Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Araştırma Enstitüsü

İngilizce Öğretmenliği (PhD)

Süre 5 Yıl
Başvur
halkla-iliskiler-ve-tanitim-program halkla-iliskiler-ve-tanitim-program halkla-iliskiler-ve-tanitim-program

Program Hakkında

İngiliz Öğretmenliği Doktora Programı, doktora adaylarının kuramsal bilgileri edinerek ve bu bilgileri uygulamada kullanma becerisi kazanarak yabancı dil öğretimi-eğitimi alanında yetkin konuma gelmelerini ve bu alana katkıda bulunacak araştırma becerilerini kazanmalarını sağlar. İngilizce Öğretmenliği doktora programını bitirenler; dil çalışmaları, dil öğrenme ve dil öğretme alanlarında nicel, nitel ve karma araştırma yapabilme becerilerini kazanırlar. İngilizce öğretmenliği doktora unvanını alabilmek için 21 kredilik seçmeli yedi dersi ve zorunlu kredisiz seminer dersini başarıyla tamamlamaları, doktora yeterlik sınavında ve doktora tez savunmasında başarılı olmaları gerekir. Tez savunmasına girebilmek için tezden çıkan bir makalenin SSCI’ da taranan bir dergide yayımlanması gerekir. İngilizce öğretmenliği ve Uygulamalı Dilbilim bölümlerinden mezun olanlar doktora programınsa başvurabilirler. Ancak Mütercim-Tercümanlık, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Dili ve Edebiyatı gibi İngilizce ile ilgili herhangi bir bölümden mezun olanlar, İngilizce öğretimi ile ilgili yüksek lisans dersini almak koşuluyla doktora programına başvurabilirler. İngiliz Öğretmenliği Doktora Programının amacı doktora adaylarının yabancı dil öğretimi eğitimi alanında yetkin konuma gelmelerini ve bu alana katkıda bulunacak araştırma becerilerini edinmelerini sağlamaktır. Bu programda, öğrencilere: İngilizce öğretimi alanında kuramsal bilgiler edindirilmesi ve uygulamalı üst düzey araştırma becerilerinin kazandırılması, Öğrencilere, uygulamalı dilbilim araştırmalarını mesleki ve etik kurallara uygun biçimde yapma ve yaşam boyu öğrenme bilincinin oluşturulması, Özgün ve bağımsız araştırma yapabilme yeteneğinin kazandırılması hedeflenmektedir. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Doktora Bölümünde İngilizce öğretiminde çağdaş öğretim yöntemlerini izleyebilen, çağdaş yöntemlerin geliştirilmesinde katkıda bulunabilen, etik değerleri özümsemiş ve disiplinler arası çalışmalara kolayca uyum sağlayabilen bireyler yetiştirme doğrultusunda eğitim-öğretim etkinliği yürütülür.

Eğitim Olanakları

Yüksek lisans diploması olan öğrencilerin İngilizce Öğretmenliği doktora programlarına başvurabilirler. Bunun yanında, Enstitü yönetmeliği doğrultusunda lisans eğitimini tamamlamış ve genel not ortalaması 3.00 ve üstünde olanlar 5 Yıllık Direkt Doktora Giriş Programlarına başvurabilirler. Doktora öğrencileri yedi adet seçmeli ders ve bir adet zorunlu seminer dersi alırlar. Her doktora öğrencisinin tez konusu ile ilgili ELT akademisyen süpervizör olarak atanır ve çalışmalarına rehberlik eder. ELT Bölümü öğrencileri, üniversitede sıklıkla düzenlenen ELT seminerlerine, konferanslara ve atölyelere çalışmalarına katılma imkânı bulurlar.

ciu-english-language-teaching-phd

Kariyer Alanları

İngilizce öğretmenliği doktora programı mezunları, çeşitli alanlarda çalışabilirler. Bunlar arsında müfredat oluşturma, öğretmen yetiştirme, milli eğitim bakanlığına bağlı ya da özel okullarda ve özellikle yükseköğretim kurumlarında İngilizceyi öğretme konusunda yetkin bir akademisyen olarak çalışma gibi görevler yer alır. Bu program mezunları, çeviri bürosu, yabancı dil dershanesi gibi özel kurumlar açıp çalışabilirler. Öğretim Kurumlarında öğretmenliğin yanında, yönetici, sınav hazırlama uzmanı, çevirmen olarak çalışabilirler. İngilizce öğretmenliği doktora programı mezunları, üniversitelerde görev alarak, yardımcı doçent, doçent ve profesör gibi unvanları alma şansı elde ederler.

İletişim

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü
Eğitim ve Lisansüstü Bilimler Merkezi, GE106
Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2776
Enstitü E-posta: ciu-institute@ciu.edu.tr

Zorunlu Dersler

Birinci Dönem
SEÇMELİ I

Ders Kodu

ELTE6X1

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
SEÇMELİ II

Ders Kodu

ELTE6X2

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
SEÇMELİ III

Ders Kodu

ELTE6X3

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
SEÇMELİ IV

Ders Kodu

ELTE6X4

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
İkinci Dönem
TEZ

Ders Kodu

ELTE600

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

160
Doktora tezi, öğrencinin tez danışmanı (bir öğretim üyesi) ile birlikte seçtiği ve Lisansüstü Eğitim ve Araştırma Enstitüsü Yönetim Kurulu tarafından onaylanan bir konuda özgün ve bağımsız bir araştırma çalışmasıdır. Doktora derslerini tamamladıktan ve yeterlik sınavını geçtikten sonra tez çalışmasına başlanır. Araştırma, seçilen konuyla ilgili iyi tanımlanmış araştırma problemlerine dayandırılarak gerçekleştirilir. Tez öğrencisi, alan yazın taraması, araştırma konuları doğrultusunda veri toplama, verileri çözümleme, tartışma, sonuç ve etik standartlara bağlı kalma konularında destek sağlayan bir akademik danışman tarafından yönlendirilir. Tez yazımındaki ilerleme, altı ayda bir tez izleme komitesi tarafından düzenli olarak izlenir. Tez savunması, üç (en fazla) ve iki (en az) diğer üniversitelerden olmak üzere beş jüri üyesi tarafından değerlendirilir.
DOKTORA YETERLİLİK SINAVI

Ders Kodu

ELTE650

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

20
Doktora Yeterlilik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Bir öğrenci, seminer ve kredili dersleri başardıktan sonra yeterlilik sınavına en fazla iki kez girebilir. Yeterlilik sınavları yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölümden oluşur. Bu sınavlar öğrencinin seminer ve kredili dersleri tamamladığı dönemi izleyen dönem içerisinde Lisansüstü Eğitim Komitesinin belirlediği tarihte yapılır. Doktora yeterlilik sınav jürisi, öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki performansını değerlendirir ve öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Yeterlilik sınavında başarısız olan öğrenci bir sonraki dönemde tekrar sınava girebilir.
SEMİNER

Ders Kodu

ELTE690

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

4
Seminer, bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerinin öğrenilmesi ve uygulanması; yöntem ve teknikler ile ilgili temel kuramsal bilgilerin edinilmesi ve bunların uygulamaya aktarılmasını içerir. Öğrencilerin bu bilgilerden yola çıkararak İngiliz Dili Öğretimi alanında özgün araştırma yapmalarına katkı koyar. Seminer, doktora öğrencilerinin çeşitli yabancı/ikinci dil araştırma çalışmalarıyla ilgili konularda tartışmaları ve fikir üretmeleri için bir forum oluşturur. Öğrenciler, seçtikleri bir araştırma konusu hakkında derinlemesine bir çalışma yürütürler, sorunları araştırma alanındaki uzmanlarla tartışırlar, tartışma gruplarında çalışırlar, seçilen konular üzerinde tartışırlar ve problem çözerler. Seminer dersinde öğrencilere Doktora Programında edindikleri bilgi, beceri ve uygulamalı deneyimleri bütünleştirme olanağı verilir.
SEÇMELİ V

Ders Kodu

ELTE6X5

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
SEÇMELİ VI

Ders Kodu

ELTE6X6

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
BİLİM FELSEFESİ

Ders Kodu

PHIL601

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu ders üç temel yol izleyecektir: Öncelikle felsefeyi doktora öğrencileriyle tanıştıracaktır. Felsefenin anlamı, içeriği, alt dalları, farklı ekolleri ilk haftalarda ele alınacaktır. İkinci olarak ders felsefenin bilginin kaynağı ve bilimlerle ilişkisini ele alacak; bunu yaparken Akılcılık, Deneycilik ve Sezgicilik akımlarını inceleyecektir. Kalan haftalarda bilim felsefesi ve bilim etiği konuları ele alınacak ve bu çerçevede Mantıksal Pozitivizm, Paradigma değişimleri, Yanlışlamacılık kuramları işlenecektir. Aynı zaman diliminde dersimiz “bilim nedir?”, “sözde bilim nedir?”, “kuram ve gerçeklik arasındaki fark nedir? ”gibi sorulara verilen değişik cevapları tartışacaktır. Bilim felsefesine ayrılan son haftalarda ise farklı etik teorileri ele alınacak, bu teoriler ile bilimsel etik konusu ilişkilendirilecek ve bilimsel etiğin temel prensipleri incelenecektir.

Seçmeli Dersler

SEMANTİC AND PRAGMATİC ISSUES İN ELT

Ders Kodu

ELTE606

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu ders, İngilizce Öğretimindeki temel anlamsal ve edimbilimsel konularla ilgili sorunları ve araştırmaları incelemeyi amaçlar. Bu derste işlenen konular, anlam türleri ve anlam boyutları, bileşimsellik, kelime anlamları ve kavramları, sözcük kelime alanlarını, cümle anlamını, konuşma edimi kuramını, konuşma ilkelerini ve konuşma sezdirimlerini içerir. Dil öğretiminde Anlambilim ile Edimbilimin yerini inceler. Ayrıca, insan iletişiminde dilin anlamsal ve edimbilimsel yönlerine ve bir iletişim eyleminde yanlış anlamaların nasıl ortaya çıktığına odaklanır. Bu derste İngiliz Dili öğretiminde anlambilim ve edimbilim konularını içeren araştırma çalışmaları tartışılır ve alandaki son eğilimler analiz edilir.
ADVANCED RESEARCH TECHNİQUES İN ENGLİSH LANGUAGE TEACHİNG

Ders Kodu

ELTE604

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu ders, ikinci veya yabancı dil öğreniminde temel kavramları ve araştırma süreçlerini; İkinci veya yabancı dil olarak İngilizce öğretimi ile ilgili belirli bir konuda özgün bir araştırma önerisi hazırlamayı içerir. Bu derste, veri toplama ve veri analizleri gibi konular irdelenir. Ayrıca araştırma yöntemleri, araştırma teknikleri, araştırma araçları ve araştırma yapmanın pratik yönleri üzerinde durulur ve araştırmacılar tarafından yapılan çalışmaların analizi yapılır. Öğrencilerin daha önce yapılmış olan özgün çalışmalara ulaşmaları sağlanır. Ayrıca, bu derste, farklı araştırma yöntemlerinin güçlü ve zayıf yönleri üzerinde durulur. Çalışmanın bağlamını vurgulamak için her araştırma yöntemi ve araştırmanın çerçevesine ilişkin özgün çalışmalardan örnekler verilir.
PEDAGOGİCAL STYLİSTİCS

Ders Kodu

ELTE610

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu dersin en az iki yönü bulunmaktadır; biri, yazın dilinin öğretimi için deyişbilimin pedagojik yararını ve deyişbilimin gizil gücünü ortaya koymak, diğeri de, ikinci dil öğretiminde deyişbilimin rolünü, yani (İngiliz) dilinin edebiyat yoluyla öğretilmesini içermektedir. Ders, ayrıca pedagojik biçemin temellerine de odaklanmaktadır. Eğitimsel deyişbilimde ortaya çıkan eğilimleri ve yöntemleri tartışır. Ayrıca, İngilizce ile eğitimsel Deyişbilim arasındaki ilişkiyi de açıklar. Öğrencilerin eğitimsel deyişbilimde uygulanan farklı araçları yorumlamalarını sağlar. Ders, öğrencilerin ikinci dil edinimi ve eğitimsel biçem ile ilgili kuramları sentezlemelerine yardımcı olacaktır. Bu derste, edebiyatın dil eğitiminde kullanılmasındaki önemin ve dil öğretimindeki yerinin öğrenciler tarafından benimsenmesini sağlamak amacıyla disiplinler arası çeşitli alanları kapsayan konular tartışılmaktadır.
MANAGEMENT İN ELT

Ders Kodu

ELTE617

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Yönetim görevi üstlenen öğretmenlerin personel, pazarlama ve finans gibi uzmanlık alanlarında uzmanlık kazanmaları gerekir. Bu ders, her birine ayrılmış bir bölüm olmak üzere bu üç alana üzerinde yoğunlaşır. 'İnsanlar ve kuruluşlar', personel seçme ve geliştirmeyi, müfredat geliştirme ve yeniliği yönetmeyi ve kaynakları ve bilgileri düzenlemeyi kapsar. İletişimin önemini vurgular. 'Pazarlama', pazarlamayı tanımlayarak ve 'pazarlama karmasını' tanımlama ile başlar. Bir pazarlama planı geliştirmek ve uygulamak için ayrıntılı rehberlik yapma rolünü üstlenir. 'Finans', tamamı uzman olmayanların erişebildiği mali kayıtlar ve tablolar, nakit akışı yönetimi, yönetim muhasebesi ve mali bilgilerin kullanımı ile ilgilidir. Örnekler ve vaka çalışmaları ile desteklenen her alanda net açıklamalar sunulur.
ASPECTS OF BİLİNGUALİSM/ MULTİLİNGUALİSM

Ders Kodu

ELTE611

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Modül, öğrencilere hem doğal hem de sınıf ortamlarında iki dilli/çok dilli genel bir bakış açısı kazandırmayı amaçlar. Modülün sonunda öğrenciler, bir dizi farklı bağlamlarda iki dillilik/çok dillilik konusunda yaşın oynadığı rolü konusunda görüş belirtebileceklerdir. Bu alandaki araştırmaların kuramsal temellerinin ayırdına varacaklardır. İki dillilik/çok dillilik sorunları şu açılardan analiz edilmektedir: fetih veya sömürgeleştirme sonucunda bir araya gelen diller, siyasi eğilimlerin ve çağdaş yaşam tarzlarının bir yansıması olarak iki dillilik ve çok dillilik, resmi diller ve geleneksel diller. Derste, ayrıca dil eğitimi alanının İki Dillilik/ Çok Dillilik bakış açısından nasıl ele alındığı da irdelenir.
CONTEMPORARY ISSUES İN ENGLİSH LANGUAGE TEACHİNG

Ders Kodu

ELTE605

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu ders, bilgi iletişim teknolojisi (BİT), harmanlanmış öğrenmeyi, yaşam boyu dil öğrenimini ve sürekli öğretmen eğitimini (Avrupa Birliği Ülkelerinde ve diğer ülkelerde) ele almakta ve ikinci ya da yabancı dil olarak İngilizce öğretimindeki güncel konuları irdelemektedir. Yabancı ve ikinci dil eğitiminde dünya genelindeki güncel tartışmalar da dersin bir bölümünü oluşturmaktadır. Temel pedagojik konular ve en son araştırma bulguları da bu derste yer almaktadır. Ders, ayrıca bireysel öğrenme farklılıklarının kritik yönlerini sosyokültürel ve psikolojik bir bakış açısıyla incelemektedir. Değişen yerel ve küresel bağlamda çeşitli dil öğretim yöntemleri incelenmekte ve her birinin güçlü ve zayıf yönleri tartışılmaktadır.
THEORİES OF SECOND LANGUAGE ACQUİSİTİON

Ders Kodu

ELTE612

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu ders, davranışsal, gelişimsel, bilişsel, sosyal-bilişsel, yapılandırmacı ve sosyokültürel öğrenme kuramları gibi kuramları içerir. Yabancı Dil öğrenme, İkinci dil edinimine ilişkin çalışmaları irdeler. Bu derste, öğrencilerin ikinci dili nasıl öğrendiği ya da edindiği ile ilgili konular tartışılır. Dersin sonunda, öğrenciler 1) öğrencilerin hedef ikinci dili öğrenme ve geliştirme yollarından bazılarını tanımlayabilecek, 2) ikinci dil eğitimi ve ikinci dil gelişimi ilgili çalışmalar yapmış araştırmacılar tarafından ele alınan bazı konuları net bir şekilde anlayabilecek ve 3) ikinci dil gelişimini açıklamak için önerilen bazı kuramları değerlendirebilecektir.
SPECİAL TOPİCS

Ders Kodu

ELTE608

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Öğrenciler, bir öğretim üyesinin gözetiminde, özel ilgi alanlarına hitap eden aşağıdaki gibi konuları seçerler: 1. İngilizce Öğretmenlerinin karşılaştığı sınıf yönetimi sorunları ve olası çözümleri, 2. Güdülemenin ve öğreniciyi yarışma havasına sokmanın dil öğretiminde rolü, 3. Öğrenen farklılıkları ve öğrenme biçemleri, Dil öğrenme stratejileri, 4. Dil öğretiminde farklı yaklaşım ve yöntemler, 5. İngilizce öğretiminde etkili ders işleme süreçleri, 6. Dil öğelerinin, dil becerilerinin ve dil işlevlerinin nasıl etkili öğretileceği, sınıf içi etkinliklerinin nasıl etkili yapılabileceği, 7. Öğrencilerin üst düzey düşünme becerilerine kavuşturulması, onlara etkili iletişim becerilerinin kazandırılması ve teknoloji bilgilerinin geliştirmesi, işbirlikçi, içerik tabanlı, proje tabanlı müfredatlarının geliştirilmesi.
THE PSYCHOLOGY OF FOREİGN LANGUAGE TEACHİNG

Ders Kodu

ELTE603

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu ders, psikoloji açısından yabancı dil veya ikinci dil öğrenimi ve öğretimi süreci ile ilgili kapsamlı kuramsal çalışmaları içerir. Bu derste, yabancı dil öğrenme sürecinde bireyin dil öğrenimini etkileyen dil öğrenme yetisi, öğrenci tutumu, güdüleme, öğrenme ortamı ve kültür gibi etmenler ele alır. Yabancı dil öğretimi, çeşitli psikolojik kuramlar açısından incelenir ve yabancı dil öğrenim sürecinin psikolojik yönleri ele alınır. Bireysel özellikler, öğrenme stilleri, fiziksel ve sosyal ortamlar gibi dil öğrenimini etkileyen faktörlerin yanı sıra duygusal, bilişsel ve psikolojik yönlere odaklanmak dersin amaçları arasında yer almaktadır.
TEXTUAL ANALYSİS

Ders Kodu

ELTE615

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu ders, yazılı metinlerin, resimlerin ve diğer tüm görsel veriler gibi verilerin sistematik analizini yapma becerilerini geliştirmek ve metin analizi yöntemlerinin incelenmesini içerir. Nitel veri analizleri: tema tanımlama, kod tanımı ve kod kitaplarının oluşturulması, şema analizi, temellendirilmiş kuram, klasik içerik analizi, kelime tabanlı analiz ve anlamsal ağ analizi; dil öğretim materyallerinin analizi gibi konular bu dersin konuları arasında yer alır. Bu dersin amacı, çeşitli metin çözümleme tekniklerini tanıtmak ve öğrencilerin metin çözümlemelerinde kullanmalarını sağlamaktır. Dersin odak noktası, öğrencilerin yazılı metinlerde ve metinle ilgili öğelerde yer alan metinsel verilerinin sistematik analizini yapma becerilerini kazandırmaktır.
TEFL METHODOLOGY

Ders Kodu

ELTE505

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

8
.
SECOND LANGUAGE ACQUİSİTİON

Ders Kodu

ELTE502

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

8
DİSCOURSE ANALYSİS

Ders Kodu

ELTE509

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu dersin amacı, dilin işlevlerini (diğer bir deyişle dilin ne için kullanıldığını) ve anlamın farklı bağlamlarda, farklı işlevleri yerine getirmek doğrultusunda nasıl oluşturulduğunu araştırmaktır. Ders, dilin cümle düzeyinin üzerindeki yapılara odaklanır ve sözlü ya da yazılı söylemin sözlüksel, dilbilgisel, işlevsel ve yapısal özellikleri açısından analizini yapar. Ayrıca, bu bilim dalı; kültürel, durumsal ve metinsel bağlamların söylemin oluşturulması ve söylemin çözümlenmesi üzerindeki etkisi ile ilgilenir. Söz edimleri kuramı, budun yöntembilim, etkileşimsel toplum dilbilim, iletişim budunbetim ve varyasyon kuramı gibi söylem çözümlemesine yönelik temel yaklaşımlar bu dersin kapsamında yer almaktadır.
PRAGMATİCS AND LANGUAGE TEACHİNG

Ders Kodu

ELTE524

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Ders, öğrencilere iletişimde dilin kullanımı, kullanıldıkları bağlam ve durumlara bağlı olarak ifadelerin olası yorumları, konuşma eylemleri, konuşma ilkeleri ve dil öğretimi edimbilim çalışmalarının dil öğretimine yansımalarına ilişkin bilgi vermeyi amaçlar. Bu derste, tümce anlamının sözce anlamı açısından bir bağlamdan diğerine nasıl değiştiği konusu irdelenir. Oluşturulan sözce ile farklı bağlamlarda farklı işlevlerin nasıl yerine getirildiği incelenir. Bu derste ayrıca insanların etkili iletişim için nasıl işbirliği yaptıkları tartışılır. Bu kursu tamamlayan öğrenciler, edimbilimdeki önemli kavramları tartışabilecek ve doğal ortamlarda elde ettikleri dilsel verileri hem yapı hem de işlev açısından analiz edebilecektir. Kredi: (3, 0, 0) 3 Önkoşul: AKTS: 8 Kısa Ders Adı: Ders Türü: Area Elective Öğretim Dili: İngilizce Anahtar Sözcükler:
SOSYAL BİLİMLER İÇİN STATİSTİKSEL BİLGİSAYAR UYGULAMALARI

Ders Kodu

STAT602

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
Toplanan verilerin bilgisayara işlenmesi, düzenlenmesi ve analiz yapılabilecek duruma getirilmesi; normal dağılım ve örneklem ortalamalarının dağılımı, güven aralığı oluşturma, araştırma sorusu, araştırma hipotezi, boş hipotez ve hipotez testi. Betimsel istatistik işlemleri: Merkez eğilim ve konum ölçüleri (Aritmetik ortalama, ortanca, tepedeğer, yüzdelik ve çeyrekdeğer), değişkenlik ölçüleri (dağılım genişliği, varyans, standart sapma); verilerin görselleştirilmesi. Anlam çıkartıcı istatistik analizleri: t-testi uygulamaları (tek-örneklemli t-testi, bağımsız örneklemler t-testi, bağımlı örneklemler t-testi), varyans analizi uygulamaları (tek-yönlü ANOVA, çift-yönlü ANOVA, MANOVA, ANCOVA); korelasyon (Pearson, Spearman korelasyon katsayıları), kısmi korelasyon; çoklu doğrusal regresyon, model oluşturma; açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi; güvenilirlik; ve non-parametrik testler (Wilcoxon işaretli sıra testi, Mann-Whitney U testi, Kruskal-Wallis testi, Ki-Kare testleri) için analizlerin bilgisayar ortamında yapılması; yapılan analizlerin çıktılarının yorumlanması.
SECOND LANGUAGE ACQUİSİTİON

Ders Kodu

ELTE502

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
This course studies diverse foreign or second language teaching methods and how they differ from one another from the perspective of approach, design, and procedure. It provides students with insights into the characteristics of each method and enables them to choose an appropriate procedure for a specific context and deliver their lessons accordingly. The course covers the teaching of language items (pronunciation, vocabulary, grammar, and discursive features, the development of four macro language skills (listening, speaking, reading, writing), the realization of language functions, and the development of language strategies. Students will be able to compare traditional and communicative approaches and carry out research into teaching English as foreign or second language Teaching.
ADVANCED STUDİES İN APPLİED LİNGUİSTİCS

Ders Kodu

ELTE601

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
İleri Uygulamalı Dilbilim Araştırmaları dersi, öğrencilerin dilin ve dil öğrenmenin özelliklerini incelemede kapsamlı bir kuramsal temel ve araştırma becerisi sağlamayı amaçlamaktadır. Ayrıca, bu ders, kültürlerarası iletişim, yeni teknik olanaklar, yabancı dil / ikinci dil öğrenimi ile öğretimi ilgili sorunlar, İngilizcenin gelişimi gibi konuları irdelemektedir. Eğitimde dil ve yabancı dil, günümüzde çağdaş dil kullanımını ile ilgili tartışmalı konulara kapsamlı bir genel bakış geliştirmek, dünyamızdaki dil ile ilgili sorunların araştırılması dersin konuları arasında yer almaktadır. Bu ders, İngilizce ile öğrencilerin ana dillerinin karşılaştırılmasında modern dilbilim kuramlarının uygulanmasını ve öğrencilerin hatalarının çözümlenmesi ve bu çalışmaların İngilizce öğretimi ve öğrenimi üzerindeki etkilerini incelemektedir.
LİTERATURE İN TEFL

Ders Kodu

ELTE510

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu ders, farklı edebi metinlerden örneğin; çocuk edebiyatı, şiir, kısa öykü ve kısa oyunlardan oluşan yazınsal yapıtlardan öğrencilerin derledikleri kendi portfolyolarını kullanarak edebiyat yoluyla İngilizceyi öğrenmekten zevk almalarını sağlamayı amaçlayan ve bunların sınıfta kullanma yollarının inceleyen uygulamalı bir derstir. Bu ders metinsel yapı ve dil kullanımı, edebi metinlerde dil kullanımı ve okuyucunun yorumu için bir arka plan sunacaktır. Ders ayrıca edebiyat ve dilin nasıl bütünleştiği dahil olmak üzere edebi çalışmalar üzerinde durur. Öğrencilerin bu metinler aracılığıyla sözlü, yazılı ve konuşma becerilerini geliştirmeleri sağlanacaktır. Ayrıca edebiyat yoluyla eleştirel düşünme becerilerini geliştireceklerdir. Bu derste, tarihsel ve kültürel açıdan önemli edebi metinlerden oluşan çağdaş eserlerden yararlanılır.
CURRİCULUM DESİGN AND EVALUATİON

Ders Kodu

ELTE511

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu ders, öğretmenlerin sınıf uygulamalarını, ders araç-gereçlerini, ders kitaplarını, dil programlarını ve öğretmenleri değerlendirmek için olanak sağlar. Bu derste müfredat tasarımı, müfredat geliştirme ve değerlendirme; sınıfta öğretme ve öğrenmenin temel yönleri olan “değerlendirme sürecinin ‘ne’, ‘kim’, ‘ne zaman’ ve ‘nasıl’ çerçevesi kullanılarak söz konusu değerlendirmenin boyutları derinlemesine ele alınır. Gerektiğinde öğrencinin öğrenmesini geliştirmek ve en üst düzeye çıkarmak için müfredatı yeniden tasarlamanın yollarının saptanmasını sağlar. Bu derste, müfredat tasarım ve değerlendirme ilkeleri tartışılacak ve öğrencilerin müfredat ilke, politika ve uygulamalarını analiz etmeleri ve değerlendirmeleri için gerekli araçlar sağlanacaktır.
SPECİAL STUDİES I

Ders Kodu

ELTE570

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu derste, öğrenciler bir öğretim üyesinin gözetiminde bir konu seçilir ve seçilen konu üzerinde çalışırlar. Ders seçiminin ardından ders izlencesi, bu derse kayıt yaptıran öğrenciler ve ders öğretim elemanı işbirliği içinde düzenlenir.
DRAMA İN LANGUAGE CLASSES

Ders Kodu

ELTE613

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu dersin amacı drama etkinliklerinin yabancı ya da ikinci öğrenmedeki rolünü araştırmaktır. Ders, eğitici drama ve eğitici dramanın dil öğrenimi potansiyeline genel bir bakış sunar. İngiliz Dili Öğretiminde dramanın daha fazla kullanma olanaklarını araştırmak, tartışmak ve uygulamak önemli amaçlar arasında yer alır. Bu doğrultuda ilgili kuram ve uygulama örnekleri ele alınır. Sözcük birimlerinin, dilbilgisi birimlerinin, dilin işlevsel özelliklerinin öğretilmesinde ve dil becerilerinin geliştirilmesinde dramanın rolü araştırılır ve tartışılır. Dil öğreniminin tüm düzeylerinde kullanılacak yeni materyallerin araştırılması ve üretilmesi dersin konuları arasında yer alır. Bu dersin sonunda öğrenciler, etkili drama etkinlikleri planlayabilecek, yürütebilecek ve bu tür etkinliklerin etkinliğini araştırabilecektir.
TEACHİNG ENGLİSH TO YOUNG LEARNERS

Ders Kodu

ELTE516

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu ders, küçük yaşta İngilizce öğrenenlere özgü gereksinimler üzerine odaklanır. Bazı konular, küçük yaşta yabancı dil öğrenenlerin bilişsel gelişimleri, dikkat sürelerin ve duyuşsal alanın önemi de dahil olmak üzere öğrenme biçemleri açısından öğretim tekniklerini çocuklara uygun şekilde uyarlamayı içerir. Çocuklara İngilizce öğretiminde önemli konular ve zorluklar ele alınacak ve tartışılacaktır. İngilizce öğretiminde kaynaştırma ve İçerik ve Dil Bütünleştirmeli Öğrenme gibi konular öğretilir ve önemli araştırma sonuçları sunulur. Çocuklarda dil gelişimi en önemli konulardan biridir. Buna dayalı olarak dilbilgisi, öykü anlatımı, resimli kitaplar, drama, teknoloji ve kültürlerarası anlayış eğitimi gibi konular örneklerle verilir ve bu konuları sunumu için kullanılabilecek olası materyaller üzerinde durulur. Ders, çocuklarla ölçme ve değerlendirme teknikleri olarak kullanılabilecek çeşitli ölçme yöntemleri ve portfolyo kullanımı da içerir.
LİTERATURE AND LANGUAGE INSTRUCTİON

Ders Kodu

ELTE614

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu derste, dil derslerinde edebiyatın kullanımına tarihsel bir bakış; İngiliz Dili Öğretiminde (İDÖ) ilgili alan yazının yakından okunması ve edebiyatın kullanımına ilişkin çeşitli yaklaşım ve yöntemlerin karşılaştırılması; materyal seçimi için değerlendirme kılavuzu; edebi türlerin dil becerilerinin kazanılmasına uygunluğu; alanda yürütülen araştırmaların incelenmesi ve olası yeni araştırma alanlarının yaratılması; küçük ölçekli araştırma çalışması yapılması gibi konular işlenmektedir. İngilizce öğretiminde edebiyatın etkin kullanımı, edebiyatın sözcük birimlerinin, dilbilgisi ögelerinin, dil işlevlerinin öğrenilmesindeki ve hedef dil becerilerinin geliştirilmesindeki rolü incelenmektedir.
APPLİED LİNGUİSTİCS FOR LANGUAGE TEACHERS

Ders Kodu

ELTE521

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Dersin içeriği, farklı dil kuramlarını ve bu kuramların yabancı ya da ikinci dil öğretimi ve öğrenimine yansımasını, uygulamalı dilbilim kavramlarını ve temel alan yazınını kapsar. Bu ders, dil öğrenenlerin birinci ve ikinci dil edinimi sürecinde karşılaştıkları sorunların çözümüne odaklanır. Bu dersi alan öğrenciler, aşağıda belirtilen uygulamaları yapabilecektir: (1) dil incelemelerine yönelik farklı dilbilim yaklaşımlarının dil öğretimi üzerindeki etkilerini açıklayabilecek, (2) Birinci ve ikinci dilin temel özelliklerini karşılaştırabilecek, (3) ikinci dil öğrenenlerin olası sorunlarını tanımlayabilecek, (4) hata analizi yapabilecek, (5) uygulamalı dilbilimde yer alan temel kavramları açıklayabileceklerdir.
LANGUAGE TESTİNG

Ders Kodu

ELTE506

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu ders, ilgili alan yazına odaklanarak dil testindeki önemli konuları irdeler, öğrencilere dil testi içeriğini tasarlamada pratik deneyim, dil testi alanında daha geniş bir araştırma bilgisi (mevcut araştırma makalelerine dayalı) ve bunların yanında dil testinin toplum-kültürel değerler ile etik değerlere yönelik bilgi sağlar. Bu ders, geçerlilik, güvenilirlik, derecelendirme ölçekleri, etik konular, anlama becerilerin (dinleme ve okuma) ve üretme becerilerin (konuşma ve yazma) değerlendirilmesi, sınav hazırlama ve uygulama teknikleri, sınav süreçleri ve soru maddelerinin değerlendirilmesi konularını ele almayı amaçlamaktadır. Bu ders, dil sınavı, sınav sorularını oluşturma ve sınav sonuçlarını analiz etmeye ilişkin uygulama çalışmalarını kapsar.
LİTERATURE AND LANGUAGE

Ders Kodu

ELLE501

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu ders ağırlıklı olarak edebi söylem üzerine odaklanmaktadır. Metinsel yapı ve dil kullanımı, edebi metinlerde dil kullanımı ve okuyucunun yorumu için bir arka plan sunmayı amaçlar. Ders ayrıca edebiyat ve dilin nasıl bütünleştiği dahil olmak üzere edebi çalışmalar üzerinde durur. Bu ders, tarihsel ve kültürel açıdan önemli edebi metinlerin bir seçkisinden oluşan eserleri incelemektedir. Öğrencilerin bu metinler aracılığıyla sözlü ve yazılı becerilerini geliştirmeleri beklenmektedir. Öğrenciler, İngilizce yazılmış çeşitli edebi metinleri bağlamsal kullanımlarında analiz edebilecek ve edebi metinler aracılığıyla eleştirel düşünme yeteneklerini geliştirebileceklerdir. Derste kullanılan edebi eserlerin seçimi önem arz etmektedir. Seçilen örnekler hem çağdaş ve hem klasik eserlerden oluşmalıdır.
SHORT STORY ANALYSİS

Ders Kodu

ELLE509

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu ders kısa öyküye tarihsel bir arka plan sunar ve öğrencilerin kısa öyküleri analiz etme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur. Edebi analiz ve yorumlama becerisini geliştirmek ve kısa öykü geleneklerine aşinalık oluşturmak için kısa öykülerin okunması, tartışılması ve yazılı analizine odaklanır. Seçilen öyküler, özellikle üretken ve etkili olan Amerikan geleneğine vurgu yapılsa da, çeşitli edebi geleneklerden alınır. Ayrı bir edebi tür olarak kısa öykünün tarihsel gelişimi üzerinde durulacaktır. Dünyanın her yerinden örnekler incelenecek. Bu ders, bir edebi tür olarak kısa öyküyü on dokuzuncu yüzyıldan günümüze kadar inceler. Kısa öykülerin seçiminde bazı kriterler göz önünde bulundurularak dünyanın farklı ülkelerinden bir seçki oluşturulur.
LANGUAGE TESTİNG

Ders Kodu

ELTE506

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

8
LANGUAGE TESTING
İKİNCİ DİL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

Ders Kodu

ELTE505

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu ders, çeşitli yabancı ya da ikinci dil öğretim yöntemlerini ve bu yöntemlerin yaklaşım, tasarım ve ders işleme süreci açısından birbirlerinden nasıl ayırdedildiklerini inceler. Öğrencilerin her yöntemin özelliklerine ilişkin bilgi edinmelerini, verilen bir ortama uygun ders işleme tekniğini seçmelerini ve derslerini buna göre işlemelerini sağlar. Yöntembilim dersi, dil birimlerinin (telaffuz, sözcük bilgisi, dilbilgisi ve söylem bilgisi) öğretmeyi, büyük ölçekli dört dil becerisinin (dinleme, konuşma, okuma, yazma) kazandırmayı, dil işlevleri doğrultusunda söylem oluşturmayı ve dil stratejilerinin geliştirilmeyi içerir. Öğrenciler, geleneksel ve iletişimsel yaklaşımları karşılaştırabilecek ve İngilizcenin yabancı veya ikinci dil olarak öğretimini araştırabilecektir.
STYLİSTİCS

Ders Kodu

ELLE505

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu ders, metinlerin, özellikle edebi metinlerin dilbilimsel bir bakış açısıyla incelenebileceği bazı yolları ele alan disiplinler arası bir derstir. Dersin amacı, öğrencilerin edebi metinlerin etkilerini nasıl elde ettiklerini açıklamak için dilbilimsel analiz kullanmalarını sağlamaktır. Söylem analizi, edimbilim, anlambilim ve edebiyat çalışmaları gibi alanları kapsar. Öğrencilerin sözlü ve yazılı metinlere metin analizi uygulamalarına yardımcı olmayı amaçlar. Bu derste, eserler deyişbilimin kullandığı metin inceleme araçları kullanarak deyişbilimin edebi eserler ve kültürel üretimlerle olan ilişkisine dikkat edilecektir. Bu ders ayrıca dilsel seçimler yoluyla iletişimsel etkilerin nasıl elde edildiğini gösterecektir. Öğrenciler derste öğrendikleri çeşitli deyişbilim araçları ile farklı yazarların eserlerini bu araçları kullanarak irdeleyebileceklerdir.
BİLİM FELSEFESİ

Ders Kodu

PHIL601

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu ders üç temel yol izleyecektir: Öncelikle felsefeyi doktora öğrencileriyle tanıştıracaktır. Felsefenin anlamı, içeriği, alt dalları, farklı ekolleri ilk haftalarda ele alınacaktır. İkinci olarak ders felsefenin bilginin kaynağı ve bilimlerle ilişkisini ele alacak; bunu yaparken Akılcılık, Deneycilik ve Sezgicilik akımlarını inceleyecektir. Kalan haftalarda bilim felsefesi ve bilim etiği konuları ele alınacak ve bu çerçevede Mantıksal Pozitivizm, Paradigma değişimleri, Yanlışlamacılık kuramları işlenecektir. Aynı zaman diliminde dersimiz “bilim nedir?”, “sözde bilim nedir?”, “kuram ve gerçeklik arasındaki fark nedir? ”gibi sorulara verilen değişik cevapları tartışacaktır. Bilim felsefesine ayrılan son haftalarda ise farklı etik teorileri ele alınacak, bu teoriler ile bilimsel etik konusu ilişkilendirilecek ve bilimsel etiğin temel prensipleri incelenecektir.
CURRİCULUM DESİGN AND EVALUATİON

Ders Kodu

ELTE511

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

8
CURRICULUM DESIGN AND EVALUATION
TEACHING ENGLISH TO YOUNG LEARNERS

Ders Kodu

ELTE516

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

8
TEACHING ENGLISH TO YOUNG LEARNERS

Lisansüstü çalışmalarını sürdürmek isteyen öğrencilere yüksek lisans, doktora ve profesyonel doktora programların kabulleri her yıl Güz ve Bahar dönemleri için verilir. Adaylar, başvuru sistemi ile doğrudan UKÜ’ye başvurabilirler.

KTC Adaylar- Başvuru sırasında istenilen belgeler:

 • Diploma fotokopisi,
 • Tüm lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript),
 • Tüm yüksek lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript),
 • İngilizce dilindeki bölümler için İngilizce yeterliliği ispatlayacak belgeler,
 • Pasaport, kimlik, veya nüfus cüzdanı fotokopisi.

Kayıt-Kabul işlemleri hakkında genel bilgi için tıklayınız.

Lisansüstü çalışmalarını sürdürmek isteyen öğrencilere yüksek lisans, doktora ve profesyonel doktora programların kabulleri her yıl Güz ve Bahar dönemleri için verilir. Adaylar, başvuru sistemi ile doğrudan UKÜ’ye başvurabilirler.

Uluslararası Adaylar- Başvuru sırasında istenilen belgeler

 • Tüm lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript),
 • Tüm yüksek lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript),
 • İngilizce Dil yeterliliğinin kanıtı: TOEFL (65 IBT) veya IELTS (5.5). Bu belgelere sahip olmayan öğrenciler, kampüse varışlarından sonra UKÜ İngilizce yeterlilik sınavına gireceklerdir,
 • Uluslararası pasaport/doğum belgesinin taranmış kopyası,
 • Öz geçmiş,
 • Doktora araştırma önerisi,
 • Eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış UKÜ Kural ve Yönetmelikleri belgesi (online başvuru sırasında indirilebilir).

Kayıt-Kabul işlemleri hakkında genel bilgi için tıklayınız.

UKÜ, pek çok burs ve indirim olanağı sunar.

KKTC Adaylar

 • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Uluslararası Adaylar

 • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Öğrenim Ücretleri her akademik yılın başında belirlenir. UKÜ’ye kayıt yapmaya hak kazanan aday öğrenciler Eğitim Ücreti Hesaplama sistemi doğrultusunda ücretlerini öğrenebilirler.

Ders başı ücret  € 650.00
Tez ücreti (4 Dönemlik)  € 2.600,00
Seminer ücreti € 200,00 
Ders başı Bilimsel Hazırlık ücreti € 150,00
Yıllık Kayıt Ücreti € 295,00    
  KDV Hariç