Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Araştırma Enstitüsü

Hemşirelik (MSc)

Süre 2 Yıl
Başvur
halkla-iliskiler-ve-tanitim-program halkla-iliskiler-ve-tanitim-program halkla-iliskiler-ve-tanitim-program

Program Hakkında

“Hemşirelik Yüksek Lisans Programı”, 2021 yılı itibariyle Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü bünyesinde eğitim vermeye başlamıştır. Programın amacı hemşirelik hizmetlerini daha etkin ve verimli duruma getirmek için planlayıcı, örgütleyici, denetleyici ve geliştirici özelliklere sahip; kaliteli hizmet anlayışı içinde bilgi, beceri ve ileri teknolojiyi etkin biçimde kullanabilen; araştırma bulgularına dayalı bakım planlayabilen, bilimsel gelişmeleri izleyerek mesleki ve akademik alanda kullanabilen sorgulayıcı ve araştırıcı uzman hemşireler yetiştirmektir. Böylelikle mezunlar çalışmak istedikleri alana yönelik daha kapsamlı bilgiye sahip olabilecektir. Hemşirelik veya ebelik eğitimi veren fakülte ve yüksekokullardaki eğitimin ardından başvuru koşullarını karşılayan mezunlar yüksek lisans yapabilir. Bu eğitim programı kapsamında alan derslerinin yanı sıra öğrenciler seçmeli alan dersleri ile mesleki kapsamlı bilgi yanında, araştırma yöntemleri ve istatistik gibi dersler ile araştırmacı donanımına da sahip olacaktır.

Eğitim Olanakları

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Hemşirelik tezli yüksek lisans programı eğitimi teorik ve uygulamalı olarak yürütülmektedir. Teorik eğitimler yerleşke içinde yer alan donanımlı dersliklerde yapılmaktadır. Uygulamalı eğitimler içinse hemşirelik bölümünün beceri laboratuvarları kullanılmaktadır. Bu laboratuvarlarda temel hemşirelik uygulamalarına (damar yolu açma, enjeksiyon yapma, vücut boşluklarına tüp uygulama vb) imkan veren yetişkin maketleri, simülasyon maketleri, doğum eylemi uygulamaları yapılabilen gebe simülasyon maketi, yenidoğan bakım ve uygulama maketleri ve hemşirelik girişimleri için gerekli malzemeler bulunmaktadır. Programda eğitim-öğretim etkinlikleri alanında uzman öğretim üyeleri tarafından yürütülmektedir. Bu eğitici kadronun yanında üniversitenin diğer bölümlerinin seçkin eğitmen kadrosundan da yararlanılmaktadır. Öğrenciler birçok basılı ve elektronik kaynağa sahip olan yerleşkenin ortak kütüphanesinden de faydalanmaktadırlar.

uku-saglik-bilimleri-meslek-yuksekokulu

Kariyer Alanları

Toplumdaki sosyodemografik değişimlerle birlikte sağlık bakım gereksinimleri de değişime uğramaktadır. Yaşlı nüfusun artışı, hastanede yatış sürelerinin kısalması gibi değişimler, ayrıca hızla ilerleyen teknoloji sağlık bakımı sunumunda yenilikler yapmayı gerektirmektedir. Bu nedenle hemşirelik alanında ileri bilgi ve beceri ile donatılmış, bireye özel ve kanıta dayalı bakım verebilen hemşirelere gereksinim bulunmaktadır. Program bu gereksinime yanıt verecek mezunlar yetiştirmeyi hedeflemektedir. Yüksek lisans mezunları yataklı ya da yataksız tüm tedavi kurumları, rehabilitasyon merkezleri, bakım evleri gibi bir çok alandaki istihdam olanağından aldıkları üst düzey eğitim sayesinde öncelikli olarak yararlanma şansına sahiptirler. Ayrıca mezunların çalıştıkları kliniklerde yönetici hemşire pozisyonu için öncelikleri bulunmaktadır. Bunun yanı sıra mezunlar doktora eğitimine devam ederek lisans düzeyinde eğitim veren hemşirelik bölümlerinde akademisyen olabilmektedir.

İletişim

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü
Eğitim ve Lisansüstü Bilimler Merkezi, GE106
Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2776
Enstitü E-posta: ciu-institute@ciu.edu.tr

Zorunlu Dersler

Birinci Dönem
ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

Ders Kodu

HESC501

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu ders kapsamında öğrencilerin bilimsel araştırma kavramı, bilimsel aşamanın farklı ilke, yöntem ve aşamaları ile tanışmalarını ve bir araştırma çalışması ile bir bilimsel çalışmanın nasıl yapılacağını uygulamalı olarak da öğrenmelerini sağlanır, Bilimsel araştırma ve bilimsel araştırma ile ilgli diğer kavram ve terimleri tanımlayabilir. Bilimsel araştırmanın önemi konusunda bilgi ve tecrübeye dayalı olumlu tutumlar geliştirir. Araştırma yaparken uyulması gereken etik kurallar konusunda farkındalık kazanır. Farklı araştırma yöntemlerini tanımlayabilir. Bir bilimsel araştırma yapılırken takip edilmesi gereken aşamaları ve dikkat edilmesi gereken hususları bilir. Alanıyla ilgili bir araştırma sorusu belirleyip küçük kapsamlı bir araştırma proje önerisi hazırlayabilir. İçerik açısından araştırmanın amacı ve araştırma sorularına; biçim açısından APA yazım kurallarına uygun bir araştırma raporu yazabilir. Bilimsel araştırma raporunu (makale, bildiri, tez vb) okuyup anlayabilir.
FİZYOPATOLOJİ

Ders Kodu

NURS501

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Fizyopatoloji dersinde, hastalıklardaki fizyopatolojik süreçler hemşirelik bakımı açısından incelenir. Bu derste; hücre yapısı, fonksiyonları, hücrede meydana gelen fizyolojik olayların yanı sıra patolojik olaylar bunların insan sağlığına etkileri, stres, vücudun strese verdiği genel ve lokal tepkisi; sıvı elektrolit, asit-baz dengesi ve dengesizlikleri, kanser hücrelerinin özellikleri, kanser etiyolojisi ve etkileri, kardiyovasküler sistem hastalıklarının fizyopatolojisi, şokta yaşanan fizyopatolojik süreçler, bağışıklık sisteminin işlevi, bağışıklık sistemindeki değişiklikler, aşırı duyarlılık reaksiyonları, inflamasyon ve inflamasyonun evreleri, ağrının fizyopatolojisi, yara etiyolojisi, yara iyileşmesi ve yara iyileşmesini etkileyen lokal ve sistemik faktörler; kan hastalıkları öğrenilir. Fizyopatolojik süreçler sonucunda oluşan hastalıkların belirti ve bulgularını (hastalıklara verdiği tepkileri) yönetmeye yönelik hemşirelik uygulamaları tartışılır.
Alan Seçmeli

Ders Kodu

NURS5X1

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Alan Seçmeli
Alan Seçmeli

Ders Kodu

NURS5X2

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Alan Seçmeli
İkinci Dönem
SEMİNER

Ders Kodu

HESC590

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

4
Bu ders sağlık bilimlerinde araştırma, araştırma etiği ve intihal, literatür taraması, araştırma yöntemleri ve tasarım, rapor yazma ve etkili sunum teknikleri üzerine geniş ve bütünlüklü bir bakış açısı geliştirmeye yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Bu amaçla her öğrencinin akademik alanı ve ilgisi ile ilgili bir konuda literatür taraması yapması istenecektir. Literatür incelemeleri sonucunda, öğrenciler ileri araştırmaya ihtiyaç duyulan alanları belirleyeceklerdir. Her öğrenci aynı zamanda konuyla ilgili olarak yapılan çalışmalar hakkında bir rapor hazırlayacak ve bu rapor kullanılan yöntemleri, bulguları, tartışmaları ve sonuçları kapsayacaktır. Her öğrenci, raporunu diğer öğrencilere sunu yaparak paylaşacak ve ardından da tüm öğrencilerin katılımıyla sunu ile ilgili bir tartışma yapılacaktır.
TEZ

Ders Kodu

NURS500

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

60
Tez çalışmasının amacı yüksek lisans öğrencilerinin tez danışmanının desteğiyle birlikte tez konusu ile ilgili literatür taraması yapabilme yeteneğinin geliştirilmesi, literatüre dayalı olarak bilgileri düzenleyebilmesini, veri toplama aracını kullanabilmesi ve geliştirebilmesi, araştırma verilerini toplayabilmesi ve uygun verileri analiz edebilmesi, araştırma bulgularını tablolaştırılıp yorumlayabilmesi, araştırma bulgularından sonuç çıkarabilmesi ve önerilerde bulunabilmesi ve araştırmayı raporlaştırabilmesi ve araştırmayı savunabilmesi hedeflenmiştir. Yürütülecek yüksek lisans tez konusunun etik kurul hazırlığı, geçerlilik ve güvenilirliğinin alınması ve çalışmanın başlaması ile birlikte tez yazım aşamasının başlaması ve tez çalışmasının yürütülmesi temel alınmıştır. Çalışmanın bitimi ile birlikte tez sunumu ve kurul onayı mezuniyet durumunu belirlemektedir. Dersin sonunda yüksek lisans öğrencisini çalışması bölüm tarafından belirlenen jüri huzurunda çalışmanın sunumunu içerir.
HEMŞİRELİĞİN KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ

Ders Kodu

NURS502

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu derste hemşireliğin kavramsal temelleri, kavramların birbiri ile etkileşimi, hemşirelik felsefesi ve hemşirelik modelleri / teorileri ve bu bilgilerin hemşirelik uygulamalarına nasıl aktarılacağı öğretilir. Hemşireliğin temel kavramları ile model / kuram arasında ilişki kurulur. Hemşirelik model ve kuramlarını sınıflandırılarak örneklendirilir. Hemşirelik, insan, toplum-çevre, hastalık-sağlık gibi hemşireliğin temel summatif kavramları ayrıntılı olarak incelenir. Hemşirenin temel rol ve işlevlerinin neler olduğu incelenir. Bilimsel bir problem çözme yöntemi olan "Hemşirelik süreci" nin aşamaları incelenir ve hemşirelik uygulamalarında nasıl kullanılacağı örneklenir. Hemşireliğin temel etik kodları incelenir. Hemşirenin temel rolü olan bakım verici rolünü geliştirme yaklaşımları incelenir. Hemşirelik mesleğinin tarihsel gelişimi içinde gelişimini etkileyen faktörler öğrenilir.
Alan Seçmeli

Ders Kodu

NURS5X3

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Alan Seçmeli
Alan Seçmeli

Ders Kodu

NURS5X4

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Alan Seçmeli

Seçmeli Dersler

HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ

Ders Kodu

NURS508

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

7
Bu dersin içeriğinde temel sağlık hizmetleri yaklaşımı, temel sağlık hizmetlerinin ulaşılabilirliği, toplum ve aile sağlığı hemşireliği süreci, aile ve toplumun sağlığının geliştirilmesi ve hemşirelik süreci, sağlık ve hastalık kavramları, sağlık ve hastalığın algılanması, sağlığın geliştirilmesinde ve hemşirelik süreci, koruyucu ve geliştirici sağlık uygulamaları, aile planlaması yöntemleri ve toplum eğitimi, sağlığı etkileyen kişisel ve çevresel etmenler, sağlık kurumlarının yönetimi ve hemşirelik süreci, dünyada ve türkiye’de sağlık bakım hizmetleri ve temel sağlık hizmetleri ve hemşirenin rolü, çevre ve insan arasındaki etkileşim, halk sağlığı hemşireliği hizmetleri, aile sağlığı bakım süreci, toplum sağlığı bakım süreci, toplum sağlığını tehdit eden bulaşıcı hastalıklar, bulaşıcı hastalıklarda hemşirenin rolü ders içeriğinde yer almaktadır.
İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ

Ders Kodu

NURS504

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

7
Bu dersin içeriğinde; tıbbi/iç hastalıkları ve bu hastalıkların tanı, tedavi ve bakımı sürecindeki hemşirelik uygulamaları bulunmaktadır. İç hastalıkları hemşireliği dersi; sıvı elektrolit ve asit baz dengesi/ dengesizlikleri, nörolojik, hematolojik, endokrin, kardiyovasküler, gastrointestinal, üriner sistem hastalıklarının tedavi ve hemşirelik bakımı uygulamalarını içerir. Ayrıca kanser hastalarının hastalık ve tedaviye bağlı yaşadıkları semptomlarının kontrolüne yönelik kanıta dayalı uygulamalar da bu dersin içinde yer almaktadır. Sağlık hizmetlerinde biyopsikososyal, fizyopatolojik ve farmakolojik kavramların önemi, belirtilen sistemlerde değişikliği olan hastaların optimal fonksiyon görebilmesi için adaptive, sağlık eğitimi yöntemleri, sağlık bakımındaki biyopsikososyal, fizyopatolojik ve farmokolojik kavramlar, hasta bakımında hemşirelik sürecinin kullanılması, hasta için uygun bilimsel bir problem çözme yöntemi olan "Hemşirelik Süreci" ile hemşirelik bakım planı hazırlanır.
BULAŞICI HASTALIKLAR

Ders Kodu

NURS512

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

7
Bu derste, bulaşıcı hastalıklardan korunmak için gerekli epidemiyolojik süreçler ve toplumu korumak için gerekli olan uygulamalar olan birey ve toplumun aşılanması süreci, riskli davranışların azaltılması, çevre koşullarının bulaşıcı hastalıkların oluşmasını engelleyecek şeklide iyileştirilmesi ve vektörlerle mücadele öğrenilir. Bu dersin kapsamında enfeksiyon hastalıklarında temel kavramlar ve tarihsel sürec içerisinde bulaşıcı hastalıkların epidemiyolojisi, bulaşıcı hastalıklardan korunmada izolasyon yöntemlerinin nasıl yapıldığı öğrenilir. Ders, özel dönemler olan çocukluk çağına, adölesan dönemine, gebelik dönemine, yetişkin ve yaşlılık dönemine ait bulaşıcı hastalıklara bağlı mortalite ve morbidite oranlarının nasıl hesaplanacağını ve bu oranların ne ifade ettiğini ve buna yönelik uygulamaları da içerir. Bu derste bulaşıcı hastalıklarda sürveyans ve yeni tanımlanan bulaşıcı hastalıklar (COVID-19, EBOLA, ZIKA vb.), tedavi ve korunma yöntemleri de öğrenilir.
HEMŞİRELİKTE EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Ders Kodu

NURS503

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

7
Bu derste hemşirelik öğrencisinin yanı sıra sağlıklı ve hasta birey ya da aile / grubun eğitiminde hemşirenin yetkinliklerini arttırmaya yönelik konular yer alır. Bu ders şunları içerir; temel eğitim kavramları (öğrenme-öğretme süreci, yaşam boyu öğrenme), öğrenme kuramları ve hemşirelik eğitimi felsefesi, yetişkin eğitimi, hemşirelikte eğitim sistemleri, program geliştirme ve ihtiyaç analizi, amaç ve hedef yazma, içerik öğretim yöntem / teknikleri ve etkili sunum teknikleri oluşturma, öğrenmeyi etkileyen faktörler (öğrenme özellikleri, stratejiler, öğrenen, kültürel, ekonomik faktörler vb.), bir öğrenme ortamı oluşturma, hasta / sağlık eğitiminde materyal tasarımı ve eğitim teknolojileri (uzaktan eğitim, e-öğrenme vb.), ölçme ve değerlendirme, sürekli mesleki gelişim (hizmet içi eğitim, uyum eğitimi vb.), klinik öğretim, sağlık eğitimi (sağlığın korunması ve geliştirilmesi, sağlık okuryazarlığı vb.), hasta eğitimi.
HEMŞİRELİK İLKE VE UYGULAMALARI

Ders Kodu

NURS514

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Ders, hemşirenin rol ve sorumluluklarını yerine getirmek için kazanmış olduğu ilkeler ve becerilerin uzmanlık düzeyinde gelişmesini sağlar. Derste öğrencilerin bilgi, beceri ve tutumları hemşirelik kavram ve kuramları zemininde gelişir. Öğrenciler derste, kaliteli, güvenli, kanıt temelli bakımı, hemşirelik süreci doğrultusunda verebileceği yetkinlikleri kazanır. Öğrencilerin ilgili yetkinlikleri kazanabilmelerine yönelik; bakım yönetimi, yatak istirahatinin etkisi, yaşam bulguları, İlaç uygulama hataları, sıvı-elektrolit dengesi, patofizyolojik durumlarda hemşirelik girişimleri, ağrı ve ağrı kontrolü, uyku ve dinlenme temel konular olarak yer alır. Dersin öğrenme öğretme sürecinde vaka tartışmaları yaparak problem çözme, klinik sorgulama, eleştirel düşünme, kendi kendine öğrenme becerilerinin gelişimi sağlanır. Hemşirelik bakımı ile ilgili inovatif çalışmalar incelenir. Psikomotor beceri öğrenmeye yönelik eğitim etkinlikleri gerçekleştirilir.
YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİĞİ

Ders Kodu

NURS513

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

7
Bu dersin içeriğinde yoğun bakımın özellikleri, yoğun bakım hastasının bakım ilkeleri ve yoğun bakım hemşireliği uygulamaları yer almaktadır. Bu derste; yoğun bakım hemşireliği, hemşirenin rol ve sorumlulukları, sağlık çalışanları arasında ekip yaklaşımı, yoğun bakıma hasta kabul ilkeleri, yoğun bakım gerektiren durumlar ve taburculuk kriterleri, yoğun bakımda yatan hastaları değerlendirme parametreleri ve skorlama sistemleri, hemodinamik monitorizasyon, mekanik ventilasyon ve hemşirelik bakımı öğrenilir. Derste yoğun bakımda kullanılan ilaçlar, ilaç etkileşimleri ve güvenli ilaç uygulamaları, yoğun bakımda ağrı, sedasyon değerlendirmesi ve yönetimi, yoğun bakımda sık görülen enfeksiyonlar ve enfeksiyon kontrolü, yoğun bakım hastalarının enteral ve parenteral beslenmesi, yoğun bakımda yatan hasta ve ailesi ile iletişim, psikososyal problemlerin yönetimi konuları da yer almaktadır.
CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ

Ders Kodu

NURS505

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

7
Bu dersin içeriği, cerrahi tanı yöntemleri, cerrahide homeostazisin sürdürülmesi ve sıvı-elektrolit dengesi, yeni cerrahi uygulamaların takibi ve hasta üzerinde oluşturduğu olumlu ve olumsuz etkiler, hasta bireylerde homeostazisi etkileyen durumların tespiti ve konrolü, cerrahide tanı yöntemleri ve hemşirenin sorumlulukları, cerrahide sıvı elektrolit ve asit baz dengesinin sürdürülmesi ve dengesizliklerinde hemşirelik yaklaşımları, cerrahi sonrası şok durumu ve hemşirelik yaklaşımları, cerrahi sonrası kanama durumlarında hemşirelik yaklaşımları, kan transfüzyonu ve gelişebilecek komplikasyonlar açısından hemşirelik yaklaşımı, yara ve yara bakımında güncel yaklaşımların takibi, yara bakımında güncel materyallerin kullanımı ve değerlendirilmesi, cerrahi alan enfeksiyonları ve önlemeye yönelik tıbbi/hemşirelik girişimleri, perioperatif hemşirelik, ERAS protokolleri, cerrahi beslenme, endoskopik cerrahi ve hemşirelik bakımıdır.
ACİL HEMŞİRELİĞİ

Ders Kodu

NURS511

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

7
Bu ders, öğrencilerin etik ilkeleri ve hasta güvenliği ilkelerini, ilk yardımın temel kavramlarını, yetki ve sorumluluklarının farkında olmasını, ilk yardım ile acil tedavi arasındaki farkları, acil yardıma ihtiyacı olan hastaya gerekli tedavi ve bakımı, acil hemşireliğinin görev, yetki ve sorumluluklarını öğreten konuları içerir. Bu derste acil durumlarda önceliklerin belirlenmesi ile ilgili genel kurallar (triyaj) öğretilir. Bu dersin kapsamında; temel yaşam desteği gerektiren acil durumlar, vücut sistemlerine (kardiyovasküler, solunum, üregenital, endokrin) ilişkin ve travmatik acil durumlar, kanama, solunum yoluna yabancı cisim kaçması, gözlerde, kulaklarda ve burunda yabancı cisimler, yanıklar ve hayvan ısırıkları, kırıklar, çıkıklar ve bilinç değişikliklerinin teşhis, tedavi ve hemşirelik bakımına ilişkin konular da yeralır.
HEMŞİRELİĞE GİRİŞ

Ders Kodu

NURS101

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

0
Dersin tanımı ve amaçları; hemşireliğin kavramsal çerçevesi ve tarihi; dünyada ve hemşirelik eğitiminin gelişimi; etik kodlar; hemşireliğin dört temel kavramına giriş; fiziksel ve psikososyal çevre; toplumu tanıma; aile yapısı ve özellikleri; sağlıklı insan ve gereksinimleri, insanın gelişme dönemleri; sağlık ve hastalık kavramları; hemşirelik; sağlık ekibi; sağlık sistemi; sağlık politikaları; sağlık eğitimi ve sağlığı geliştirme; insan, çevre/toplum, sağlık/hastalık, hemşirelik; hemşirelik mesleği ve tanımı; sağlıklı bir hastane ortamı; fiziksel çevre ve güvenliği; hemşirelik süreci; hastayla iletişim kurma; hastanın hastaneye kabulü; bireysel hijyen; sıcak ve soğuk uygulamalar; ağrı; asepsi ve enfeksiyon kontrolü; vücut mekaniği ve hareket gereksinimi; yatak yapma yöntemleri; yaşam bulguları (tansiyon ölçümü, nabız alma, solunum sayma ve vücut sıcaklığını ölçme); oral ve parenteral ilaç uygulamaları.
KİŞİLERARASI İLİŞKİLER

Ders Kodu

NURS108

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

0
Dersin tanımı ve amaçları; iletişim kavramının insan ilişkilerindeki önemini bilme; iletişimi etkileyen faktörleri bilme; kendini tanıma bilgi ve becerisini geliştirme; insanın bilişsel yönünün, davranış özelliklerinin, benlik kavramının ilişkileri üzerindeki etkisinin farkına varabilme; iletişim becerilerinin ve kendini tanımanın sosyal ve mesleki yaşama etkisini fark etme; kendini tanıma ve önemi; benlik kavramı; sağlık hizmetlerinde insan ilişkilerinin önemi; iletişim süreci ve iletişim çeşitleri; iletişimi etkileyen etmenler; iletişimi kolaylaştıran ve engelleyen teknikler; iletişim çatışmaları ve çözümlenmesi; özel durumlarda iletişim; ağlayan, aşırı istekte bulunan hasta ve hemşire yaklaşımları; problem çözme; geribildirim alma verme, algı/önyargı, zaman yönetimi, sözsüz ileşitim ve dinleme, iletişimi etkileyen davranış biçimleri, atılganlık, hayır deme, istekte bulunma, öfke yönetimi, soru sorma, özetleme ve somutlaştırma, empati, başetme, farkındalık ve farkındalığı geliştirme.
HEMŞİRELİK TEMEL İLKE VE UYGULAMALARI-II

Ders Kodu

NURS102

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

0
Bu dersin amacı öğrencinin hemşirelik bakımında temel kuram, kavram, ilke ve yöntemlere ilişkin bilgi ve beceri geliştirmesini sağlamakve farklı bakım gereksinimi olan bireyler için gereken hemşirelik aktivitelerini yerine getirme becerisi kazanmalarını sağlamak, enfeksiyon kontrolü, sağlıklı/ hasta bireyin hareket gereksinimi, yatak yapma ilke ve yöntemleri,sağlıklı/ hasta bireyin hijyen gereksinimi (öz bakım uygulamaları) yaşam bulguları, doku bütünlüğünün sağlanması (yara ve yara bakımı), ilaç uygulamaları(ilaç bilgisi,temel prensipler), nonparenteral- parenteral ilaç uygulamaları, İV ilaç uygulama, doğru enjeksiyon uygulama, sıvı tedavisi, kan alma, kan transfüzyonu, solunum sistemi uygulamaları, sindirim sistemi uygulamaları, üriner sistem uygulamaları, uyku ve dinlenme gereksinimi, bakım planı hazırlama ve hazırlanan bakım planını doğru hasta üzerinde doğru zamanda uygulamayı içerir.
HEMŞİRELİKTE DEONTOLOJİ VE ETİK

Ders Kodu

NURS302

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

0
.
SAĞLIĞIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Ders Kodu

NURS207

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

0
SAĞLIĞIN DEĞERLENDİRİLMESİ
HEMŞİRELİKTE ÖĞRETİM

Ders Kodu

NURS307

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

0
.

Lisansüstü çalışmalarını sürdürmek isteyen öğrencilere yüksek lisans, doktora ve profesyonel doktora programların kabulleri her yıl Güz ve Bahar dönemleri için verilir. Adaylar, başvuru sistemi ile doğrudan UKÜ’ye başvurabilirler.

KKTC Adaylar- Başvuru sırasında istenilen belgeler:

 • Diploma fotokopisi,
 • Tüm lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript),
 • İngilizce dilindeki bölümler için İngilizce yeterliliği ispatlayacak belgeler,
 • Pasaport, kimlik, veya nüfus cüzdanı fotokopisi.

Kayıt-Kabul işlemleri hakkında genel bilgi için tıklayınız.

Lisansüstü çalışmalarını sürdürmek isteyen öğrencilere yüksek lisans, doktora ve profesyonel doktora programların kabulleri her yıl Güz ve Bahar dönemleri için verilir. Adaylar, başvuru sistemi ile doğrudan UKÜ’ye başvurabilirler.

Uluslararası Adaylar- Başvuru sırasında istenilen belgeler:

 • Diploma fotokopisi,
 • Tüm lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript),
 • İngilizce Dil yeterliliğinin kanıtı: TOEFL (65 IBT) veya IELTS (5.5). Bu belgelere sahip olmayan öğrenciler, kampüse varışlarından sonra UKÜ İngilizce yeterlilik sınavına gireceklerdir,
 • Uluslararası pasaport/doğum belgesinin taranmış kopyası,
 • Öz geçmiş,
 • Eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış UKÜ Kural ve Yönetmelikleri belgesi (online başvuru sırasında indirilebilir).

Kayıt-Kabul işlemleri hakkında genel bilgi için tıklayınız

UKÜ, lisansüstü programlarında pek çok burs ve indirim olanağı sunar.

KKTC Adaylar 

 • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Uluslararası Adaylar

 • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Öğrenim Ücretleri her akademik yılın başında belirlenir. UKÜ’ye kayıt yapmaya hak kazanan aday öğrenciler Eğitim Ücreti Hesaplama sistemi doğrultusunda ücretlerini öğrenebilirler.

Ders başı ücret  € 350,00
Tez ücreti € 1.050,00
Seminer ücreti € 120,00 
Ders başı Bilimsel Hazırlık ücreti € 150,00
Yıllık Kayıt Ücreti € 295,00    
  KDV Hariç