Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Araştırma Enstitüsü

Muhasebe ve Finansman (MAF)

Süre 2 Yıl
Başvur
halkla-iliskiler-ve-tanitim-program halkla-iliskiler-ve-tanitim-program halkla-iliskiler-ve-tanitim-program

Program Hakkında

Tüm işletmeler için çok önemli bir yere sahip olan Muhasebe ve Finansman alanında uzmanlaşmak ve/veya kariyer yapmak isteyenlerin başvurabileceği bu programın temel amacı ülkemizdeki kamu ve özel sektör işletmeleri yanısıra farklı dünya ülkelerinde çalışabilecek insan gücü yetiştirebilmektir. Programın eğitim dili İngilizcedir. Bu programda ileri düzey finansal muhasebe, maliyet muhasebesi, yönetim muhasebesi, denetim, finans ve yatırım alanlarının temel konuları ve teorileri uluslararsı açıdan yaklaşılarak öğretilecek ve araştırılacaktır. Programın temel hedefi uluslararası finansal raporlama ve denetim standartlarına hakim, güncel ve çağdaş muhasebe, finans ve yatırım yaklaşımlarını uygulama yeteneğine sahip bireyler yetiştirmektir. Her dönem öğrenci en az 2, en fazla 4 ders alabilir. Lisans eğitimlerinde temel muhasebe ve finans derslerini almamış olan öğrenciler muhasebe ve finansman yüksek lisans programına başlamadan önce aşağıda belirtilen bilimsel hazırlık derslerini (kredisiz) başarılı bir şekilde tamamlamaları (S: Başarılı) gerekmektedir.

Eğitim Olanakları

Program teorik ve uygulamalı derslerden oluşmaktadır ve eğitim dili İngilizcedir. Teorik ve uygulamalı dersler; Maliyet Muhasebesi, Portföy Teorisi ve Özkaynak Analizi, Finansal Tablolar analizi, Finansal Teori ve Uygulamalar, Finansal Yönetim, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları, Finansal Piyasalar ve Kurumlar, Denetim, Yatırım, Uluslararası Finans, Yönetim Muhasebesi, İleri düzey Muhasebe v.b. ile ilgili gerekli bilgiler verilmektedir. Uygulamalı derslerde gerçek hayatta faaliyet gösteren işletmelerin finansal tablolarının analizi ve denetim gibi çalışmalar yapılarak öğrencilere iş hayatlarında ihtiyaç duyacakları bilgi ve beceriler kazandırılmaktadır. Finans labaratuvarımızda öğrencilere para, sermaye ve emtia piyasalarının işleyişi ile ilgili teorik ve pratik bilgiler verilmektedir. Bu bağlamda finans labararuvarımız sayesinde mezunlarımız teorik bilgilerin yanısıra hisse senedi, tahvil, emtia, doviz ve türev piyasalarının pratikte nasıl çalıştığını ve sanal ortamda gerçek piyasa verileri kullanılarak bu enstrümanlara nasıl yatırım yapıldığını öğrenecek dolayısıyla yatırım ve portföy yönetimi konusunda tecrübe kazanarak diğer mezunlardan farklı olarak özel bir yeteneğe sahip olacaklardır.

CIU Campus Students

Kariyer Alanları

Globalleşen günümüz ekonomik piyasalarında, işletmelerde en ihtiyaç duyulan alanların başında “Muhasebe ve Finans” gelmektedir. Hem dinamik hem de ihtiyaç duyulan bir alan olması nedeniyle bu alanda ilerleme kararını almış öğrencilerimizin diğer alanlara nazaran kariyer olanakları daha geniştir. Bu programdan mezun olan öğrenciler serbest muhasebe ve mali müşavirliğin yanında, bağımsız denetim kuruluşlarında, bankalarda, finansal kuruluşlarda, borsa ve aracı kurumlarında, kamu maliyesinde ve işletmelerin muhasebe departmanlarında çalışma fırsatı yakalayabilmektedirler. Ayrıca Finans alanında kariyer yapmak isteyen mezunlarımız, şirketlerin finans departmanlarında veya finansal kuruluşlarda finas uzmanı, borsada faaliyet gösteren aracı kurumlarda broker, dealer veya yatırım uzmanı olarak istihdam edilme imkanına sahip olacaklardır.

İletişim

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü
Eğitim ve Lisansüstü Bilimler Merkezi, GE106
Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2776
Enstitü E-posta: ciu-institute@ciu.edu.tr

Zorunlu Dersler

Birinci Dönem
COST ACCOUNTİNG

Ders Kodu

ACFN503

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Ders çerçevesinde ilgili maliyet davranışı, gelişimi, yorumu ve kullanımı yanında işletme planlamasına yönelik denetim ve izlenilebilirlik kavramları ve denetleme ve karar alma hususları üzerinde durulacak. Ders kapsamı işletme muhasebesi uygulama ve kavramları üzerinden yöneticilere yönelik kurumsal karar alma becerileri odaklıdır. Ders dahilinde vurguda bulunulan hususlar; işletim kontrolüne yönelik alternatif maliyet sistemleri arasında seçim yapabilmek amaçlı genel bir çerçeve oluşturulması, ve ürün maliyeti ve karlılık ölçümüdür. Ders kapsamında ayrıca yönetim muhasebesi konusunda yakın geçmişte gerçekleşmiş olan analitik ve kavramsal gelişmeler irdelenecek olup, buna modern ve ilgili planlama, denetim teknikleri ve firma dahilinde farklı fonksiyonel alanlarda uygulandıkları üzere, bu tekniklerin temelini oluşturan kavramlar, ve performans değerlemesi de dahildir.
PORTFOLİO THEORY AND EQUİTY ANALYSİS

Ders Kodu

ACFN505

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Dersin amacı öğrencilerin portfolyo yönetimi ile ilgili şu kavramlara ilişkin bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır: Markowitz Portfolyo Seçim Süreci, Risk-Getiri Eğrileri, Sermaye Varlıkları Fiyatlandırma Modeli, ve Arbitraj Fiyatlandırma Teorisi. Bu ders kapsamında öğrenciler eleştirel düşünme becerilerini geliştirmenin yanında şu hususlar üzerine bilgi edineceklerdir : yatırım sürecine ilişkin teknikler, küresel piyasada yatırım kararı, etkin sermaye piyasası, borsa etkinsizlikleri (anomalileri), davranışsal iktisat, hisse senedi getirisi öngörüsüne ilişkin değişkenler, hisse senedi getirisi öngörü modelleri tabanlı nicel optimizasyon, ortalama sapma analizi, özkaynak seçim yönetimi, işlem masrafları, ve aktif portföy yöneticisinin performans değerlemesi.
SEÇMELİ

Ders Kodu

ACFN5X1

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
SEÇMELİ
SEÇMELİ

Ders Kodu

ACFN5X2

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
SEÇMELİ
İkinci Dönem
SEMİNAR

Ders Kodu

ACFN590

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

4
Muhasebe programı ile ilişkili seçilmiş konularda gerçekleştirilecek seminer sunumları ve grup müzakereleri.
SEÇMELİ

Ders Kodu

ACFN5X3

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
SEÇMELİ
SEÇMELİ

Ders Kodu

ACFN5X4

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
SEÇMELİ
SEÇMELİ

Ders Kodu

ACFN5X5

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
SEÇMELİ
Üçüncü Dönem
THESİS

Ders Kodu

ACFN500

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

60
Öğrenci ve danışmanın ( fakülte çalışanı) mutabık kalmış olduğu ve Enstitü Yönetim Komitesinin de onaylamış olduğu bir konu üzerinde öğrencin bağımsız olarak ve danışman gözetimi altında inceleme veya araştırmaya dayalı bir çalışma gerçekleştirilmesi.

Seçmeli Dersler

RESEARCH METHODS

Ders Kodu

ACFN515

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Çağdaş tekniklerin teorik ve alan uygulamaları vasıtası ile bu ders katılımcıların araştırma bilgilerini geliştirmelerine olanak sağlamak yanında, katılımcıların kendi çalışma alanlarına yönelik etkin araştırmalar gerçekleştirmeleri için gereken beceriyi onlara kazandırır. Ders kapsamında öğrenciler çeşitli niteliksel veri toplama ve analiz tekniklerine ilişkin gerekli bilgi, ve uygulamalı araştırma deneyimi edinmenin yanısıra , ileride bir araştırma makalesi, proje ve/veya tez tasarlanması ve yazılması hususlarında gerekli olacak bilgiyi de edineceklerdir. Ders, okunacak metinler, ve sosyal bilimler istatistik programına (SPSS) ilişkin sınıf ve saha pratik uygulamaları vasıtası ile niteliksel araştırma konusuna gerek pratik gerekse teorik bir başlangıç olasılığını sunacak şekilde tasarlanmıştır. En yaygın olarak kullanılan niteliksel teknikler yanında Regresyon analizi gibi temel nicel analiz teknikleri ders kapsamına dahil edilmiştir. Bu modül, öğrencilerin etkin eğitimini sağlamak amacı ile öğrencilere sözkonusu tekniklerin kullanımında pratik deneyim sağlamaya odaklanmıştır
FİNANCİAL STATEMENT ANALYSİS

Ders Kodu

ACFN504

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bu ders öğrencilerin mali tablolara ilişkin analiz ve yorumlamayı gerçekleştirmelerine yardımcı olmak amacı ile düzenlenmiştir. Öğrenciler mali tabloları kullanarak firmaların sermaye yapısı, ödeme gücü, karlılık, ve likidite yapısına yönelik kararlar üreteceklerdir. Ders kapsamında sunulacak konular şöyledir : mali tabloların karşılaştırmalı analiz, dikey analiz, konjonktür analizi, ve oran analizi yolu ile değerlendirilmesi. Bu dersi başarı ile tamamlayan tüm öğrenciler şu hususlarda kavrayış ve bilgilerini geliştirmiş olacaklardır : Maliyetin Saptanması ve Tahmini , Tahakkuk Esaslı ve Nakit Akışı Esaslı Performans Ölçüleri, Sermaye Maliyeti, Kredi Analizi, Büyüme Analizi, Karar Üretme, Değerleme ve Muhasebede Kalite
INVESTMENTS MANAGEMENT

Ders Kodu

ACFN514

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Ders kapsamında, gözlenen fiyatlama, piyasa ve katılımcı davranışının irdelenmesi ve ilgili teorilerde gelişmelere dayanılarak karlı yatırım modelleri ve ilgili kavramlar hususunda öğrencilerin kavrayışı geliştirilecektir. Ders dahilinde yatırım fonlarının hangi piyasalar aracılığı ile kanalize edildiği ve yatırımcı ve borçlanan bünyeleri motive eden faktörler incelenecektir. Bu dersi başarı ile tamamlayan tüm öğrenciler şu hususlarda kavrayış ve bilgilerini geliştirmiş olacaklardır : menkul kıymetlerin alımı ve satışı, Yatırım fonları ve diğer yatırım kuruluşları, Global Finansal Araçlar, Etkin Çeşitlendirme, Etkin piyasa hipotezi, Uluslararası yatırım, Vergiler, Enflasyon, ve yatırım Stratejileri, Yatırımcılar ve yatırım süreci, Davranışsal İktisat ve Teknik analiz.
AUDİTİNG AND ASSURANCE SERVİCES

Ders Kodu

ACFN509

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bu dersin amacı öğrencilere temel denetim kavramlarına ilişkin bilgi aktarmak, ve onlara bir denetim ve teminat sisteminin temel koşullarını öğretmektir. Ders çerçevesinde uluslararası denetim standartları ve denetim prosedürleri de incelenecektir. Ders kapsamında ayrıca temel bir muhasebe denetimi gerçekleştirmek için gereken denetim dönüşümü üzerine detaylı bilgi sağlanacaktır. Bu dersi başarı ile tamamlayan tüm öğrenciler şu hususlarda kavrayış ve bilgilerini geliştirmiş olacaklardır : Teminat ve mali tablo denetimine giriş, Mali tablo denetim ortamı , Denetim planlaması, Denetim test türleri ve önemi , Risk değerlendirmesi, İspat ve belgelendirme, Bir mali tablo denetimi dahilinde iç kontrol, Mali raporlamaya yönelik iç kontrolün denetimi, Denetimsel Örnekleme ve benzer hususlar.
INTERNATİONAL FİNANCİAL REPORTİNG STANDARDS

Ders Kodu

ACFN507

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bu ders kapsamında uluslararası finansal raporlama standartlarına ilişkin temel bilgiler irdelenecektir. Tüm standartlar standart ve standartların kapsamındaki kavramlar detaylı olarak analiz edilecektir. Öğrenciler raporlamanın uluslararası açılardan arz ettiği homojenliği inceleme olasılığına erişecekler. Dersin kapsamındaki perspektifler şunlardır : uluslararası finansal raporlama standartlarının saptanmasında kullanılan kriterin kurumsal yapısını tanımlanması, kavramsal bir çerçevenin amacının açıklanması – bu çerçeveyi kim, hangi amaca yönelik kullanır, mali tablolar dahilindeki verileri kullanışlı kılan niteliksel özelliklerin açıklanması, mali tabloların düzenlenmesinde geçerli olan işletmenin sürekliliği varsayımının irdelenmesi, finansal tablolardaki temel öğelerin tanımlanması – malvarlığı (aktifler), yükümlülükler (pasifler), özkaynak, gelir, ve giderler-, finansal tablolar dahilindeki öğelerin ölçümüne ilişkin farklı tabanların ayırt edilmesi, ve mali sermaye kavramının anahatlarının sunulması
FİNANCİAL MANAGEMENTS

Ders Kodu

ACFN516

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Finans yönetimine ilişkin sorunların çözümlenmesi çağımız mali yöneticileri için büyük bir sorun teşkil etmektedir. Bu bağlamda bir değişiklik yaratmak adına bu ders tasarlanırken özellikle öğrencilerin kendilerine sunulan araçları sentezleyip mali yöneticilerin uzun zamandan beridir süregelen bu sorunlarının sınırlandırılması amacına yönelik esnek bir modele entegre etme becerisini edinmeleri amaçlanmıştır . Bu dersi başarı ile tamamlayan tüm öğrenciler şu hususlarda kavrayış ve bilgilerini geliştirmiş olacaklardır : Proje Analizi ve Değerlemesi; Sermaye Piyasası Tarihinden Bazı Dersler; Getiri, Risk ve Menkul Değer Piyasası Doğrusu; Sermayenin Maliyeti; Sermaye Tedarik Etmek; Finansal Kaldıraç ve Finansal Yapı Politikası; Kar Dağılımı ve Kar Dağılım Politikası; Kısa Vadeli Finans ve Planlama; Nakit ve Likidite Yönetimi; ve Kredi ve Envanter Yönetimi.
ADVANCED ACCOUNTİNG

Ders Kodu

ACFN501

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bu derste öğrencilere çağdaş muhasebe alanında başarılı omaları için gereken tüm araçlar sağlanmaktadır. Ders kapsamında vurgulanan hususlar mali muhasebe kavramları ve bu kavramların gerek işletmelerde gerekse işletme harici kurluşlarda meydana gelen sorunların çözülmesine yönelik kullanılmasıdır. Bu dersi başarı ile tamamlayan tüm öğrenciler şu hususlarda kavrayış ve bilgilerini geliştirmiş olacaklardır : Ticari Birleşmelere Giriş ve Kavramsal Çerçeve, Ticari Birleşmeler Muhasebesi, Konsolide Mali Bildirimler, Kaydedilmiş Değer ve Örtük Değer arasındaki farkların Dağılımı ve Amortismanı, Şirketler Arası Envanter Satışından Tahakkuk Etmemiş Gelirin Mahsup Edilmesi, Şirketler Arası Gayrimenkul ve Ekipman Satışından Tahakkuk Etmemiş Zarar veya Karın Mahsup Edilmesi, Sermaye Payındaki Değişmeler ve Şirketlerarası Tahvil Mevcutları ve Muhtelif Konular - Konsolide Mali Bildirimler ve Ödeme Aczi- Tasfiye ve Yeniden Yapılanma.
FİNANCİAL THEORY AND APPLİCATİONS

Ders Kodu

ACFN508

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bu ders kapsamında finans temel ilkelerine başlangıç niteliğindeki konular irdelenir. Bu bağlamda öğrencilerin uygulamaya başlayacakları hususlar, finansal tabloların yorumlanması ; uzun vadedeki nakit akışlarının değerlemesi; hisselerin, tahvillerin , ve opsiyonların ve bu gibi finansman araçlarının değerlemesi; ve de firmalarda finansman ve yatırıma ilişkin alınan kararlardır. Kurs dahilinde öğrencilerin bilgi edineceği diğer bir konu da bir danışman veya yatırımcının perspektivinden firmaların icraatlarıdır. Bu dersi başarı ile tamamlayan tüm öğrenciler şu hususlarda kavrayış ve bilgilerini geliştirmiş olacaklardır : Mali Tablolar, Vergiler ve Nakit Akışları, Mali Tablolar Kullanarak Çalışmak, Uzun Vadeli Finansal Planlama ve Büyüme, Paranın Zaman Bazında Değeri, İndirgenmiş Nakit Akışı Değerlemesi, Faiz Oranları ve Tahvil Değerlemesi, Senet Değerlemesi, Net Bugünkü Değer ve Diğer Yatırım Kriterleri ve Sermaye Yatırım Kararları Üretmek
MODERN THEORY OF BANKİNG AND FİNANCE

Ders Kodu

INBA502

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bu derste finansal yönetim konuları tartışılmakta ayni zamanda finansal piyasaların ve kurumların birbirlerini nasıl tamamladıklarını açıklanmaktadır. Aynı zamanda, finansal sistemler içerisinde çalışan ekonomik güçleri tanımlar ve sistem organizasyonunu nasıl belirlediklerini araştırır. Ayrıca finansal faaliyetlere ilişkin teorik araştırmalar yapar ve bu araştırmaların sonuçlarının pratik durumlara uygulanmasını sağlar. Ders ayrıca statik finansal sistem organizasyonunu ve finansal sistem evriminin dinamiklerini açıklamaktadır. . Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, Finansal Sistem Fonksiyonları, Finansal Sistem Yönetimi, Finansal Sistem Organizasyonu ve Değişim, Piyasa Yönetişimi, Aracılık ve İç Yönetişim, Hisse Senedi ve Tahvil Fiyatlama, Tahkim yoluyla Türev Ürünlerin Fiyatlandırılması, Tahvil ve İpotek Piyasaları, İşlem Riski Piyasaları, Döviz Kurları ve Piyasalar, Menkul Kıymetler Portföyleri, Pazarlanamayan Menkul Kıymetler Portföyleri, Aracılık Esasları, Yönetim Uygulamaları: Yurtiçi Kuruluşlar, Uluslararası Bankacılık ve Diğer Bankacılık Piyasaları.
SELECTED TOPİCS İN MANAGERİAL ACCOUNTİNG

Ders Kodu

ACFN502

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bu dersin amacı, yöneticilere gerek mali gerekse gayri mali bilgiler verilmesi konularını kapsayan Yönetim Muhasebesine ilişkin öğrencilere temel bilgi sağlamaktır. Bu ders çerçevesinde öğrencilerin belirli bir süre üzerinden yapılacak firma performansı analizine yönelik ve de bu performansa ilişkin kararlar alma hususuna yönelik genel bir kavrayış elde etmeleri sağlanacaktır. Ders kapsamı dahilinde üzerinde durulacak olan temel kavramlar şunlardır : Zaman Bazında uygulanan Faliyet Tabanlı Maliyetleme, Kalite Maliyeti, Tam Zamanında Üretime/Stoklamaya ilişkin Sistem, Sınırlılık Teorisi, ve İşletme Karnesi. Öğrenciler maliyet ve yönetim muhasebesi verilerini karar alma sürecinde kullanma olasılığını elde edecekler
BANKA YÖNETİMİ

Ders Kodu

INBA507

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
Bu ders modern bankacılık ve finansal aracılık teorisine giriş niteliğindedir. Bankaların uzun tarihsel geçmişlerine ve önemine rağmen, bankalar ekonomistlerin genellikle kullandığı modellere uymamaktadır. Bu derste farklı modelleme yaklaşımları, asimetrik bilgiye dayanan modellere ağırlık vererek incelenmektedir. Ayrıca finansal istikrarsızlık teorileri ve istikrarsızlığa karşı düzenleyici tepkiler üzerinde durulmaktadır. Bu dersin sonunda öğrenciler aşağıdaki konularda detaylı bilgi sahibi olacaklardır; Bankacılık ve Finansal Hizmetler Sektörü, Kamu Politikaları ve Yönetmelikleri, Banka Performansının Analizi, Faiz Dışı Gelirleri ve Faiz Dışı Giderleri Yönetme, Geleneksel Olmayan Bankacılık Şirketlerinin Performansı, Faiz Sabit Getirili Menkul Kıymetler, Faiz Oranı Riski Yönetme: Kazanç Duyarlılığı, Faiz Oranı Riski Yönetimi: Süre Faiz Oranı Riskini Yönetmek İçin Türevleri Kullanmak, Likiditeyi Yönetmek, Likiditeyi Yönetmek, Sermayeyi Etkili Kullanmak, Kredi Politikası ve Kredi Özelliklerine Genel Bakış, Ticari Kredi Taleplerini Değerlendirme ve Kredi Riski Yönetimi, Tüketici Kredilerini Değerlendirme, Yatırım Portföyünü Yönetme ve Küresel Bankacılık Faaliyetleri.
İLERİ KURUMSAL FİNANS

Ders Kodu

ACFN584

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
Bu dersin amacı, modern kurumsal finans teorisi ve pratiğindeki temel konuları analiz etmektir. Dersin başlıca odak noktası, değer yaratacak ve hissedarların servetini en üst düzeye çıkaracak kurumsal uygulama (kurumsal finans politikaları) olacaktır. Finans yöneticilerinin ne yaptığı ve neden yaptığı ve bu davranışların finans teorisi tarafından nasıl açıklandığı ele alınacaktır. Bu ders, Chartered Financial Analysts (CFA), Yeminli Mali Analistler, Sınavında (Seviye I) kapsanan konu başlıklarına göre tasarlanmıştır. Ders, kurumsal finansmanın ilkelerini ve temel teorilerini inceler. Bu dersin ana konuları arasında paranın zaman değeri, mali tablo analizini, hisse senetlerini ve tahvilleri değerlemeyi, sermaye bütçelemesini, sermaye yapısı kararları ve sermaye tahmini maliyeti bulunmaktadır.
INTERNATİONAL FİNANCİAL MARKETS

Ders Kodu

ACFN512

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bu derste uluslararası finans ilkeleri üzerine odaklanılıp, döviz kuru dinamikleri, uluslararası finansal akımlar , ve gerek yükselmekte olan ekonomiler gerekse gelişmiş olan ekonomiler dahilinde yakında gerçekleşmiş olaylar hususlarında öğrencilerin kavrayışı geliştirilir. Kurs kapsamındaki temel konular ise, döviz kurları, faiz oranları, türev ürünlerdir ( duruma bağlı talepler). Bu dersi başarı ile tamamlayan tüm öğrenciler şu hususlarda kavrayış ve bilgilerini geliştirmiş olacaklardır : opsiyon piyasaları, opsiyon fiyatlandırması, Vadeli İşlem Piyasaları, Tahvil Fiyatları ve Getirileri, Tahvil Yönetimi , ParasalYetki Kurumları, Yatırıma ilişkin riskler İpotekler ve Mali Krizler, Sermaye piyasaları, Ticari bankacılık, Bankalara İlişkin Düzenlemeler, Para Politikası, Para piyasaları, Sermaye Piyasaları, Borç verilebilir fonlara ilişkin Arz ve Talep.
INTERNATİONAL FİNANCİAL MARKETS & BANKİNG

Ders Kodu

INBA503

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu dersin temel amacı, finansal sistemi, finansal piyasaların ve kurumların rol ve işlevlerini anlamayı sağlamaktır. Bu derste bankalar ve yatırım firmaları gibi aracı kurumların rollerinin anlaşılmasına özel bir vurgu yapılmaktadır. Bu ders ayrıca sabit getirili menkul kıymet, sermaye ve döviz piyasalarının çeşitli özelliklerini ve rollerini anlamayı geliştirmektedir. Dersin içeriğinde finansal piyasaların küresel doğasına dikkat edilecek olsa da, bu konu geniş çapta tartışılacaktır. Bu derste küresel ekonomi bağlamında finansal piyasalarda ve kurumlarda bir farkındalık ve anlayış yaratma amaçlamaktadır. Bankacılık sektörünün rolü ve katkısı üzerinde özellikle durulacaktır. Ayrıca, bu derste bankacılık üzerine özel odaklanan finansal piyasaların ve kurumların nedenlerini ve niteliğini, bu pazarların küresel doğası ve bunların düzenlenişide anlatılmaktadır.
YATIRIM DEĞERLENDİRME

Ders Kodu

ACFN519

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
Temel amacı alternatif yatırımları değerlendirip maliyeti en düşük ve kârlılığı en yüksek yatırımı tespit etmek olan bu derste, yatırım projelerinin maliyet-fayda analizi teknikleri anlatılmaktadır. Ders hem analitik teknikleri hem de karar vermedeki pratik uygulamalara yer vermektedir. Dersin konuları yatırım projelerinin finansal modellemesi, alternatif yatırım kriterleri, paranın zaman değerini indirgemenin rolü, proje değerlendirmesinde ön fizibilite ve fizibilite çalışmaları, duyarlılık analizi ve reel ve nominal fiyatlar arasındaki tutarlılığın sürdürülmesi, enflasyon oranları, döviz oranlar ve faiz oranlarıdır. Ders yatırımların en uygun ölçeğinin ve zamanlamasının nasıl belirleneceğini ve nakit akışı projeksiyonlarından finansal tabloların en önemlileri olan gelir tablosu ve bilançonun hazırlanma yöntemlerini de kapsayacaktır.
COST-BASED MANAGEMENT AND DECİSİON MAKİNG

Ders Kodu

ACFN506

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bu derste öğrencilere maliyet tabanlı ve yönetsel muhasebe sistemleri üzerine pratik bilgiler verilecektir. Bu sistemler firmalarca ürün maliyeti ve içsel maliyet yapısı analizinde kullanılmaktadır; ve yönetsel karar üretimi süreci ile ilgili diğer verilere ulaşılmasını da sağlar. Ders kapsamı dahilindeki konular şunlardır : maliyet yönetiminde temel ilkeler, hizmet bölümü ve birleşik maliyet dağılımı, iş stratejisini desteklemek amaçlı performans ölçümü, iş birimi performans ölçümü, transfer fiyatlaması, varyans analizinde temel ilkeler, ana bütçe, değişken bütçe, tam maliyetleme, değişken maliyetleme, uzun ve kısa vadede maliyete ilişkin karar üretimi, başabaş analizi, hacim analizi, kapasite yönetimi. Bu derse ilişkin önkoşul “Maliyet MuhaSebesi – MUH 503” anadal dersinin alınmış olmasıdır.
MONETARY POLİCY AND ROLE OF CENTRAL BANK

Ders Kodu

INBA501

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Finansal Piyasalar, Bankacılık ve Para Politikası, piyasaların, kurumların ve finans mekanizmalarının yanı sıra merkez bankalarının ve para politikasının rolü de dahil olmak üzere finansal sisteme kapsamlı bir giriş sağlar. Finansın temelini oluşturan ekonomik ilkeler, mali krizlerin nedenlerine ve finansal krizlere verilen tepkilere yol açan konuların anlatımınıda içerir. Bu dersi tamamlayan öğrenciler aşağıda belirtilen konular hakkında detaylı bilgiye sahip olacaktır; Finansal Sisteme Genel Bakış, Ticari Bankaların Özel Rolü, Finansal Varlıkların Fiyatlama, Getirileri Etkileyen Faktörler, Portföy Seçimi ve Verimli Piyasaların İlkeleri, Para Piyasası, Tahvil Piyasası, Menkul Kıymet Ödeme, İpotek Piyasası, Hisse Senedi Piyasası, Merkezi Bankacılık ve Federal Rezerv, Para Politikası: Temel Konular, Para Politikası: Politika Yapıcıların Karşılaştığı Zorluklar
ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

Ders Kodu

SOSC501

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Öğrenciler bilimsel yöntem ve tekniklerini öğrenerek, araştırmaları değerlendirebilme ve araştırma projeleri ortaya koyabilme yeterliliklerini geliştirir. Bilimsel araştırmanın temelleri, bilimsel yöntem, nicel ve nitel araştırmalar, problemi tanımlama, literatür taraması, hipotez, sayıltı, sınırlılıklar, tanımlar, örnekleme yöntemleri, verilerin toplanması (güvenirlik, geçerlik, madde analizi, anket geliştirme süreci, gözlem, görüşme), nicel araştırma çeşitleri (tarama araştırmaları, korelasyonel araştırmalar, nedensel karşılaştırma, deneysel araştırma, tek denekli araştırma, meta analizi), nitel araştırmalar (içerik analizi, durum çalışması, eylem araştırması, anlatı araştırması), raporlaştırma (bilimsel bir yazının düzenlenmesi, bilimsel bir yazının bölümleri, genel yazım kuralları, metin içerisinde kaynak gösterme, kaynaklar listesinin hazırlanması dersin içeriğini oluşturur. Öğrenciler alanları ile ilgili seçtikleri bir konu ile ilgili bilimsel araştırma yapar.
ACCOUNTING I

Ders Kodu

ACFN211

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bu ders mali bilançoya başlangıç niteliğinde olup muhasebe ilkesine ilişkin teori, pratik ve uygulamayı içerir. Dersin amacı güçlü bir muhasebe ilkesi temeli oluşturulması, ve öğrencilerin finansal verileri sınıflandırma, raporlama, değerlendirme ve yorumlama süreçlerini kavramalarını sağlamaktır. Muhasebe öğrencilerin bir temel oluşturup bu temel üzerinden öğrenimleri boyunca dallarında öğrenmeye ve gelişmeye devam etmelerine yardımcı olur. Dönem sonunda öğrencilerin bu ders çerçevesinde edinmiş olması gereken beceriler şunlardır: A) Muhasebe döngüsü; yevmiye kaydı, defteri kebire aktarma, mizan, envanter kayıtrları, mizan hazırlanması, kapanış kayıtları, dönem sonu mizan. B) Ticari işlemleri yorumlayıp kayıt altına almak. C) Benzer işlemleri kullanışlı raporlar halinde sınıflandırmak, D) Verileri özetleyip karar alıcı şahıslara iletmek.
İŞLETME YÖNETİMİNDE VERİ ANALİZİ VE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI

Ders Kodu

BUSN531

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
veri
ECONOMETRİCES

Ders Kodu

ECON503

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

MONETARY AND FİNANCİAL THEORY

Ders Kodu

ECON509

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

BUSINESS FINANCE

Ders Kodu

ACFN203

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bu dersin çerçevesinde irdelenecek olan içerik kısaca “ Yeni yatımıcılar için rehber kitap ” olarak tanımlanabilir. Dersin yedi temel amacı vardır : ticaret ortamını yeni işletmelerin doğuşu ve hayatta kalabilmesi hususlarında önemli bir faktör olarak sunmak , işletme tasarımının önemine vurguda bulunmak, öğrencileri kuruluş sermayesi kaynakları hakkında bilgilendirmek, temel hesap durum belgeleri ve finansman araçlarının incelenmesi, öğrencinin özgün ve gerçekçi bir işletme planı hazırlayıp kaleme alması, öğrencilerin işletmeler ile bankalar ve finans piyasalarındaki diğer kurumlar arasında bağın oluşturan prosedürler kousunda bilgi edinmesi, öğrencilerin işletme yöneticilerinin aldığı kararları analiz edip kavramalarına yardımcı olacak bir konsept yapı vasıtası ile öğrencileri çalışma hayatına hazırlamak
ADVANCED MİCROECONOMİC THEORY

Ders Kodu

ECON501

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

TECHNİQUES FOR STATİSTİCAL ANALYSİS

Ders Kodu

BUSN595

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

FINANCIAL MANAGEMENT

Ders Kodu

ACFN204

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bu ders iki kısımdan oluşur. İlk kısım paranın zaman bazındaki değeri üzerine yapılan analizleri kapsar. Bu kısım özellikle nakit yönetimine ilişkin güncel örnekli açıklamaları içerir. İkinci kısım firma, para ve finansman piyasaları arasındaki ilişkide yaygın olan prosedürler ve enstrümanlarla ilgili olup, ilk halka arz ve kotasyona ilişkin yasal düzenlemeler dahil olmak üzere özellikle menkul kıymetler üzerine odaklanır. Öğrenciler bu derste hisse senedi fiyatlaması, senerya annalizi, duyarlılık analizi, yatırım bütçelemesi, sermaye piyasası doğrusu, risk ve getiri, sermaye maliyeti, mali kaldıraç , sermaye yapısı politikası (diğer bir deyişle uzun vadeli finansman politikası) ve kısa vadeli mali planlama hususlarında da detaylı bilgi edineceklerdir.
SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA

Ders Kodu

ECON520

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu derste farklı bölgesel (yerel, ulusal ve uluslararası) ölçeklerde sürdürülebilir kalkınma kavramları ele alınmaktadır. Sürdürülebilir kalkınmanın çıkışı, amaçları ve karşı karşıya kaldığı güçlüklerin daha iyi anlaşılabilmesi için, bu ders kalkınmanın tarihi ve küreselleşme projelerinin analizi ile başlar. Bu analizde farklı kültürel açılardan sosyal ve çevresel etkiler dikkate alınır. Bu analiz yoksulluğun azaltılması ve dünya ekolojik bütünlüğünün sağlanması gibi önemli zorlukları ortaya koyar. Bu derste ayrıca doğal kaynakların üretim, dağıtım ve tüketim ele alınmaktadır. Bu ders küresel pazar, kapitalizm, devamlılık ve diğer üretim sistemlerinin uzun dönemde sürdürülebilirliğini açıklar. Yine bu derste çevresel değerleme politikaları ve araçları, sürdürülebilir kalkınmanın göstergeleri ve ilgili sosyal kurumlar ele alınmaktadır.
RESEARCH METHODS

Ders Kodu

EMNT525

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
This course is designed to be a background pass to graduate studies. The ability to formulate a research question, finding the data relevant to research questions, analyze those data, and presentation of research findings are skills that will be acquired through this course. Scientific thinking skills and methods of research, using library and online archives, experimental design, and presenting quantitative data are modules covered within the scope of this course. Scientific communication, writing research proposals, scientific reporting and thesis writing are also supported. Conference presentations, time management in research projects, ethical issues, plagiarism and skills of working in a group and networking are also highlighted throughout the semester.
RESEARCH METHODS AND STATİSTİCS FOR HEALTH CARE SERVİCES

Ders Kodu

HOMM509

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

PROJECT MANAGEMENT

Ders Kodu

BUSN517

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

ACCOUNTING-II

Ders Kodu

ACFN212

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bu ders çerçevesinde öğrenciler Muhasebe I dersinde edinmiş oldukları beceriler bazında ileri düzeyde yeterlilikler geliştirirler. Bu bağlamda tahsil edilemeyen hesapların telif edilmesi, varlıkların amortismanının hesaplanması, finansal verilerin yorumlanması, not ve faizlarin hesaplanması gibi muhasebe becerileri geliştirilecektir. Bilgisayarlı muhasebe kaynaklar barındıran esaslı bir araç olarak kapsama yeniden dahil edilecektir. Bu dersi başarılı olarak tamamlayan tüm öğrenciler, banka hesap mutakabatı hazırlanması, ticari satış faaliyetlerinin daimi envanter ve dönemsel envanter sistemleri dahilinde kayıt altına alınması, tahsil edilemeyen alacaklara ve pazarlanabilir tahvillere ilişkin açıklama hazırlanması, duran varlıkların amortismanının farklı amortisman metodları vasıtası ile hesaplanması, uzun ve kısa vadeli yükümlülüklere ve özsermayeye ilişkin açıklama hazırlanması hususlarında bilgilenmiş olacaklardır.
AUDITING I

Ders Kodu

ACFN421

Kredi

0

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
AUDITING I
İŞLETME EKONOMİSİ

Ders Kodu

BUSN521

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

PAZARLAMA STRATEJİLERİ

Ders Kodu

BUSN532

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Program tasarısı,program tasarısını değerlendirmeye giriş, değerlendirme türleri, program tasarısını değerlendirme yaklaşımları, program değerlendirme modelleri,program değerlendirme yönetemleri, program değerlendirmede kullanılan araştırma desenleri, program değerlendirme yönelik ölçme araçlarının hazırlanması ve kullanılması, geçerlik ve güvenirliğin sağlanması verilerin çözümü ve yorumlanması, program değerine yönelik karar süreci.
PRODUCTİON PLANNİNG AND SCHEDULİNG

Ders Kodu

EMNT501

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
.
BUSINESS FINANCE

Ders Kodu

BUSN345

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

ECONOMETRİCS

Ders Kodu

ECON503

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

PROJE FİNANSMANI VE RİSK YÖNETİMİ

Ders Kodu

BUSN637

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu ders öğrencilere proje finansman teknikleri yoluyla büyük yatırım projelerinin risklerini nasıl analiz edeceklerini ve yöneteceklerini öğretecektir. Risk yönetimi teknikleri, modern uluslararası proje finansmanı ve güvenlik düzenlemelerinin incelenmesini içerecektir. Yatırım projelerinin değerlendirilmesinde reel opsiyonların tasarımı ve uygulaması uygulanacaktır. Ders ayrıca hem teoriyi hem de teorilerin çeşitli projelere uygulanmasını kapsayacaktır. Öğrencilerden bir dizi bilgisayar tabanlı ödevi tamamlamaları.

Lisansüstü çalışmalarını sürdürmek isteyen öğrencilere yüksek lisans, doktora ve profesyonel doktora programların kabulleri her yıl Güz ve Bahar dönemleri için verilir. Adaylar, başvuru sistemi ile doğrudan UKÜ’ye başvurabilirler.

KKTC Adaylar- Başvuru sırasında istenilen belgeler:

 • Diploma fotokopisi,
 • Tüm lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript),
 • İngilizce dilindeki bölümler için İngilizce yeterliliği ispatlayacak belgeler,
 • Pasaport, kimlik, veya nüfus cüzdanı fotokopisi.

Kayıt-Kabul işlemleri hakkında genel bilgi için tıklayınız.

Lisansüstü çalışmalarını sürdürmek isteyen öğrencilere yüksek lisans, doktora ve profesyonel doktora programların kabulleri her yıl Güz ve Bahar dönemleri için verilir. Adaylar, başvuru sistemi ile doğrudan UKÜ’ye başvurabilirler.

Başvuru sırasında istenilen belgeler:

 • Diploma fotokopisi,
 • Tüm lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript),
 • İngilizce Dil yeterliliğinin kanıtı: TOEFL (65 IBT) veya IELTS (5.5). Bu belgelere sahip olmayan öğrenciler, kampüse varışlarından sonra UKÜ İngilizce yeterlilik sınavına gireceklerdir,
 • Uluslararası pasaport/doğum belgesinin taranmış kopyası,
 • Öz geçmiş,
 • Eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış UKÜ Kural ve Yönetmelikleri belgesi (online başvuru sırasında indirilebilir).

Kayıt-Kabul işlemleri hakkında genel bilgi için tıklayınız

UKÜ, lisansüstü programlarında pek çok burs ve indirim olanağı sunar.

KKTC Adaylar 

 • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Uluslararası Adaylar

 • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Öğrenim Ücretleri her akademik yılın başında belirlenir. UKÜ’ye kayıt yapmaya hak kazanan aday öğrenciler Eğitim Ücreti Hesaplama sistemi doğrultusunda ücretlerini öğrenebilirler.

Ders başı ücret  € 350,00
Tez ücreti € 1.050,00
Seminer ücreti € 120,00 
Ders başı Bilimsel Hazırlık ücreti € 150,00
Yıllık Kayıt Ücreti € 295,00    
  KDV Hariç