Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Araştırma Enstitüsü

Sağlık Kurumları İşletmeciliği (MSc)

Süre 2 Yıl
Başvur
saglik-kurumlari-isletmeciligi-yukseklisans saglik-kurumlari-isletmeciligi-yukseklisans saglik-kurumlari-isletmeciligi-yukseklisans

Program Hakkında

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Yüksek Lisans Programı, dünyadaki sağlık yönetimi gelişim ve değişim süreçleri ile uyumlu bir programdır. Programın hedefi, sağlık sektöründe, sağlık kurumları yönetimi bilgilerine sahip, alanına özgü teorik bilgi ve uygulama becerileri ile donanmış, multi-disipliner çalışma içinde yer alabilen, sağlık kuruluşlarının işleyiş, yönetim ve hizmetlerini bütüncül bir bakış açısı ile ele alabilen uzmanlar yetiştirmektir.
Sağlık Kurumları İşletmeciliği Yüksek Lisans Programı hem günümüz dünyasında hem de ülkemizde giderek önemi artan sağlık sektöründe, mesleki kariyer yaparak başta hastaneler olmak üzere Sağlık Bakanlığı’nın ilgili birimlerinde ve sağlık hizmeti sunan kuruluşlarda yönetim görevi almak ya da üst düzey yönetim görevlerine yükselebilmek için önemli bir olanak yaratmaktadır. Programda sağlık sektöründeki ve sağlık kurumları işletmeciliği alanlarındaki gelişmeleri izleyebilecekleri ve öğrencilere ihtiyaç duyulan alanlarda kullanabilecekleri uzmanlık bilgileri kazandırmak hedeflenmiştir.

Eğitim Olanakları

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Yüksek Lisans Programı, İngilizce dilinde tezli ve tezsiz programlar olarak yürütülmektedir. Tezli programlarda 7 ders + Seminer + Tez yazılması; tezsiz programlarda ise 10 ders + Proje Raporu hazırlanması söz konusudur. Her iki tür programda da öğrencilerimizi sağlık kurumlarında yönetim görevi alabilmelerini veya yönetim kademelerinde yükselmelerini sağlayacak ya da akademik kariyer yapmalarının yolunu açacak dersler verilmektedir. Bu dersler arasında Sağlık Kurumlarında Yönetim, Sağlık Kurumlarında Pazarlama, Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi, Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim, Sağlık Kurumlarında Kalite Yönetimi ve Akreditasyon, Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim, Sağlık Kurumlarında Nicel (Kantitatif) Karar Verme Teknikleri, Sağlık Hizmetlerinde Araştırma Yöntemleri ve İstatistik, İşletme Ekonomisi, Sağlık Hizmetlerinde Mesleki Etik Kuralları yer almaktadır. Sağlık Kurumlarında Yönetim ve Sağlık Kurumlarında Pazarlama her öğrencinin alması gerekli olan zorunlu dersler olup diğer dersler seçmeli derslerdir.

ciu-occupational-health-safety-phd

Kariyer Alanları

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Yüksek Lisans Programından mezun olan öğrencilerimiz, sağlık sektöründeki pek çok hizmet alanında görev alabilmektedirler. Mezunlarımız, başta Sağlık Bakanlığının ilgili birimleri olmak üzere, hastaneler ve sağlık merkezlerinin, tıbbi kliniklerin idari pozisyonları, muhasebe ve insan kaynakları, pazarlama ve lojistik departmanları olmak üzere tedavi ve sağlığın korunması amacı taşıyan tüm kuruluşlarda, kamu kuruluşları ve özel sektör kuruluşlarının sağlık hizmeti veren birimlerinde, sağlık sektörüne malzeme üreten ve/veya pazarlayan kuruluşlarda, ilaç, tıbbi cihazlar, sağlık hizmet alanında kullanılan sarf malzemeleri, sağlık bakım malzemeleri ve araçları üreten ve sağlayan kuruluşlarda, sağlıkla ilgili araştırma-geliştirme merkezlerinde, yönetici, uzman veya sağlık danışmanlığı gibi görevlerde çalışabilmektedirler. Bu tür görevlerin yanısıra mezunlarımız sağlık hizmeti veren kurumlarda kalite yönetimi ve akreditasyon konularında da etkin şekilde görev alabilmektedirler. Sağlık Kurumları İşletmeciliği Yüksek Lisans Programı mezunlarımız ayrıca doktora eğitimlerine devam ederek akademik kariyer yapma imkanına da sahiptirler.

İletişim

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü
Eğitim ve Lisansüstü Bilimler Merkezi, GE106
Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2776
Enstitü E-posta: ciu-institute@ciu.edu.tr

Zorunlu Dersler

Birinci Dönem
HEALTH CARE ORGANİZATİONS MANAGEMENT

Ders Kodu

HOMM501

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
.
ELECTİVE I

Ders Kodu

HOMM5X1

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
ELECTİVE II

Ders Kodu

HOMM5X2

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
SEÇMELİ III

Ders Kodu

HOMM5X3

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
İkinci Dönem
MARKETİNG İN HEALTH CARE ORGANİZATİONS

Ders Kodu

HOMM502

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Sadece sağlık çalışanlarının değil, toplumda tüm bireylerin pazarlama konusunda bilgi sahibi olması önemlidir. Sağlık Hizmetleri pazarlaması konusu, rekabetin de yoğunlaştığı ve Pandeminin de etkisiyle iş yapma biçimlerinin değiştiği sağlık sektöründe giderek daha çok önem kazanmaktadır. Sağlık kuruluşları, hem alacağı sağlık hizmetinin karar sürecinde artık daha aktif olarak rol ve sorumluluk almak isteyen, sağlık okuryazarlığı artan bireylere etkili ve doğru pazarlama stratejileri, yöntem ve kanalları ile ulaşmak, hem de bu konudaki yetkinliği henüz belli seviyede olmayan ihtiyaç sahiplere uygun şekilde ve farklı yöntemlerle ulaşmak durumundadır. Bu çeşitlilik ve değişim, sağlıkta hizmet sunucuların pazarlama konusunda yetkinliklerini geliştirmeleri zorunluluğunu beraberinde getirmektedir. Bu kapsamda, dersin temel amacı, öncelikle sağlık kuruluşlarının, temel amaçları doğrultusunda, uygun konumlandırmayı yaparak nasıl bir pazarlama stratejisi geliştirebileceğini öğrencilere aktarmaktır. Derslerde, pazarlama çalışmaları kapsamında sağlık kuruluşlarının belirledikleri hedef kitlelerinin beklentilerine uygun, tüketici davranışlarını anlayarak ve gözeterek, hizmet ve ürünleri geliştirerek, onlara hangi geleneksel ve dijital kanallardan ve nasıl ve ne zaman erişebileceklerine ait bilgiler paylaşılacaktır. Böylece sağlık işletmeleri için gerekli pazarlama çalışmalarını öğrenilirken, katılımcılar, kendi kişisel gelişimleri için de önemli bilgiler ve yetkinlikler de kazanacaklardır. Günümüzde artık zorunlu hale gelen teknoloji kullanımı teşvik edilmiş olacaktır.
SEMİNAR

Ders Kodu

HOMM590

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

4
.
ELECTİVE IV

Ders Kodu

HOMM5X4

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
ELECTİVE V

Ders Kodu

HOMM5X5

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Üçüncü Dönem
THESİS

Ders Kodu

HOMM500

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

60
.

Seçmeli Dersler

QUALİTY MANAGEMENT AND ACCREDİTATİON İN HEALTH CARE ORGANİZATİONS

Ders Kodu

HOMM506

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

RESEARCH METHODS AND STATİSTİCS FOR HEALTH CARE SERVİCES

Ders Kodu

HOMM509

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

SAĞLIK HIZMETLERINDE TEKNOLOJIK GELIŞMELER VE DIJITALLEŞME

Ders Kodu

HCOM567

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
Teknolojik gelişmeler ve dijital teknolojiler hayatları değiştirmekte ve sağlık ortamını tamamen yeniden yapılandırmaktadır. Sağlık çalışanları, bu teknolojik geleceğe uyum sağlayabilmek ve zorluklara cevap verebilmek için yeni gelişmeleri ve değişiklikleri sürekli takip etmelidirler. Dijital gelişmeler hastaları tam merkeze almakta hem hasta hem de sağlık çalışanları ve uzmanları için yeni bir statüko ve yeni roller ortaya çıkmaktadır. Bu amaçla, bu ders, sağlık sektörü çalışanlarına gelişmeler ve yeni teknolojiler hakkında bilgi verecek ve katılımcıların dijitalleşme konusundaki farkındalıklarını arttıracaktır. Derslerde, sektördeki gelişmelere ve değişimlere odaklanılacaktır. Sağlık ve tıbbın geleceğini şekillendiren eğilimler, güçlendirilmiş hastalar, sağlık oyunları, artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik, tele tıp ve uzaktan bakım, kişiselleştirilmiş tıp ve geleceğin hastaneleri bu kurs kapsamında ele alınacak konular arasında yer almaktadır.
SAĞLIK SEKTÖRÜNDE İLETİŞİM YÖNTEMLERİ

Ders Kodu

HCOM566

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
Bu dersin amacı, sağlık kuruluşlarının yabancı hastalara ulaşmak için kullanmayı tercih ettiği iletişim ve pazarlama yöntemlerini ve hastaların hastanelere ulaşmak için kullanmayı tercih ettiği kanalları incelemek ve öğrencilere aktarmaktır. Bu derste öğrenciler, yabancı hastaların tercihlerini etkileyen faktörleri, örneğin ülkelerin ve sağlık organizasyonlarının itibarı ve marka değerleri ile fiyat, kaliteli hizmet gibi faktörlerin etkilerini de anlayacaklardır. Hasta çekebilmek yani hastanın tercihleri etkileyebilmek için hizmet veren ülke, şehir ve sağlık organizasyonlarının kullandıkları iletişim ve pazarlama yöntemlerini öğreneceklerdir. Bu dersin sonunda, öğrenciler medikal ve sağlık seyahatleri hakkında kapsamlı bir anlayışa sahip olacak ve medikal seyahat hizmetlerinin dünya genelinde nasıl pazarlandığını, rekabeti ve farklı ülkelerdeki en iyi uygulamaları öğreneceklerdir.
HUMAN RESOURCES MANAGEMENT İN HEALTH CARE ORGANİZATİONS

Ders Kodu

HOMM503

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

FİNANCİAL MANAGEMENT İN HEALTH CARE ORGANİZATİONS

Ders Kodu

HOMM504

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

ORGANİZATİONAL BEHAVİOUR İN HEALTH CARE ORGANİZATİONS

Ders Kodu

HOMM505

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

STRATEGİC MANAGEMENT İN HEALTH CARE ORGANİZATİONS

Ders Kodu

HOMM507

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

BUSİNESS ECONOMİCS

Ders Kodu

HOMM521

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

MARKETİNG

Ders Kodu

BUSN331

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

Bu ders öğrencilere günümüzün dinamik pazar ortamında kârlı müşteri ilişkileri yönetimi ile kritik pazarlama temel ilkelerini (anahtar kavramları, analiz, strateji yöntem ve taktikleri) tanıtmaktadır. Konular dahilinde pazar, ürün, hizmet ve marka stratejileri, yeni ürün stratejileri, ürün fiyatlandırması, pazarlama kanalları, bütünleşik pazarlama iletişimi ve stratejileri yer almaktadır. Derste öğrencilerin uygulamalı pazarlama vakalarını da analiz etme yoluyla yönetsel karar verme teknikleri ve problem çözme becerilerini de geliştirmek hedeflenmektedir. Öğrencilere genellikle pazarlama yöneticilerinin karşılaştığı sorunlar gösterilecek ve verilen iş durumlarındaki pazarlama problemleri analiz edilerek bu analizlere dayalı uygulanabilir eylem planları hazırlama becerileri geliştirilecektir. Gerçek hayattan örnekler ve pazarlama simülasyonları kullanılarak temel pazarlama kavramları pekiştirilecektir.
CONFLİCT MANAGEMENT AND NEGOTİATİON SKİLLS

Ders Kodu

HOMM540

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

RESEARCH METHODS

Ders Kodu

HOMM515

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
.
LEADİNG, TRANSFORMATİON AND CHANGE

Ders Kodu

BUSN508

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

Ders Kodu

BUSN512

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
İşletmelerde insan kaynaklarının etkili kullanımı ve eğitilmesi hakkında bilgilerin verilmesi dersin hedefleri arasındadır.
MANAGEMENT INFORMATİON SYSTEMS

Ders Kodu

BUSN421

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

BUSINESS FINANCE

Ders Kodu

BUSN345

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

TÜKETİCİ DAVRANIŞI

Ders Kodu

BUSN535

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

OPERATIONS MANAGEMENT

Ders Kodu

BUSN460

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

STATISTICAL APPLICATIONS FOR SOCIAL SCIENCES

Ders Kodu

BUSN461

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

FINANCIAL MANAGEMENT

Ders Kodu

BUSN346

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

INTRODUCTION TO MANAGEMENT

Ders Kodu

BUSN250

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

6
.
QUALİTY ACCREDİTATİON AND PATİENT SAFETY İN HEALTH CARE

Ders Kodu

HOMM514

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

İŞLETMEYE GİRİŞ

Ders Kodu

BUSN101

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

İŞLETME YÖNETİMİNDE VERİ ANALİZİ VE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI

Ders Kodu

BUSN531

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
veri
DEVELOPMENT OF SUSTAİNABLE TOURİSM POLİCİES AND PLANNİNG

Ders Kodu

TRHM506

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

7
Bu ders öğrencileri sürdürülebilir turizm politikaları ve planlaması ile ilgili temel kavram ve uygulamalar hakkında bilgilendirir. Turizmin, çevreye, topluma ve ekonomik kalkınmaya yararlı, sürdürülebilir ve zararlı olmayan bir şekilde gelişmesi için etkili planlama gereklidir. Bu ders bugün turizm planlamasına duyulan gereksinimi, süreci ve turizm planlaması ile ilgili konuları ele alacaktır. Ders ayrıca turizmin sürdürülebilir gelişiminin sağlanmasında yerel yönetimlerin kararlarının ve uygulamalarının önemini ortaya koymayı ve bu konuda karar vericilere yeni öneriler geliştirmeyi hedefler. Kaynakların korunarak gelecek kuşakların da kullanımına olanak sağlanmasını amaçlayan sürdürülebilirlik kavramının turizme uyarlanması sırasında, turizmde planlama çalışmaları ve turizmin geliştirilmesi için neler yapılması gerektiğini bu ders kapsamında öğrenilmesi amaçlanmaktadır.
TOTAL QUALİTY MANAGEMENT

Ders Kodu

EMNT502

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
.
MANAGEMENT INFORMATİON SYSTEMS İN HEALTH CARE ORGANİZATİONS

Ders Kodu

HOMM511

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

MULTINATIONAL COMPANIES AND ISSUES IN GLOBALISATION

Ders Kodu

BUSN551

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
MULTINATIONAL COMPANIES AND ISSUES IN GLOBALISATION
KURUMSAL İLETİŞİM

Ders Kodu

COMM508

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

10
Bu ders, iş dünyasındaki kurumsal organizasyonlarda kullanılan iç ve dış iletişime odaklanmaktadır. Kurumların, kendi kurumsal iletişimlerinin bir parçası olarak sosyal medya, internet gibi yeni medya araçlarını da içine alacak şekilde bir bütün olarak medyayı nasıl kullandıkları derste incelenmektedir.
TECHNİQUES FOR STATİSTİCAL ANALYSİS

Ders Kodu

BUSN595

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

İLERİ PAZARLAMA ARAŞTIRMALARI

Ders Kodu

MRKN588

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

7
Bu dersin amacı pazarlama araştırmalarını ileri düzeyde anlayan muhtemel pazarlama yöneticilerini yetiştirmektir. İleri pazarlama araştırmaları yöntemleri daha özgün olarak işletme yönetimi ve pazarlama yönetimi programlarında okuyan yüksek lisans öğrencilerini hedef almıştır. Bu ders disipline ait bir çerçevede karmaşık pazarlama araştırmaları tekniklerini basit bir şekilde anlatmayı hedeflemektedir. Dersi alacak öğrenciler, yöntemlerin tarihine, ortaya koydukları argümanların tanımlanmasına ve içeriğine ve buna ilişkin verilecek örneklere odaklanmaktadır Dersin ana temaları arasında pazarlama araştırması tasarımı, veri toplama, veri hazırlama ve veri analizi yer alır. Ders sonunda öğrenciler, ileri pazarlama araştırmaları yöntemleri için, gerçekleştirecekleri proje veya tezlerine faydalı olabilecek klasik prosedürle ilgili bilgilerini ilerletme ve güncelleme şansı yakalayacaklardır.
MÜZAKERE TEKNİKLERİ VE ÇATIŞMA ÇÖZÜMÜ BECERİLERİ

Ders Kodu

BUSN540

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

COMPUTER AİDED DATA ANALYSİS

Ders Kodu

EMNT515

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

RESEARCH METHODS

Ders Kodu

EMNT525

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
This course is designed to be a background pass to graduate studies. The ability to formulate a research question, finding the data relevant to research questions, analyze those data, and presentation of research findings are skills that will be acquired through this course. Scientific thinking skills and methods of research, using library and online archives, experimental design, and presenting quantitative data are modules covered within the scope of this course. Scientific communication, writing research proposals, scientific reporting and thesis writing are also supported. Conference presentations, time management in research projects, ethical issues, plagiarism and skills of working in a group and networking are also highlighted throughout the semester.
HUMAN RESOURCES MANAGEMENT

Ders Kodu

BUSN310

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

ENDÜSTRİYEL, ORGANİZASYON VE İŞ DAVRANIŞ YÖNETİMİ

Ders Kodu

BUSN556

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu derste endüstriyel organizasyon ilkeleri, teorisi ve araştırması, iş davranışı yönetimi ve davranış bilimi bilgisinin iş ortamı bağlamında uygulanması incelenir. Dersin ana amacı, işletmelerin hem çalışanların verimliliğini hem de yaşam kalitesini iyileştirecek şekilde iş ve organizasyonlarını nasıl tasarlayabileceğini göstermektir. Kapsanan konular arasında, iş analizi, eğitim ve geliştirme, personel kararları, organizasyonel değişim, liderlik, motivasyon, takım çalışması, mesleki stres ve iş gücü refahı, personel değerlendirmesi, alandaki bilimsel araştırmaların tarihçesi ve evrimi ve diğer işveren-çalışan ilişkisi ile ilgili konular yer alır. Ders ayrıca öğrencilerin, alandaki bilim adamları tarafından sorulan ve cevaplanan soruları ve bu soruları yazılı olarak cevaplamak için kullanılan yöntemleri anlamalarını geliştirmeyi içerir.
BUSİNESS FİNANCE I

Ders Kodu

BNF345

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

INTERNATİONAL HOTEL MANAGEMENT

Ders Kodu

TRHM504

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

7
Turizm ve Konaklama yönetimi ile sorunların gelişimi hızla artmaktadır. Konaklama yönetimin diğer yönlerinden ayrı düşünülebilecek kadar farklı bir faaliyet alanı olduğuna inanıyoruz. Bu derste aşağıdakileri öğrenciler konsept, kuram ve ampirik olarak aşağıdaki norm ve prensipleri öğreneceklerdir: Otelcilik yönetiminin uluslararası boyutları, küresel iş ortamında misafirperverlik anlayışını tanımlamak, küresel ortamda anahtar pazarlama kavramlarını tanımlamak, stratejik yönetim sürecini anlamak. Uluslararası konaklama işletmeleri giriş modlarını değiştirmeye yönelik kriterleri açıklayın, uluslararası yönetim için farklı yaklaşımların arka planı aktarılacaktır. Öğrenciler, konaklama sektördeki iç ve dış analizi ile çeşitliliği yönetme için alınan eylemleri hem değerlendirecekler hem de gelecekte yapılacak olan plan ve politika gelişimine katkı sağlamanın önemini algılayacaklardır.
YÖNETİM DÜŞÜNCESİ TARİHİ

Ders Kodu

BUSN527

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

7
Bu dersin temel amacı öğrencilere başlıca yönetim yaklaşımlarını sunarken, onları farklı yönetim perspektifleri ile ilgili bilgilerle donatmaktır. Ders öncelikle çeşitli yönetim ekollerinin kronolojik tanıtımı ile başlayacak ve yönetim biliminin yıllar içerisindeki gelişimi ile devam edecektir. Daha sonrasında ise, öğrenciler çağdaş bilim teorileri ve yaklaşımları ile ilgili bilgilendirilecektir.
ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR

Ders Kodu

BUSN306

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

0
ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
SÜRDÜRÜLEBİLİR PAZARLAMA

Ders Kodu

MRKN515

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Sürdürülebilirlik çalışmalarında çevrenin birçok kuruluşun gündeminin en üst sıralarında yer alması nedeniyle bu ders sürdürülebilir yaklaşım kavramını tanıtmaya çalışmaktadır. Pazarlama ise bu gündemin yönlendirilmesinde, planlanmasında ve örgütlenmesinde en kilit noktada yer alır. Bu ders, sürdürülebilir pazarlama stratejilerinin ve faaliyetlerinin rekabet edilebilir çevresini ve söz konusu bu çevrenin karmaşıklığını keşfetmeye çalışmaktadır. Ders öncelikle geleneksel pazarlamanın arka planını son zamanlarda gündeme gelen kimi değişiklikleri ve önemli hususları anlamak amacına yönelik olarak tasarlanmıştır. Daha sonra kurumsal sosyal sorumluluktan toplumsal ve yeşil pazarlama hareketlerine, sürdürülebilir pazarlama uygulamalarının gelişimine önderlik edecektir. Ders, çeşitli pazarlara bağlı etkin ve verimli bir sürdürülebilir pazarlama çalışmaları için eksiksiz ve erişilebilir bir temele dayanmaktadır.
ÖRGÜTSEL İLETİŞİM

Ders Kodu

BUSN558

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

PROJECT SCHEDULİNG

Ders Kodu

EMNT503

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

BİLİM DİLİ VE ELEŞTİREL DEĞERLENDİRME

Ders Kodu

BUSN519

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu dersin ana odak noktası, öğrencilerin, araştırmaya rehberlik etmek amacı ile sosyal bilimler literatürü aracılığıyla ve nesnel ölçüm veya manipülasyon kullanımı yolu ile, sistematik koşullar altında gerçekleştirilen kanıtlara ve bağlantılara erişme, anlama ve değerlendirme yeteneklerini kristalize etmektir. İnternetin hazır hale getirdiği bilgi bolluğu, seçme ve değerlendirme gibi önemli sorunları da beraberinde getirmiş durumdadır. Bu süreç ancak Bilim dili olarak da adlandırılabilecek bilimsel süreçler ışığında gerçekleştirilebilir. Bu nedenle amaç, farkındalığı artırmak ve öğrencilere neyin doğru ve neyin yanlış olduğu arasındaki ince nüansları saptamak, çoğu zaman birbiriyle çelişen çeşitli sinyal ve uyaranların anlamlarını yakalayabilmek için temel eleştirel değerlendirme araçlarını öğrenmelerini sağlamak ve sonuçları derin ve bütüncül bir şekilde yorumlama becerisi kazandırmak ve nihayet, bu bulgulara dayanarak pratikteki uygulamaları yönlendirmektir.
TASARIM ODAKLI DÜŞÜNME VE SEKTÖREL İNOVASYON

Ders Kodu

BUSN581

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

7
Bu ders özellikle yeni ürün geliştirmek için kanıtlanmış, sistematik bir yaklaşımı öğrenmek isteyen bireyler ve takımlar için geliştirilmiştir. Derste tasarım odaklı düşünme ve karşılanmamış müşteri ihtiyaçlarını anlamakla başlayan güçlü problem çözme süreçlerine odaklanılmaktadır. Derste kavram geliştirmeyi, uygulamalı yaratıcılığı, prototip oluşturmayı ve deneyi kapsayan bir inovasyon süreci ele alınmaktadır. Tasarım odaklı düşünme yaklaşımları ve bunların işe uygulamaları anlatılır. Başlıca ders konuları arasında mevcut bir ürünü geliştirmek, yeni bir ürün veya yeni üretim süreçleri tasarlamak için gereken kritik tasarım düşünme becerileri yer alır. Ayrıca derste anlamaya dayalı olarak yenilikçiliği, büyümeyi ve müşteri deneyimini artırmaya odaklanma amacıyla yaratıcılık, tasarım, müşteri deneyimi, inovasyon, ürün, Ar-Ge ve strateji çalışmalar gibi konular işlenmektedir.
KÜRESEL ÇEVREDE PAZARLAMA

Ders Kodu

MRKN551

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu dersin amacı, öğrencileri küresel rekabetçi iş ortamına hazırlamak ve dinamik bir küresel pazarda başarılı bir şekilde faaliyet göstermeleri için gerekli bilgi ve becerilerini geliştirmektir. Ders, pazarlamanın temel kavramları üzerine inşa edilmiştir ve öğrencilerin bu temel kavramları küresel iş ortamına uygulama pratiği yapmalarını sağlamayı hedeflemektedir. Ders ayrıca bir firmanın küresel başarısını etkileyen kültürel, demografik, ekonomik, politik ve yasal faktörler gibi çevresel kavramlara da odaklanmaktadır. Dersin ana konuları, kurumsal düzeyde küresel pazarlama stratejilerinin hem operasyonel hem de işlemsel yönlerini içermektedir. Dersi başarıyla tamamladıktan sonra öğrenciler, "ana" ülke dışında da rekabet edebilmek için gereken çok sayıda etkinlik hakkında daha iyi bilgi sahibi olacaklardır.
YÖNETİM VE ORGANİZASYON

Ders Kodu

BUSN513

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Temel kavramlar, eğitim sisteminin, program geliştirmenin kuramsal temelleri,eğitim programı tasarımları, program geliştirme modelleri, ihtiyaç analiz ve değerlendirilmesi, hedefler ile sınırlandırılması, hedef – davranışların, içerik analizi ve düzenlenlenmesi, eğitim durumlarını düzenleme, sınama durumlarını düzenleme, programın denenmesi, uygulanması, değerlendirilmesi
MANAGEMENT INFORMATİON SYSTEMS

Ders Kodu

MISY523

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

GLOBAL POLİTİCS

Ders Kodu

INRE511

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu ders, uluslararası siyasetin değişen doğasını ve küresel siyasî alanda ortaya çıkışını incelemek için gerekli analitik araçları sağlamaktadır. Siyasî ve iktisadî güçlerin evriminin ve bu güçleri biçimlendiren düşüncelerin tarihî kavrayışını da temin eder. Ders aynı zamanda neo-liberal iktisadî ortodoksluğun yayılması değerlendirmeleri, yeni çok taraflı kurumların yaratılması, göç ve küresel medya tartışmaları ile dünya kültürlerinin birbirlerine artan nüfuzunu içermektedir. Küreselleşmenin uluslararası karşılıklı bağımlılık teorilerini şekillendirme biçimleri dersin bir başka araştırma konusu olacaktır. Ders ayrıca küreselleşen dünyada alternatif siyaset üretebilmenin koşulları ve olasılıkları üzerinde tartışmak ve bu konudaki teorik açılımları analiz etmeyi hedeflemektedir.
OPERATİONS RESEARCH TECHNİQUES

Ders Kodu

EMNT517

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
.
ECOLOGY

Ders Kodu

ENVS502

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu ders temel ekolojik kavramları gözden geçirecek, ekolojistler tarafından kullanılan teknikleri belirleyecek, yerel ve küresel çevre konularına genel bir bakış sunacak ve doğal ekosistemleri korumak için önemli olan bireysel, grup ve hükümet faaliyetlerini inceleyecektir. Ders teknik bilgi sağlamak, öğrenciyi ilgili literatüre yönlendirmek, problemleri ve sorunları belirlemek, doğal ekosistemlerin araştırılmasında araştırma metodolojisini kullanmak ve uygun çözümler ve analitik teknikleri düşünmek için tasarlanmıştır. Tartışmaya dayanan bir derstir.
ORGANİZATİON THEORY

Ders Kodu

BUSN361

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

Lisansüstü çalışmalarını sürdürmek isteyen öğrencilere yüksek lisans, doktora ve profesyonel doktora programların kabulleri her yıl Güz ve Bahar dönemleri için verilir. Adaylar, başvuru sistemi ile doğrudan UKÜ’ye başvurabilirler.

KKTC Adaylar- Başvuru sırasında istenilen belgeler:

 • Diploma fotokopisi,
 • Tüm lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript),
 • İngilizce dilindeki bölümler için İngilizce yeterliliği ispatlayacak belgeler,
 • Pasaport, kimlik, veya nüfus cüzdanı fotokopisi.

Kayıt-Kabul işlemleri hakkında genel bilgi için tıklayınız.

Lisansüstü çalışmalarını sürdürmek isteyen öğrencilere yüksek lisans, doktora ve profesyonel doktora programların kabulleri her yıl Güz ve Bahar dönemleri için verilir. Adaylar, başvuru sistemi ile doğrudan UKÜ’ye başvurabilirler.

Başvuru sırasında istenilen belgeler:

 • Diploma fotokopisi,
 • Tüm lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript),
 • İngilizce Dil yeterliliğinin kanıtı: TOEFL (65 IBT) veya IELTS (5.5). Bu belgelere sahip olmayan öğrenciler, kampüse varışlarından sonra UKÜ İngilizce yeterlilik sınavına gireceklerdir,
 • Uluslararası pasaport/doğum belgesinin taranmış kopyası,
 • Öz geçmiş,
 • Eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış UKÜ Kural ve Yönetmelikleri belgesi (online başvuru sırasında indirilebilir).

Kayıt-Kabul işlemleri hakkında genel bilgi için tıklayınız

UKÜ, lisansüstü programlarında pek çok burs ve indirim olanağı sunar.

KKTC Adaylar 

 • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Uluslararası Adaylar

 • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Öğrenim Ücretleri her akademik yılın başında belirlenir. UKÜ’ye kayıt yapmaya hak kazanan aday öğrenciler Eğitim Ücreti Hesaplama sistemi doğrultusunda ücretlerini öğrenebilirler.

Ders başı ücret  € 350,00
Tez ücreti  € 1.050,00
Seminer ücreti € 120,00 
Ders başı Bilimsel Hazırlık ücreti € 150,00
Yıllık Kayıt Ücreti € 295,00    
  KDV Hariç