Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Araştırma Enstitüsü

Sosyal Hizmet (MA)

Süre 2 Yıl
Başvur
uluslararasi-iliskiler-doktora uluslararasi-iliskiler-doktora ic-mimarlik-yukseklisans

Program Hakkında

Sosyal Hizmet Yüksek Lisans Programı, ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip ederek mesleki bilgisini yenileyip, geliştirebilen, bilim dünyasında sosyal hizmet alanında çalışan; temel bilimlere hakim, analitik düşünce ile bireylerin, ailelerin, grupların ve toplumun yaşam kalitesini geliştirmek için sosyal değişime, insan ilişkilerinde sorun çözmeye, güçlenmeye ve özgürleşmeye katkı sağlayan; sosyal olarak dışlanmış ve yalnızlaşmış duyarlı insanların ve risk gruplarının sosyal alana dahil edilmelerini kolaylaştıran, bireysel ve takım çalışmalarında sorumluluk ve/veya yetki alabilen ve bunların gereğini yerine getirebilen; mesleğin etik kurallarına uygun politikalar üreten vizyon sahibi nitelikli uzmanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Eğitim Olanakları

Sosyal Hizmet Yüksek lisans Programı, Sosyal Hizmet eğitimi sosyal politika konularının yanı sıra sosyoloji, sosyal araştırma, psikoloji, sosyal psikoloji ve sosyal antropoloji konularında öğrencilere güçlü bir altyapı sağlar. Bu bağlamda yüksek lisans öğrencileri aldıkları uzmanlık alanı dersleri ve alana yönelik yazacakları tezleri ile nitelikli birer Sosyal Hizmet Uzmanı unvanını alacaklardır.

CIU Campus Students

Kariyer Alanları

Sosyal Hizmet uzmanları ilgili bakanlıklara bağlı müdürlüklerde, vakıflarda, çocuk ve yaşlı bakım evlerinde, kadın sığınma evlerinde, ergen danışma merkezlerinde, sağlık merkezleri ve eğitim kurumlarında, kriz merkezlerinde ve sivil toplum örgütleri gibi birçok alanda istihdam olanağından aldıkları üst düzey bilgiler sayesinde öncelikli olarak yararlanabilirler.

İletişim

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü
Eğitim ve Lisansüstü Bilimler Merkezi, GE106
Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2776
Enstitü E-posta: ciu-institute@ciu.edu.tr

Zorunlu Dersler

Birinci Dönem
ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

Ders Kodu

HESC501

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu ders kapsamında öğrencilerin bilimsel araştırma kavramı, bilimsel aşamanın farklı ilke, yöntem ve aşamaları ile tanışmalarını ve bir araştırma çalışması ile bir bilimsel çalışmanın nasıl yapılacağını uygulamalı olarak da öğrenmelerini sağlanır, Bilimsel araştırma ve bilimsel araştırma ile ilgli diğer kavram ve terimleri tanımlayabilir. Bilimsel araştırmanın önemi konusunda bilgi ve tecrübeye dayalı olumlu tutumlar geliştirir. Araştırma yaparken uyulması gereken etik kurallar konusunda farkındalık kazanır. Farklı araştırma yöntemlerini tanımlayabilir. Bir bilimsel araştırma yapılırken takip edilmesi gereken aşamaları ve dikkat edilmesi gereken hususları bilir. Alanıyla ilgili bir araştırma sorusu belirleyip küçük kapsamlı bir araştırma proje önerisi hazırlayabilir. İçerik açısından araştırmanın amacı ve araştırma sorularına; biçim açısından APA yazım kurallarına uygun bir araştırma raporu yazabilir. Bilimsel araştırma raporunu (makale, bildiri, tez vb) okuyup anlayabilir.
İLERİ GENELCİ SOSYAL HİZMET KURAMI-I

Ders Kodu

SOWO501

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu ders kapsamında öğrenciler sosyal hizmet uygulama kuramlarına genel bakış ile iligli bilgi edinirler. Bu kapsamda mesleki değerler, etik ve etik ikilemler, bireylerle sosyal hizmet: tanışma, değerlendirme ve planlama, bireylerle sosyal hizmet: uygulama, bireylerle sosyal hizmet: son değerlendirme, sonlandırma ve izleme konularını irdelerler. Ayrıca ailelerle sosyal hizmet kuramları, Ailelerle sosyal hizmet: tanışma, değerlendirme ve planlama, Ailelerle sosyal hizmet uygulaması: uygulama ve Ailelerle sosyal hizmet uygulaması: son değerlendirme, sonlandırma ve izleme konularını incelerler. Buna ek olarak Gruplarla sosyal hizmet kuramları, Gruplarla sosyal hizmet: tanışma, değerlendirme ve planlama, Gruplarla sosyal hizmet: uygulama ve Gruplarla sosyal hizmet: son değerlendirme, sonlandırma ve izleme ders içeriğinde yer almaktadır.
ALAN SEÇMELİ

Ders Kodu

SOWO5X1

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
ALAN SEÇMELİ

Ders Kodu

SOWO5X2

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
İkinci Dönem
TEZ

Ders Kodu

SOWO500

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

60
Alan kapsamında öğrenciler ilgilendikleri konuları belirler, bununla ilgili alanyazın taraması yapar, araştırma sürecini planlar, veri toplar, analiz eder, yorumlar, sonuçlar çıkarır, bulguları düzenler ve rapor haline getirir. Bu derste lisansüstü öğrenciler tez danışmanı desteği ile lisansüstü öğrencilerinin tez konusu ile ilgili literatürü araştırma, literatüre dayalı bilgileri düzenleme, veri toplama aracını kullanma ve geliştirme, toplama ve analiz etme becerisini geliştirir. Araştırma verileri, uygun verileri analiz etmek, araştırma bulgularını tablo haline getirmek ve yorumlamak, araştırma yapmak ve önerilerde bulunmak, araştırmayı raporlamak ve araştırmayı savunmak amaçlanmıştır. Etik kurul hazırlığı, yürütülecek tezin geçerliliği ve güvenirliği ile çalışmanın başlangıcı tez yazım aşamasının başlamasına ve tez çalışmasının yürütülmesine dayanır.
İLERİ GENELCİ SOSYAL HİZMET KURAMI-II

Ders Kodu

SOWO502

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu derste öğrenciler toplumla sosyal hizmetin başlangıç noktalarını, toplumla sosyal hizmetin tarihsel kökenini, sosyal problemi ve hedef nüfusu, bir değişim alanı olarak toplumu, toplumun güçlü yanlarını ve sorunlarını anlama, toplumun aşamalarını tartışacaklardır. Sosyal hizmet uygulaması, insan hizmet kuruluşlarının analizi, müdahale stratejisi hazırlanması, örgüt kültürü, organizasyonel yapı ve süreçler, kurumsal hizmetlerin koordinasyonu, organizasyon yapısı: uygulama örneği, toplum sosyal hizmeti: uygulama örnekleri. Böylece sosyal sorun ve hedef grup kavramlarını öğrenebilecek, toplumların güçlü yanlarını ve problemlerini analiz edebilecek ve makro hizmetlerle sosyal hizmet uygulamasının teorik çerçevesini anlayabileceklerdir. Öğrenciler, toplumsal sorun ve hedef grup kavramlarını öğrenmek, toplumları, toplumun güçlü yanlarını ve sorunlarını analiz etmek ve makro sistemlerle sosyal hizmet uygulamasının teorik çerçevesini kavramak ve organizasyonlarla ve toplumla sosyal hizmet bilgisi ve becerilerini kazanmaktır.
SEMİNER

Ders Kodu

SOWO590

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

4
Bu ders sağlık bilimlerinde araştırma, araştırma etiği ve intihal, literatür taraması, araştırma yöntemleri ve tasarım, rapor yazma ve etkili sunum teknikleri üzerine geniş ve bütünlüklü bir bakış açısı geliştirmeye yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Bu amaçla her öğrencinin akademik alanı ve ilgisi ile ilgili bir konuda literatür taraması yapması istenecektir. Literatür incelemeleri sonucunda, öğrenciler ileri araştırmaya ihtiyaç duyulan alanları belirleyeceklerdir. Her öğrenci aynı zamanda konuyla ilgili olarak yapılan çalışmalar hakkında bir rapor hazırlayacak ve bu rapor kullanılan yöntemleri, bulguları, tartışmaları ve sonuçları kapsayacaktır. Her öğrenci, raporunu diğer öğrencilere sunu yaparak paylaşacak ve ardından da tüm öğrencilerin katılımıyla sunu ile ilgili bir tartışma yapılacaktır.
ALAN SEÇMELİ

Ders Kodu

SOWO5X3

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
ALAN SEÇMELİ

Ders Kodu

SOWO5X4

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8

Seçmeli Dersler

SOSYAL HİZMET KURAMI-I: BİREYLERLE

Ders Kodu

SOWO202

Kredi

0

Teorik Saat

4

Pratik Saat

0

AKTS

Sosyal hizmet çalışanları kendi çalışmaları doğrultusunda birçok farklı engeller ile karşılaşabilir. Karşılaştığı her engel farklı bir türdeki zorluğu temsil eder. Ayrıca,karşılaştıkları zorlukların üstesinden gelebilmek ve olumlu çözümler elde etmek için onlara yardımcı olabilecek birkaç teori vardır. Bu ders sosyal çalışma teorilerine ve mesleki etiğine eleştirel bir inceleme sağlar. Ek olarak,sosyal hizmet teorik bakış açılarını ve etik ilkelerini araştırırken bunların yanı sıra sosyal yapı,ideolojiler,güç,baskı ,kişisel,mesleki ve toplumsal değerlerin kesişimini giderir. Bu ders boyunca,öğrencilere kendi gelişmekte olan çalışma alanlarını ifade amaçlı fırsatlar sağlanacaktır.Sosyal hizmetin işlev ve rolleri, değişimi gerçekleştirmede genelci yaklaşımın önemi vurgulanır. Ayrıca değerler, kültürel yetkinlik, güç ve güçlendirme kavramları üzerinde durulacaktır.
İNSAN DAVRANIŞLARI VE SOSYAL ÇEVRE-II

Ders Kodu

SOWO204

Kredi

0

Teorik Saat

4

Pratik Saat

0

AKTS

Bu ders insan davranışı üzerindeki çevrenin etkisi ile ilgili çeşitli teoriler bilgisi kazandırmayı amaçlar. Çevre boyutları içeren fiziksel çevre, kültür, sosyal yapılar ve kurumlar, aileler, örgütler, topluluklar ve sosyal hareketler gibi. Çeşitli bakış açılarının kullanımı sayesinde öğrencilerin sorunlara yaklaşmaya ve etkili bir sosyal hizmet uygulamasının yönelik müdahalelerin kavramsallaştırma öğrenirler. Dersin ikinci bölümünde yetişkinlikten yaşlılığa kadar olan gelişim aşamalarını, insan gelişimi, birey gelişimi ve çevresi ile olan ilişkiye bir anlayış sağlar. Biyolojik, psikolojik ve sosyal sistemler ilişkilerin bilinmesi ve anlaşılması; kültürel normlar; aile, grup ve toplum ile etkileşimlerinin önemi vurgulanmaktadır. Ayrıca ders boyunca,ayrımcılık, toplumsal cinsiyetçilik ve cinsel oryantasyon gibi konular üzerinde durulacaktır.
ÇOCUK REFAHINA ELEŞTİREL BAKIŞ

Ders Kodu

SOWO508

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu dersin temel olarak odağında: çocuk refahı politikalarının yapısını anlayan çocuk refahı hizmetlerinin amaç ve hedefleri, çocuk ve aile merkezli hizmetlerin çocuk ailelerine yönelik kötü muamelenin ekonomik ve sosyal güvencelerinin araştırılması, vaka çalışmaları, fiziksel istismar çocukların cinsel istismarını önleme ve tedavi-I cinsel istismar önleme ve tedavi-II suçu suçlu olan çocuklara ihmal edilen ve bunlardan muzdarip çocuklar, aile desteği ve çocuk refahı çocuk salonları için diğer destek hizmetleri ve çocuk refahı hizmetleri için gerekli kuruluşların evlat edinilmesi (değerlendirme ilgili kurum ve kuruluşların vizyon ve misyonları, çalışan personelin seçimi ve kurum içi eğitim vb.) Son değerlendirme, dersin sona ermesi ve izlenmesi yer almaktadır.
SOSYAL HİZMET ÇALIŞMA ALANLARI

Ders Kodu

SOWO103

Kredi

0

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Sosyal hizmet öğrencilerinin sosyal hizmet mesleğinin ülkemizde uygulandığı alanlarını tanımalarını sağlamaktır. Korunmaya muhtaç çocuklar, yaşlılar, engelliler, suçlular, yoksullar, hastalar, işsizler gibi grupların sorunlarının çözümü, bu sorunların toplumsal olarak engellenmesi ve çözülmesi için, kurumlar aracılığıyla ve toplum kaynaklarından yararlanarak çalışmaların planlanması,araştırılması ve uygulanması konuları üzerinde durulacaktır.. Sosyal ve ekonomik yoksulluk içinde bulunan yaşlıların huzurevlerine yerleştirilmeleri ve bakımlarının sağlanması; kimsesiz çocukların koruyucu ailelere veya yetiştirme yurtlarına yönlendirilmeleri; yoksulluk içinde olup temel ihtiyaçlarını karşılayamayan kişi veya aileler ile gelişmede geri kalmış kırsal alanlarda ve gecekondu bölgelerindeki insanların ihtiyaçlarının saptanması ve giderilmesi için gerekli girişimlerde bulunulması ve bu hizmetlerin uygulanması için kaynak sağlanması konularının çalışma sistemleri üzerinde vurgu yapar.
AİLE İÇİ ŞİDDET

Ders Kodu

SOWO509

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu derste, öğrenciler aile içi şiddet ekolojisinin tanımı ve boyutları hakkında temel bilgileri öğrenmenmesini; mikro ve makro düzeylerde ortaya çıkan aile içi şiddetin sosyal, kültürel ve psikolojik nedenlerin,; aile içi şiddetin görünümünü, sosyal hizmette kullanılan aile içi şiddetin önlenmesine ilişkin yaklaşımları, kriz müdahalelerini, danışmanlık hizmetlerini, var olan yerel ve uluslararası yasal düzenlemeler ve mesleki girişimlerin neler olduğuna dair bilgi edinir. Buna ek olarak yöntem ve etik mesleki müdahalede sosyal hizmetlerin tıbbi bağlamdaki yeri ve önemi, aile içi şiddete ilişkin adli düzenlemeler, aile içi şiddete ilişkin tıbbi ve adli düzenlemeler bağlamında sosyal hizmetlerin yeri ve önemi, uluslararası aile içi şiddete ilişkin çeşitli müdahalelere örnekler ders kapsamında ele alınacak konular arasında yer almaktadır.
SOSYAL HİZMET KURAMI-II: AİLE VE GRUPLARLA

Ders Kodu

SOWO301

Kredi

0

Teorik Saat

4

Pratik Saat

0

AKTS

8
Sosyal hizmet çalışanları kendi çalışmaları doğrultusunda birçok farklı engeller ile karşılaşabilir. Karşılaştığı her engel farklı bir türdeki zorluğu temsil eder. Ayrıca,karşılaştıkları zorlukların üstesinden gelebilmek ve olumlu çözümler elde etmek için onlara yardımcı olabilecek birkaç teori vardır. Bu ders sosyal çalışma teorilerine ve mesleki etiğine eleştirel bir inceleme sağlar. Ek olarak,sosyal hizmet teorik bakış açılarını ve etik ilkelerini araştırırken bunların yanı sıra sosyal yapı,ideolojiler,güç,baskı ,kişisel,mesleki ve toplumsal değerlerin kesişimini giderir. Bu ders boyunca,öğrencilere kendi gelişmekte olan çalışma alanlarını ifade amaçlı fırsatlar sağlanacaktır.Sosyal hizmetin işlev ve rolleri, değişimi gerçekleştirmede genelci yaklaşımın önemi vurgulanır. Ayrıca değerler, kültürel yetkinlik, güç ve güçlendirme kavramları üzerinde durulacaktır.
YAŞLI REFAHINA ELEŞTİREL BAKIŞ

Ders Kodu

SOWO506

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu derste öğrenciler yaşlanma olgusunu tartışacaklar; tanımlar, istatistik, türkiye ve dünyadaki yaşlılık türkiye ve dünyadaki yaşlılık sorunu bir kamu meselesi olarak yaşlı refahı yaşlı hakları refahı yaşlı refahına duyulan ihtiyaç açısından, sosyo-psikolojik sorunlar yaşlı refahını etkileyen ekonomik faktörler kapsamı yaşlı refahı; koruma desteği ve uygulama yaşlı refahı finansmanı için yaşlı refahı sorumluluklarında kentsel ve kırsal farklılıklar türkiye'de yaşlı refahı yaşlı refahı yaşlı refahı konusunda dünyadaki yaşlı refahı uygulamalarını tartışacaktır. Sosyal gelişme, değişen yaşlanma sürecini ve sosyal koşulların bu süreçte yaşlıların refahı üzerindeki etkilerini anlar. Genel olarak toplumsal yaşamın tehdit ettiği savunmasız özel gruplardan biri olan yaşlıların sorunları ve çözüme yönelik koruyucu, önleyici ve destekleyici sosyal hizmet çalışmaları ile ilgili bilginin aktarılmasını sağlamaktır.
İNSAN DAVRANIŞLARI VE SOSYAL ÇEVRE-I

Ders Kodu

SOWO203

Kredi

0

Teorik Saat

4

Pratik Saat

0

AKTS

Bu ders çevrenin insan davranışı üzerindeki etkisi ile ilgili çeşitli teori bilgilerini öğrencilere kazandırmayı amaçlar. Çevresel boyutları içeren fiziksel çevre, kültür, sosyal yapılar ve kurumlar, aileler, örgütler, topluluklar ve sosyal hareketler gibi. Çeşitli bakış açılarının kullanımı sayesinde öğrencilerin sorunlara yaklaşmaya ve etkili bir sosyal hizmet uygulamasına yönelik müdahalelerin kavramsallaştırmasını öğrenirler. Dersin ilk bölümünde bebeklikten ergenliğe kadar olan bireyin gelişim evreleri ve insanın büyüme, gelişme ve çevreyle olan ilişkisini ele alır. Biyolojik, psikolojik ve sosyal sistem ilişkileri, kültürel normlar; aile, grup ve toplumlar arasındaki etkileşimin öneminin bilinmesi ve anlaşılması konusunda vurgu yapar. Ayrıca ders boyunca,ayrımcılık, toplumsal cinsiyetçilik ve cinsel oryantasyon gibi konular üzerinde durulacaktır.
SOSYAL HİZMET VE MESLEK ETİĞİ

Ders Kodu

SOWO515

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu dersi tamamlayan öğrenciler etik, ahlak, mesleki etik kavramının temel tanımlarını bileceklerdir. Ders kapsamında işlenecek başlıca konular: Sosyal hizmet etiğinin tarihsel gelişimi, sosyal hizmet etiği kuralları ve dünyadaki ve Türkiye'deki dönüşümü, etikte farklı yaklaşımlar ve sosyal hizmet uygulamalarındaki yeri (Kantçı etik, faydacı etik, feminist etik, radikal etik, eleştirel etik, vb.), etik ikilemler, etik ihlaller ve etik problemler, akademik ve araştırma çalışmalarında etik. Sosyal hizmette meslek etiği, ilkeleri ve değerlerinin ayrıntılı incelenmesi ve mesleki uygulamada karşılaşılabilecek etik ikilemlerin ve çözüm stratejilerinin tartışılması olarak belirlenmiştir. Bu bağlamda ders kapsamında öğrenciler sosyal hizmette meslek etiği, ilke ve değerlerin ayrıntılı olarak inceleyecek ve mesleki uygulamalarda karşılaşılabilecek etik ikilemlerin ve çözüm stratejilerinin tartışacaklardır.
SOSYAL HİZMET KURAMI-III: ÖRGÜT VE TOPLUMLA

Ders Kodu

SOWO308

Kredi

0

Teorik Saat

4

Pratik Saat

0

AKTS

8
SOSYAL HİZMET KURAMI-III: ÖRGÜT VE TOPLUMLA
SOSYAL HİZMET VE İNSAN HAKLARI

Ders Kodu

SOWO505

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Ders kapsamında sosyal hizmet ve insan hakları etkileşimi, etik ilkeler ve hukuka dayalı bir kavram olarak insan hakları, bireysel haklar; tanım ve kapsam, grup hakları; tanım ve kapsam, eevrensel medeni ve külterel haklar: tanım ve kapsamları ele alınacaktır. Buna ek olarak yeni dünya düzeni ve insan hakları, küreselleşmenin insan hakları açısından yansımaları, insan hakları bağlamında sosyal hizmetin düşünsel değeri, toplumsal sorumluluk yaklaşımı, sosyal adalet ve insan hakları, sosyal adalet bağlamında insan haklarına yaklaşımı belirleyen toplumsal koşullar, sosyal adalet bağlamında insan haklarının korunması, geliştirilmesi konuları ele alınacaktır. Bu bağlamda farklı ülkelerde insan hakları açısından yaklaşımlar ve sorun alanları, çözüme ilişkin öneriler gibi konu başlıkları dersin ana odağını oluşturmaktadır.
SOSYAL HİZMET VE EKOLOJİ

Ders Kodu

SOWO519

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu dersin en temel konuları arasında ekoloji ile ilgili temel kavramlar Ekolojik sorunlar-Küresel farkındalık, Ekolojik sistem teorileri, Sosyal hizmete ekolojik yaklaşımlar, Çevre adaleti, İnsan hakları ve Çevre adaleti Çevre Adaleti ve Gençlik programları, Çevre adaleti ve Sosyal hizmet eğitimi, Ekolojik sosyal hizmet uygulamalar yer almaktadır. Bu bağlamda bakıldığı zaman dersin odağında çevre sorunlarının çözümünde ve çevreci kalkınma modellerinin oluşturulmasında sosyal hizmet mesleğinin rolü, sosyal hizmet disiplini içinde fiziksel ve biyolojik çevrenin algılanması ve kavramsallaştırılması, bireyi çevresi içinde değerlendirme, müracaatçıların fiziksel ve ruhsal sağlıkları üzerinde çevresel istismarın etkisi, birey ve fiziksel çevre arasındaki ilişkiye yönelik sosyal hizmet uygulamaları konularında bilgi kazandırma yer almaktadır.
BASKI VE AYRIMCILIK KARŞITI SOSYAL HİZMET

Ders Kodu

SOWO517

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu ders kapsamında ele alınacak başlıca konuları şu şekilde sıralamak mümkündür: Baskı ve Sosyal Hizmet, Ayrımcılık ve Sosyal Hizmet, Kurtarıcı Değerler, Güç ve Güçlendirme: Neil Thompson, Güç ve Güçlendirme: Kendini Güçlendirme ve Ortaklıkta Çalışma, Güç ve Güçlendirme: Katılım ve Profesyonellik, Sosyal Çalışma Perspektifinden Baskı ve Ayrımcılıkla Başa Çıkma, Sosyal Hizmet Perspektifinden Baskı ve Ayrımcılıkla Başa Çıkma, Sosyal Hizmet Perspektifinden Baskı ve Ayrımcılıkla Başa Çıkma. Baskı, ayrımcılık ve sosyal adaletsizlik biçimlerini anlamak, bu sorunları sosyal hizmetin özgürleştirici değerleri temelinde inceleyerek eleştirel olarak analiz etmek ve ayrımcılık karşıtı ve anti-karşıtlığın ortaya çıkışını, temel felsefesini ve kuramsal temellerini tartışmak amaçlanmaktadır. -opresif sosyal hizmet uygulaması.
SOSYAL HİZMET VE AİLEDE KRİZ YÖNETİMİ

Ders Kodu

SOWO512

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu derste kriz kavramı, ailenin olağandışı kriz durumlarının tanınması, krizin doğası ve yapısı incelenecektir. Buna ek olarak işlenecek konular: Krize yol açan krizler: Suça yol açan aile sorunları, yeni bireyin aileye katılımı - Boşanmış bireyin geri dönüşü, Evlat edinme veya yeni çocuk, Sağlığın iyileştirilmesi, örneğin alkolizm tedavisi. Aile üyelerinin kaybı - Bir aile üyesinin ölümü, Hastalık veya sakatlık, Çocuk evden ayrılma, Çalışmaya başlayan kadınlar, İş geliri veya kaybı, Alkolizm veya Bağımlılık, Suçluluk ve kınama. Ahlaksızlaştırma, Evlilik dışı hamilelikler, Terk veya kaçış, Ayrılık / boşanma, Mahkumiyet, intihar, Akıl hastası sonuçta hastaneye yatış, Tecavüz kurbanları. Kriz Yönetiminde Sosyal Hizmet Yaklaşımları ve Sosyal Hizmet Uzmanlarının Müdahaleleri Aile Suçuna Müdahale Stratejileri.
SOSYAL HİZMET VE ALKOL VE MADDE BAĞIMLILIĞI

Ders Kodu

SOWO520

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu ders kapsamında öğrenciler bağımlılık ve madde kullanımı ile ilgili sosyal hizmet müdahalesinde ihtiyaç duyulan bilgi, değerlendirme ve müdahale için gerekli becerilerin neler olduğunu ve psikoaktif maddelerin kullanımı ve diğer ruh halini değiştiren davranışlarla ilgili sorun yaşayan bireylerle çalışmak için gerekli bilgiye dair konular ele alınacaktır. Bu ders öğrencilere ve cephedeki çalışanlara şu anda bağımlılık alanında uygulanmakta olan perspektifleri ve uygulamaları keşfetme fırsatı sunmaktadır. Tanımlama ve tarama, değerlendirme, müdahale modelleri ve yaklaşımları ve vaka yönetimini içeren temel uygulama becerileri hakkındaki bilgilerin bir bakım sisteminde planlanması, uygulanması, raporlanması, sonlandırılması ve izlenmesi için gerekli bilgi ders kapsamında çeşitli öğrenme aktiviteleri yoluyla sağlanacaktır.
SOSYAL HİZMETTE FEMİNİST YAKLAŞIMLAR

Ders Kodu

SOWO507

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu dersin kapsamında öğrenciler en genel anlamda, kadınlara feminist yaklaşımlar, cinsiyet teorileri, feminist yaklaşımlar ve cinsiyet teorileri, cinsiyet ayrımcılığı feminist yaklaşımların kaynağı olan feminist yaklaşımların kaynağı olan feminizm ve sosyal hizmetler alanına feminist yaklaşımlar arasındaki ilişkiye dair bilgi alacaklardır. Feminist yaklaşımların değerlendirilmesi sosyal hizmet toplumsal cinsiyet eşitliği ilkesi toplumsal cinsiyet eşitliğini etkileyen sosyal faktörler toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin güncel tartışmalar ve eleştiriler işgücü piyasası, sosyal refah, çocuk bakımı gibi sosyal hizmet çıkarlarına farklı feminist yaklaşımlar, kadınların yaşamına yansıyan feminist yaklaşımların başarısı sosyal hizmetler bağlamı feminist yaklaşımlar ve türkiye'de feminist yaklaşımların uluslararası faaliyetleri konuları üzerinde durulacaktır. Bu noktada öğrenciler teoriden uygulamaya kadın yaşamını özellikle feminist bir bakış açısıyla anlamak, değerlendirmek ve incelemek, sosyal hizmetin etkinliğini açıklamak için gerek duyulan bilgiyi öğreneceklerdir.
SOSYAL HİZMET FELSEFESİ

Ders Kodu

SOWO522

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu derste sosyal hizmet kuramları ve pratiğiyle ilişkili felsefi meseleleri ortaya çıkarılacaktır. Bu amaca uygun olarak ders, “Sosyal hizmet yalnızca uygulamalı bir bilim midir?” sorusuyla başlar. Bu soruyu cevaplamak için bilimlerin sınıflandırılması konusu incelenecek ve sosyal hizmetin bu sınıflandırmada nereye düştüğü belirlenecektir. Ders, sosyal öğrenme, sistem kuramı, psikososyal gelişim gibi sosyal hizmette temel kuramsal yaklaşımların felsefi varsayımlarının ve bunların felsefedeki ekollerle ilişkisinin incelenmesiyle devam eder. Ayrıca, sosyal hizmetle ilişkili temel kavramlardan empati, öteki, onur, hak, adalet, refah, hayırseverlik, özgür irade, belirlenimcilik gibi kavramlar analiz edilecektir. Ders etkileşimli olarak işlenecek, öğrenci sunumları ve her hafta seçilmiş makaleler üzerinde yapılacak tartışmalar dersin önemli bir kısmını oluşuracaktır.

Lisansüstü çalışmalarını sürdürmek isteyen öğrencilere yüksek lisans, doktora ve profesyonel doktora programların kabulleri her yıl Güz ve Bahar dönemleri için verilir. Adaylar, başvuru sistemi ile doğrudan UKÜ’ye başvurabilirler.

KKTC Adaylar- Başvuru sırasında istenilen belgeler:

 • Diploma fotokopisi,
 • Tüm lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript),
 • İngilizce dilindeki bölümler için İngilizce yeterliliği ispatlayacak belgeler,
 • Pasaport, kimlik, veya nüfus cüzdanı fotokopisi.

Kayıt-Kabul işlemleri hakkında genel bilgi için tıklayınız.

Lisansüstü çalışmalarını sürdürmek isteyen öğrencilere yüksek lisans, doktora ve profesyonel doktora programların kabulleri her yıl Güz ve Bahar dönemleri için verilir. Adaylar, başvuru sistemi ile doğrudan UKÜ’ye başvurabilirler.

Başvuru sırasında istenilen belgeler:

 • Diploma fotokopisi,
 • Tüm lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript),
 • İngilizce Dil yeterliliğinin kanıtı: TOEFL (65 IBT) veya IELTS (5.5). Bu belgelere sahip olmayan öğrenciler, kampüse varışlarından sonra UKÜ İngilizce yeterlilik sınavına gireceklerdir,
 • Uluslararası pasaport/doğum belgesinin taranmış kopyası,
 • Öz geçmiş,
 • Eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış UKÜ Kural ve Yönetmelikleri belgesi (online başvuru sırasında indirilebilir).

Kayıt-Kabul işlemleri hakkında genel bilgi için tıklayınız

UKÜ, lisansüstü programlarında pek çok burs ve indirim olanağı sunar.

KKTC Adaylar 

 • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Uluslararası Adaylar

 • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Öğrenim Ücretleri her akademik yılın başında belirlenir. UKÜ’ye kayıt yapmaya hak kazanan aday öğrenciler Eğitim Ücreti Hesaplama sistemi doğrultusunda ücretlerini öğrenebilirler.

Ders başı ücret  € 350,00
Tez ücreti € 1.050,00
Seminer ücreti € 120,00 
Ders başı Bilimsel Hazırlık ücreti € 150,00
Yıllık Kayıt Ücreti € 295,00    
  KDV Hariç