Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Araştırma Enstitüsü

Turizm ve Otel İşletmeciliği (MSc)

Süre 2 Yıl
Başvur
turizm-otel-isletmeciligi-yukseklisans turizm-otel-isletmeciligi-yukseklisans turizm-otel-isletmeciligi-yukseklisans

Program Hakkında

Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksek Lisans Programı, öğrencileri hızla gelişen turizm alanında başarılı olmak için gereken bilgi, beceri ve bakış açılarıyla donatmak için tasarlanmış dinamik ve kapsamlı bir programdır. Bu program, mezunlarını küresel turizm endüstrisindeki liderlik rollerine hazırlamak için işletme, sürdürülebilirlik, kültürel çalışmalar ve yönetim ilkelerini bütünleştiren disiplinlerarası bir yaklaşım sunmaktadır. Turizm İşletmeciliği Yüksek Lisans Programı, turizm sektörünün karmaşıklıklarını bütünsel bir anlayışla yönetebilen profesyoneller yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Ek olarak, bu program öğrencilerinin eleştirel düşünme, araştırma yeterliliği ve stratejik karar verme becerilerini geliştirmeyi ve sadece endüstri uygulamalarında beceri sahibi değil aynı zamanda turizm yönetiminde yenilikçi çözümler sunabilen mezunlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu program günümüzün küreselleşmiş ve birbirine bağlı dünyasında önemli bir öneme sahiptir. Bu program, sürdürülebilirlik ve sorumlu yönetim uygulamalarının artan önemini dikkate alarak sektördeki nitelikli profesyonellere yönelik artan ihtiyaca odaklanmaktadır.

Eğitim Olanakları

Öğrenciler Turizm ve Otel İşletmeciliği programından mezun olmak için toplamda 7 ders almaktadırlar. Öğrenciler tezli programa kayıt yaptıklarında en fazla 4 derse kayıt yapabilirler. Toplam yedi dersin ikisi zorunlu derstir. Geriye kalan beş ders şeçmeli ders olarak nitelendirilir (bkz. müfredat). Öğrenciler danışmanlarının yardımları ile kayıtlarını tamamlarlar. Danışmanlar sürekli olarak öğrencileri yönlendirir. Üniversite kütüphanesi ve enstitüsü öğrencilere çevirimiçi ve çevirimdışı veritabnları için giriş hizmeti sunmaktadır. Okul danışmanları öğrenciler tez/projeye kayıt olurken mutlak suretle tez danışmanını atarlar. Öğrenciler tez veya projelerini tamamlamaları için üniversite genelinde mevcut olan veritabanlarını ve diğer zengin kaynakları kullanabilirler. Öğrencilerden özellikle tez çalışmalarında kaliteli çalışma yaparak turizm ve otelcilik alanyazına katkı yapmaları beklenir. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Uluslararası Otel, Restoran ve Kurumsal Eğitimi Konseyi - (CHIRE) ve Avrupa Otelcilik Okulları Birliği – (EURHODIP) kurumlarına üyedir.

turizm-otel-isletmeciligi-yukseklisans

Kariyer Alanları

Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksek Lisans Programı mezunları, küresel turizm endüstrisindeki çeşitli alanlarda liderlik edecek ve yenilik yapacak donanıma sahip olur. Mezunlarımızı bekleyen kariyer alanlarından biri, şehirleri ve/veya turistik yerleri ziyaret edilmesi gereken destinasyonlara dönüştürebilecekleri destinasyon yönetimidir. Verilen dersler sayesinde, mezunlar yönünü konaklama ve otel yönetimine çevirerek olağanüstü misafir deneyimleri ve operasyonel başarı elde edebilirler. Ayrıca mezunlar, uluslararası turizm gelişimi alanında politikaları şekillendirmeyi ve turizmin küresel ölçekte sorumlu bir şekilde gelişmesine katkıda bulunmayı içeren bir kariyer planı çizebilirler. Ayrıca çevre dostu ve sosyal açıdan sorumlu uygulamaların geliştirilmesine katkıda bulunan turizm danışmanı olarak da çalışabilirler. Turizm pazarlaması ve markalaşması da mezunlara, etkili pazarlama ve markalaşma stratejileri yoluyla turizmi yönlendirebilecekleri bir kariyer fırsatı sunmaktadır. Öte yandan, turizmin bilgi tabanına katkıda bulunarak akademik seçkinler arasına da katılabilirler.

İletişim

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü
Eğitim ve Lisansüstü Bilimler Merkezi, GE106
Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2776
Enstitü E-posta: ciu-institute@ciu.edu.tr

Zorunlu Dersler

Birinci Dönem
MANAGEMENT AND ORGANİZATİON FOR TOURİSM AND HOSPİTALİTY ENTERPRİSES

Ders Kodu

TRHM513

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu ders Turizm İşletmeciliği Yüksek Lisans öğrencilerine çağdaş yönetim uygulamaları hakkında bilgi vermek üzere yapılandırılmıştır. Bu temel yaklaşımla, bilgi toplumu ve organizasyonları, bilgi teknolojileri, küreselleşme ve organizasyonlar, TKY, temel yeterlilik, dış kaynak kullanımı, hibrid kuruluşlar, küçülme, yalın organizasyonlar ve küme organizasyonları konuları ele alınmaktadır. İşletme yönetimi ve organizasyonuyla ilgili temel konular: yönetim teorisinin gelişimi, örgüt teorisi ve örgüt-çevre ilişkileri yaklaşımları, yönetim süreci (planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon, kontrol), örgüt yapıları ve örgüt yapısına yönelik yeni düşünce ve uygulamalar (küçülme, dış kaynak kullanma, stratejik ortaklıklar kurma, vb.), yönetimde güncel konular (güçlendirme, temel yetkinlikler, örgütsel vatandaşlık, entelektüel sermaye, vb.) ve genel örgüt kültürü konuları ele alınacaktır.
ELECTİVE I

Ders Kodu

TRHM5X1

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
.
ELECTİVE II

Ders Kodu

TRHM5X2

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
.
ELECTİVE III

Ders Kodu

TRHM5X3

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
.
İkinci Dönem
MARKETİNG STRATEGİES FOR HOSPİTALİTY OPERATİONS

Ders Kodu

TRHM532

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu ders yöneticilerin organizasyonlarını pazarda daha rekabetçi yapacak stratejiler belirlemelerine, seçmelerine ve uygulamalarına yardımcı olur. Bu dersin amacı, karar vericilere stratejik (pazarlama yönetimi) karar verme kalitesini artırabilecek kavram, yöntem ve prosedürler sunmaktır. İleri düzey pazarlama stratejileri bu ders kapsamında aktarılacaktır. Bu ders ile birlikte, söz konusu unsurların öğrencilerin Turizm ve Otelcilik sektöründe iş için gerçek bir pazarlama kampanyası geliştirmeleri için simulasyon aracılığı ile öğrencilere aktarılması hedeflenmektedir. Dersin amacına bağlı olarak (a) Pazar analizi, rekabet ve ürün, (b) finansal bütçe planlaması, ve (c) kısa vadeli ve geniş kapsamlı stratejiler geliştirerek etkili reklam, satış ve halkla ilişkiler yönetimi ile kar elde edebilmek için atılması gereken adımlar irdelenecektir.
SEMİNAR

Ders Kodu

TRHM590

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

4
Bu ders, Turizm ve Otelcilik Yönetimi ile ilgili seçilmiş konularda seminer sunumu ve grup tartışmaları içerir. Seminer iki bölüm halinde ele alınabilir. Okuma Semineri, lisansüstü öğrenciye bir bölge, konu veya zaman periyodu üzerine odaklanan geniş bir kavramsal çerçeveye özgü bir literatür akımını tanıtmak için tasarlanmıştır. Öğrencilere belirli bir alanda zaman içinde değişen yorumlara dair genel bir bakış sunar. Bu seminerler, bir tür analitik veya yorumlayıcı ödev hazırlama gerektirebilir. Araştırma Semineri, lisansüstü öğrencilerin birincil araştırma yürütmesini ve seminerin odak noktasının belirli bir yönü hakkında büyük, özgün bir araştırma ödevi hazırlamalarını ve sunum ve tartışma yoluyla sonuçları almasını gerektirir. Ek olarak Seminer kapsamında bazı istatistiki bilgiler de aktarılacaktır.
ELECTİVE IV

Ders Kodu

TRHM5X4

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
.
ELECTİVE V

Ders Kodu

TRHM5X5

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
.
Üçüncü Dönem
THESİS

Ders Kodu

TRHM500

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

60
Turizm ve Konaklama Yönetimi Yüksek Lisans Programı öğrencilerinin yüksek lisans tezlerini akademik tez danışmanlarının gözetiminde hazırlama sürecidir. Danışman (bir öğretim üyesi) ve öğrenci işbirliği içinde bir araştırma konusu belirler ve öğrenciler seçilen konuyu bir dönem sonu projesi olarak sunulur. Yapılacak olan Tez Turizm ve Konaklama yönetimi bilgi alanına katkı sağlamalı ve Enstitü Yönetim Komitesi tarafından onaylanmalıdır. Tez öğrencileri, en az bir çalışma yarıyılı içerecek şekilde büyük bir araştırma projesi yürütmelidir. Öğrenciler, yayınlanması muhtemel büyük bir doküman olan bir tez yazmalıdır. Araştırmalar öğretim üyeleri tarafından yönetilir ve dönem sonu tez bittiğinde öğrenci jüri önünde tezini savunur. Başarılı olan öğrenciler Yüksek Lisans Diploması almaya hak kazanırlar.

Seçmeli Dersler

RESEARCH METHODS

Ders Kodu

TRHM515

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

10
Bu dersin amacı sosyal bilimlerdeki sosyal bilimlerle ilgili araştırma kavram ve prosedürleri hakkında bilgi vermektir. Hem nicel hem de nitel yöntemler incelenir bu ders kapsamında irdelenmektedir. Ele alınacak konular arasında sosyal araştırmaların doğası ve sosyal araştırma felsefeleri yer alır: metodolojik sorular, niteliksel ve karşılaştırmalı analizler, bir araştırma konusunu belirleme, literatürün gözden geçirilmesi, literatürün analizi, görüşmeler, içerik analizi, araştırma yazma ve hazırlama öneri. Bu ders ayrıca, konaklama, eğlence, rekreasyon ve turizm ortamlarında sistematik araştırmalar yapmak için gerekli araçları sağlamak için tasarlanmıştır. Araştırma tasarımı ve yöntemlerine dayanarak problem çözme ve karar verme hakkında bilgi öğrenciler bu minvalde bilgi edineceklerdir. İstatistiki bilgiler ek olarak paylaşılacaktır.
DEVELOPMENT OF SUSTAİNABLE TOURİSM POLİCİES AND PLANNİNG

Ders Kodu

TRHM506

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

7
Bu ders öğrencileri sürdürülebilir turizm politikaları ve planlaması ile ilgili temel kavram ve uygulamalar hakkında bilgilendirir. Turizmin, çevreye, topluma ve ekonomik kalkınmaya yararlı, sürdürülebilir ve zararlı olmayan bir şekilde gelişmesi için etkili planlama gereklidir. Bu ders bugün turizm planlamasına duyulan gereksinimi, süreci ve turizm planlaması ile ilgili konuları ele alacaktır. Ders ayrıca turizmin sürdürülebilir gelişiminin sağlanmasında yerel yönetimlerin kararlarının ve uygulamalarının önemini ortaya koymayı ve bu konuda karar vericilere yeni öneriler geliştirmeyi hedefler. Kaynakların korunarak gelecek kuşakların da kullanımına olanak sağlanmasını amaçlayan sürdürülebilirlik kavramının turizme uyarlanması sırasında, turizmde planlama çalışmaları ve turizmin geliştirilmesi için neler yapılması gerektiğini bu ders kapsamında öğrenilmesi amaçlanmaktadır.
INTERNATİONAL HOTEL MANAGEMENT

Ders Kodu

TRHM504

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

7
Turizm ve Konaklama yönetimi ile sorunların gelişimi hızla artmaktadır. Konaklama yönetimin diğer yönlerinden ayrı düşünülebilecek kadar farklı bir faaliyet alanı olduğuna inanıyoruz. Bu derste aşağıdakileri öğrenciler konsept, kuram ve ampirik olarak aşağıdaki norm ve prensipleri öğreneceklerdir: Otelcilik yönetiminin uluslararası boyutları, küresel iş ortamında misafirperverlik anlayışını tanımlamak, küresel ortamda anahtar pazarlama kavramlarını tanımlamak, stratejik yönetim sürecini anlamak. Uluslararası konaklama işletmeleri giriş modlarını değiştirmeye yönelik kriterleri açıklayın, uluslararası yönetim için farklı yaklaşımların arka planı aktarılacaktır. Öğrenciler, konaklama sektördeki iç ve dış analizi ile çeşitliliği yönetme için alınan eylemleri hem değerlendirecekler hem de gelecekte yapılacak olan plan ve politika gelişimine katkı sağlamanın önemini algılayacaklardır.
CONSUMER BEHAVİOUR

Ders Kodu

TRHM535

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

10
Bu ders, tüketici davranışlarını ve pazarlama stratejisinin geliştirilmesinde potansiyel uygulamalarını anlamada yararlı olan davranışsal kavram ve kuramları ele almak üzere tasarlanmıştır. Sosyal bilimlerdeki kavramlar ve kuramlar, özellikle sosyal psikoloji, bilişsel psikoloji, sosyoloji ve kültürel antropoloji, seçilen tüketici konularına özel bir referansla bu ders boyunca vurgulanacaktır. Bu konular arasında tutum oluşumu ve değişimi, bilgi işleme, öğrenme, grup etkileri, seçim davranışları ve kültürler arası tüketici davranışı bulunmaktadır. Tüketicilerin karar verme süreçlerinin, bu süreci ve davranışlarını etkileyen içsel ve dışsal faktörlerin nasıl farklılaşacağının ve bu farklılıkların firmaların pazarlama stratejilerini nasıl etkileyeceğinin tüketici davranışı teorileri, psikolojik ve sosyolojik temeller, tüketim sürecinin çeşitli psikolojik, durumsal, sosyo-kültürel etkenleri aracılığıyla anlaşılması hedeflenmektedir.
TURİZM SEKTÖRÜNDE HİZMET KALİTESİ

Ders Kodu

TRHM557

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

7
Kalite, her organizasyonun hayati bir bileşeni olarak görülmekte ve bir firmanın ya da bir imalat organizasyonunun kurumsal performansının iyileştirilmesi ve rekabet avantajının sağlanması için önemli unsur olmaya devam edecektir. Bu nedenle, bu dersin amacı, öğrencileri kalite yönetim sistemlerinin herhangi bir organizasyondaki etkilerini tanımlamak, analiz etmek ve anlamak için yeteneklerini ve becerilerini geliştirmeye yardımcı olacak çağdaş kalite yönetimi ilkeleri, uygulamaları ve araçları ile ortaya koymak olacaktır. Öğrenciler şunları faktörleri derinlemesine öğreneceklerdir: 1. Değişen kalite tanımlarını ve felsefelerini anlamak. 2. Altı Sigma için tasarım dahil olmak üzere farklı kalite yönetimi metodolojilerini açıklamak. 3. Varyasyonu azaltmak ve kaliteyi, süreçleri, sistemleri, ürünleri ve hizmetleri geliştirmek için kalite yönetim tekniklerini uygulamak.
TQM İN TOURİSM AND HOSPİTALİTY INDUSTRİES

Ders Kodu

TRHM502

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Bu ders, öğrencilere Toplam Kalite Yönetimi (TKY) konusu ile ilgili ilke, kavram, süreç ve prosedürleri anlamalarını sağlamak için tasarlanmıştır. Kalite kültürünün uygulanması için gerekli olan çeşitli TKY çerçevelerini ve kalite geliştirme araçlarını sunacaktır. Temel amacı, atıkları azaltmak, kaliteyi artırmak, toplam müşteri memnuniyetini sağlamak ve sonuçta rekabet avantajını güçlendirmektir. Ek olarak bu ders kapsamında Toplam Kalite Yönetimi ve Kalite Yönetim Sistemleri kavramları, Toplam Kalite Yönetimi teknikleri ve İstatistiksel Süreç Yönetimi araçlarının tanıtılması; kontrol çizelgelerini yorumlamak için gerekli temelinin oluşturulması amaçlanmaktadır. Ders içeriğinde aşağıdaki konular irdelenecektir; Rekabet ve kalite kavramları, Toplam Kalite Yönetimi prensipleri ve uygulamaları, Toplam Kalite Yönetimi araçları ve teknikleri, İstatistik, olasılık, kontrol çizelgeleri, güvenilirlik dersin konuları arasındadır.
INTRODUCTION TO TOURISM AND HOSPITALITY INDUSTRY

Ders Kodu

TRHM101

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

8
.
MANAGEMENT FOR TOURISM AND HOSPITALITY INDUSTRY

Ders Kodu

TRHM204

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

HUMAN RESOURCES MANAGEMENT

Ders Kodu

TRHM512

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

10
Yeni ekonomideki beşeri sermayeyi yönetmek, tüm iş dünyası profesyonellerinin karşılaştığı zorluktur. Bu ders, teknolojiyi, ekipleri ve sanal öğrenme yöntemlerini bir araya getiren genel uygulama ve gerçek dünya uygulamasına eşsiz yönlendirmesini koruyarak bu zorluğu giderir. Pratik ipuçları ve öneriler iletişim, liderlik, disiplin, performans değerlendirme, iş ilişkileri ve tazminat yönetimi konularındaki sorunlarla baş etmenin etkili yollarını sağlar. Dersin amacı, ek olarak insan kaynakları yönetiminin örgütlerin amaçlarına ulaşmada ki stratejik öneminin öğrenciler tarafından detaylı bir şekilde kavranması ve algılanması sağlamaktır. Ders içeriği kapsamında önemli arz edilen stratejik insan kaynakları yönetimi, insan kaynakları yönetimi, planlama ve işe alma, oryante etme, eğitim, ücretlendirme gibi konular öğrencilere aktarılacaktır.
E-TURIZM

Ders Kodu

TRHM559

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
E-turizm, turizm sektörünü geliştirmek amacıyla internet ve teknolojinin kullanımını birleştiren ve hızlı bir şekilde büyüyen bir alandır. Bu ders, e-turizm ilk eve uygulamaları üzerine kapsamlı bir bakış açısı kazandırmayı ve böyle dinamik ve yenilikçi bir ortamda ihtiyaç duyulan bilgi ve beceriyi edindirmeyi hedeflemektedir. İlgili modül, turizm deneyimini geliştirmeye yardımcı olan internet ve teknoloji kullanımını içinde barındıran e-turizm ilkelerine odaklanmaktadır. Bu ders farklı e-turizm türleri (çevrimiçi rezervasyon sistemleri, sanal turlar, sosyal medya pazarlaması ve mobil uygulamalar) üzerinde durmaktadır. Öğrenciler e-turizmde kullanıcı deneyimi modeli, arama motoru optimizasyonu ve içerik pazarlaması kavramlarının önemini kavrayacaktır. Ders aynı zamanda, gizlilik endişesi, güvenlik sorunları ve internet erişimindeki uçurum gibi e-turizm ile özdeşleştirilen sorunlara dikkat çekmektedir.
TRAVEL AND TOUR OPERATIONS

Ders Kodu

TRHM106

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

TURİZM ENDÜSTRİSİNDE HİZMET PAZARLAMASI

Ders Kodu

TRHM551

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu ders öğrencilere ilk adımda, turizm sektörüne genel bir bakış sunmakta ve küresel ekonomideki önemine değinmektedir. İlgili ders, turizm endüstrisindeki pazarlama hizmetleri ile ilgili stratejileri ve teknikleri sunmaktadır. Dersin sonunda öğrenciler Pazar araştırması, Pazar bölümlendirilmesi, hizmet pazarlamasında hedef ve tutundurma faaliyetlerinin önemini kavrayacaktır. Diğer taraftan bu ders, hizmet pazarlamasında marka, reklam ve tanıtım faaliyetlerinin rölüne ve küreselleşen dünyada hizmet pazarlaması ile ilişkilendirilen sorunlara değinmektedir. Yanı sıra öğrenciler, grup proje ve sunumlar yoluyla iletişi ve takım çalışması becerilerini geliştirme fırsatı yakalayacaktır. Son olarak bu ders öğrencilere, hizmet pazarlaması ilke ve uygulamalarına ilişkin kapsamlı bir bakış açısı ile birlikte dinamik ve rekabetçi endüstri çevresinde başarıya götüren bilgi ve becerileri de kazandırmaktadır.
STRATEGİC MANAGEMENT FOR TOURİSM AND HOSPİTALİTY ENTERPRİSES

Ders Kodu

TRHM514

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

10
Tüm turizm ve otelcilik sektörü işletmeleri, stratejik yönetim teorilerini ve kuramlarını çevrelerindeki rakip firmaları anlamak ve algılamak için sistematik bir yolla kullanmalı ve rekabet üstünlüğü her alanda geliştirme amacına yönelik olarak bunları değerlendirmelidir. Bu dersin amacı, öğrencilere stratejik yönetim ve sistematik düşünme süreci kazandırmak için gerekli eğitimi sunmaktır. Bu ders ayrıca, öğrencilerin turizm organizasyonları ve destinasyonları için stratejik analizleri anlama, uygulama ve eleştirel bir değerlendirme yapma fırsatı sunmayı amaçlamaktadır. Belirli turizm organizasyonlarının ve destinasyonların stratejilerini inceler ve analiz eder ve başarılı bir stratejiye katkıda bulunabilecek faktörlerin anlaşılmasını ve eleştirel bir değerlendirmesini sunar. Öğrencilerin stratejileri, uygunluklarını ve başarılı olup olmadıklarını belirleyecek konuları değerlendirmelerini sağlar.
MARKETING FOR TOURISM AND HOSPITALTY INDUSTRY I

Ders Kodu

TRHM305

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

TOURISM AND HOSPITALITY RESEARCH

Ders Kodu

TRHM303

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

7
.
LEADİNG, TRANSFORMATİON AND CHANGE

Ders Kodu

BUSN508

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

MARKETING FOR TOURISM AND HOSPITALITY INDUSTRY II

Ders Kodu

TRHM306

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

7
MARKETING FOR TOURISM AND HOSPITALITY INDUSTRY II
MÜZAKERE TEKNİKLERİ VE ÇATIŞMA ÇÖZÜMÜ BECERİLERİ

Ders Kodu

BUSN540

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

ORGANİZATİON BEHAVİOUR

Ders Kodu

BUSN566

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

7
Bu dersin amacı örgütsel davranış ile ilgili temel kavramları öğrencilerle paylaşmak ve birey ve grup davranışlarının bir örgütün yönetiminde ne kadar önemli olduğunu göstermektir.
TOURİSM ECONOMİCS

Ders Kodu

TRHM503

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Dersin temel amacı, giriş ekonomi derslerinde öğretilen temel kavramları kullanarak ülkelerin ekonomik yaşamlarındaki turizm rolünü incelemektir. Dönem sonunda öğrenciler, turizmin milli gelir, ödemeler dengesi, istihdam ve turizm arz ve talebini etkileyen faktörler üzerindeki ekonomik etkilerini inceleyip incelemelerini sağlayacak gerekli bilgi ve araçlarla donatılacaklardır. Bu ders ek olarak Turizm endüstrisinin ekonomik yönü, Kıtlık, fırsat maliyeti, arz ve talep, piyasa yapıları, esneklik, Gayri Safi Yurt İçi Hasıla, Gayri Safi Milli Hasıla, istihdam, gelir dağılımı, döviz kurları, ödemeler dengesi ve yatırım kararları dahil olmak üzere çekirdek makro ve mikro ekonomik kavramların analizi, markalaşma, turizm sektörünün ekonomiye katkısı ve sürdürülebilirliğin turizm gelişimine etkileri gibi konuları tartışacaktır.
ENDÜSTRİYEL, ORGANİZASYON VE İŞ DAVRANIŞ YÖNETİMİ

Ders Kodu

BUSN556

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu derste endüstriyel organizasyon ilkeleri, teorisi ve araştırması, iş davranışı yönetimi ve davranış bilimi bilgisinin iş ortamı bağlamında uygulanması incelenir. Dersin ana amacı, işletmelerin hem çalışanların verimliliğini hem de yaşam kalitesini iyileştirecek şekilde iş ve organizasyonlarını nasıl tasarlayabileceğini göstermektir. Kapsanan konular arasında, iş analizi, eğitim ve geliştirme, personel kararları, organizasyonel değişim, liderlik, motivasyon, takım çalışması, mesleki stres ve iş gücü refahı, personel değerlendirmesi, alandaki bilimsel araştırmaların tarihçesi ve evrimi ve diğer işveren-çalışan ilişkisi ile ilgili konular yer alır. Ders ayrıca öğrencilerin, alandaki bilim adamları tarafından sorulan ve cevaplanan soruları ve bu soruları yazılı olarak cevaplamak için kullanılan yöntemleri anlamalarını geliştirmeyi içerir.
ÖRGÜTSEL İLETİŞİM

Ders Kodu

BUSN558

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

TECHNİQUES FOR STATİSTİCAL ANALYSİS

Ders Kodu

BUSN595

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

ENTREPRENEURSHİP

Ders Kodu

BUSN538

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

MULTINATIONAL COMPANIES AND ISSUES IN GLOBALISATION

Ders Kodu

BUSN551

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
MULTINATIONAL COMPANIES AND ISSUES IN GLOBALISATION
İŞLETME ETİĞİ

Ders Kodu

BUSN560

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

BANKA YÖNETİMİ

Ders Kodu

INBA507

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
Bu ders modern bankacılık ve finansal aracılık teorisine giriş niteliğindedir. Bankaların uzun tarihsel geçmişlerine ve önemine rağmen, bankalar ekonomistlerin genellikle kullandığı modellere uymamaktadır. Bu derste farklı modelleme yaklaşımları, asimetrik bilgiye dayanan modellere ağırlık vererek incelenmektedir. Ayrıca finansal istikrarsızlık teorileri ve istikrarsızlığa karşı düzenleyici tepkiler üzerinde durulmaktadır. Bu dersin sonunda öğrenciler aşağıdaki konularda detaylı bilgi sahibi olacaklardır; Bankacılık ve Finansal Hizmetler Sektörü, Kamu Politikaları ve Yönetmelikleri, Banka Performansının Analizi, Faiz Dışı Gelirleri ve Faiz Dışı Giderleri Yönetme, Geleneksel Olmayan Bankacılık Şirketlerinin Performansı, Faiz Sabit Getirili Menkul Kıymetler, Faiz Oranı Riski Yönetme: Kazanç Duyarlılığı, Faiz Oranı Riski Yönetimi: Süre Faiz Oranı Riskini Yönetmek İçin Türevleri Kullanmak, Likiditeyi Yönetmek, Likiditeyi Yönetmek, Sermayeyi Etkili Kullanmak, Kredi Politikası ve Kredi Özelliklerine Genel Bakış, Ticari Kredi Taleplerini Değerlendirme ve Kredi Riski Yönetimi, Tüketici Kredilerini Değerlendirme, Yatırım Portföyünü Yönetme ve Küresel Bankacılık Faaliyetleri.
TÜKETİCİ DAVRANIŞI

Ders Kodu

BUSN535

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

MODERN THEORY OF BANKİNG AND FİNANCE

Ders Kodu

INBA502

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bu derste finansal yönetim konuları tartışılmakta ayni zamanda finansal piyasaların ve kurumların birbirlerini nasıl tamamladıklarını açıklanmaktadır. Aynı zamanda, finansal sistemler içerisinde çalışan ekonomik güçleri tanımlar ve sistem organizasyonunu nasıl belirlediklerini araştırır. Ayrıca finansal faaliyetlere ilişkin teorik araştırmalar yapar ve bu araştırmaların sonuçlarının pratik durumlara uygulanmasını sağlar. Ders ayrıca statik finansal sistem organizasyonunu ve finansal sistem evriminin dinamiklerini açıklamaktadır. . Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, Finansal Sistem Fonksiyonları, Finansal Sistem Yönetimi, Finansal Sistem Organizasyonu ve Değişim, Piyasa Yönetişimi, Aracılık ve İç Yönetişim, Hisse Senedi ve Tahvil Fiyatlama, Tahkim yoluyla Türev Ürünlerin Fiyatlandırılması, Tahvil ve İpotek Piyasaları, İşlem Riski Piyasaları, Döviz Kurları ve Piyasalar, Menkul Kıymetler Portföyleri, Pazarlanamayan Menkul Kıymetler Portföyleri, Aracılık Esasları, Yönetim Uygulamaları: Yurtiçi Kuruluşlar, Uluslararası Bankacılık ve Diğer Bankacılık Piyasaları.
TASARIM ODAKLI DÜŞÜNME VE SEKTÖREL İNOVASYON

Ders Kodu

BUSN581

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

7
Bu ders özellikle yeni ürün geliştirmek için kanıtlanmış, sistematik bir yaklaşımı öğrenmek isteyen bireyler ve takımlar için geliştirilmiştir. Derste tasarım odaklı düşünme ve karşılanmamış müşteri ihtiyaçlarını anlamakla başlayan güçlü problem çözme süreçlerine odaklanılmaktadır. Derste kavram geliştirmeyi, uygulamalı yaratıcılığı, prototip oluşturmayı ve deneyi kapsayan bir inovasyon süreci ele alınmaktadır. Tasarım odaklı düşünme yaklaşımları ve bunların işe uygulamaları anlatılır. Başlıca ders konuları arasında mevcut bir ürünü geliştirmek, yeni bir ürün veya yeni üretim süreçleri tasarlamak için gereken kritik tasarım düşünme becerileri yer alır. Ayrıca derste anlamaya dayalı olarak yenilikçiliği, büyümeyi ve müşteri deneyimini artırmaya odaklanma amacıyla yaratıcılık, tasarım, müşteri deneyimi, inovasyon, ürün, Ar-Ge ve strateji çalışmalar gibi konular işlenmektedir.
INVESTMENTS MANAGEMENT

Ders Kodu

ACFN514

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Ders kapsamında, gözlenen fiyatlama, piyasa ve katılımcı davranışının irdelenmesi ve ilgili teorilerde gelişmelere dayanılarak karlı yatırım modelleri ve ilgili kavramlar hususunda öğrencilerin kavrayışı geliştirilecektir. Ders dahilinde yatırım fonlarının hangi piyasalar aracılığı ile kanalize edildiği ve yatırımcı ve borçlanan bünyeleri motive eden faktörler incelenecektir. Bu dersi başarı ile tamamlayan tüm öğrenciler şu hususlarda kavrayış ve bilgilerini geliştirmiş olacaklardır : menkul kıymetlerin alımı ve satışı, Yatırım fonları ve diğer yatırım kuruluşları, Global Finansal Araçlar, Etkin Çeşitlendirme, Etkin piyasa hipotezi, Uluslararası yatırım, Vergiler, Enflasyon, ve yatırım Stratejileri, Yatırımcılar ve yatırım süreci, Davranışsal İktisat ve Teknik analiz.
SÜRDÜRÜLEBİLİR PAZARLAMA

Ders Kodu

MRKN515

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Sürdürülebilirlik çalışmalarında çevrenin birçok kuruluşun gündeminin en üst sıralarında yer alması nedeniyle bu ders sürdürülebilir yaklaşım kavramını tanıtmaya çalışmaktadır. Pazarlama ise bu gündemin yönlendirilmesinde, planlanmasında ve örgütlenmesinde en kilit noktada yer alır. Bu ders, sürdürülebilir pazarlama stratejilerinin ve faaliyetlerinin rekabet edilebilir çevresini ve söz konusu bu çevrenin karmaşıklığını keşfetmeye çalışmaktadır. Ders öncelikle geleneksel pazarlamanın arka planını son zamanlarda gündeme gelen kimi değişiklikleri ve önemli hususları anlamak amacına yönelik olarak tasarlanmıştır. Daha sonra kurumsal sosyal sorumluluktan toplumsal ve yeşil pazarlama hareketlerine, sürdürülebilir pazarlama uygulamalarının gelişimine önderlik edecektir. Ders, çeşitli pazarlara bağlı etkin ve verimli bir sürdürülebilir pazarlama çalışmaları için eksiksiz ve erişilebilir bir temele dayanmaktadır.
İŞLETME EKONOMİSİ

Ders Kodu

BUSN521

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

Ders Kodu

BUSN512

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
İşletmelerde insan kaynaklarının etkili kullanımı ve eğitilmesi hakkında bilgilerin verilmesi dersin hedefleri arasındadır.
YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ

Ders Kodu

COMM510

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

10
Ders, iletişim teknolojileri alanındaki çağdaş gelişmeleri, bu gelişmelerin medyanın üretim ve tüketimi sürecinde ne ölçüde ve nasıl yer aldıklarını incelemektedir. İnternet ve dijital kültürler medya ortamları üzerinde odaklanan bu derste yeni medya kavramı etrafında gelişen teorik ve pratik tartışmalara yer verilmektedir. Etkileşim, sosyal ağ iletişimi, medya türlerinin kesişmesi, “siberkültür” ve “web 2.0” gibi konular derste incelenmektedir.
BİLİM DİLİ VE ELEŞTİREL DEĞERLENDİRME

Ders Kodu

BUSN519

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu dersin ana odak noktası, öğrencilerin, araştırmaya rehberlik etmek amacı ile sosyal bilimler literatürü aracılığıyla ve nesnel ölçüm veya manipülasyon kullanımı yolu ile, sistematik koşullar altında gerçekleştirilen kanıtlara ve bağlantılara erişme, anlama ve değerlendirme yeteneklerini kristalize etmektir. İnternetin hazır hale getirdiği bilgi bolluğu, seçme ve değerlendirme gibi önemli sorunları da beraberinde getirmiş durumdadır. Bu süreç ancak Bilim dili olarak da adlandırılabilecek bilimsel süreçler ışığında gerçekleştirilebilir. Bu nedenle amaç, farkındalığı artırmak ve öğrencilere neyin doğru ve neyin yanlış olduğu arasındaki ince nüansları saptamak, çoğu zaman birbiriyle çelişen çeşitli sinyal ve uyaranların anlamlarını yakalayabilmek için temel eleştirel değerlendirme araçlarını öğrenmelerini sağlamak ve sonuçları derin ve bütüncül bir şekilde yorumlama becerisi kazandırmak ve nihayet, bu bulgulara dayanarak pratikteki uygulamaları yönlendirmektir.
DİGİTAL MARKETİNG

Ders Kodu

MRKN504

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

MANAGEMENT INFORMATİON SYSTEMS

Ders Kodu

MISY523

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

PORTFOLİO THEORY AND EQUİTY ANALYSİS

Ders Kodu

ACFN505

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Dersin amacı öğrencilerin portfolyo yönetimi ile ilgili şu kavramlara ilişkin bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır: Markowitz Portfolyo Seçim Süreci, Risk-Getiri Eğrileri, Sermaye Varlıkları Fiyatlandırma Modeli, ve Arbitraj Fiyatlandırma Teorisi. Bu ders kapsamında öğrenciler eleştirel düşünme becerilerini geliştirmenin yanında şu hususlar üzerine bilgi edineceklerdir : yatırım sürecine ilişkin teknikler, küresel piyasada yatırım kararı, etkin sermaye piyasası, borsa etkinsizlikleri (anomalileri), davranışsal iktisat, hisse senedi getirisi öngörüsüne ilişkin değişkenler, hisse senedi getirisi öngörü modelleri tabanlı nicel optimizasyon, ortalama sapma analizi, özkaynak seçim yönetimi, işlem masrafları, ve aktif portföy yöneticisinin performans değerlemesi.
PROJECT MANAGEMENT

Ders Kodu

BUSN517

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

INTERNATİONAL FİNANCİAL MARKETS

Ders Kodu

ACFN512

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bu derste uluslararası finans ilkeleri üzerine odaklanılıp, döviz kuru dinamikleri, uluslararası finansal akımlar , ve gerek yükselmekte olan ekonomiler gerekse gelişmiş olan ekonomiler dahilinde yakında gerçekleşmiş olaylar hususlarında öğrencilerin kavrayışı geliştirilir. Kurs kapsamındaki temel konular ise, döviz kurları, faiz oranları, türev ürünlerdir ( duruma bağlı talepler). Bu dersi başarı ile tamamlayan tüm öğrenciler şu hususlarda kavrayış ve bilgilerini geliştirmiş olacaklardır : opsiyon piyasaları, opsiyon fiyatlandırması, Vadeli İşlem Piyasaları, Tahvil Fiyatları ve Getirileri, Tahvil Yönetimi , ParasalYetki Kurumları, Yatırıma ilişkin riskler İpotekler ve Mali Krizler, Sermaye piyasaları, Ticari bankacılık, Bankalara İlişkin Düzenlemeler, Para Politikası, Para piyasaları, Sermaye Piyasaları, Borç verilebilir fonlara ilişkin Arz ve Talep.
MESSAGE DESİGN AND MEDİA MANAGEMENT

Ders Kodu

COMM503

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

10
Ders, stratejik iletişim yönetimi pratikleri çerçevesinde oluşturulan ve kullanılan iletileri ve onların içinde kullanıldıkları tekniklerine odaklanmaktadır. Bu çerçevede, farklı iletişim ortamlarında kullanılan mesaj Tasarımı ve yönetimine ilişkin özgül vaka analizleri incelenmekte ve bunların nasıl etkili oldukları, hangi tekniklerle bunu başardıkları sorgulanmaktadır.
FİLM ESTETİĞİ

Ders Kodu

COMM513

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

10
Film Estetiği dersi, sinemayı bir sanat ve estetik kategori olarak inceleyebilmek için öğrencilere bilgi ve becerileri öğrencilere kazandırmayı amaçlamaktadır. Ders, bu çerçevede, film kuram ve eleştirilerine odaklanmakta ve film analizlerine özel bir önem atfederek “auteur” film geleneğini incelemekte ve bu gelenek içerisinde ortaya konan filmlerin estetik niteliklerini ana akım sinema filmlerinkilerle, eleştirel bir perspektif içerisinde, karşılaştırmaktadır.
YÖNETİM DÜŞÜNCESİ TARİHİ

Ders Kodu

BUSN527

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

7
Bu dersin temel amacı öğrencilere başlıca yönetim yaklaşımlarını sunarken, onları farklı yönetim perspektifleri ile ilgili bilgilerle donatmaktır. Ders öncelikle çeşitli yönetim ekollerinin kronolojik tanıtımı ile başlayacak ve yönetim biliminin yıllar içerisindeki gelişimi ile devam edecektir. Daha sonrasında ise, öğrenciler çağdaş bilim teorileri ve yaklaşımları ile ilgili bilgilendirilecektir.
ADVANCED MACROECONOMİC THEORY

Ders Kodu

ECON502

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

KÜRESEL ÇEVREDE PAZARLAMA

Ders Kodu

MRKN551

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu dersin amacı, öğrencileri küresel rekabetçi iş ortamına hazırlamak ve dinamik bir küresel pazarda başarılı bir şekilde faaliyet göstermeleri için gerekli bilgi ve becerilerini geliştirmektir. Ders, pazarlamanın temel kavramları üzerine inşa edilmiştir ve öğrencilerin bu temel kavramları küresel iş ortamına uygulama pratiği yapmalarını sağlamayı hedeflemektedir. Ders ayrıca bir firmanın küresel başarısını etkileyen kültürel, demografik, ekonomik, politik ve yasal faktörler gibi çevresel kavramlara da odaklanmaktadır. Dersin ana konuları, kurumsal düzeyde küresel pazarlama stratejilerinin hem operasyonel hem de işlemsel yönlerini içermektedir. Dersi başarıyla tamamladıktan sonra öğrenciler, "ana" ülke dışında da rekabet edebilmek için gereken çok sayıda etkinlik hakkında daha iyi bilgi sahibi olacaklardır.

Lisansüstü çalışmalarını sürdürmek isteyen öğrencilere yüksek lisans, doktora ve profesyonel doktora programların kabulleri her yıl Güz ve Bahar dönemleri için verilir. Adaylar, başvuru sistemi ile doğrudan UKÜ’ye başvurabilirler.

KKTC Adaylar- Başvuru sırasında istenilen belgeler:

 • Diploma fotokopisi,
 • Tüm lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript),
 • İngilizce dilindeki bölümler için İngilizce yeterliliği ispatlayacak belgeler,
 • Pasaport, kimlik, veya nüfus cüzdanı fotokopisi.

Kayıt-Kabul işlemleri hakkında genel bilgi için tıklayınız.

Lisansüstü çalışmalarını sürdürmek isteyen öğrencilere yüksek lisans, doktora ve profesyonel doktora programların kabulleri her yıl Güz ve Bahar dönemleri için verilir. Adaylar, başvuru sistemi ile doğrudan UKÜ’ye başvurabilirler.

Uluslararası Adaylar- Başvuru sırasında istenilen belgeler:

 • Diploma fotokopisi,
 • Tüm lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript),
 • İngilizce Dil yeterliliğinin kanıtı: TOEFL (65 IBT) veya IELTS (5.5). Bu belgelere sahip olmayan öğrenciler, kampüse varışlarından sonra UKÜ İngilizce yeterlilik sınavına gireceklerdir,
 • Uluslararası pasaport/doğum belgesinin taranmış kopyası,
 • Öz geçmiş,
 • Eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış UKÜ Kural ve Yönetmelikleri belgesi (online başvuru sırasında indirilebilir).

Kayıt-Kabul işlemleri hakkında genel bilgi için tıklayınız

UKÜ, lisansüstü programlarında pek çok burs ve indirim olanağı sunar.

KKTC Adaylar 

 • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Uluslararası Adaylar

 • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Öğrenim Ücretleri her akademik yılın başında belirlenir. UKÜ’ye kayıt yapmaya hak kazanan aday öğrenciler Eğitim Ücreti Hesaplama sistemi doğrultusunda ücretlerini öğrenebilirler.

Ders başı ücret  € 350,00
Tez ücreti  € 1.050,00
Seminer ücreti € 120,00 
Ders başı Bilimsel Hazırlık ücreti € 150,00
Kayıt harcı ve diğer ücretler* € 245,00
Sosyal Etkinlik Ücreti € 50,00    
  KDV Hariç

*1. yıl öğrencilerine uygulanır. Diğer öğrenciler için € 195,00.