Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Araştırma Enstitüsü

Farmasötik Bilimler (PhD)

Süre 5 Yıl
Başvur
halkla-iliskiler-ve-tanitim-program halkla-iliskiler-ve-tanitim-program halkla-iliskiler-ve-tanitim-program

Program Hakkında

Farmasötik Bilimler Doktora Programının amacı başta Farmasötik Teknoloji, Farmasötik Kimya ve Farmakoloji alanları olmak üzere eczacılığın tüm alanlarında doktora derecesi (PhD) almış eleman yetiştirmektir. Farmasötik Bilimler alanında Doktora Programı mezunları, ilaç endüstrisi başta olmak üzere endüstrinin ilgili tüm alanlarında, devlet kurumlarında deneyimli eleman ve akademisyengereksiniminin karşılanmasınında önemli görev üstlenirler. Programın ana hedeflerinden biri gerek üniversitemizin gerekse KKTC de yapılacak bilimsel araştırmaların gelişmesinde önemli rol oynayacak, katkıda bulunacak bilim adamı yetiştirmeye yöneliktir. Programın misyonu, en son teknolojik ve bilimsel gelişmeleri takip ederek, kanıta dayalı, multidisipliner, işbirlikçi bir düşünce yapısıyla, kritik düşünce felsefesini benimsemiş, laik, her zaman bilimi ilerletme gayesiyle çalışan bilim insanlarının gelişmesinde öncü olmaktır. Programın vizyonu en yeni bilimsel gelişmelere öncü olarak, KKTC üniversitelerinin bilimsel anlamda öncü olmasında yapı taşı olmak, dünya ve bölgedeki biyomedikal ve farmasötik bilimlerin gelişmesinde, kaliteli bilim üretilmesine katkı sağlamaktır.

Eğitim Olanakları

Farmasötik Bilimler Doktora Programı, eczacılık fakültesi mezunlarını ve eczacılığın ilgili alanlarında yüksek lisans programını tamamlayan elemanlara eczacılık ve farmasötik bilimler alanlarında ileri düzeyde geliştirerek güçlü bir eğitim vermeyi amaçlamaktadır. Bu bölümden mezun olanların, Eczacılık, biyoteknoloji, tıp ve diğer ilgili alanlarda,üniversitelerde akademisyen olarak ve ilaç endüstrisindeki kariyerleri için iyi hazırlanmış olması beklenir. Müfredat, iki adet zorunlufarmasötik bilimler dersinin yanı sıra, tez konuları ile ilgili farmakoloji, farmasötik teknoloji, farmasötik kimya ve farmasötik biyoteknolojikonularında teknik seçmeli, seminer ve tez gibi belirli konulardaderslerden oluşmaktadır. Öğrencilere ayrıca araştırma teknikleri dersi de önerilmekte ve bu şekilde öğrencilerin araştırma yapabilme yetenekleri geliştirilmektedir. Bellirli birfarmasötik bilimler alanında seminerini hazırlamasında, tez konusu ile ilgili deneylerini yapıp doktora tezini oluşturmasında öğrenciye yardımcı olabilecek, konusunda uzman bir tez danışmanı atanır. Öğrenciler, tezlerine yönelik laboratuvar çalışmalarını, adanın en gelişmiş ekipmanları ile donatılmış modern UKÜ bünyesindeki laboratuvarlarda sürdürür.

ciu-Pharmaceutical-Sciences-phd

Kariyer Alanları

Farmasötik Bilimler Doktora Programı kapsamında öğrenciler bilime ve teknolojiye yenilik getirecek endüstride bulunan projelerde, araştırma ve geliştime çalışmalarında (AR-GE) problemlerin çözümü ve/veya bir bilimsel olgu üzerinde çalışmalarda bulunacaktır. Bu çalışmalarının bir kısmını ilgili endüstrilerde ve uluslararası işbirlikleri kapsamında yurtdışında gerçekleştirebilme olanakları sunulabilmektedir. Farmasötik bilimler doktora programından mezun olanlar öğrenciler, akademisyen olarak Eczacılık, Sağlık, Mühendislik Fakültelerinde, ilaç ve kozmetik endüstrisinde, biyomedikal bilimlerle alakalı laboratuvarlarda ve devlet kurumlarında ayrıca sağlık gıda ve ilaç ile ilgili devlet kuruluşlarında istihdam edilebileceklerdir. Farmasötik Bilimler Doktora öğrencilerine bu alanlarda rol almaları ve kendilerini geliştirmeleri desteklenecektir. Bu şekilde konularında uzman bilim adamları olacaklardır ve ayrıca eczacılık ile ilgili alanlarda toplumumuza yardımcı olacaklardır.

İletişim

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü
Eğitim ve Lisansüstü Bilimler Merkezi, GE106
Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2776
Enstitü E-posta: ciu-institute@ciu.edu.tr

Zorunlu Dersler

Birinci Dönem
İLERİ ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

Ders Kodu

PSCI601

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Araştırma yöntemleri dersi, öğrenciyi araştırmanın ana ve modern kavramlarıyla tanıştırır. Bu ders öğrencinin teori ve pratik arasında analitik ve sistematik bir bağlantı kurmasına yardımcı olur. Öğrenciler, elektronik veri tabanları kullanarak literatür taraması yapma, kataloglama ve uygun referans yöntemlerini kullanarak yazılı basım yapma becerilerini geliştirebilecektir. Bunun yanında ön literatür taraması yapma, deneysel metotlara aşina olma ve verileri pratik etme ve yorumlama becerisine sahip olacaklardır. Ayrıca ders içerisinde öğrencilerin teknolojik yeniliklerin önemini, araştırmadaki mesleki ve etik sorumlulukları kabul etmesi beklenir. İlaveten nitel ve nitel araştırma metodolojilerinin kapsamını ve sınırlarını anlamanın yanı sıra, yazılı ve sözlü sunumlarda araştırma sonuçlarını analiz edebilecek ve sunabileceklerdir.
FARMASÖTİK BİLİMLERE MOLEKÜLER YAKLAŞIMLAR

Ders Kodu

PSCI611

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu ders, moleküllerin ve biyomedikal yaklaşımların farmasötik bilimler alanında nasıl kullanılabileceği konusunu kapsar. Bu konular, çeşitli biyoteknoloji deneyleri, protein belirleme ve analiz teknikleri, ilaç dizaynı ve bu konudaki bilgisayar bazlı yaklaşımları içerir. -Omiks teknolojilerine giriş,bu tekniklerin farmasötik bilimlerdeki potansiyel kullanım amaçları, çeşitli moleküler dizayn/analiz/sentez teknikleriyle birlikte tartışılıp, bilimsel birçok yazılımın moleküler ve farmasötik bilimcilerce nasıl kullanılabileceğini tanıtır. ‘Targeted delivery’ (hedeflenmiş ulaşım) metodları, rasyonel ilaç dizaynı, recombinant DNA teknolojisinde kullanılan moleküler tekniklerinin ilaç/aşı/antikor gelişiminde kullanımları tartışılacaktır. Konu ile alakalı birçok kaliteli bilimsel yayın ders süresince okunup tartışılacak, öğrencilerin bu yayınları eleştirel bir bakış açısı ile okuyup tartışması, deneysel sonuçlardan farklı sonuçlar yorumlaması ve bu konularda grup tartışmalarında bulunarak sunum yapabilmesi konularında çalışılacaktır.
ALAN SEÇMELİ

Ders Kodu

PSCIXX1

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
.
ALAN SEÇMELİ

Ders Kodu

PSCIXX2

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
.
İkinci Dönem
BİLİM FELSEFESİ

Ders Kodu

PHIL601

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu ders üç temel yol izleyecektir: Öncelikle felsefeyi doktora öğrencileriyle tanıştıracaktır. Felsefenin anlamı, içeriği, alt dalları, farklı ekolleri ilk haftalarda ele alınacaktır. İkinci olarak ders felsefenin bilginin kaynağı ve bilimlerle ilişkisini ele alacak; bunu yaparken Akılcılık, Deneycilik ve Sezgicilik akımlarını inceleyecektir. Kalan haftalarda bilim felsefesi ve bilim etiği konuları ele alınacak ve bu çerçevede Mantıksal Pozitivizm, Paradigma değişimleri, Yanlışlamacılık kuramları işlenecektir. Aynı zaman diliminde dersimiz “bilim nedir?”, “sözde bilim nedir?”, “kuram ve gerçeklik arasındaki fark nedir? ”gibi sorulara verilen değişik cevapları tartışacaktır. Bilim felsefesine ayrılan son haftalarda ise farklı etik teorileri ele alınacak, bu teoriler ile bilimsel etik konusu ilişkilendirilecek ve bilimsel etiğin temel prensipleri incelenecektir.
İLERİ FARMASÖTİK VE BİYOMEDİKAL BİLİMLER

Ders Kodu

PSCI602

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu multidisipliner ve tümleşik, entegre ders, öğrencilerin, biyomedikal ve farmasötik bilimlerin modern konseptleriyle tanışmasını sağlar. Bu ders, laboratuvar bazı deneysel moleküler ve temel araştırma teknikleri tartışır, ve araştırma laboratuvarlarında kullanılan farmasötik ve biyomedikal bilimler konusundaki birçok teknik konusunda öğrenciyi bilgilendirir. Öğrenciler bu derste, birçok araştırma portalını kullanmayı, bu portalları kullanarak bilimsel yayın ve makalelere erişmeyi, bu yayınları okuyup referanslamayı, ve buluşlar konusunda sunum hazırlayıp sunmayı ve bilimsel tartışma yapmayı öğrenecektir. Bu derste öğrenciler öğrendikleri teknikleri kullanarak bilimsel proje yazmayı ve bu projeleri bilimsel komitelere ve diğer bilim insanlarına sunmayı, kendi ve arkadaşlarının yaklaşımına eleştirel fakat saygılı bakış açısı ile yaklaşmayı öğrenip, pratiğini yapacaklardır.
SEMİNER

Ders Kodu

PSCI690

Kredi

0

Teorik Saat

1

Pratik Saat

0

AKTS

4
Seminer dersinde, öğrencilerin tezlerini geliştirmeyi planladıkları konuyla ilgili literatür taraması yapmaları beklenir. Öğrencilerin, başarılı bir araştırma projesi yürütmek için gereken bilgilere ulaşmak için yayınlanmış araştırma makalelerini ve verimli ve mükemmel şekilde sunulan elektronik veritabanlarını kullanmaları beklenir. Literatür taraması yaparken, öğrenciler ayrıca tezlerini tamamlamak için üzerinde çalışacakları projenin yanı sıra hem yayınlanan hem de devam eden çalışmaları eleştirel olarak değerlendirme kabiliyetine ulaşmak için bir hipotez oluşturma ve eleştirel düşünme becerileri kazanma konusunda da eğitilecektir. Seminer dersi, öğrencilere bilimsel yazma becerileri kazandırmanın yanı sıra grup oluşturmada sunum becerilerini geliştirir.
ALAN SEÇMELİ

Ders Kodu

PSCIXX3

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
.
Üçüncü Dönem
TEZ

Ders Kodu

PSCI600

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

160
Bu ders, öğrenci ve danışman (öğretim üyesi) arasında kararlaştırılan aynı zamanda Lisansüstü Araştırmalar Enstitüsü İdari Komitesi tarafından onaylanan bir konuda süpervizörden bağımsız araştırmaları içerir. Yapılan araştırma bir tezin üretimi ile sonuçlanmalıdır. Ayrıca hazırlanan tez ve yapılan araştırmalar farmasötik bilimler alanına katkı sağlamalıdır. Öğrenci, en geç doktora programının dördüncü döneminden sonra bu kursa kayıt yaptırmak zorundadır. Tez, üniversite içerisinde oluşturulacak en az iki üyenin farklı bir üniversiteden katılması koşuluyla beş kişilik bir jüri tarafından değerlendirilecektir. Jüri, konunun programın genel amaçları ve hedefleri ile ilgili olup olmadığına ve öğrencinin konuya ne kadar hakim olduğuna üniversite kuralları çerçevesinde karar verir.
YETERLİLİK SINAVI

Ders Kodu

PSCI650

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

20
.

Seçmeli Dersler

FARMAKOLOJİDE TEMEL BİLGİLER

Ders Kodu

PSCI624

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu ders kapsamında öğrenciye farmakoloji alanında bazı terimler ve tanımlar öğretmenın yanında ilaç isimlendirme, ilaç sınıflandırma, ilaç formülasyonları, rasyonel ilaç kullanım ilkeleri, ilaçların vücutta yayılması ve taşınması mekanizmaları, ilaç uygulama yolları, ilaç emiliminin ilkeleri, dağılımı, metabolizması ve atılımı gibi konular içermektedir. Ayrıca ilaçların görünür dağılım hacmi ve klinik önemi, ilaçların vücuttan atılımı ile ilgili klinik kavramlar, hepatik ve böbrek rahatsızlıklarında ilaç dozajlarının ayarlanması, ilaç farmakokinetiği ve farmakodinamiğini etkileyen faktörler, bireyler arasındaki ilaç cevaplarında değişkenliğin nedenleri, ilaç-ilaç, ilaç diyet ve ilaç -test etkileşimleri, ilaç uygulamalarında farmakogenetik ve farmakogenomik yönler; çocukluk çağı, yaşlılık dönemi ve hamilelik gibi özel hasta popülasyonlarında ilaç kullanımı, ilaç etki mekanizmaları için teoriler ve konsantrasyon-etki ilişkileri bu ders içerisinde işlenecek konulardır.
ZEHİRLİ BİTKİLER

Ders Kodu

PSCI628

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu derste, tıbbi amaçla kullanılan özellikle Akdeniz ülkelerinde yayılış gösteren önemli zehirli bitkiler ve özellikleri tanıtılacaktır. Bitkilerin yayılış gösterdiği bölgeler, özellikleri, tedavi amaçlı kullanımlarında dikkat dilmesi gereken noktalar hakkında bilgi verilecektir. Örneğin: Digitalis ferruginea (Scrophulariaceae), Atropa belladonnae (Solanaceae), Aconitum napellus (Ranunculaceae), Colchicum autumnale (Liliaceae), Matricaria chamomilla ve Echinaceae purpurea (Asteraceae) ...gibi çeşitli hastalıklara karşı etnobotanik kullanımı olan türlerin ait oldukları cins ve familyalar verilecektir. Ders içerisinde bu bitkilerin taplanması, kurutulması, muhafazası ve kullanımları anlatılacaktır. İçerdikleri zehirli bileşikler nedeniyle kullanım esnasında dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgi verilecektir. Ayrıca tıbbi kullanımı olan zehirli bitkiler ile ilgili literatür taramasının nasıl yapılacağı anlatılacaktır.
KRONOBİYOLOJİ VE KRONOFARMAKOLOJİ

Ders Kodu

PSCI623

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu ders içerisindeki başlıca konular biyolojik ritimlerin moleküler temeli, iç saat ve habercileri, klinik kronobiyolojinin ilkeleri, melatoninin fizyolojisi ve farmakolojisi gibi özetlenebilir. Bunun yanında kronobiyolojik çalışmalarda veri işleme, sağlıklı ve sağlıksız koşullarda gastrointestinal, hepatik, böbrek, solunum, kardiyovasküler, endokrin sistemi aktivitesinde ritmik değişiklikler, insan uykusu ve uyku bozuklukları kronobiyolojisi gibi konular da incelenecektir. Ayrıca ders içerisinde kan basıncı kronobiyolojisi ve kardiyovasküler bozukluklarda kronoterapi, nokturnal astım ve kronoterapi, laboratuvar tıbbında kronobiyoloji, kanser kronobiyolojisi ve tedavi yaklaşımları ve farklı zaman aralıklarında ilaç uygulamaları yapıldığında ilaçların farmakokinetik ve farmakodinamik farklılıkları gibi konular tartışılacaktır. Uyku bozuklukları, kronotoksikoloji, ağrı yönetimi ve vardiyalı çalışmanın sağlıkla ilgili sonuçları için kronobiyolojik etkileri de dikkate alınacaktır.
TECHNİQUES İN TİSSUE CULTURE AND CELLULAR BİOENGİNEERİNG

Ders Kodu

BIOE502

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu ders, in vitro çalışmalar için hayvan hücrelerinin izolasyonu, in vitro hayvan hücrelerinin korunması, in vitro hayvan hücrelerinin manipülasyonu ve moleküler tekniklerin in vitro durumlara uygulanması için pratik becerilerin kazandırılmasıyla başlayacak. Bu ders aynı zamanda hücre biyolojisini mühendislikle köprülemek için tasarlanmıştır. Bu dersi tamamlayan öğrenciler: • Yaşamın moleküler ve hücresel temelini mühendislik perspektifinden tartışın, hücresel olaylarda yer alan kritik moleküler parametreleri tanımlayın, moleküler parametreleri deneysel olarak ölçün ve manipüle edin, mühendislik prensiplerini, kavramları ve matematiği uygulayın Moleküler parametrelerin çalışılmasında modelleme, hücre yapısı, işlevi ve hücresel olayların belirgin özelliklerini yakalar. Ayrıca, öğrenciler biyolojik hücrelerin davranışını manipüle edebilmeli, yapı-fonksiyon ilişkisini inceleyebilmeli ve moleküler ve hücre biyolojisi bilgimizi kullanan ve genişleten mevcut ve ortaya çıkan teknolojileri araştırıp eleştirebilmelidir.
METABOLİSM AND CELLULAR ADAPTATİON

Ders Kodu

BIOE636

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

OPTİCAL IMAGİNG TECHNİQUES

Ders Kodu

BIOE504

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Öğrenciler, ışık, floresan ve elektron mikroskobu ve görüntüleme de dahil olmak üzere, biyo-mühendislik alanındaki optik görüntüleme tekniklerinin teorisi ve temelleri üzerine derslere katılacaklar. “Optogenetik” gibi yeni ortaya çıkan teknikler de ele alınacaktır. Işık, floresan ve elektron mikroskoplarının kullanımında, öğrenciler tarafından hazırlanan örneklerle pratik uygulama yapılacaktır.
TECHNİQUES İN MOLECULAR BİOENGİNEERİNG

Ders Kodu

BIOE601

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

MORPHOLOGICAL AND MICROSCOPIC DEFINITIONS OF VEGETABLE DRUGS

Ders Kodu

PRCO512

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
.
DOĞAL ÜRÜNLERİN TIBBİ ÖNEMİ

Ders Kodu

PSCI607

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu ders kapsamında bitkilerden, mikroorganizmalardan, alglerden vb. elde edilen doğal ürünler ve bunların biyomedikal kullanımları incelenecektir. Ders içerisinde tıbbi önemi olan organik doğal ürünlerin biyo-tayine yönelik tarama, izolasyon, yapı belirleme, biyosentez, kısmi sentez ve toplam kimyasal sentezi tartışılacaktır. Dikkate alınacak bileşiklerin sınıfları arasında steroid hormonları, kardiyak glikozitler, alkaloitler, antibiyotikler, terpenler ve benzerleri yer alır ve bu konular da öğrenciyle tartışılacaktır. Bunların yanında farmasötik bilimlerde ve biyomedikal bilimlerde kullanılan farklı bitkiler ve henüz çalışılmamış bitkilerin potansiyeli değerlendirilecektir. Ayrıca etken maddelerin ekstrakte edilmesine yönelik ekstraksiyon yöntemleri ve bu etken maddeleri ökaryotik ve prokaryotik hücrelerde test etmek için kullanılan yöntemler incelenecek konular arasında yer almaktadır.
FERMENTATİON MİCROBİOLOGY

Ders Kodu

BIOE531

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

CANCER BİOLOGY

Ders Kodu

BIOE628

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

İLERİ FARMAKOGNOZİ-I

Ders Kodu

PRCO503

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

0
The plant and animal kingdom as source of drugs, General methods associated with the phytochemical investigation pf herbal products; Extraction of plant Material, separation and isolation of constituents: Sublimation, distillation, Fractional liberation, fractional chrystallization, Adsorbsion chromatography, Partition chromatagraphy, High performance liquid chromatography (HPLC), ThinLayer Chromatography(TLC), Gas-Liquid chromatography, Gel filtration chromatography, Electrochromatography, Basic metabolic pathways and the origin of secondary metabolites; Enzymes, Photosynthesis, Carbohydrate utilization, Glycosides, Fats and Fatty acids,, Aromatic biosynthesis, The shikimic acid pathway, The acetate hypothesis Amino acids biosynthesis, Peptides and proteins, Isoprenoid compounds The mevalonic acid pathway, Secondary metabolites, Stress compounds, Discovering new lead compounds in pharmaceutical research and development. Phytochemical variation within a species.
ARAŞTIRMA ETİĞİ

Ders Kodu

PSCI605

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Araştırma etiği hem klinik perspektifte hem de moleküler ve farmasötik çerçevede bu dersin önemli bir parçası olarak tartışılacaktır. Etik regülasyonlar, insanlar ve hayvanlarda ilaç kullanımının ve ilaç üretiminin etik açıdan incelenmesi, ulusal ve uluslararası etik komiteleri, bunların sorumlulukları ve görevleri, Helsinki Deklarasyonu, ilaç ve klinik araştırmalarındaki kurallar, laboratuvar kuralları, temel araştırmada ve klinik çalışmalarda ön yargı, randomizasyon, ‘karartılmış’ blinded ve karartılmamış ‘nonblinded’ çalışmalar, onam formları ve önemi, placebo ve nosebo konularındaki etik yaklaşım, mikroorganizmalarla ve hücre kültürleriyle yapılan araştırmalar, özel hasta grupları, özel firmaların ilaç araştırmaları, çocuklar, hamileler, yaşlıları içeren araştırmalar ve bu araştırmalarda üzerinde hassasiyetle durulması gereken etik yaklaşımlar tartışılacaktır. Bu deneylerin sonuçlarının da etik çerçevede insan sağlığına yarar sağlayacak şekilde nasıl anlamlandırılacağı da işlenecek konular arasıdadır.
MOLEKÜLER MİKROBİYOLOJİ VE MİKROBİYEL PATOJENEZ

Ders Kodu

PSCI608

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Moleküler Mikrobiyoloji ve Mikrobiyel Patojenez dersinde mikroplar tarafından patojeneze sebebiyet vermek için kullanılan çeşitli moleküler mekanizmalara yer verilir. Bakteriler, virüsler ve parazitler tarafından kullanılan bu mekanizmaların hastalığa sebebiyet vermedeki görevi, ilaç yararlanımındaki etkileri ve antibiyotikler gibi çeşitli ilaçlara karşı direnç geliştirmedeki rolleri tartışılır. Mikroorganizamaların virülans faktörü üretiminde kullandıkları moleküler yollar, konak-patojen etkileşimleri de birinci derece bilimsel yayınları kullanılarak tartışılır. Öğrencilerin, mikrobiyolojik ve moleküler teknikleri ders kapsamıyla alakalı araştırma projesi yazma konusunda kullanmaları beklenmektedir. Proje yazımına ek olarak, moleküler mikrobiyoloji konusunda yazdıkları projeleri sınıfta sunum olarak sunmak ve moleküler mikrobiyoloji konusundaki bilimsel yayınları eleştirel bir çerçevede okuyarak yorumlamak da öğrenciler ile çalışılacak konular arasında bulunmatadır.
İLERİ BİYOTEKNOLOJİ

Ders Kodu

PSCI609

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
İleri biyoteknoloji dersinde, biyoteknoloji alanında kullanılan moleküler ve biyteknolojik tekniklerin tartışılması planlanmaktadır. Öğrencilerin bu moleküler biyoloji ve biyoteknoloji tekniklerini kullanım amaçlarına ve fonksiyonlarına göre sınıflandırmaları, doğru yerde kullanımlarını öğrenmeleri ve moleküler yapısını anlamaları konusunda çalışılacaktır. Fatmasötik biyoteknoloji derslerinide işlenen prensipleri ve teknikleri açıklama, uygulama ve belirleme konuları üzerinde de yoğunlaşılacaktır. Bu konular çeşitli jeller yürütme, sekans teknikleri, analiz teknikleri, klonlama gibi örneklendirilmektedir. Bu derste öğrenciler eleştirel bakış açısı ile yayınları okumayı öğrenerek, yeni biyoteknolojik tekniklerin nasıl kullanılabileceğini çalışacaktır. Öğrencilerin multidisipliner bilimsel makalelerleen yeni farmasötik biyoteknolojik tekniklerle tanıştırılması planlanmakta ve bu gibi tekniklerin araştırmada nasıl uygulanabileceği konusunda proje hazırlayıp sunum yapmaları konusunda çalışmalar yürütülecektir.
FARMASÖTİKTEKNOLOJİ-II

Ders Kodu

PHAR305

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

0
Farmasötik Teknoloji II dersinin tamamlanmasıyla birlikte, öğrencilerin reoloji, asıltılı dağınım, sprey, süspansiyon ve emülsiyon, merhem ve deri ilaç taşıma sistemlerinin teknolojik özellikleri ile alakalı detaylı bilgi edinmeleri beklenmektedir. Buna ek olarak kozmetik ve fitiller ile ilgili bilgi de öğrencilere verilecektir. Steril dozaj şekilleri ve ilaç taşıma sistemleri, parenteral dozaj şekilleri, oftalmil solüsyonlar, süspansiyonlar, merhemler, burun ve geniz preparatları, sterilizasyon teknikleri, aseptic teknik, steril formülasyon yolları, katı dozaj şekilleri ve ilaç taşıma sistemleri, tozlar, granüller, kapsüller, tabletler, katı ağızdan ilaç taşınım sistemleri, kaplama teknikleri ve kaplama işlemi, kalite control tekniklerinin dozaj şekilleri üzerinde uygulanması, validasyonlar, ürünleri paketleme teknikleri, yeni ve modern dozaj şekilleri ve materyallerinin tanıtımı (lipozom ve mikroküre gibi).
TECHNİQUES İN TİSSUE CULTURE AND CELLULAR BİOENGİNEERİNG

Ders Kodu

BIOE602

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

SPECİAL TOPİCS İN BİOENGİNEERİNG II

Ders Kodu

BIOE633

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

FARMASOTİK TOKSİKOLOJİ-I

Ders Kodu

PHAR308

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

FARMAKOLOJİ-I

Ders Kodu

PHAR210

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

SAĞLIK HIZMETLERINDE TEKNOLOJIK GELIŞMELER VE DIJITALLEŞME

Ders Kodu

HCOM567

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
Teknolojik gelişmeler ve dijital teknolojiler hayatları değiştirmekte ve sağlık ortamını tamamen yeniden yapılandırmaktadır. Sağlık çalışanları, bu teknolojik geleceğe uyum sağlayabilmek ve zorluklara cevap verebilmek için yeni gelişmeleri ve değişiklikleri sürekli takip etmelidirler. Dijital gelişmeler hastaları tam merkeze almakta hem hasta hem de sağlık çalışanları ve uzmanları için yeni bir statüko ve yeni roller ortaya çıkmaktadır. Bu amaçla, bu ders, sağlık sektörü çalışanlarına gelişmeler ve yeni teknolojiler hakkında bilgi verecek ve katılımcıların dijitalleşme konusundaki farkındalıklarını arttıracaktır. Derslerde, sektördeki gelişmelere ve değişimlere odaklanılacaktır. Sağlık ve tıbbın geleceğini şekillendiren eğilimler, güçlendirilmiş hastalar, sağlık oyunları, artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik, tele tıp ve uzaktan bakım, kişiselleştirilmiş tıp ve geleceğin hastaneleri bu kurs kapsamında ele alınacak konular arasında yer almaktadır.
ENJEKTE EDİLEBİLİR DOZAJ ŞEKİLLERİ

Ders Kodu

PSCI619

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu ders kapsamında pirojen ve kontrol yöntemleri, su saflaştırma yöntemleri (filtrasyon, iyon değişimi, tersine ozmoz, distilasyon), ısı transferleri, ejeksiyonluk su, oksijensiz ve karbondiyoksitsiz su gibi konular işlenecektir. İlaç kullanım yolları, parenteral dozaj şekillerinde kullanılan solvanlar yanında suyun sertliği, su çeşitleri, su saflandırılması ve pirojen testleri, suyun depolanması (cip; Cleaning In Place and ve sip; Sterilization In Place sistemleri), injeksiyonluk preparatların formulasyonu, otomatik ve gaz ile partikül tayini, imalat sistemleri (kazanlar, karıştırma sistemleri, yıkama makineleri, dolum makineleri, kapama makineleri, ambalajlama sistemleri vb), izotonisite, diyaliz çözeltileri, HVAC (Heating, Ventilating and Air Conditioning; Isıtma, Soğutma ve Havalandırma) sistemi, çevre şartları ve temiz oda standartları ile sterilizasyon kinetiği ve yöntemleri gibi konular işlenecektir.
BİLİM FELSEFESİ

Ders Kodu

PHIL601

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu ders üç temel yol izleyecektir: Öncelikle felsefeyi doktora öğrencileriyle tanıştıracaktır. Felsefenin anlamı, içeriği, alt dalları, farklı ekolleri ilk haftalarda ele alınacaktır. İkinci olarak ders felsefenin bilginin kaynağı ve bilimlerle ilişkisini ele alacak; bunu yaparken Akılcılık, Deneycilik ve Sezgicilik akımlarını inceleyecektir. Kalan haftalarda bilim felsefesi ve bilim etiği konuları ele alınacak ve bu çerçevede Mantıksal Pozitivizm, Paradigma değişimleri, Yanlışlamacılık kuramları işlenecektir. Aynı zaman diliminde dersimiz “bilim nedir?”, “sözde bilim nedir?”, “kuram ve gerçeklik arasındaki fark nedir? ”gibi sorulara verilen değişik cevapları tartışacaktır. Bilim felsefesine ayrılan son haftalarda ise farklı etik teorileri ele alınacak, bu teoriler ile bilimsel etik konusu ilişkilendirilecek ve bilimsel etiğin temel prensipleri incelenecektir.
FARMAKOGNOZI-I

Ders Kodu

PHAR301

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

5
Farmakopelerde kayıtlı olan veya diğer kapsamda olan biyolojik kökenli ilaçlar, Doğal kökenli ilaçlarda kalite kontrolu, Hidrokarbonlar ve türevleri; sabit yağlar, mumlar balsamlar ve bunları taşıyan droglar, Karbohidratlar; monosakkaritler, oligosakkaritler, alg kökenli polisakkaritler, homojen polisakkaritler ve heterojen polisakkaritler, karbohidrat taşıyan droglar, fenoller ve fenolik glikozitler, tanenler, antrakinonlar ve glikozitleri, flavonlar ve flavon glikozitleri, Kumarinler ve kumarin glikozitleri. Farmakognozi I laboratuvarının içeriği: Bitkisel toz drogların mikroskobik olarak incelenmesi; Nişastalar (Mısır nişastası, patates nişastası ve pirinç nişastası), Kabuklar (Kınakına kabuğu, Kaskara sagrada, Tarçın kabuğu), Kökler ve rizomlar (meyankökü, ravend rizomu, Zencefil), yapraklar (sinameki yaprağı, dijital yaprağı, banotu, adaçayı ve biberiye yaprakları), çiçekler (papatya çiçeği), meyvalar (anason meyvası), tohumlar (keten tohumu), bilinmeyen örneklerin teşhisi.
FARMASÖTİKTEKNOLOJİ-I

Ders Kodu

PHAR202

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

0
Farmasötik Teknoloji I dersinin bitiminde, öğrencilerin solüsyon ve solüsyon dozaj şekilleri hakkında detaylı bilgi edinmeleri, ve çözünebilirlik kavramı ve çözünebilirlik hızını anlamaları, biyoeşdeğerlik konularını ve biyoyararlanım konularını öğrenmeleri beklenmektedir. Öğrencilerin ayrıca patent ve patent koruması, sudan veya susuz çözücüler ve uyuşmazlık hakkında bilgi edinmeleri beklenmektedir. İşlenecek konular arasında buharlaşma, solüsyon türleri, katı solüsyonlar, çözünürlük ve çözünürlüğü etkileyen faktörler de bulunmaktadır. Misel çözünürlük, formülasyon ve formülasyon ekleri de okutulacak konular arasında bulunmaktadır. Stabilite ve stabiliteyi etkileyen faktörler, şuruplar, su ve aromatik sular, solüsyon dozaj şekilleri de ders kapsamında işlenecektir. Dersin esas amacı solüsyon ve solüsyon dozaj şekillerini öğrencinin detaylıca anlamasını sağlamaktır.
FARMASÖTİKBİYOTEKNOLOJİ

Ders Kodu

PHAR401

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

0
Farmasötik bilimlerde rekombinant DNA teknolojisi, PCR ve gen mühendisliğinde mutajenez, biyoteknoloji aracılığıyla üretilen protein ürünler, aşılar, monoclonal antikorlar ve farmasötik uygulamaları, gen terapisi, viral ve viral-olmayan terapötikler, transjenik hayvanların biyofarmasötikaller için kullanımı, farmasötik biyoteknolojide kullanılan analitik metodlar, protein saflaştırması/bozulumunun mekanizmaları, protein farmasötikleri değerlendiren metodlar, protein ilaç ulaştırmadaki gelişmeler, hücre kültürü prensipleri, hücre kültürü hazırlama ve bakım, kök hücre tekniklerini kapsamaktadır. Aşılar, immünoglobin ürünler, monoklonal antikorlar, hücre ve mikroorganizma içeren ürünler, interferonlar, bitki, hayvan mikroorganizma ve insanlardan edinilen terapötik proteinler ve bu proteinlerin rekombinant versiyonları, biyolojik ürünlerin kalite kontrolü ve düzenleyici konular da işlenmektedir. Analitik ve üretim metodlarına önem verilmektedir.

Lisansüstü çalışmalarını sürdürmek isteyen öğrencilere yüksek lisans, doktora ve profesyonel doktora programların kabulleri her yıl Güz ve Bahar dönemleri için verilir. Adaylar, başvuru sistemi ile doğrudan UKÜ’ye başvurabilirler.

KTC Adaylar- Başvuru sırasında istenilen belgeler:

 • Diploma fotokopisi,
 • Tüm lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript),
 • Tüm yüksek lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript),
 • İngilizce dilindeki bölümler için İngilizce yeterliliği ispatlayacak belgeler,
 • Pasaport, kimlik, veya nüfus cüzdanı fotokopisi.

Kayıt-Kabul işlemleri hakkında genel bilgi için tıklayınız.

Lisansüstü çalışmalarını sürdürmek isteyen öğrencilere yüksek lisans, doktora ve profesyonel doktora programların kabulleri her yıl Güz ve Bahar dönemleri için verilir. Adaylar, başvuru sistemi ile doğrudan UKÜ’ye başvurabilirler.

Uluslararası Adaylar- Başvuru sırasında istenilen belgeler

 • Tüm lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript),
 • Tüm yüksek lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript),
 • İngilizce Dil yeterliliğinin kanıtı: TOEFL (65 IBT) veya IELTS (5.5). Bu belgelere sahip olmayan öğrenciler, kampüse varışlarından sonra UKÜ İngilizce yeterlilik sınavına gireceklerdir,
 • Uluslararası pasaport/doğum belgesinin taranmış kopyası,
 • Öz geçmiş,
 • Doktora araştırma önerisi,
 • Eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış UKÜ Kural ve Yönetmelikleri belgesi (online başvuru sırasında indirilebilir).

Kayıt-Kabul işlemleri hakkında genel bilgi için tıklayınız.

UKÜ, pek çok burs ve indirim olanağı sunar.

KKTC Adaylar

 • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Uluslararası Adaylar

 • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Öğrenim Ücretleri her akademik yılın başında belirlenir. UKÜ’ye kayıt yapmaya hak kazanan aday öğrenciler Eğitim Ücreti Hesaplama sistemi doğrultusunda ücretlerini öğrenebilirler.

Ders başı ücret  € 650.00
Tez ücreti (4 Dönemlik) € 2.600,00
Seminer ücreti € 200,00 
Ders başı Bilimsel Hazırlık ücreti € 150,00
Yıllık Kayıt Ücreti € 295,00
  KDV Hariç

Bu programın sarf malzeme giderleri için € 480 (KDV hariç) ek ücret alınacaktır.