Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Araştırma Enstitüsü

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (MSc)

Süre 2 Yıl
Aday Öğrenci
halkla-iliskiler-ve-tanitim-program halkla-iliskiler-ve-tanitim-program halkla-iliskiler-ve-tanitim-program

Program Hakkında

Fizyoterapi ve rehabilitasyon mezunu fizyoterapistlerin sağlık alanındaki etkin görevleri bilinmekle beraber, her geçen gün kronik hastalıkların artması ile birlikte konularında uzman fizyoterapistlerin yetiştirilmesine ihtiyaç duyulur. Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında ileri bilgi ve beceri ile donatılmış, kanıta dayalı fizyoterapi programlarını farklı hasta gruplarına göre düzenleme yetisine sahip yüksek lisans öğrencileri yetiştirmek önem kazanmaktadır. Yükseklisans programı, lisans mezunu olan öğrencilerin mesleki yönden ilerlemeleri ve gelişim adına katkı sağlamakta ve destek olmaktadır. Hedefimiz, Uluslararası standartlarda eğitim veren, mezunlarının kültürel, etik, bilimsel ve mesleki donanımlarıyla her geçen yıl tercih edilirliğini arttıran, yaptığı araştırmalar ve projelerle sağlık alanında yeni pencereler açan bir lisansüstü program yaratmaktır.

Eğitim Olanakları

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon yüksek lisans programı, insan yaşamının daha sağlıklı, aktif ve bağımsız olmasını sağlamak ve yaşam kalitesini artırmak için bilimsel temellere dayalı fiziksel, psikolojik, sosyal, çevresel ve toplumsal yaklaşımları içeren rehabilitasyon çalışmalarını uygulamak amacıyla konusunda uzmanlaşmış fizyoterapist yetiştirmeyi hedefler. Böylelikle fizyoterapistler çalışmak istedikleri alana yönelik uzmanlaşarak mesleklerini sürdürürler. Fizyoterapi ve rehabilitasyon eğitimi veren fakülte ve yüksekokullardaki 4 yıllık eğitimin ardından dileyenler yükseklisans yapabilir. Fizyoterapistler yükseklisans eğitimleri sırasında mesleğe özgü ileri düzey teorik ve pratik dersler alırlar. Ders içeriklerinde yüksek lisans düzeyinde alınan ortopedik, nörolojik, pediatrik, kardiyopulmoner rehabilitasyon ileri değerlendirme ve tedavi yöntemlerini ve ileri düzey araştırma eğitimini alan öğrenciler seminer dersi ve tez uygulamasını başarı ile tamamladıktan sonra uzman fizyoterapist ünvanını alırlar.

CIU Campus Students

Kariyer Alanları

Fizyoterapi ve rehabilitasyon bilim uzmanlığı programı mezunları, toplumu destekleyip, yönlendirebilmekte, fiziksel aktiviteye katılımı desteklemede, sonuçları klinik rehabilitasyon programlarını etkileyen araştırmalar yapmada, fonksiyonları iyleştirerek fizyoterapi ve rehabilitasyona özel ölçümler ışığında yaşam kalitesini yükseltmede hünerlidir. Fizyoterapi ve rehabilitasyon lisans eğitimine sahip mezunlarımız, yüksek lisanslarını tamamladıktan sonra kamuya ve özel sektöre ait yataklı tedavi kurumları, rehabilitasyon merkezleri, ayaktan tanı ve tedavi merkezleri, eğitim ve danışmanlık hizmeti veren merkezler (üniversiteler, il sağlık müdürlükleri, sağlık bakanlığı), evde bakım hizmeti veren kuruluşlar, yaşlı-çocuk-engelli bireyler için bakım ve rehabilitasyon merkezleri, spor merkezleri gibi bir çok alanda istihdam olanağını bulmakta bu alanlarda çalışabilir. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon tezli yüksek lisans programı ile bilim uzmanlığı alan ve doktora derecesi alarak akademisyen ünvanıyla devam eden kişiler kariyer gelişimine üniversitelerde akademisyen olarak devam edebilir. Böylece bu program ile aynı zamanda üniversiteler ve araştırma merkezlerinin ihtiyaç duyduğu öğretim üyesi yetiştirmenin ilk adımı yerine getirilmiş olacaktır.

İletişim

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü
Eğitim ve Lisansüstü Bilimler Merkezi, GE106
Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2776
Enstitü E-posta: ciu-institute@ciu.edu.tr

Zorunlu Dersler

Birinci Dönem
FİZYOTERAPİDE ÖZEL DEĞERLENDİRME YAKLAŞIMLARI

Ders Kodu

FTRE501

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Fizyoterapi ve rehabilitasyonun değişik alanlarında, sağlıklı ve hasta kişilerde değerlendirmenin önemini kavrama, yaşam kalitesi ve fonksiyonel hareket yeteneğinde kısıtlanmaya yol açan problemleri tanımlayabilmek için uygun fizyoterapi değerlendirmelerini seçebilme ve değerlendirme sonuçlarını analiz edip yorumlayabilme ile ilgili kavramsal ve kliniksel bilgi ve becerilerini geliştirmektir.
SEÇMELİ

Ders Kodu

FTRE5X1

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
SEÇMELİ

Ders Kodu

FTRE5X2

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
İLERİ ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

Ders Kodu

SGBL510

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Dersin amacı, lisansüstü öğrencilere sağlık bilimleri alanında araştırma, araştırma aşamaları, araştırma etiği ile ilgili genel bilgiler vermek, farkındalık ve duyarlılık kazandırmak, bu bağlamda yayın etiğine uygun araştırma yürütmesini sağlamaktır. Dersin içeriğinde sağlık bilimleri içerisinde araştırma planlaması, araştırmalarda hata kaynakları, örnekleme yöntemleri, uygun örneklem büyüklüğünün saptanması, araştırma türleri, rapor yazımı, araştırma etiği kavramı, ilgili alt ve üst kavramlar, günümüzde en çok tartışılan araştırma etiği konuları, klinik araştırmalar, girişimsel olmayan klinik araştırmalar, hayvan deneyleri konusunda bilimsel geçerlik ve güvenilirliğin nasıl sağlanabileceği, en sık görülen araştırma etiği ihlalleri ve bunları önleme yöntemleri, ihlal tespiti durumunda izlenecek yolların neler olduğu hakkında bilgi ve farkındalık kazandırmak yer alır.
İkinci Dönem
TEZ

Ders Kodu

FTRE500

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

60
Yüksek lisans tezini bilimsel ilkeler uygun olarak yürütmektir. DErsin amacı, tez konusu ile ilgili literatür taraması yapabilme, literatüre dayalı olarak bilgileri düzenleyebilme, veri toplama aracını geliştirebilme, araştırma verilerini toplayabilme, verileri analiz edebilme, araştırma bulgularını tablolaştırıp yorumlayabilme, araştırma bulgularından sonuç çıkarabilme ve önerilerde bulunabilme, araştırmayı raporlaştırabilme ve araştırmayı savunabilmektir.
İLERİ KİNEZYOLOJİ VE BİYOMEKANİK

Ders Kodu

FTRE503

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu derste; fonksiyonel anatomi ile mekanik prensiplerin sentezlenerek insan hareketinin açıklanması, amaca yönelik aktivitelerin segmental nörc enerji mekanizmalarının öğretilmesi amaçlanmaktadır.
SEMİNER

Ders Kodu

FTRE590

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

4
Dersin amacı araştırma amacı ile belirlenen bir konunun literatür destekli olarak belirlenmesi, incelenmesi ve sunulmasıdır.
SEÇMELİ

Ders Kodu

FTRE5X3

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
SEÇMELİ

Ders Kodu

FTRE5X4

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8

Seçmeli Dersler

MANUEL TERAPİ YAKLAŞIMLARI

Ders Kodu

FTRE510

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Manuel terapi teknikleri hakkında ileri düzeyde teorik ve pratik bilgiler edindirmek çeşitli hastalıkların tedavisinde uygulamasına yönelik klinik karar verme becerilerini arttırmaktır. Pratik uygulamalar sayesinde ise gerekli olan becerisini geliştirir. Tedavi sonuçlarını değerlendirmeyi, olgu çalışması planlamayı, klinikle ilgili literatürü gözden geçirmeyi ve masajın endike ve kontraendike olabileceği patolojileri öğrenir. Zamanın getirdiği teknolojik gelişmelerin ışığında, uygulanan farklı mekanik cihazların yanı sıra elle yapılan farklı birçok teknik müdahaleleri içerir. Masaj teknikleri bu nedenle çok sayıda olup açığa çıkardıkları etkileri nedeniyle her geçen gün daha popüler ve cezbedici olmaktadır.Fizyoterapi ve rehabilitasyonun vazgeçilmez tedavi yaklaşımları içerisinde önemle yerini koruyan bu yaklaşımların etkilerinin, endikasyon ve kontraendikasyonlarının ele alınacağı derste,öğrenciye ayrıca uygun yaklaşımların seçimi, uygulanması, tedavi süresini ayarlanması konusunda gerekli bilgi ve beceriler kazandırılacaktır.
KAS İSKELET SİSTEMİ YARALANMA MEKANİZMALARI

Ders Kodu

FTRE509

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Dersin amacı, servikal, lumbal, torakal bölge, alt ve üst ekstremiteye ait kas-iskelet sistemi yaralanmalarında oluşan sorunlar, yaralanma mekanizmaları ve biyomaknik bilgiler, iyileşme süreçleri ve tedavi uygulamaları ile ilgili konularda bilgi ve becerileri arttırmaktır.
İLERİ EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ

Ders Kodu

FTRE505

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bu dersin amacı, akut ve kronik egzersizin kardiyovasküler sistem, solunum sistemi, kas iskelet sistemine etkileri, kas kuvveti ve vücut kompozisyonu konuları kapsamlı olarak incelemektir.
İLERİ NÖROLOJİK REHABİLİTASYON

Ders Kodu

FTRE508

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

9
Nörolojik rehabilitasyon alanında güncel yaklaşımları izleme, iyi ve kanıta dayalı uygulamaları irdeleme, tartışma ve uygun araştırma planı yapma becerisini geliştirmektir.
İLERİ PEDİATRİK REHABİLİTASYON

Ders Kodu

FTRE507

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Pediatrik fizyoterapi ve kuvvetlendirme çalışmaları alan çocukların eğitimlerine yönelik olarak tasarlanır ve değerlendirmeler, değerlendirmeler problemini çözme ve etkin fizyoterapi ve eğitimlerini inceleme amaçlı olarak amaçlanmaktadır.
KARDİYOPULMONER REHABİLİTASYON

Ders Kodu

FTRE512

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Erken ve geç dönem kardiyak rehabilitasyonun içeriği ve organizasyonu, koruyucu kardiyak rehabilitasyon uygulamaları kapsamlı olarak incelenecektir. Erken ve geç dönem pulmoner rehabilitasyon uygulamaları, pulmoner rehabilitasyonun organizasyonu ve koruyucu rehabilitasyon uygulamaları kapsamlı olarak incelenecektir.
İLERİ EGZERSİZ YAKLAŞIMLARI

Ders Kodu

FTRE511

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

İLERİ ORTOPEDİK REHABİLİTASYON

Ders Kodu

FTRE504

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

KARDİYOPULMONER PATOFİZYOLOJİ

Ders Kodu

FTRE516

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

7
Dersin içeriğinde obstrüktif ve restriktif akciğer hastalıkları, göğüs duvarı hastalıkları, akciğeri etkileyen sistemik ve travmatik hastalıklar, çoklu sistem organ yetersizliği, akut respiratuar distres sendromu, akciğer enfeksiyonları, arteryel, venöz, lenfatik dolaşım sistemlerinin patofizyolojisi, kalp kası disfonksiyonu, iskemik kalp hastalıkları, kapak hastalıkları, genetik ve kardiyovasküler sorunlar, pulmoner ve kardiyovasküler ilaçların etkileri ve yan etkilerinin öğretilmesi planlanmaktadır. Bu dersin kapsamında mevcut kardiyopulmoner fizyoloji bilgileri vurgulanarak patolojilerin özellikleri, prognoz, değerlendirme yöntemleri, solunum ve kardiyovasküler hastalıklarında egzersize olan fizyolojik yanıtlar literatür desteği ile detaylı olarak incelenerek; farklı solunum ve kardiyovasküler sistem problemi olan hastalarda uygulanacak olan rehabilitasyon yaklaşımlarının kardiyopulmoner hastalıkların patofizyolojisine katkısı konuları kapsamlı olarak analiz edilecektir.

Lisansüstü çalışmalarını sürdürmek isteyen öğrencilere yüksek lisans, doktora ve profesyonel doktora programların kabulleri her yıl Güz ve Bahar dönemleri için verilir. Adaylar, başvuru sistemi ile doğrudan UKÜ’ye başvurabilirler.

TC Adaylar- Başvuru sırasında istenilen belgeler:

 • Diploma fotokopisi,
 • Tüm lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript),
 • İngilizce dilindeki bölümler için İngilizce yeterliliği ispatlayacak belgeler,
 • Geçerli ALES sonuç belgesi (5 yılı aşmamış olması gerekiyor),
 • Pasaport, kimlik, veya nüfus cüzdanı fotokopisi.

Kayıt-Kabul işlemleri hakkında genel bilgi için tıklayınız.

Lisansüstü çalışmalarını sürdürmek isteyen öğrencilere yüksek lisans, doktora ve profesyonel doktora programların kabulleri her yıl Güz ve Bahar dönemleri için verilir. Adaylar, başvuru sistemi ile doğrudan UKÜ’ye başvurabilirler.

KKTC Adaylar- Başvuru sırasında istenilen belgeler:

 • Diploma fotokopisi,
 • Tüm lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript),
 • İngilizce dilindeki bölümler için İngilizce yeterliliği ispatlayacak belgeler,
 • Pasaport, kimlik, veya nüfus cüzdanı fotokopisi.

Kayıt-Kabul işlemleri hakkında genel bilgi için tıklayınız.

UKÜ, lisansüstü programlarında pek çok burs ve indirim olanağı sunar.

TC Adaylar

 • Başarıyı özendiren ve ödüllendiren burslar ve daha fazlası için tıklayınız.

KKTC Adaylar 

 • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Öğrenim Ücretleri her akademik yılın başında belirlenir. UKÜ’ye kayıt yapmaya hak kazanan aday öğrenciler Eğitim Ücreti Hesaplama sistemi doğrultusunda ücretlerini öğrenebilirler.

Ders başı ücret  € 350,00
Tez ücreti € 1.050,00
Seminer ücreti € 120,00 
Ders başı Bilimsel Hazırlık ücreti € 150,00
Yıllık Kayıt Ücreti € 295,00
  KDV Hariç