder. Ayrıca bu derste farklı paydaşlar için kullanılan e-devlet uygulamalarını kategorize ederek, farklı paydaşlarla etkili iletişim kurabilmek için metodlar geliştirir. Öğrenciler, günümüzde e-devlet uygulamaları alanında pratikte yaşanan sorunları vaka çalışmaları ile değerlendirirken, e-devlet uygulamalarının pratikte uygulanmasına engel olan faktörleri de karşılaştırırlar. Konu ile ilgili çözüm önerileri açıklanır. İnovasyonun e-devlet konseptinin önemi tartışılarak, güncel metodlar hakkında incelemeler yapılır. E-devletin avantajları olan şeffaflık, hesap verebilirlik ve verimlilik konseptleri detaylı bir şekilde incelenir.
EĞİTİMDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

Ders Kodu

EDAP514

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Öğrenciler bu ders kapsamında eğitimde toplam kalite yaklaşımına ilişkin temel bilgi ve becerler kazanarak, toplam kalite felsefesini bir yaşam biçimi olarak uygulama yeterliklerini geliştirtir. Eğitim kurumlarında globelleşen dünyada değişim gerekliliği, kalite kavramı, kurum kültürü, değişime açık ve kapalı kurumlar, toplam kalite anlayışının tarihsel gelişimi, toplam kalite yönetiminin unsurları, toplam kalite yönetimi ile ilgili temel kavramlar, toplam kalite ile ilgili temel ilkeler (liderlik, müşteri odaklılık, iletişim, sürekli iyileştirme, hedef ve verilerle yönetim, süreç yönetimi, önlemeye dayalı yaklaşım, sürekli eğitim), katılımcı karar alma, ölçme ve değerlendirme, süreç yönetimi, sinerjik yönetim dersin içeriğini oluşturur. Öğrenciler derslerde uygulamalı olarak toplam kalite yönetim felsefesini örnek olaylarda belirtilen kurumları geliştirmek, değişime yanıt verecek duruma getirmek için kullanır.
YENİLİKLERİN VE İLETİŞİMİN YAYILMASI

Ders Kodu

COMM628

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu ders, öğrencilerin geçmişte geçerliliğini kanıtlamış yöntem ve modellerinin ötesine geçmelerini, bu yöntem ve modellerin eksikliklerini ve sınırlılıklarını tanımalarını ve yeniliklerin yayılmasına yönelik kavramsal çerçevelerini genişletmelerini sağlamayı amaçlamaktadır. Bu amaçla derste, yeniliklerin yayılması kuramı ve bu kuramla bağlantılı yayılma modeli, yeni kavramlar ve kuramsal bakış açıları çerçevesinde yeniden değerlendirilmeye tabi tutulacaktır. Ders kapsamında, yeniliklerin yayılması kuramının izlediği tarihsel süreç ve kuramın temel özellikleri, yeniliklerin benimsenmesi sürecinde yenilik, yenilikçiler, erken benimseyenler gibi kavramlar ve sürecin basamakları, kuramın genel iletişim alanına katkıları ve kurama getirilen eleştiriler, yeniliklerin yayılmasında karar alma süreçleri, yayılma ağları, organizasyonlarda yeniliklerin yayılımı gibi konular tartışılarak, yeniliklerin yayılması kuramı ve modeli güncel bir çerçeveye oturtulacaktır.

Lisansüstü çalışmalarını sürdürmek isteyen öğrencilere yüksek lisans, doktora ve profesyonel doktora programların kabulleri her yıl Güz ve Bahar dönemleri için verilir. Adaylar, başvuru sistemi ile doğrudan UKÜ’ye başvurabilirler.

KKTC Adaylar- Başvuru sırasında istenilen belgeler:

 • Diploma fotokopisi,
 • Tüm lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript),
 • İngilizce dilindeki bölümler için İngilizce yeterliliği ispatlayacak belgeler,
 • Pasaport, kimlik, veya nüfus cüzdanı fotokopisi.

Kayıt-Kabul işlemleri hakkında genel bilgi için tıklayınız.

Lisansüstü çalışmalarını sürdürmek isteyen öğrencilere yüksek lisans, doktora ve profesyonel doktora programların kabulleri her yıl Güz ve Bahar dönemleri için verilir. Adaylar, başvuru sistemi ile doğrudan UKÜ’ye başvurabilirler.

Başvuru sırasında istenilen belgeler:

 • Diploma fotokopisi,
 • Tüm lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript),
 • İngilizce Dil yeterliliğinin kanıtı: TOEFL (65 IBT) veya IELTS (5.5). Bu belgelere sahip olmayan öğrenciler, kampüse varışlarından sonra UKÜ İngilizce yeterlilik sınavına gireceklerdir,
 • Uluslararası pasaport/doğum belgesinin taranmış kopyası,
 • Öz geçmiş,
 • Eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış UKÜ Kural ve Yönetmelikleri belgesi (online başvuru sırasında indirilebilir).

Kayıt-Kabul işlemleri hakkında genel bilgi için tıklayınız

UKÜ, lisansüstü programlarında pek çok burs ve indirim olanağı sunar.

KKTC Adaylar 

 • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Uluslararası Adaylar

 • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Öğrenim Ücretleri her akademik yılın başında belirlenir. UKÜ’ye kayıt yapmaya hak kazanan aday öğrenciler Eğitim Ücreti Hesaplama sistemi doğrultusunda ücretlerini öğrenebilirler.

Ders başı ücret  € 350,00
Tez ücreti € 1.050,00
Seminer ücreti € 120,00 
Ders başı Bilimsel Hazırlık ücreti € 150,00
Yıllık Kayıt Ücreti € 295,00
  KDV Hariç