Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Araştırma Enstitüsü

Grafik Tasarım (MFA)

Süre 2 Yıl
Başvur
halkla-iliskiler-ve-tanitim-program halkla-iliskiler-ve-tanitim-program halkla-iliskiler-ve-tanitim-program

Program Hakkında

Grafik Tasarım Yüksek Lisans Programı (MFA), temel olarak tasarımın çalışma alanlarını kapsar. Bununla birlikte esnek bir program olarak yapılandırılır, yaratıcı endüstrilerle iç içe ve disiplinler arası yaklaşımlara da açık bir program olarak planlanmıştır. İlişkili olunabilecek disiplinler tüm tasarım disiplinleri, ayrıca görsel kültür alanında değerlendirilebilen Resim, İllüstrasyon, Fotoğraf, Sinema, Yeni Medya, Animasyon... gibi farklı alanlar çalışma kapsamındadır.

UKÜ Grafik Tasarım Yüksek lisans programının temel amacı günümüz küresel iletişim ve kültür ortamında giderek daha fazla önem kazanmakta olan görsel medyanın grafik sanatıyla arasındaki karşılıklı ilişkisini incelemek ve öğrencilerin bu alanda bireysel yaklaşımlar ve çözümler ortaya koymasını sağlamaktır. Programın başlıca hedefleri arasında tasarım düşüncesini kavramsal olarak algılayabilme, çağın tasarım sorunlarını tespit edebilme, disiplinlerarası çalışmalar yapabilme, tasarımın daha iyi bir dünya yaratma konusundaki misyonunu kavrayabilme, çağın ruhunu algılayabilme ve eleştirel bakış açısı geliştirebilme bulunmaktadır. Misyonumuz görsel kültür ve estetik bakış açısı kazanmış, sorgulayan, sosyal, öğrenci ve öğrenme odaklı, multidisipliner ve disiplinlerarası çalışma becerisi kazanmış, tasarım, uygulama ve yönetme becerilerini kazanmış grafik tasarım profesyonelleri ve akademisyen adayları yetiştirmektir.

Vizyonumuz değişime ve gelişime açık olmak, çağın ruhunu yakalamak, üniversite ve toplum arasında paylaşımcı ve olumlu bir iletişim inşa etmek, yaratıcı sektörlere aşina olmak ve multidisipliner projeler geliştirmek, yerel ve evrensel bazda bilgi, kültür ve sanat ortamına katkı sağlamaktır. Öğrencilerimiz yaratıcı endüstriler içinde disiplinlerarası çalışmaları içeren tasarım, medya ve iletişim ortamlarında çalışmalarını devam ettirirler. Ulusal ve uluslararası tasarım ve sanat etkinliklerine katılmak, sanatsal projeler üretmek ve bu şekilde üniversitemizin ve KKTC’nin tanınırlığına katkı koymak da amaçlarımız arasındadır. Programın bir amacı da doktora / sanatta yeterlik sürecine hazırlıklı yüksek lisans mezunları yetiştirmektir.

Eğitim Olanakları

UKÜ Grafik Tasarım Yüksek Lisans Programında öğrenciler bir araştırma projesi dahilinde çalışabilirler. Öğrenciler sergilere katılırlar. Güncel tasarım sorunları tartışılır ve çözümler üretilir. Öğrenciler akademik araştırma, akademik sempozyum ve seminerlere katılmaları ve akademik dergilerde yayın yapmaları için yönlendirilir.

CIU Campus Students

Kariyer Alanları

Grafik Tasarım Yüksek Lisans programından mezun olan öğrenciler, yaratıcı sektörlerin tamamında çalışabilecekleri gibi doktora / sanatta yeterlik programına da devam edebilirler. Akademik alanda kendini geliştirmeyi hedefleyen bir öğrenci, alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip bir donanımla akademik çalışmalarını sürdürebilir. Programın bağlı bulunduğu Grafik Tasarım Bölümü, 2015’ten bu yana uluslararası tasarım konseyi ico-D üyesidir. Program içerikleri ico-D’nin yayınladığı eğitim manifestoları da dikkate alınarak güncellenir.

İletişim

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü
Eğitim ve Lisansüstü Bilimler Merkezi, GE106
Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2776
Enstitü E-posta: ciu-institute@ciu.edu.tr

Zorunlu Dersler

Birinci Dönem
GRAPHİC DESİGN I

Ders Kodu

GRDE501

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Ders, mesajların organizasyonu ve iletişimi ile ilgili grafik sorunlar üzerine kuramsal ve kavramsal bir çerçevede düşünmeyi ve çözümler geliştirmeyi içerir. Öğrenciler, öğretim görevlilerinin akademik rehberliğinde, grafik tasarım sorunlarını saptar ve nasıl çözümer geşiltirebilecekleri üzerine düşünürler. Ayrıca öğrenciler bu ders içerisinde uluslararası katılımlı grup sergileri, grafik tasarım yarışmaları gibi etkinliklere de ders sorumlularının mentörlüğünde hazırlanır ve katılım gösterirler. Yüksek Lisans düzeyinde disiplinlerarası tasarım yaklaşımları daha fazla önem kazanır, öğrenciler disiplinlerarası veya çok disiplinli akademik projelere katılımları konusunda öğretim üyeleri tarafından teşvik edilirler. Öğrenciler kendi ilgi alanlarına odaklanma konusunda daha özgürdür, öğretim üyeleri öğrencilerin bu ilgisine göre odaklanarak çalışabilecekleri akademik projelere yönlendirirler.
ELECTİVE

Ders Kodu

GRDE5X1

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
ELECTİVE

Ders Kodu

GRDE5X2

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
ELECTİVE

Ders Kodu

GRDE5X3

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
İkinci Dönem
GRAPHİC DESİGN II

Ders Kodu

GRDE502

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu ders Grafik Tasarım I dersinin devamı niteliğindendir. Lisansüstü öğrencilerinin ders öğretim görevlisinin rehberliğinde grafik tasarım sorunlarına odaklanarak çalışmaları beklenir. Belirli bir konudaki tasarım/sanat projesi, bağlamı ve kavramsal altyapısı ile ilişkilendirilerek öğrenci tarafından çalışılır. Öğrenciler araştırma yöntemleri dersinden öğrendikleri temel metodları kullanırlar ve yalnızca teorik değil aynı zamanda uygulamalı çalışmalara da dayanak oluştururlar. Bu dersin bir başka yönü de tasarım konularının / sorunlarının sosyal etkileri ile de ele alınmasıdır. Öğrenciler bu dersin uıygulamalı bölümünde ilgilenmekte oldukları film yapımı, kitap tasarımı, animasyon, poster, illüstrasyon veya hareketli tipografi gibi istedikleri yöntemleri seçmekte özgürdür.
SEMİNAR

Ders Kodu

GRDE590

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

4
Seminer dersi öğrenciye bir araştırmayı farklı açılardan bağımsız incelemelerle yapma olanağı verir. Danışman öğretim üyeleri ve tez öğrencileri ile oluşturulan küçük tartışma ve eleştiri grupları birlikte çalışır. Seminer, öğrencilerin tez konusununa güzel sanatlar ortamı, iletişim ortamı ve dijital ortam ile ilgili deneysel yaklaşımlarını teşvik eder. Seminer aşamasının amacı öğrencinin kuramsal bilgi ya da uygulama çalışmaları üzerine bağımsız ve alışılmadık akademik araştırma, inceleme, değerlendirme, yorumlama ve sentez yapabilme ve akademik görüşlerini tartışma ve sunma yetisini geliştirmektir. Öğrenci dönem sonunda bölüm öğretim üyelerinden oluşan bir jüri önünde seminer konusunu sunar ve değerlendirilir. Başarılı bulunan öğrenci, tez yazım aşamasına geçmeye hak kazanır.
ELECTİVE

Ders Kodu

GRDE5X4

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
ELECTİVE

Ders Kodu

GRDE5X5

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Üçüncü Dönem
THESİS

Ders Kodu

GRDE500

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

60
Tez aşamasında öğrenci ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından tez danışmanı olarak onaylanmış bir öğretim üyesi tarafından kararlaştırılan bağımsız bir tez başlığı altında başlatılan tez süreci devam eder. Yüksek Lisans tezinin özgün ve Grafik tasarım alanına katkı sağlar nitelikte olması gereklidir. Her tezin özgün ve tek içeriklere sahip olmasının yanısıra, her tezde bulunması gereken bir takım ortak özellikler de aranır: akademik bir çerçeve, bilimsel yaklaşım ve yazım biçimi, araştırma metodolojisi, sorumlulukla yazılmış ve iyi argümanlara sahip biir metin, araştırma sorusuna göre uygun olan vaka incelemesi ya da analiz bölümleri. Öğrenciler tez kitapçığını UKÜ Lisansüstü Eğitim ve Araştırma Enstitüsü tarafından yayınlanan kılavuza göre hazırlarlar.

Seçmeli Dersler

RESEARCH METHODS

Ders Kodu

GRDE509

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Öğrenciler bu derste araştırma yöntemlerini öğrenir ve uygularlar. Gözlem, röportaj, anket, vaka analizi gibi yöntemleri hangi kapsamlarda nasıl kullanacaklarını anlarlar. Bir rapor, makale, bildiri ya da tezin yazılma biçimini ve sistematiğini öğrenmek, nasıl araştırma yapılacağını ve literatür taramayı öğrenmek bu dersin kazanımları arasındadır. Birincil ve ikincil kaynakların kulanımı, literatür tarama, gözlem, deney, vaka analizi gibi araştırma yöntemleri hakkında bilgi verilir, öğrenciler bu yöntemlerle belirledikleri konularda araştırma yaparlar. Araştırmanın sonucunun nasıl rapora dönüşeceğini, bu verilerin nasıl akademik metinlere dönüşeceğini öğrenirler. Bildiri, makale, sempozyum katılımı, ders sunumu gibi farklı gereklilikler için nasıl yazılacağını kendileri de üreterek kavrarlar. Yayın etiği konusunda da içeriklerde etik yazma kurallarını öğrenirler. Bu dersi alan her öğrenciden dönem sonunda akademik bir metin yazması beklenir.
COMPUTERS İN DESİGN

Ders Kodu

GRDE507

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu ders her öğrencinin kişisel tasarım vizyonuna odaklanmaktadır. Öğrenciler, posterleri, katalogları benzersiz bir iletişim aracı olarak tasarlamak için gerekli olan özel becerileri keşfederler. Bu dersin amacı, öğrencilerin Grafik Tasarım ve dijital medya uygulamalarına yönelik projelerle ilgili kapsamlı bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Bu dersde öğrenciler, yaratıcı düşünceyi etkili grafik tasarım çözümleri üretmek için uygulamalara ve dijital Grafik Tasarım araçlarına, yöntemlerine ve stratejilerine aktarmayı geliştirir. Bu ders, Adobe programlarını kullanarak grafik tasarımda 2 boyutlu ve 3 boyutlu modelleme ve tasarımın temellerini analiz etmeyi ve uygulamayı amaçlamaktadır.
LİGHTİNG AND COLOR

Ders Kodu

GRDE504

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
Dersin amacı öğrencilere genel renk bilgisini, renk uyumu kurallarını, rengin kültürel ve psikolojik etkilerini öğretmek ve grafik tasarımda renk kullanımını sürdürülebilir olarak kazandırmaktır. öğrenciler belirlenen konularda araştırmalar yapar ve makale / rapor hazırlarlar. Teorik olarak renk kültürü konusunun yanısıra, öğrenciler sıcak-soğuk ve nötr renklerle ilgili değerlendirme ve analizler yaparlar. Fotoğraf, grafik tasarım, imge ve anlam, sinema estetiği gibi konularda renk dilinin kullanımı araştırılır. Rengin kültür üzerindeki etkileri incelenir, öğrenciler renk ve kültür ilişkisi üzerine araştırma yapar, rapor yazarlar ve sunum yaparlar. Toplumların renk anlayışındaki ortak ve farklı alanlar üzerinde tartışılır. Kavramlar ve imgeler üzerine renk ve ışık bağlamında gözlem temelli çalışmalar yürütülür. Gözlemlerden elde edilen bulgular sınıf ortamında tartışılarak renk ve imge etkileşimi tanımlanmaya çalışılır.
SEMİOTİCS OF IMAGE

Ders Kodu

GRDE503

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu ders, imge ve anlam arasındaki ilişkiyi araştırır. Öğrenciler görsel göstergebilimsel analiz yaklaşımını öğrenir ve kullanır. Reklamlar, işaretler, semboller, filmler ve gündelik nesneler araştırma konusu olabilir. Sanat sergileri ve sanat çalışmaları da uygun araştırma ortamlarıdır. Görüntü ve anlam arasındaki bağlantı, Barthes, Panofsky ve Fiske’nin teorileri bağlamında incelenir. Gösteren, gösterilen ve gösterge ilişkisi, düzanlam ve yan anlam tanımlamaları, semantik, sentaktik ve fonksiyonel analiz yöntemleri verilen konular üzerinde araştırılır ve değerlendirilir. Öğrenciler belirlenen konularla ilgili gözlem ve göstergebilimsel analizleri yaparak rapor yazarlar. Sergiler, sanat eserleri, filmler gibi görsel materyaller incelemeler için konu olarak değerlendirilebilir.
ERGONOMİCS

Ders Kodu

INAR505

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

10
Bu dersin amacı öğrencilerin iç mekan çevre koşullarının insan faktörleri yönlerini eleştirel olarak değerlendirebilmelerini sağlamaktır. Öğrenciler insan faktörlerini, antropometrik verileri ve tasarım gelişiminin geniş açılarının tasarım üzerindeki etkilerini analiz eder. Müşterinin / kullanıcının fizyolojisi ve psikolojisi, çevrenin tasarımını etkileyen temel faktörlerden biridir. Bu ders ergonomi ve proksim konularını iç tasarıma uygulayınca ortaya çıkan ve keşfedilen tasarım problemlerini sunacaktır. Evrensel tasarım, erişilebilirlik sağlayan tasarım, tasarım problemlerinin bağlamı olacaktır. Tartışmalar aşağıdakileri kapsayacaktır: çevre ve kullanıcı kültürü arasındaki etkileşim, cinsiyet, yaşam döngüsü aşaması ve fiziksel yetenekler.
INTRODUCTİON TO EXHİBİTİON DESİGN

Ders Kodu

INAR511

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

TİPOGRAFİ-I

Ders Kodu

GRDE205

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

Bu dersin amacı tipografinin grafik tasarımdaki kullanım alanını öğretmek, yazı tiplerinin anatomisini yakından incelemek, tiplerine göre tanımlamak ve sınıflandırmak, yazı tiplerinin farklı kategorilerini öğretmek, yazı tiplerinin tarihçesini ve tipografi ile ilgili genel terminolojiyi öğretmektir. Okunurluğu sağlayan gereklilikleri, fontları ve temel sayfa tasarımlarını öğrenirken aynı zamanda da paragraflar ve kelimelerin düzenlenmesi ile ilgili tipografik ilkeleri de uygulamalı olarak öğrenirler. Bu temel bilgilerle poster veya yayın tasarımları ile ilgili yazılımların kullanımı da öğrenilir. Harflerin ve yazı tiplerinin tarihçesi üzerine çalışılırken çağdaş iletişim ortamlarındaki kullanımı da irdelenir. Belirli tasarım problemlerine yönelik özel kullanımlar incelenir. Yazıtipinin tanımlanmasını ve tasarım süreçleri ile ilgili konular üzerine çalışılır.
TASARIMDA KADIN STEREOTİPLERİ

Ders Kodu

GRDE516

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Tasarımda Kadın Stereotipleri dersi kapsamında, günümüzde kanıksanmış kadın stereotiplerinin nasıl ortaya çıktığı ve yaygınlaştığının anlaşılması için grafik tasarım tarihine odaklanılacaktır. Genel olarak Batı medeniyetinde Sanayi Devrimi, Birinci Dünya Savaşı, iki savaş arası dönem, İkinci Dünya Savaşı, savaş sonrası dönem ve İkinci Dalga Feminizm dönemlerindeki sosyal değişimler ve bu değişimlerin kadını ve imgesini nasıl etkilediği tartışılacaktır. Bu amaçla derste, toplumsal değişim süreçlerinde üretilmiş olan çeşitli kadın imgeleri arasındaki benzerlikler posterler üzerinden karşılaştırılacak ve farklı dönemlerdeki kadın imgelerinin sunum biçimlerindeki tekrarların izi sürülecektir. Ders anlatımlarının yanı sıra, derse katılan öğrenciler kendi araştırmalarını da sınıfta sunacak ve bu sunumlar sınıf içi tartışmalar şeklinde ele alınacaktır
ÇAĞDAŞ GRAFİK TASARIM

Ders Kodu

GRDE312

Kredi

0

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu ders, grafik tasarım tarihi boyunca gelişmiş önemli olaylar ve belli başlı hareketler ile tasarımcılara odaklanır. Tarihi perspektiften çağdaş grafik tasarımın gelişimini ve kültür ile olan etkileşimini konu edinir. Öğrenciler 1964’de Ken Garland’ın manifestosundan sonra, teknolojiyle de birlikte grafik tasarımda nelerin ansıl gelişip değiştiğini öğrenirler. Bu derste öğrenilen tarihsel tarzlar, hareketler, insanlar ve olaylar öğrencinin kendi tasarımlarını daha yaratıcı, uygun ve entelektüel çözümlerle örebilmeleri için uygun bir zemin hazırlar. Böylece öğrenciler tasarım probemlerine getirdikleri yaklaşımlarda her zamana çağdaş grafik tasarım tarihinden öğrendikleri noktalardan yararlanabilirler. Bu ders aynı zamanda tasarımı bir meslek olarak araştırır, grafik tasarımcılar için çok önemli kaynaklar içerir.
COMPUTER AIDED GRAPHIC DESIGN-I

Ders Kodu

GRDE203

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

BİLİM KURGU SİNEMASI VE EDEBİYATI

Ders Kodu

COMM531

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

10
Bu ders, öğrencilere bilim kurgu sineması ve edebiyatına ilişkin eleştirel bir perspektif kazandırmayı amaçlamaktadır. Ders, bu çerçevede, bilimkurgu sinemasının ve edebiyatının çağdaş toplumlarda ne tür işlevleri yerine getirdiğini incelemekte, siberpunk sinema ve edebiyatına özel bir önem atfederek, Amerikan ve Avrupa bilim kurgu sineması ve edebiyatı içerisindeki geleneklere odaklanmaktadır.
HISTORY OF DESIGN

Ders Kodu

GRDE311

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

MİMARİ TASARIMDA KULLANICI FAKTÖRÜ

Ders Kodu

ARCH526

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Binanın tasarım süreci kullanıcı gereksinmeleri ve eylemlerinin tanımlanması ile başlar. Bu doğrultuda mimari tasarım ve inşa sürecleri tamamlanır. Kullanıma açılan binanın, tasarım ekibinin ve kullanıcının beklentilerini karşılayıp karşılamadığı Kullanım Sonrası Deperlendirme ( Post Occupancy Evaluation-POE) ile ölçülür. POE, kullanıcı davranışı ve fiziksel çevre ilişkilerinin tanımlanması için kullanılan bir araçtır. Kullanıcı gereksinmesinin doğrultusu, gelişimi, bireysel ve toplumsal değerler, davranış normları, sosyal ve mekansal örüntüler irdelenen konular arasındadır. Bu konular, değişik kültürel yapıya ait toplumların tanımlanmasında önemli bir yer tutmaktadır. Aynı zamanda tüm bu konuların ve gelişmelerin mimarın toplumsal rolü ve sorumluluğu üzerindeki etkileri de dikkate alınmaktadır. POE aynı zamanda, binanın işlevsel kullanım ve yatırım açısından istenen performansı gösterip göstermediğinin belirlenmesi için de uygun bir değerlendirme yöntemidir.
DİJİTAL UYGULAMA

Ders Kodu

GRDE108

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

4
.
FİLM ESTETİĞİ

Ders Kodu

COMM513

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

10
Film Estetiği dersi, sinemayı bir sanat ve estetik kategori olarak inceleyebilmek için öğrencilere bilgi ve becerileri öğrencilere kazandırmayı amaçlamaktadır. Ders, bu çerçevede, film kuram ve eleştirilerine odaklanmakta ve film analizlerine özel bir önem atfederek “auteur” film geleneğini incelemekte ve bu gelenek içerisinde ortaya konan filmlerin estetik niteliklerini ana akım sinema filmlerinkilerle, eleştirel bir perspektif içerisinde, karşılaştırmaktadır.
TİPOGRAFİ-II

Ders Kodu

GRDE206

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

BİLGİSAYAR DESTEKLİ GRAFİK TASARIM-II

Ders Kodu

GRDE204

Kredi

0

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu dersin konusu, sayfa düzeni tasarımında yaygın kullanılan grafik araçlarla sınırlıdır. Bilgisayarla sanat ve tasarım alanında yapılabilen temel işlemler ve uygulamalar sunulur. Adobe Photoshop, Adobe InDesign ve Adobe Illustrator programları kullanmanın yalnızca bir kalem ya da fırça kulanmak gibi olduğunun anlaşılması gereklidir. Bu araçları yaratıcı, yenilikçi ve etkili bir biçimde kullanmak, yalnızca grafik tasarım ilkelerinin anlaşılması ve doğru kullanımıyla mümkündür. Dersin amacı, öğrencilerin Adobe Indesign programını etkili bir şekilde kullanmayı ve kağıt üstünde ya da web ortamında yeniden üretilebilecek görüntüler yaratmayı başarabilecek kadar becerilerini geliştirmeyi hedefler. Ders, sektörde son derece güçlü bir vektör manipülasyon aracı olarak kullanılan Adobe InDesign programını öğrencilere öğretir.
MEDİA AND INTERNATİONAL CONFLİCT

Ders Kodu

INRE561

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Ders, uluslararası çatışmalara medyadaki karşılıkların ve medya ilgisinin kültürel, siyasî ve iktisadî boyutlarını farklı kuramsal yaklaşımların değerlendirilmesi yoluyla incelemektedir. Aynı zamanda ders, yüksek lisans öğrencilerine değişik seviyelerdeki uluslararası çatışmalalarda medyanın dâhil oluşunu kavramaları ve değerlendirmeleri için gerekli yöntembilimsel yetenekler sağlar. Başlıklar arasında savaş ve barış gazeteciliği, çatışma raporlamanın iktisadı ve siyaseti ve medyanın çatışma çözümündeki rolü bulunmaktadır. Ayrıca, küresel siyasette medyanın rolü, uluslararası algıları şekillendirmekte medyanın etkinliği, küresel terör dalgalarına ilişkin algı mühendisliği kurgulamakta ana akım medyanın gücü ve işlevselliği bu dersin güncel boyutunu oluşturacaktır.
YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ

Ders Kodu

COMM510

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

10
Ders, iletişim teknolojileri alanındaki çağdaş gelişmeleri, bu gelişmelerin medyanın üretim ve tüketimi sürecinde ne ölçüde ve nasıl yer aldıklarını incelemektedir. İnternet ve dijital kültürler medya ortamları üzerinde odaklanan bu derste yeni medya kavramı etrafında gelişen teorik ve pratik tartışmalara yer verilmektedir. Etkileşim, sosyal ağ iletişimi, medya türlerinin kesişmesi, “siberkültür” ve “web 2.0” gibi konular derste incelenmektedir.
GRAFİK TASARIM-V

Ders Kodu

GRDE401

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

MESSAGE DESİGN AND MEDİA MANAGEMENT

Ders Kodu

COMM503

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

10
Ders, stratejik iletişim yönetimi pratikleri çerçevesinde oluşturulan ve kullanılan iletileri ve onların içinde kullanıldıkları tekniklerine odaklanmaktadır. Bu çerçevede, farklı iletişim ortamlarında kullanılan mesaj Tasarımı ve yönetimine ilişkin özgül vaka analizleri incelenmekte ve bunların nasıl etkili oldukları, hangi tekniklerle bunu başardıkları sorgulanmaktadır.
TYPOGRAPHY I

Ders Kodu

GRAP205

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

ARCHİTECTURE AND THE CİTY İN SCİENCE FİCTİON MOVİES

Ders Kodu

ARCH619

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
The course scrutinizes the meaning and significance of architecture and urban space in science fiction movies and how architecture is displayed in dystopian visions of the future in movies of the modern and post-modern eras. The dystopian visions repeatedly suggest an anti-democratic future world of surveillance controlled by the international corporations and authoritarian administrations. The architecture of these worlds is variously rendered in Art Déco, Classicism, the International Style, Brutalism, High Tech / Slick Tech, an eclectic Historicism, in vernacular and “eco-” forms, and situated in (decayed) skyscraper mega-cities or within an idyllic natural environment. The course is based on the analysis of selected movies and the reading of scholarly literature on the subject.
DESIGN ETHICS AND LEGAL ISSUES

Ders Kodu

GRAP407

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

GRAFİK TASARIM ETİĞİ VE YASAL KONULAR

Ders Kodu

GRDE407

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

3
Grafik tasarım bilgilendirmek, ilham vermek ve zevk için görsel iletişim inanış ve düşünceleri kullanmıştır. Değerlerimizi ve kültürümüzü şekillenmesinde bu disiplinin ne kadar önemli olduğuna hiç şüphe yoktur. Bu ders, sırası ile bu mesleğin kuralları, standartları, ahlâki ve etik yönü ile grafik tasarımcıların kariyerlerinde karşılaştıkları intihal, telif hakkı sorunları, sosyal sorumluluk, kültürel etki, fikri mülkiyet hakları, görüntü kullanım hakkı, yasal sözleşmeler, sürdürülebilirlik gibi konularda öğrencilerin disiplinin önemini kavramaları için bilmek zorunda oldukları pek çok farklı ve dikkate değer sorunla ilgilenmektedir. Ders bitiminde her öğrenci alanıyla ilgili etik değerlerin farkında, yasal haklarını ve yükümlülüklerini bilen, sorumluluk sahibi bir tasarımcı adayı olarak donanır.
KURUMSAL İLETİŞİM

Ders Kodu

COMM508

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

10
Bu ders, iş dünyasındaki kurumsal organizasyonlarda kullanılan iç ve dış iletişime odaklanmaktadır. Kurumların, kendi kurumsal iletişimlerinin bir parçası olarak sosyal medya, internet gibi yeni medya araçlarını da içine alacak şekilde bir bütün olarak medyayı nasıl kullandıkları derste incelenmektedir.
LİGHTİNG DESİGN

Ders Kodu

INAR510

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

THEORY OF COLOUR

Ders Kodu

INAR513

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

İLETİŞİM SİSTEMLERİ

Ders Kodu

COMM507

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

10
Bu ders, kitle iletişiminin farklı toplumlarda nasıl ele alındığına ve kullanıldığına odaklanmaktadır. Otoriter yaklaşımlardan yola çıkarak sosyal sorumluluk yaklaşımlarına kadar pek çok yaklaşımın farklı toplumsal, siyasal yapılar içerisinde nasıl ortaya çıktıkları ve nasıl uygulamaya konuldukları derste inceleme konusu yapılmaktadır.
COMPUTER VİSİON

Ders Kodu

ISYE537

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

ENVİRONMENTAL AESTHETİCS

Ders Kodu

ARCH530

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

QUALITATIVE RESEARCH METHODS

Ders Kodu

COMM515

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

TİPOGRAFİ-II

Ders Kodu

GRAP206

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

VIDEOART AND MULTIMEDIA

Ders Kodu

GRAP306

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

GRAFİK TASARIM BİTİRME PROJESİ ARAŞTIRMASI

Ders Kodu

GRDE405

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

İLERİ FOTOĞRAFÇILIK

Ders Kodu

GRDE208

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

GRAPHIC DESIGN V

Ders Kodu

GRDE401

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

ADVERTISEMENT DESIGN

Ders Kodu

GRDE307

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

Lisansüstü çalışmalarını sürdürmek isteyen öğrencilere yüksek lisans, doktora ve profesyonel doktora programların kabulleri her yıl Güz ve Bahar dönemleri için verilir. Adaylar, başvuru sistemi ile doğrudan UKÜ’ye başvurabilirler.

KKTC Adaylar- Başvuru sırasında istenilen belgeler:

 • Diploma fotokopisi,
 • Tüm lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript),
 • İngilizce dilindeki bölümler için İngilizce yeterliliği ispatlayacak belgeler,
 • Pasaport, kimlik, veya nüfus cüzdanı fotokopisi.

Kayıt-Kabul işlemleri hakkında genel bilgi için tıklayınız.

Lisansüstü çalışmalarını sürdürmek isteyen öğrencilere yüksek lisans, doktora ve profesyonel doktora programların kabulleri her yıl Güz ve Bahar dönemleri için verilir. Adaylar, başvuru sistemi ile doğrudan UKÜ’ye başvurabilirler.

Uluslararası Adaylar- Başvuru sırasında istenilen belgeler:

 • Diploma fotokopisi,
 • Tüm lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript),
 • İngilizce Dil yeterliliğinin kanıtı: TOEFL (65 IBT) veya IELTS (5.5). Bu belgelere sahip olmayan öğrenciler, kampüse varışlarından sonra UKÜ İngilizce yeterlilik sınavına gireceklerdir,
 • Uluslararası pasaport/doğum belgesinin taranmış kopyası,
 • Öz geçmiş,
 • Eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış UKÜ Kural ve Yönetmelikleri belgesi (online başvuru sırasında indirilebilir).

Kayıt-Kabul işlemleri hakkında genel bilgi için tıklayınız

UKÜ, lisansüstü programlarında pek çok burs ve indirim olanağı sunar.

KKTC Adaylar 

 • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Uluslararası Adaylar

 • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Öğrenim Ücretleri her akademik yılın başında belirlenir. UKÜ’ye kayıt yapmaya hak kazanan aday öğrenciler Eğitim Ücreti Hesaplama sistemi doğrultusunda ücretlerini öğrenebilirler.

Ders başı ücret  € 350,00
Tez ücreti € 1.050,00
Seminer ücreti € 120,00 
Ders başı Bilimsel Hazırlık ücreti € 150,00
Yıllık Kayıt Ücreti € 295,00    
  KDV Hariç