Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Araştırma Enstitüsü

Uluslararası İlişkiler (MA)

Süre 2 Yıl
Başvur
halkla-iliskiler-ve-tanitim-program halkla-iliskiler-ve-tanitim-program halkla-iliskiler-ve-tanitim-program

Program Hakkında

Uluslararası İlişkiler Bölümü Yüksek Lisans programı, Uluslararası İlişkiler disiplinini en kapsamlı şekilde anlamayı ve çözümlemeyi amaçlamaktadır. Dünya sistemin birimleri olarak kabul edilen devletlerin, ulusaşırı/ulusötesi aktörlerin ve bireylerin birbirleriyle olan ilişkilerini kuramsal ve çok boyutlu bilimsel ve akademik bir yaklaşım ile irdelemek amacı ile kurulduğu ilk günden itibaren Programımız, özellikle disiplinlerarası ve analitik bilgi üretimine odaklı bir anlayış çerçevesinde yürütülmektedir. Bu amaç doğrultusunda, Programın amacı, yerel, bölgesel ve uluslararası düzeylerde meydana gelen olayları ve uyuşmazlıkları çözümleyebilmek ve bu olaylara tarihsel ve çok boyutlu analizler üretmektir. Uluslararası İlişkilerdeki temel yaklaşımların yer aldığı derslerin yanı sıra bölge çalışmalarına da yön vermek amacı ile yürütülen seçmeli dersler; öğrencilerin yerel, bölgesel ve küresel meseleleri kuramsal bir çerçevede değerlendirmelerine olanak sağlamaktadır.

Eğitim Olanakları

Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı, lisans eğitimi sonrasında öğrencilerin uluslararası ilişkiler disiplinine eleştirel bir yaklaşım getirebilmelerini amaçlayan zorunlu ve seçmeli derslerden oluşmaktadır. Disiplinin temel derslerini uluslararası sistemde meydana gelen gelişmelerin, değişimin ve sorunların analiz edildiği Uluslararası İlişkiler Kuramı ve Uluslararası Güvenlik Sorunları dersleri oluşturmaktadır. Bu derslerin yanı sıra öğrencilere, günümüz uluslararası ilişkilerindeki meselelere ve çozümlenememiş sorunlara farklı bakış açılarıyla çozüm üretme üzerine çalışmalar yapmalarına yardımcı olmak amacıyla konu ve alan odaklı seçimlik ders alabilme olanağı tanınmaktadır. Bu dersler arasında, Dünya Olaylarında Ortadoğu, Kafkasya, Güncel Dünya Olayları, Ortadoğu’da Demokratikleşme ve Sivil Toplum, Avrupa Bütünleşmesi, Küreselleşme ve Uluslararası Örgütler ve Türk Dış Politikası gibi dersler sürekli güncellenen müfredat kapsamında yer almaktadır.

CIU Campus Students

Kariyer Alanları

Uluslararası ilişkiler yüksek lisansı mezunları develt bürokrasisinde, politiş yaşamda, medya kuruluşları, üniversite ve araştırma kuruluşları ile uluslararası örgütlerde çalışma olanağına sahiptir. Ayrıca, uluslararası ilişkiler birimi olan özel şirketler de mezunlarımızı istihdam etmektedir.

İletişim

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü
Eğitim ve Lisansüstü Bilimler Merkezi, GE106
Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2776
Enstitü E-posta: ciu-institute@ciu.edu.tr

Zorunlu Dersler

Birinci Dönem
ULUSLARARASI İLİŞKİLER KURAMI

Ders Kodu

INRE501

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu dersin amacı uluslararası ilişkilerde kullanılan temel kavramlar ve teorileri tartışmak ve irdelemektir. Bunu yaparken, ilk olarak uluslararası ilişkilerdeki geleneksel yaklaşımları inceleyip daha sonra da bu geleneksel teorilere yapılan eleştiriler tartışılacaktır. Dönem boyunca açıklanıp vurgulanacak olan konular arasında, realizm-idealizm tarışması, gelenekselcilik-davranışsalcılık tartışması ve ayrıca realizm-globalizm tartışması bulunmaktadır. Bunların yanı sıra, sözü geçen teorileri/ yaklaşımları dış politika ve uluslararası güvenlik ve benzeri konuların yorumlanmasında kullanılacaktır. Uluslararası İlişkiler Teorileri uluslararası ilişkilerin bir disiplin olarak ortaya çıkışında önemli yer teşkil ettiğinden, bu ders Yüksek Lisans Proramında zorunlu ders olarak okutulmaktadır.
SEÇMELİ

Ders Kodu

INRE5X1

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
SEÇMELİ

Ders Kodu

INRE5X2

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
SEÇMELİ

Ders Kodu

INRE5X3

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
İkinci Dönem
ULUSLARARASI GÜVENLİK SORUNLARI

Ders Kodu

INRE503

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu dersin temel amacı öncelikle geleneksel olarak dış politika bağlamındaki güvenlik analizlerinin askeri boyut üzerinde yoğunlaşmasını tartışarak sonrasında Soğuk Savaşın sona ermesiyle güvenlik sorununun alışılmış askeri güvenliğin yanı sıra siyasi, ekonomik ve ekolojik güvenlik boyutlarını da içeren yeni yaklaşımları analiz etmektir. Dersin ikinci bölümünde, Avrupa Birliği Güvenlik ve Savunma Politikaları, Kuzey Atlantik Anlaşma Örgütü ve benzeri bölgesel güvenlik kurumlarının uluslararası ilişkilerdeki rolü incelenmektedir. Derste Güvenlikleştirme politikaları ve diğer eleştirel güvenlik kuramları da mercek altına alınarak yüksek lisans öğrencilerine teorik bilgilerin bölgesel durumlara nasıl uygulandığı anlatılacaktır.
SEMİNER

Ders Kodu

INRE590

Kredi

0

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
Seminer dersinin esas amacı Yüksek Lisans öğrencilerini araştırma teknikleri ve yöntemleri konusunda bilgilendirmektir. Bu çerçevede Uluslararası İlişkiler öğrencileri proje veya tez çalışmalarına başlamadan önce akademik yazım kuralları ve yöntem konusunda çalışma yapabilmeleri için gerekli akademik donanım verilmektedir. Bu derste ayrıca öğrencilere çalışmak istedikleri alanlarda proje konuları verilerek bilgi edindikleri araştırma yöntemlerini tatbik etme imkanı sağlanmaktadır.
SEÇMELİ

Ders Kodu

INRE5X4

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
SEÇMELİ

Ders Kodu

INRE5X5

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Üçüncü Dönem
TEZ

Ders Kodu

INRE500

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

60
Tezli Yüksek Lisans öğrencileri Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanacak olan araştırma konularını fakülte öğretimüyesi danışmanlığında yürütmektedirler. Hazırlanan tez çalışması üç öğretim üyesinin oluşturacağı juri tarafından değerlendirlmektedir. Tez öğrencilerinin Uluslararası İlişkiler alanına katkı koymaları beklenmektedir.

Seçmeli Dersler

INTRODUCTION TO POLITICAL SCIENCE

Ders Kodu

INRE101

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

ULUSLARARASI ÖRGÜTLER VE KÜRESELLEŞME

Ders Kodu

INRE548

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu dersin temel amacı uluslararası ilişkiler disiplininin ortaya çıkışında önemli bir yer teşkil eden uluslararası örgütleri uluslararası sistem açısından incelemektir. Özellikle Birleşmiş Milletler (BM), Kuzey Atlantik Anlaşma Örgütü (NATO),Avrupa Birliği (AB), Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası (WB) gibi uluslararası aktor niteliği kazanmış hükümetler-arasıörgütlenmelerin üyelik kriterlerini, amaçlarını, yapılarını, ve işlevlerini analiz etmek dersin temel çerçevesinioluşturmaktadır. Adı geçen örgütlerin incelenmesinin yanı sıra, küreselleşen, değişen ve karmaşıklaşan uluslararası ilişkiler içerisinde “uluslararası aktörler” in nasıl bir rol ve işlev görmekte oldukları dersin ikincil amacını teşkil etmektedir.
INTRODUCTION TO WORLD POLITICS

Ders Kodu

INRE104

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

SİYASET FELSEFESİ

Ders Kodu

INRE546

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu derste öncelikle felsefe ve siyasetin tanımları ele alınacaktır. Siyaset özellikle “ideolojilerin sonu” tartışmasına paralel olarak günümüzde yalnızca salt bir iktidar oyunu veya teknokratik bir hizmet rekabeti olarak algılanmaktadır. Oysa ki siyasetin kökeni ve doğası hakikate, bu hakikat de adalet duygusuna dayanır. Bu gerçeğin ışığında, Eflatun’dan başlayarak siyaseti felsefe ile birlikte düşünmüş veya kurgulamaya çalışmış olan önemli düşünürlerden Aristoteles, St. Thomas Aquinas, St. Augustine, Nicholo Machiavelli, Thomas Hobbes, İbn Khaldun, Hegel, Marx, Hannah Arendt ve son yüzyılın çağdaş felsefecilerinden özellikle iktidar ve hakikat konusunu derinlemesine inceleyen radikal düşünürler olan Foucault, Althusser, Gramsci, Ranciere, Badiou ve Zizek’in siyasete bakışları bu dersin ana temasını oluşturacaktır.
AVRUPA BÜTÜNLEŞMESİ

Ders Kodu

INRE502

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu dersin temel amacı Avrupa Bütünleşmesini kuramsal bir çerçeve içerisinde incelemektir. Özellikle işlevselci ve yeniişlevselci yaklaşımları kullanarak, İkinci Dünya Savaşının bitiminden itibaren Avrupa Birliği’nin oluşum süreci ele alınmaktadır. Bu amaçla, Avrupa Birliği kurumları ve karar alma mekanizması Birliğin her ne kadar ulus-üstü bir örgütlenme şekli oluşturup oluşturmadığı irdelenmektedir. Dersin bir diğer amacı da Avrupa Birliği genişleme politikalarını, Avrupa Güvenlik ve Savunma Planı’nı, ve Birliğin komşuluk politikalarını tartışmaktır. Birliği oluşturan temel anlaşmalar ve bu anlaşmaların üye ülkeler ve aday ülkeler arasındaki bağlayıcılıkları da ders boyunca ele alınacaktır. Dersin sonunda katılımcı öğrencilerden Avrupa Birliği’nin günümüz problemlerinden biri ile ilgili bir araştırma projesi yapmaları istenecektir.
GÜNCEL DÜNYA OLAYLARI

Ders Kodu

INRE534

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu dersin temel amacı uluslararası sistemde meydana gelen meseleleri geleneksel ve eleştirel kuramsal yaklaşımlar çerçevesinde incelemektedir. Bu bağlamda ders bir taraftan devlet-merkezli güvenlik kavramsallaştırmasını tartışırken diğer bir yandan da küresel alanda meydana gelen güncel olayalara ekonomik, siyasi, kültürel, insani, toplumsal, ve çevresel boyutlara odaklanan alternatif yaklaşımlar ile yeni bir perspektif katmayı amaçlamaktadır. Ders çerçevesinde tüm bu kuramsal yaklaşımlara ek olarak uluslararası arendaki güncel olay ve sorunlar örnekler ile açıklanarak dünyanın değişik bölgelerindeki güvenlik yapılanmaları, güvenlik topluluklarındaki temel konular, ve güvenlikleştirme konularına atıfta bulunarak değerlendirilmelerde bulunulacaktır.
DÜNYA POLİTİKALARINDA ORTA DOĞU

Ders Kodu

INRE556

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu dersin temel amacı uluslararası ilişkilerde kullanılan temel kavramlar ve teorilerle Ortadoğu bölgesini tartışmak ve incelemektir. Bugünkü çatışmaların kökenlerinin Birinci Dünya Savaşı’nın hemen öncesi ve sonrasında gündeme gelensorunlara uzandığı düşünülürse, bölgenin tarihsel olarak günümüze taşınması dersin ilk bölümünü oluşturacaktır. Dersinikinci kısmında ise, 1945 sonrası Ortadoğu’da ulusçuluğun yükselmesi ve sonrasında oluşturulan ulus-devletler temelalınacak konular arasındadır. Bu çerçevede, Ürdün, İsrail, Suriye, Lübnan, Irak ve Mısır örnekleri tartışılacaktır. Sonolarak ise, güncel meseleler ele alınıp öğrencilerin katılımıyla sunumlar gerçekleştirilecektir. Ortadoğu Barış Süreci,Filistin İntifadası, Irak Savaşı gibi güncel meseleler bu bölümde tartışılacaktır.
POLİTİCS OF PEACE AND CONFLİCT İN DEEPLY DİVİDED SOCİETİES

Ders Kodu

INRE562

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu ders, derinden bölünmüş toplumlarda siyaseti incelerken özellikle bu toplumların bölünmüşlük halinde nasıl yönetilebildiklerine ve barışçıl bir siyaseti nasıl sürdürebildiklerine odaklanır. Derinden bölünmüş toplumların siyasetinde öne çıkan özellikler istikrarsızlık ve süregelen iç çatışmadır. Bazı derinden bölünmüş toplumlarda ise rakip gruplar arasında güç-paylaşımı yoluyla barışçıl siyaset sürdürülebilmektedir. Bu ders; etnik çatışma, üçüncü taraflarca girişilen arabuluculuk etkinlikleri, barış koruma, barış inşası ve ayrıca güç-paylaşımı teorisi literatürlerinden yararlanarak şu sorulara cevap arar: Bölünmüş toplumlarda siyaseti zor ve istikrarsız kılan nedir? Bu toplumlarda çatışmaya çözüm aranırken başlıca hangi yaklaşımlar kullanılır? Üçüncü taraflar barışçıl çözümlere ulaşılmasını sağlamak içinne gibi roller üstlenebilir?
EVRENSEL TARİH

Ders Kodu

INRE504

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
u dersin amacı insan uygarlığının gelişim süreci içerisinde modern toplumun, modern devletin ve modern uluslararası sistemin doğuşuna ışık tutmaktır. Tarihte iz bırakan antik uygarlıklar, büyük imparatorluklar, ulus-devletin doğuşu ve 20'nci yüzyılın siyasi tarihi de dersin üzerinde duracağı konular arasındadır. Dersi alan öğrenciler feodal çağ öncesinden feodal çağa geçiş sürecine, feodal çağdan endüstriyel çağa geçiş sürecine ve endüstriyel çağda ivme kazanan küreselleşme sürecine dair bilgi birikimi edineceklerdir.
HISTORY OF INTERNATIONAL RELATIONS I

Ders Kodu

INRE201

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

ORTADOĞU`DA DEMOKRATİKLEŞME VE SİVİL TOPLUM

Ders Kodu

INRE560

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu dersin amacı katılımcılara Ortadoğu’da demokratikleşme süreçlerinin ve sivil toplum örgütlenmelerinin doğasını, başarı ve başarısızlıklarını eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirmektir. Bu değerlendirme yapılırken Ortadoğu ülkelerinin politik, sosyo-kültürel ve ekonomik yapıları ve bu yapıların söz konusu süreçlerle olan etkileşimi temel atıf noktalarını oluşturacaktır. Bu çerçevede ders, demokratikleşme ve sivil toplum örgütlenme süreçlerinin kavramsal ve kuramsal tanımlanışı ve tartışmalarının; bu süreçlerin temel bileşenlerinin; karşılaşılan engellerin; sosyal, ideolojik, dini hareketlerin bu süreçlerle etkileşimlerinin; Ortadoğu’daki politik ve ekonomik açılım dönemlerinin bu süreçler üzerindeki etkilerinin; Ortadoğu’da demokrasinin ve sivil toplumun varoluşları ile ilgili problemlerinin ve sorunlarının dersin katılımcılarıyla karşılıklı etkileşim içinde irdeleneceği akademik bir tartışma ortamını yaratmayı amaçlamaktadır.
GLOBAL POLİTİCS

Ders Kodu

INRE511

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu ders, uluslararası siyasetin değişen doğasını ve küresel siyasî alanda ortaya çıkışını incelemek için gerekli analitik araçları sağlamaktadır. Siyasî ve iktisadî güçlerin evriminin ve bu güçleri biçimlendiren düşüncelerin tarihî kavrayışını da temin eder. Ders aynı zamanda neo-liberal iktisadî ortodoksluğun yayılması değerlendirmeleri, yeni çok taraflı kurumların yaratılması, göç ve küresel medya tartışmaları ile dünya kültürlerinin birbirlerine artan nüfuzunu içermektedir. Küreselleşmenin uluslararası karşılıklı bağımlılık teorilerini şekillendirme biçimleri dersin bir başka araştırma konusu olacaktır. Ders ayrıca küreselleşen dünyada alternatif siyaset üretebilmenin koşulları ve olasılıkları üzerinde tartışmak ve bu konudaki teorik açılımları analiz etmeyi hedeflemektedir.
HISTORY OF INTERNATIONAL RELATIONS II

Ders Kodu

INRE202

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE ELEŞTİREL KURAMLAR

Ders Kodu

INRE544

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu dersin amacı Uluslararası İlişkilere farklı yaklaşımlar getiren kuramları incelemektir. Bu çerçevede, Eleştirel Kuram, Post-kolonyalizm ve Feminist kuramsal yaklaşımlar incelenerek uluslararası ilişkileri ve politikaları geniş bir perspektiften ele alır. Eleştirel kuram, realist/liberal bağlamdaki devletlerin çatışma ve işbirliği yaklaşımlarına değişik yaklaşımlar getirirken, feminist kuram analize toplumsal cinsiyet boyutu katarken, post-kolonyal kuram “öteki” kavramının nasıl inşa edildiğini derinlemesine inceler. Bu kuramlara ek olarak post-modern ve post-yapısalcı kuramların uluslararası ilişkilerde kullanım alanları ve olanakları da araştırılacaktır.
AVRUPA AKDENİZ POLİTİKALARI

Ders Kodu

INRE535

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu dersin amacı katılımcılarla temelleri 1995 Barselona Bildirgesi’ne dayanan Avrupa-Akdeniz sürecinin içeriğini, yapılanmasını, başarı ve başarısızlıklarını sürecin uluslararası, bölgesel ve yerel dinamiklerini göz önünde bulundurarark değerlendirmektir. Bu değerlendirme yapılırken Avrupa-Akdeniz yapılanmasının tarihsel arkaplanı ortaya konacak, gelişiminin yönü hakkında temel tartışmalara yer vetrilecektir. Bununla birlikte bu yapılanmanın siyasi ve güvenlik işbirliği, ekonomik işbirliği, ve kültürel etkileşim gibi değişik boyutlarına vurguda bulunularak bu süreçlerle ilgili ülkeler bazındaki farklılıklar, sistem içi ve dışı sorunlar ile bu sorunlara üye ülkeler tarafından geliştirilen tepkiler ve çözüm önerileri dersin katılımcılarıyla karşılıklı etkileşim içinde ve yükek lisans düzeyinde akademik bir tartışma ortamında irdelenecektir.
POLİTİCAL IDEOLOGİES

Ders Kodu

INRE554

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu ders, yüksek lisans öğrencilerini felsefi bağlamda siyaset düşüncesi ile tanıştırmayı hedeflemektedir. Liberalizm, Sosyalizm, Marksizm, Muhafazakarlık ve Milliyetçilik gibi modern ideolojilerin kuramsal ve tarihsel temelleri incelenecek, aralarındaki düşünsel farklar analiz edilecek ve bu ideolojilere eleştirel olarak yapılandırılan eleştirel ve yeni ideolojiler tartışılacaktır. Post-modernizm, post-yapısalcılık, feminizm, yeşil hareket, post-kolonyalizm gibi eleştirel ideolojilerin geçmiş ideolojilerle temel farkları dersin bir başka araştırma konusunu oluşturacaktır. Fukuyama’nın ideolojilerin sonu tezinin ne oranda geçerli olduğu, günümüzde ideolojilerin halen ne oranda işlevsel oldukları sorusu dersin kapanış soruları olacaktır.
TÜRK DIŞ POLİTİKASI

Ders Kodu

INRE505

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu dersin temel amacı, Yüksek Lisans öğrencilerine Türkiye’nin uluslararası arenda karşılaştığı bölgesel ve küresel olaylar karşısında aldığı dış politika kararlarını ve karar alma süreçlerini tartışmaktır. Dersin ilk bölümünde Türk-Yunan İlişkileri, Kıbrıs Meselesi, Ortadoğu ve Balkanlar ile ilişkiler ele alınacaktır. Dersin ikinci bölümünde ise, Türk-Amerikan İlişkileri, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üyelik süreci ve aynı zamanda Türkiye’nin NATO, AGİT gibi bölgesel ve küresel uluslararası örgütlerle ilişkileri analiz edilecektir. Ders boyunca iç ve dış göreli özerkik, orta büyüklükteki devlet, bölgesel güvenlik çemberleri gibi kavramlar detaylı olarak incelenerek öğrencilere Türk Dış Politikasının temel unsurları anlatılacaktır.
TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA GÜNCEL KONULAR

Ders Kodu

INRE506

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu derste Türk Dış Politikasında 1960 dan günümüze olan dönem tematik bir bakış açısıyla kitap ve makaleler eşliğinde işlenecektir.1960’dan başlayarak Uluslararası Dinamikler ve İç dinamikler paralel bir şekilde analiz edilecek, Statükoculuk, Revizyonizm, Denge politikaları, Kazan-Kazan, Yapısalcılık gibi teorik bakış açıları, güncel Dış Politikalar ışığında incelenecektir. Dersin son bölümünde 2000 yılı sonrası Türk Dış Politikası ele alınarak Batı Eksenli dış politikadan doğu-batı eksenli dış politikaya geçişin yarattığı artılar ve eksiler incelenecektir Son dönemde dış politika anlamında yaşanan Afrika açılımı ve ticari politikalar da masaya yatırılacaktır. Son dönemde karşılaşılan mülteci sorunu ve Ukrayna-Rus savaşının Türk dış politikasına etkileri de dersimizde analiz edilecektir.
GLOBALLEŞME VE ULUSLARARASI POLİTİK EKONOMİSİ

Ders Kodu

INRE525

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Kürsel ekonomi dersi dünya ekonomisi ve dünya politikası sorunlarını, “dünya sistemi”nin 15. yüzyılda ortaya çıkışından günümüz küreselleşme sürecine kadarki evrimini inceleyerek ele almakta; özel olarak, sinai ve mali ekonomik gelişim, dönemsel ekonomik bunalımlar, gelişme ve gelişmemişlik ve küresel ekonomik bütünleşme gibi konuları incelemektedir. Dersin sonunda, dersi alan öğrencilerin UEP’teki temel yaklaşımlar konusunda derin bir bilgiye sahip olmaları; büyük ölçüde bütünleşmiş olan günümüz küresel ekonomisinin nasıl oluştuğunu ve zamanla nasıl evrildiğini öğrenmiş olmaları, ve içinde yaşadığımız dönemin önemli bir unsuru halini almış olan uluslararası üretim, ticaret ve finansal hareketlerin özellikleri yanında bunların uluslararası ilişkilerin diğer yapılarıyla etkileşimi konusunda ileri derecede bilgi sahibi olmaları beklenmektedir.
MEDİA AND INTERNATİONAL CONFLİCT

Ders Kodu

INRE561

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Ders, uluslararası çatışmalara medyadaki karşılıkların ve medya ilgisinin kültürel, siyasî ve iktisadî boyutlarını farklı kuramsal yaklaşımların değerlendirilmesi yoluyla incelemektedir. Aynı zamanda ders, yüksek lisans öğrencilerine değişik seviyelerdeki uluslararası çatışmalalarda medyanın dâhil oluşunu kavramaları ve değerlendirmeleri için gerekli yöntembilimsel yetenekler sağlar. Başlıklar arasında savaş ve barış gazeteciliği, çatışma raporlamanın iktisadı ve siyaseti ve medyanın çatışma çözümündeki rolü bulunmaktadır. Ayrıca, küresel siyasette medyanın rolü, uluslararası algıları şekillendirmekte medyanın etkinliği, küresel terör dalgalarına ilişkin algı mühendisliği kurgulamakta ana akım medyanın gücü ve işlevselliği bu dersin güncel boyutunu oluşturacaktır.
DÜNYA KÜLTÜRLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

Ders Kodu

INRE519

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu dersin temel amacı, farklı dünya kültürlerinin karşılaştırmalı bir analizini yapmayı amaçlamaktadır. Kültür’ün özü nedir? ve hangi noktalarda siyasi katılımla ilişkilidir? Demokratik kültür dediğimiz şey özünde nedir? Eğitim ve siyasi katılım arasında gerçekten bir ilişki var mıdır? Söz konusu kavramlar ve kuramsal tartışmalar ders esnasında irdelenecek ve dünya siyasi kültürlerinin aralarındaki farklılık ve benzerliklerin bir haritası çıkarılacaktır. Karşılaştırmanın temel boyutunu “Siyasal Kültür” kavramı oluşturacak ve siyasi kültürlerin karşılaştırmalı analizinden Uluslararası İlişkiler teorileri ve Dış Politika konularına ilişkilendirme yapılacaktır. Bu analizlerden elde edilecek çıkarımlar öğrenciler tarafından ödev olarak hazırlanacaktır.
YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ

Ders Kodu

COMM510

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

10
Ders, iletişim teknolojileri alanındaki çağdaş gelişmeleri, bu gelişmelerin medyanın üretim ve tüketimi sürecinde ne ölçüde ve nasıl yer aldıklarını incelemektedir. İnternet ve dijital kültürler medya ortamları üzerinde odaklanan bu derste yeni medya kavramı etrafında gelişen teorik ve pratik tartışmalara yer verilmektedir. Etkileşim, sosyal ağ iletişimi, medya türlerinin kesişmesi, “siberkültür” ve “web 2.0” gibi konular derste incelenmektedir.
KURUMSAL İLETİŞİM

Ders Kodu

COMM508

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

10
Bu ders, iş dünyasındaki kurumsal organizasyonlarda kullanılan iç ve dış iletişime odaklanmaktadır. Kurumların, kendi kurumsal iletişimlerinin bir parçası olarak sosyal medya, internet gibi yeni medya araçlarını da içine alacak şekilde bir bütün olarak medyayı nasıl kullandıkları derste incelenmektedir.
BİLİM KURGU SİNEMASI VE EDEBİYATI

Ders Kodu

COMM531

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

10
Bu ders, öğrencilere bilim kurgu sineması ve edebiyatına ilişkin eleştirel bir perspektif kazandırmayı amaçlamaktadır. Ders, bu çerçevede, bilimkurgu sinemasının ve edebiyatının çağdaş toplumlarda ne tür işlevleri yerine getirdiğini incelemekte, siberpunk sinema ve edebiyatına özel bir önem atfederek, Amerikan ve Avrupa bilim kurgu sineması ve edebiyatı içerisindeki geleneklere odaklanmaktadır.
FİLM ESTETİĞİ

Ders Kodu

COMM513

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

10
Film Estetiği dersi, sinemayı bir sanat ve estetik kategori olarak inceleyebilmek için öğrencilere bilgi ve becerileri öğrencilere kazandırmayı amaçlamaktadır. Ders, bu çerçevede, film kuram ve eleştirilerine odaklanmakta ve film analizlerine özel bir önem atfederek “auteur” film geleneğini incelemekte ve bu gelenek içerisinde ortaya konan filmlerin estetik niteliklerini ana akım sinema filmlerinkilerle, eleştirel bir perspektif içerisinde, karşılaştırmaktadır.
INTERNATIONAL RELATIONS THEORY I

Ders Kodu

INR209

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

MEDYA TARİHİ: METİNLER VE BAĞLAMLAR

Ders Kodu

COMM532

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

10
Ders, yazılı basının ortaya çıktığı andan bugüne geçirdiği dönüşümlere odaklanmaktadır. Bu çerçevede, medyanın uluslararası gelişiminde ortaya çıkan anahtar kavramlar ve bu kavramların medyanın gelişiminde oynadığı roller incelenmektedir. Derste incelenen diğer başlıca konular şunlardır: İletişimde teknolojinin oynadığı rol, medya alnında yaşanan yoğunlaşma olgusu, medya ile ulusla kültüre arasındaki etkileşimler ve medyanın küreselleşme olgusu içerisinde üstlendiği rol.
INTERNATIONAL RELATIONS THEORY II

Ders Kodu

INR210

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

Ders Kodu

BUSN512

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
İşletmelerde insan kaynaklarının etkili kullanımı ve eğitilmesi hakkında bilgilerin verilmesi dersin hedefleri arasındadır.
YÖNETİM VE ORGANİZASYON

Ders Kodu

BUSN513

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Temel kavramlar, eğitim sisteminin, program geliştirmenin kuramsal temelleri,eğitim programı tasarımları, program geliştirme modelleri, ihtiyaç analiz ve değerlendirilmesi, hedefler ile sınırlandırılması, hedef – davranışların, içerik analizi ve düzenlenlenmesi, eğitim durumlarını düzenleme, sınama durumlarını düzenleme, programın denenmesi, uygulanması, değerlendirilmesi
MÜZAKERE TEKNİKLERİ VE ÇATIŞMA ÇÖZÜMÜ BECERİLERİ

Ders Kodu

BUSN540

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

BİLİM DİLİ VE ELEŞTİREL DEĞERLENDİRME

Ders Kodu

BUSN519

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu dersin ana odak noktası, öğrencilerin, araştırmaya rehberlik etmek amacı ile sosyal bilimler literatürü aracılığıyla ve nesnel ölçüm veya manipülasyon kullanımı yolu ile, sistematik koşullar altında gerçekleştirilen kanıtlara ve bağlantılara erişme, anlama ve değerlendirme yeteneklerini kristalize etmektir. İnternetin hazır hale getirdiği bilgi bolluğu, seçme ve değerlendirme gibi önemli sorunları da beraberinde getirmiş durumdadır. Bu süreç ancak Bilim dili olarak da adlandırılabilecek bilimsel süreçler ışığında gerçekleştirilebilir. Bu nedenle amaç, farkındalığı artırmak ve öğrencilere neyin doğru ve neyin yanlış olduğu arasındaki ince nüansları saptamak, çoğu zaman birbiriyle çelişen çeşitli sinyal ve uyaranların anlamlarını yakalayabilmek için temel eleştirel değerlendirme araçlarını öğrenmelerini sağlamak ve sonuçları derin ve bütüncül bir şekilde yorumlama becerisi kazandırmak ve nihayet, bu bulgulara dayanarak pratikteki uygulamaları yönlendirmektir.
ULUSLARARASI İLİŞKİLER KURAMI

Ders Kodu

INRE501

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu dersin amacı uluslararası ilişkilerde kullanılan temel kavramlar ve teorileri tartışmak ve irdelemektir. Bunu yaparken, ilk olarak uluslararası ilişkilerdeki geleneksel yaklaşımları inceleyip daha sonra da bu geleneksel teorilere yapılan eleştiriler tartışılacaktır. Dönem boyunca açıklanıp vurgulanacak olan konular arasında, realizm-idealizm tarışması, gelenekselcilik-davranışsalcılık tartışması ve ayrıca realizm-globalizm tartışması bulunmaktadır. Bunların yanı sıra, sözü geçen teorileri/ yaklaşımları dış politika ve uluslararası güvenlik ve benzeri konuların yorumlanmasında kullanılacaktır. Uluslararası İlişkiler Teorileri uluslararası ilişkilerin bir disiplin olarak ortaya çıkışında önemli yer teşkil ettiğinden, bu ders Yüksek Lisans Proramında zorunlu ders olarak okutulmaktadır.
ULUSLARARASI GÜVENLİK SORUNLARI

Ders Kodu

INRE503

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu dersin temel amacı öncelikle geleneksel olarak dış politika bağlamındaki güvenlik analizlerinin askeri boyut üzerinde yoğunlaşmasını tartışarak sonrasında Soğuk Savaşın sona ermesiyle güvenlik sorununun alışılmış askeri güvenliğin yanı sıra siyasi, ekonomik ve ekolojik güvenlik boyutlarını da içeren yeni yaklaşımları analiz etmektir. Dersin ikinci bölümünde, Avrupa Birliği Güvenlik ve Savunma Politikaları, Kuzey Atlantik Anlaşma Örgütü ve benzeri bölgesel güvenlik kurumlarının uluslararası ilişkilerdeki rolü incelenmektedir. Derste Güvenlikleştirme politikaları ve diğer eleştirel güvenlik kuramları da mercek altına alınarak yüksek lisans öğrencilerine teorik bilgilerin bölgesel durumlara nasıl uygulandığı anlatılacaktır.
SİYASAL İLETİŞİM VE MEDYA

Ders Kodu

COMM504

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

10
Siyasal İletişim ve Medya dersi, siyasal iletişimi siyasal partiler ve kurumsal iletişim yönetiminin bir parçası olarak ele almakta, partilerin, politik figürlerin ve grupların siyasal kampanyalarda bu olguyu nasıl kullandıkları incelenmektedir. Derste, ayrıca, bu kampanyaların medyada nasıl yer aldığı, iletişim araçları ile siyasal iletişimin hangi noktalarda kesiştiği, ilişkilerinin hangi noktalarda karmaşıklaştığı ortaya konulmaya çalışılmaktadır.
INTERNATIONAL LAW I

Ders Kodu

ILAW331

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

ÖRGÜTSEL İLETİŞİM

Ders Kodu

BUSN558

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

TÜKETİCİ DAVRANIŞI

Ders Kodu

BUSN535

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

TÜRK-YUNAN İLİŞKİLERİ

Ders Kodu

INRE549

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

LEADİNG, TRANSFORMATİON AND CHANGE

Ders Kodu

BUSN508

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

ISSUES IN INTERNATIONAL RELATIONS

Ders Kodu

INR446

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

ORGANİZATİON BEHAVİOUR

Ders Kodu

BUSN566

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

7
Bu dersin amacı örgütsel davranış ile ilgili temel kavramları öğrencilerle paylaşmak ve birey ve grup davranışlarının bir örgütün yönetiminde ne kadar önemli olduğunu göstermektir.
INTERNATIONAL ORGANIZATIONS

Ders Kodu

INRE341

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

INTERNATIONAL LAW II

Ders Kodu

ILAW332

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

6
INTERNATIONAL LAW II
KIBRIS SİYASETİ VE KIBRIS SORUNU

Ders Kodu

INRE555

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu ders, adadaki mevcut politik ve ekonomik duruma dair eleştirel bir değerlendirme sunmasının yanında, bu durumu hazırlayan geniş tarihsel çerçeveyi çizmek adına, 19. Yüzyılın sonundan itibaren gerçekleşen ekonomik, sosyal ve siyasal gelişmeleri de ele almaktadır. Dersin temel odak noktasını Kıbrıs sorunu oluşturmakta, bu bağlamda, sorunun gelişimi ve bunun yanında, bu sorunu sona erdirmeye (ya da devamını sağlamaya) yönelik uluslararası ve yerel aktörlerin oynadığı rol incelenmektedir. Bu, multidisipliner bir yaklaşım ve milliyetçilik, çatışma çözümü, uluslararası hukuk, jepolitik, siyasal patronaj ve postkolonyalizm gibi farklı teorik çerçevelerin kullanımını gerektirmektedir. Dersin sonunda, öğrencilerden Kıbrıs siyasetine dair kendi seçecekleri spesifik bir konuda bir literatür taraması sunması beklenmektedir.
İŞLETME EKONOMİSİ

Ders Kodu

BUSN521

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

ENDÜSTRİYEL, ORGANİZASYON VE İŞ DAVRANIŞ YÖNETİMİ

Ders Kodu

BUSN556

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu derste endüstriyel organizasyon ilkeleri, teorisi ve araştırması, iş davranışı yönetimi ve davranış bilimi bilgisinin iş ortamı bağlamında uygulanması incelenir. Dersin ana amacı, işletmelerin hem çalışanların verimliliğini hem de yaşam kalitesini iyileştirecek şekilde iş ve organizasyonlarını nasıl tasarlayabileceğini göstermektir. Kapsanan konular arasında, iş analizi, eğitim ve geliştirme, personel kararları, organizasyonel değişim, liderlik, motivasyon, takım çalışması, mesleki stres ve iş gücü refahı, personel değerlendirmesi, alandaki bilimsel araştırmaların tarihçesi ve evrimi ve diğer işveren-çalışan ilişkisi ile ilgili konular yer alır. Ders ayrıca öğrencilerin, alandaki bilim adamları tarafından sorulan ve cevaplanan soruları ve bu soruları yazılı olarak cevaplamak için kullanılan yöntemleri anlamalarını geliştirmeyi içerir.
İLETİŞİM KURAMLARI

Ders Kodu

COMM505

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

10
Bu ders, iletişim alanını şekillendiren başlıca kuramları öğrencilere tanıtmayı ve iletişimin kişisel ve toplumsal işlevlerini siyasal, toplumsal ve ekonomik süreçler içerisinde tartışmayı amaçlamaktadır. Ders, iletişim araştırmaları ve iletişim alanındaki temel dil bilimsel, semiyolojik ve yenilikçi yaklaşım ve kuramları irdelemektedir.
MESSAGE DESİGN AND MEDİA MANAGEMENT

Ders Kodu

COMM503

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

10
Ders, stratejik iletişim yönetimi pratikleri çerçevesinde oluşturulan ve kullanılan iletileri ve onların içinde kullanıldıkları tekniklerine odaklanmaktadır. Bu çerçevede, farklı iletişim ortamlarında kullanılan mesaj Tasarımı ve yönetimine ilişkin özgül vaka analizleri incelenmekte ve bunların nasıl etkili oldukları, hangi tekniklerle bunu başardıkları sorgulanmaktadır.
OPERATİON MANAGEMENT

Ders Kodu

BUSN506

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

7
Bu dersin niyeti Üretim yönetimi ve tedarik zinciri bünyesi içerisinde karar verme süreçlerini yönetme hakkında gerekli olabilecek analitik kavramları ve yöntemleri sağlamaktır. Geçtiğimiz birkaç yıldan beridir tedarik zinciri yönetimi tarafından yönlendrilen rakabet avantajı iş ortamında kabul edilen bir uygulama olmuştur. Çağunlukla temel stratejiler maliyetlerin düşürülmesi ile sağlanan üretim verimliliği veyahut sermaye verimliliği konularını içermektedir. Üretim konuları ile ilgili karar vermek örgütlerde en çok rastlanan görevlerdendir. Bu ders, öğrencilerin, tedarik zinciri bünyesinde iyi üretim yönetimi kararları vermesini sağlayacak olan yönetim konularını ve sayısal analiz yapma kaabiliyetlerini arttıracaktır. İçerisinde teaderik zinciri konularını ve stratejiyi, üretim yönetimi çerçevesini, Altı-Sigma yanaşımını, kalite yönetimini, arz ve talep planlamasını, depo ve sevk kontrolu, nakliye sistemi optimizasyonu konularını kapsayacaktır
QUALITATIVE RESEARCH METHODS

Ders Kodu

COMM515

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

INTERNATIONAL LAW II

Ders Kodu

ILAW332

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

INTRODUCTION TO MANAGEMENT

Ders Kodu

BUSN250

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

6
.
İŞLETMEYE GİRİŞ

Ders Kodu

BUSN101

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

KARŞILAŞTIRMALI SİYASET-I

Ders Kodu

INRE321

Kredi

0

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu ders, kurumsal yapılarla birlikte politik kültüre vurguda bulunarak karşılaştırmalı siyasetin metodolojisi ve kapsamını açıklar. Ders, çağdaş sorunlara eğilerek farklı ülkelerin politik kültürleri, anayasal yapıları ve yönetimsel gelişimlerini karşılaştırır. Derste, Batılı liberal demokrasilerin totaliter ya da otoriter ülkelerle tezat oluşturan genel değerlendirmeleri, bazı ulusal politikaların ayrıntılı çözümlemeleriyle tamamlanacaktır. Temel terminoloji, rejimlerin sınıflanması, başkanlık sistemi ve parlamenter sistem, popüler rıza için aygıtlar, politika yapım süreçlerinin yapıları ve sonuçları, politik tavırlar ve etkileşimler, derse üzerinde durulacak konulardan birkaçıdır.Ders konuları arasında; parlamenter sistemler ve başkanlık sistemi ve onların terminolojisi, rejimlerin sınıflandırılması, karar verme popüler rıza için çeşitli mekanizmalar, politika oluşturma süreçleri, siyasal tutumlar ve etkileşimler, çeşitli siyasi yapılar ve sonuçları gibi konular yer alır
PAZARLAMA

Ders Kodu

EASC331

Kredi

0

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Bu ders öğrencilere günümüzün dinamik pazar ortamında kârlı müşteri ilişkileri yönetimi ile kritik pazarlama temel ilkelerini (anahtar kavramları, analiz, strateji yöntem ve taktikleri) tanıtmaktadır. Konular dahilinde pazar, ürün, hizmet ve marka stratejileri, yeni ürün stratejileri, ürün fiyatlandırması, pazarlama kanalları, bütünleşik pazarlama iletişimi ve stratejileri yer almaktadır. Derste öğrencilerin uygulamalı pazarlama vakalarını da analiz etme yoluyla yönetsel karar verme teknikleri ve problem çözme becerilerini de geliştirmek hedeflenmektedir. Öğrencilere genellikle pazarlama yöneticilerinin karşılaştığı sorunlar gösterilecek ve verilen iş durumlarındaki pazarlama problemleri analiz edilerek bu analizlere dayalı uygulanabilir eylem planları hazırlama becerileri geliştirilecektir. Gerçek hayattan örnekler ve pazarlama simülasyonları kullanılarak temel pazarlama kavramları pekiştirilecektir.

Lisansüstü çalışmalarını sürdürmek isteyen öğrencilere yüksek lisans, doktora ve profesyonel doktora programların kabulleri her yıl Güz ve Bahar dönemleri için verilir. Adaylar, başvuru sistemi ile doğrudan UKÜ’ye başvurabilirler.

TC Adaylar- Başvuru sırasında istenilen belgeler:

 • Diploma fotokopisi,
 • Tüm lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript),
 • İngilizce dilindeki bölümler için İngilizce yeterliliği ispatlayacak belgeler,
 • Geçerli ALES sonuç belgesi (5 yılı aşmamış olması gerekiyor),
 • Pasaport, kimlik, veya nüfus cüzdanı fotokopisi.

Kayıt-Kabul işlemleri hakkında genel bilgi için tıklayınız.

KKTC Adaylar- Başvuru sırasında istenilen belgeler:

 • Diploma fotokopisi,
 • Tüm lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript),
 • İngilizce dilindeki bölümler için İngilizce yeterliliği ispatlayacak belgeler,
 • Pasaport, kimlik, veya nüfus cüzdanı fotokopisi.

Kayıt-Kabul işlemleri hakkında genel bilgi için tıklayınız.

Lisansüstü çalışmalarını sürdürmek isteyen öğrencilere yüksek lisans, doktora ve profesyonel doktora programların kabulleri her yıl Güz ve Bahar dönemleri için verilir. Adaylar, başvuru sistemi ile doğrudan UKÜ’ye başvurabilirler.

Uluslararası Adaylar- Başvuru sırasında istenilen belgeler:

 • Diploma fotokopisi,
 • Tüm lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript),
 • İngilizce Dil yeterliliğinin kanıtı: TOEFL (65 IBT) veya IELTS (5.5). Bu belgelere sahip olmayan öğrenciler, kampüse varışlarından sonra UKÜ İngilizce yeterlilik sınavına gireceklerdir,
 • Uluslararası pasaport/doğum belgesinin taranmış kopyası,
 • Öz geçmiş,
 • Eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış UKÜ Kural ve Yönetmelikleri belgesi (online başvuru sırasında indirilebilir).

Kayıt-Kabul işlemleri hakkında genel bilgi için tıklayınız

UKÜ, lisansüstü programlarında pek çok burs ve indirim olanağı sunar.

TC Adaylar

 • Başarıyı özendiren ve ödüllendiren burslar ve daha fazlası için tıklayınız.

KKTC Adaylar 

 • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Uluslararası Adaylar

 • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Öğrenim Ücretleri her akademik yılın başında belirlenir. UKÜ’ye kayıt yapmaya hak kazanan aday öğrenciler Eğitim Ücreti Hesaplama sistemi doğrultusunda ücretlerini öğrenebilirler.

Ders başı ücret  € 350,00
Tez ücreti € 1.050,00
Seminer ücreti € 120,00 
Ders başı Bilimsel Hazırlık ücreti € 150,00
Yıllık Kayıt Ücreti € 295,00    
  KDV Hariç