Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Araştırma Enstitüsü

Uluslararası İlişkiler (PhD)

Süre 5 Yıl
Başvur
uluslararasi-iliskiler-doktora uluslararasi-iliskiler-doktora uluslararasi-iliskiler-doktora

Program Hakkında

Doktora programının amacı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma bilimsel olayları geniş ve kuramsal bir bakış açısıyla analitik bilgi üretme anlayışı çerçevesinde değişen uluslararası ilişkileri kapsamlı bir şekilde anlamayı ve çözümlemeyi amaç edinmiştir. Doktora programımızın temel amacı; ögrencilerin mezun olduktan sonra içerisinde yer alacakları kamu ve özel kuruluşların işleyişine ve etkinlik kazanmasına katkı sağlayacak doktora düzeyinde bilimsel ve analitik araştırmalar yapılmasını teşvik etmek, uluslararası ilişkiler alanında uzmanlaşmak ve/veya kariyer yapmak isteyenlerin taleplerine cevap vermek ve sürdürülmekte olan Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programına doktora programını da ilave ederek üniversitemizdeki ve KKTC’deki uluslararası ilişkiler eğitimine ve bu alandaki bilimsel araştırmaların daha fazla geliştirilmesine katkı sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda, özellikle konu ve bölge-odaklı çalışmalara ve kuramsal tartışmalara analitik bir anlayış getirmeyi planlamakta ve programa dahil edilecek olan derslerin içerikleri bu anlayışla güncellenmektedir. Sözü edilen amaçlar Üniversitemiz uluslararası ilişkiler eğitiminde sağlanan gelişmelere, küresel dünyadaki ihtiyaç ve beklentilerindeki değişmelere paralel şekilde güncellenmektedir.

Eğitim Olanakları

Uluslararası İlişkiler doktora programı ilgili yüksek lisans derecesi alan öğrenciler için uzmanlaşmaya yönelik ileri düzeyde seçmeli derslerlerden oluşmaktadır. Dersler ileri aşama uluslararası ilişkiler kuramı, güvenlik sorunları, politik ekonomi, Orta doğu, siyaset felsefesi, karşılaştırmalı kültürel çözümleme, uzlaşmazlık ve çatışma çalışmaları, ve benzeri alanlarda verilmektedir. Derslerin başarıyla tamamlanması ardından öğrenci “bilimsel yeterlilik sınavı”na girmektedir. Bu sınav yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır. Öğrenci yazılı sınava üç bilimsel alanda girmekte ve bu alanlarla ilgili sözlü sınava alınmaktadır. Sınavda başarılı olanlar doktora tez yazım aşamasına geçmekte ve tez önerisinin onaylanmasının ardından, her dönem sonu doktora tezi izleme jürilerine girmektedir. Üniversitemiz yönetmeliği gereği, öğrenci tez savunmasından önce doktora teziyle ilgili olarak, SSCI kapsamında bir makale yayını yapmak zorundadır.

CIU Arts and Sciences Faculty Students

Kariyer Alanları

Uluslararası ilişkiler doktora ve yüksek lisans programı mezunları devlet bürokrasisinde, politik yaşamda, medya kuruluşları, üniversite ve araştırma kuruluşları ile uluslararası örgütlerde çalışma olanağına sahiptir. Ayrıca, uluslararası ilişkiler birimi olan özel şirketler de mezunlarımızı istihdam etmektedir.

İletişim

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü
Eğitim ve Lisansüstü Bilimler Merkezi, GE106
Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2776
Enstitü E-posta: ciu-institute@ciu.edu.tr

Zorunlu Dersler

Birinci Dönem
SEÇMELİ I

Ders Kodu

INRE6X1

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
SEÇMELİ II

Ders Kodu

INRE6X2

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
SEÇMELİ III

Ders Kodu

INRE6X3

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
SEÇMELİ IV

Ders Kodu

INRE6X4

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
SEÇMELİ V

Ders Kodu

INRE6X5

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
SEÇMELİ VI

Ders Kodu

INRE6X6

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
İkinci Dönem
TEZ

Ders Kodu

INRE600

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

160
Öğrenci ile danışman (bir öğretim üyesi) arasında kararlaştırılan ve Enstitü Yönetim Komitesi tarafından onaylanan bir konuda bağımsız denetimli araştırma dersidir. Üç öğretim üyesinden oluşan bir jüri ve diğer üniversitelerden ikisi tarafından değerlendirilmektedir.
DOKTORA YETERLİLİK SINAVI

Ders Kodu

INRE650

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

20
SEMİNER

Ders Kodu

INRE690

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

4
Uluslararası İlişkiler ile ilgili seçilmiş konularda seminer sunumu ve grup tartışmaları.
BİLİM FELSEFESİ

Ders Kodu

PHIL601

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu ders üç temel yol izleyecektir: Öncelikle felsefeyi doktora öğrencileriyle tanıştıracaktır. Felsefenin anlamı, içeriği, alt dalları, farklı ekolleri ilk haftalarda ele alınacaktır. İkinci olarak ders felsefenin bilginin kaynağı ve bilimlerle ilişkisini ele alacak; bunu yaparken Akılcılık, Deneycilik ve Sezgicilik akımlarını inceleyecektir. Kalan haftalarda bilim felsefesi ve bilim etiği konuları ele alınacak ve bu çerçevede Mantıksal Pozitivizm, Paradigma değişimleri, Yanlışlamacılık kuramları işlenecektir. Aynı zaman diliminde dersimiz “bilim nedir?”, “sözde bilim nedir?”, “kuram ve gerçeklik arasındaki fark nedir? ”gibi sorulara verilen değişik cevapları tartışacaktır. Bilim felsefesine ayrılan son haftalarda ise farklı etik teorileri ele alınacak, bu teoriler ile bilimsel etik konusu ilişkilendirilecek ve bilimsel etiğin temel prensipleri incelenecektir.

Seçmeli Dersler

ETHNİC CONFLİCT

Ders Kodu

INRE624

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Ders, etnik çatışmaları incelemek ve araştırma için beş farklı bölümden tasarlanmıştır. Birinci bölüm, etnik çatışmayı açıklayan farklı teorileri araştırırken, ikinci bölüm öğrencilerine her bir vakanın farklılıkları, kimlikleri ve benzerlikleri hakkında bilgi vermek için farklı vaka çalışmaları sunmaktadır. Üçüncü kısım, çeşitli bölgelerde etnik bölünmenin cinsiyet boyutunu incelemektedir. Dördüncü ve beşinci bölüm etnik çatışmaların yönetimini tartışıyor ve etnik bölünmüş toplumların çatışma sonrası inşa edilmesine yönelik soruları incelemektedir. Vaka çalışmaları, daha önceki dönemlerde tartışılan teoriler ışığında incelenecek ve analiz edilecektir. Bu uygulama, teorileri uygulamaya ve gerçek çatışmalar için ne kadar etkili açıklamalar sunduğunu eleştirel olarak incelememize yardımcı olacaktır.
FOREİGN POLİCY ANALYSİS

Ders Kodu

INRE602

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu ders, Uluslararası İlişkiler öğrencilerine, analitik ve akıl yürütme becerilerini, dış politika yapımı hakkındaki temel kavram ve fikirleri sistematik ve teorik bir şekilde anlamada geliştiren bir araştırma tekniği sunmaktadır. Dış Politika Analizi ile ilgili tüm bakış açılarını ve yaklaşımları vurgulayarak, ders, seçilmiş ülkelerin farklı dış politikalar üzerine kavramsal tartışmalarını bir çalışma alanı olarak sunmayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda, dış politika analizi dersi, öncelikle hem karşılaştırmalı hem de duruma özel bir şekilde dış politika karar verme süreçlerinin, etkilerinin, nedenlerinin ve çıktılarının üzerinde odaklanmaktadır.
MİDDLE EAST İN WORLD AFFAİRS

Ders Kodu

INRE604

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu dersin temel amacı, Ortadoğu ülkelerinin iç ve dış politik yapısını karşılaştırmak ve kavramsallaştırmak için politik, sosyo-kültürel ve ekonomik yapıları incelemektir. Bu çerçevede ders, ülke yapı süreçlerini, kimlik siyasetini, bölgesel ideolojileri, azınlıkları, demokratikleşme süreçlerini bölgesel bir bağlamda incelemek için konu alanlarına ve belirli ülke modellerine odaklanacaktır. Son olarak, dersler, Ortadoğu'da ulus ve devlet inşası süreçlerine ilişkin sıkıntı ve sorunlara vurgu yapacaktır.
ADVANCED THEORİES OF INTERNATİONAL RELATİONS

Ders Kodu

INRE601

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu dersin temel amacı, Uluslararası İlişkiler öğrencilerinin mevcut uluslararası sistemi analiz etmek için gerekli kavramsal ve metodolojik araçları sağlamaktır. Realizm-globalizm, eleştirel uluslararası teori, konstrüktivizm, post-modernizm, sömürgecilik sonrası söylem ve normatif teoriler gibi teorik tartışmalar, ele alınan temel yaklaşımlardır. Bu bağlamda ders, teorileri ve uluslararası örgütler, dış politika ve uluslararası sistem kavramlarına nasıl yaklaştıklarını incelemeyi amaçlamaktadır.
GLOBAL GOVERNANCE

Ders Kodu

INRE610

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu ders uluslararası kuruluşların küreselleşen dünyada rolünü incelemeyi amaçlamaktadır. Küresel yönetişim, devlet ve devlet dışı sınır ötesi / uluslararası aktörlerin rolleri odaklanır ve bakış bir tarihsel kavramsal ve kuramsal açıdan uluslararası kuruluşların çeşitli örnekler analiz etmeye çalışır.
KIBRIS SİYAS. SEÇİLMİŞ KONULAR

Ders Kodu

INRE666

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu ders, adadaki mevcut politik ve ekonomik duruma dair eleştirel bir değerlendirme sunmasının yanında, bu durumu hazırlayan geniş tarihsel çerçeveyi çizmek adına, 19. Yüzyılın sonundan itibaren gerçekleşen ekonomik, sosyal ve siyasal gelişmeleri de ele almaktadır. Dersin temel odak noktasını Kıbrıs sorunu oluşturmakta, bu bağlamda, sorunun gelişimi ve bunun yanında, bu sorunu sona erdirmeye (ya da devamını sağlamaya) yönelik uluslararası ve yerel aktörlerin oynadığı rol incelenmektedir. Bu, multidisipliner bir yaklaşım ve milliyetçilik, çatışma çözümü, uluslararası hukuk, jepolitik, siyasal patronaj ve postkolonyalizm gibi farklı teorik çerçevelerin kullanımını gerektirmektedir. Dersin sonunda, öğrencilerden Kıbrıs siyasetine dair kendi seçecekleri spesifik bir konuda, orijinal bir çalışmanın temelini oluşturabilecek nitelikte bir literatür taraması sunması beklenmektedir.
ISSUES İN EURO - MED POLİTİCS

Ders Kodu

INRE635

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu ders, öğrencilerin Avrupa-Akdeniz Ortaklığı'na üye ülkelerin siyasi, kültürel, ekonomik ve güvenlik konularına ilişkin teorik ve ampirik altyapılarını geliştirmeyi amaçlamaktadır. Böylelikle, Avrupa-Akdeniz Ortaklığı projesi, hem geleneksel hem de eleştirel kuramlar çerçevesinde, üç temel aşamayı (güvenlik ve siyasi işbirliği, ekonomik işbirliği ve kültürel diyalog) ve bazı örnek olay incelemelerini değerlendirerek analiz edecektir.
PHİLOSOPHY AND GLOBALİZATİON

Ders Kodu

INRE621

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu doktora dersi, felsefe ve küreselleşme arasındaki karşılıklı kritik ilişkilere ışık tutmayı amaçlamaktadır. Ders, bugünün ve 20. yüzyılın çağdaş filozoflarına odaklanacak. Bu bağlamda, hepimiz ekonomik ve politik küreselleşmenin akımlarına karşı savunmak için en azından bir IDEA'ya sahip olan Giorgio Agamben, Mehdi Belhaj Kacem, Slavoj Zizek, Michel Foucault, Gilles Deleuze, Alain Badiou ve Jacques Rancière'nin felsefelerini ele alacağız. Küreselleşme çoğunlukla dünya toplumları için özgürleşme ve özgürlük için bir kanal olarak kabul edilirken, bu filozoflar küresel mekanizmalar içindeki kırılgan dengesizlikleri bulur ve ekonomik ve politik küreselleşmelerin baskıları ile kavramları analiz eder. Küreselleşmenin pek de masum olmayan boyutlarını inceler ve eleştirel bakış açısıyla ele alır.
THEORİES AND ISSUES İN GLOBAL SECURİTY

Ders Kodu

INRE603

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu ders uluslararası güvenliğin konularını ve sorunlarını hem geleneksel hem de yeni teorik yaklaşımlardan analiz eder. Bu nedenle, hem geleneksel askeri güç merkezli güvenlik kavramsallaştırmasını hem de küresel güvenliğin ekonomik, politik, toplumsal ve çevresel boyutlarına odaklanan alternatif yaklaşımları ifade eder. Bu teorik yaklaşımların açıklayıcı gücü, belirli ülke analizleri, dünyanın farklı bölgelerindeki güvenlik kompleksleri ve güvenlik topluluklarındaki temel konular hakkındaki vaka çalışmaları ile değerlendirilecektir.
ACTUALİTİES İN INTERNATİONAL PUBLİC LAW

Ders Kodu

INRE612

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu ders doktora öğrencileri için tasarlanmıştır ve uluslararası hukukun güncel, özel, ve önemli problemlerini inceler. Meseleler genel hukuk ilkelerini içerir; diplomatik koruma; Diplomatik ajanların ve uluslararası hukuka göre özel korumaya hak kazanan diğer kişilerin korunması ve dokunulmazlığının sorulması; uluslararası terörizmle ilgili konular; İnsan hakları ilkelerini uygulamak ve çevreyi korumak, iklim değişikliği ve küresel ısınma ile ilgili konular bu derste ele alınacaktır. Ders için yapılan okumalar büyük ölçüde yakın zamanda yayımlanmış veya yayınlanmamış makaleler veya kitap bölümleridir. Ders sonunda katılımcı öğrencilere verilecek projelerle onların günümüz uluslarrasu hukuk problemlerine bakış açıları değerlendirilecektir. Bu sayede öğrenciler konu ile ilgili bir makale yazımın bir nevi ön provasını yapmış olacaklardır.
ELEŞTİREL KURAMLAR

Ders Kodu

COMM610

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

10
Bu ders geleneksel ve çağdaş eleştirel kuramlara odaklanan bir derstir. Bu çerçevede geleneksel eleştirel kuramların ana hatları tartışılmakta geçersiz kaldıkları noktalar analiz edilmekte ve ardından da çağdaş eleştirel kurama, Frankfurt Okulu’nun çalışmalarına geçilmektedir. Ders çerçevesinde klasik Marksist kuram, Klasik Alman felsefesi, özellikle de Kant ve Hegel, Georgy Lukacs, Nietzsche, Adorno, Habermas, Marcuse, Fromm, Freud gibi geleneksel ve çağdaş eleştirel perspektifleri şekillendiren kuramlar ele alınmaktadır.
SİYASAL İLETİŞİM VE PROPAGANDA

Ders Kodu

COMM614

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

10
Bu ders siyasal iletişim ve propaganda’nın tarihsel süreçlerini, temel karakteristiklerini ve stratejilerini irdelemektedir. Propaganda’nın temel yöntemleri, siyasal iletişimdeki yeri tartışılırken, medyanın ve günümüzde siyasal iletişimin olmazsa olmazı yeni medya ve yeni iletişim kanallarının dijitalleşen siyasal iletişim çağında oynadığı roller ele alınmaktadır. Ders kapsamında siyasal iletişim, ideoloji ve medyada ideolojinin nasıl kullanıldığı, iktidar-medya ilişkileri bağlamında tartışılır, çeşitli siyasal iletişim kampanya örnekleri analiz edilmektedir.
ULUSLARARASI İLİŞKİLER KURAMI

Ders Kodu

INRE501

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

COMPARİNG WORLD POLİTİCAL CULTURES

Ders Kodu

INRE622

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu doktora dersi, dünyadaki farklı Siyasal Kültürleri karşılaştırmalı bir bakış açısıyla incelemeyi amaçlamaktadır. Neden bazı toplumlar diğerlerinden daha isyankardır? Neden bazıları Devletlerine daha itaatkar ve sadıktır? Kültürün özü nedir ve politik katılım ile nerede ilgilidir? “Demokratik bir kültür” dediğimiz şey nedir? Eğitim ve politik katılım arasında bir ilişki var mı? Dünya siyasal kültürlerinin farklılıklarını ve benzerliklerini bulmak için tüm bu sorular ders oturumları sırasında ele alınacaktır. Karşılaştırmalı Siyaset, Karşılaştırmalı demokrasi, karşılaştırmalı siyasi kültürler ve karşılaştırmalı hukuk gibi konuların tamamı ders boyunca işlenecek ve dünya üzerindeki farklı ülkelerin ve bölgelerin bu konulardaki karşılaştırmalı analizi yapılacaktır. Siyasi kültür teorileri ve Demokrasi teorileri bu karşılaştırmaları aydınlatacaktır .
GLOBAL MEDİA AND CONFLİCT

Ders Kodu

INRE626

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Medya ve uluslararası çatışma üzerine bilimsel çalışmalara dayanan bu ders, katılımcılara, küresel, bölgesel, ulusal medya temsilciliğini kavramak ve açıklamak için uygun teoriler ve metodolojilerle desteklenen iç tutarlı bir bilimsel bakış açısı geliştirme becerisine sahip olmayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda, bu dersin konuları arasında medya temsili teorileri, uluslararası çatışma teorileri, aracılı çatışmaların analizi yöntemleri, medya kurumlarının ve profesyonellerinin temsil, yapı, yapısöküm, yeniden yapılanma ve çeşitli çatışma türlerinin çözümlenmesindeki rolü ve konumu yer almaktadır.
GLOBAL POLİTİCAL ECONOMY

Ders Kodu

INRE634

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

ULUSLARARASI GÜVENLİK SORUNLARI

Ders Kodu

INRE503

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

BİLİM FELSEFESİ

Ders Kodu

PHIL601

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu ders üç temel yol izleyecektir: Öncelikle felsefeyi doktora öğrencileriyle tanıştıracaktır. Felsefenin anlamı, içeriği, alt dalları, farklı ekolleri ilk haftalarda ele alınacaktır. İkinci olarak ders felsefenin bilginin kaynağı ve bilimlerle ilişkisini ele alacak; bunu yaparken Akılcılık, Deneycilik ve Sezgicilik akımlarını inceleyecektir. Kalan haftalarda bilim felsefesi ve bilim etiği konuları ele alınacak ve bu çerçevede Mantıksal Pozitivizm, Paradigma değişimleri, Yanlışlamacılık kuramları işlenecektir. Aynı zaman diliminde dersimiz “bilim nedir?”, “sözde bilim nedir?”, “kuram ve gerçeklik arasındaki fark nedir? ”gibi sorulara verilen değişik cevapları tartışacaktır. Bilim felsefesine ayrılan son haftalarda ise farklı etik teorileri ele alınacak, bu teoriler ile bilimsel etik konusu ilişkilendirilecek ve bilimsel etiğin temel prensipleri incelenecektir.
BELGESEL SİNEMA VE TELEVİZYON

Ders Kodu

COMM622

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

10
Bu derste, belgeselin tarihsel gelişim süreci , kuramsal ve estetik yapılanışı, hem sinema hem de televizyon açısından ele alınır. Belgesel film yapımcılarının kullandığı ekipmanlar, belgesel film anlatım teknikleri ve gerçekliği temsil etmek için kullandıkları farklı yöntemler değerlendirilir. Ders aynı zamanda propaganda ve belgesel üretimin politik boyutlarını ele alacak ve nesnel bir anlatımın mümkün olup olmayacağını irdelenir. Derste, 'Nanook of the North' (1922), 'The War Game' (1965), 'High School' (1968), 'Hearts and Minds' (1974), 'The Thin Blue Line' (1988) ve 'The Death of Yugoslavia' (1995) gibi çok önemli belgesellerden örnekler analiz edilmektedir.
AVRUPA BÜTÜNLEŞMESİ

Ders Kodu

INRE502

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu dersin temel amacı Avrupa Bütünleşmesini kuramsal bir çerçeve içerisinde incelemektir. Özellikle işlevselci ve yeniişlevselci yaklaşımları kullanarak, İkinci Dünya Savaşının bitiminden itibaren Avrupa Birliği’nin oluşum süreci ele alınmaktadır. Bu amaçla, Avrupa Birliği kurumları ve karar alma mekanizması Birliğin her ne kadar ulus-üstü bir örgütlenme şekli oluşturup oluşturmadığı irdelenmektedir. Dersin bir diğer amacı da Avrupa Birliği genişleme politikalarını, Avrupa Güvenlik ve Savunma Planı’nı, ve Birliğin komşuluk politikalarını tartışmaktır. Birliği oluşturan temel anlaşmalar ve bu anlaşmaların üye ülkeler ve aday ülkeler arasındaki bağlayıcılıkları da ders boyunca ele alınacaktır. Dersin sonunda katılımcı öğrencilerden Avrupa Birliği’nin günümüz problemlerinden biri ile ilgili bir araştırma projesi yapmaları istenecektir.
INTRODUCTION TO WORLD POLITICS

Ders Kodu

INRE104

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

GLOBALLEŞME VE ULUSLARARASI POLİTİK EKONOMİSİ

Ders Kodu

INRE525

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Kürsel ekonomi dersi dünya ekonomisi ve dünya politikası sorunlarını, “dünya sistemi”nin 15. yüzyılda ortaya çıkışından günümüz küreselleşme sürecine kadarki evrimini inceleyerek ele almakta; özel olarak, sinai ve mali ekonomik gelişim, dönemsel ekonomik bunalımlar, gelişme ve gelişmemişlik ve küresel ekonomik bütünleşme gibi konuları incelemektedir. Dersin sonunda, dersi alan öğrencilerin UEP’teki temel yaklaşımlar konusunda derin bir bilgiye sahip olmaları; büyük ölçüde bütünleşmiş olan günümüz küresel ekonomisinin nasıl oluştuğunu ve zamanla nasıl evrildiğini öğrenmiş olmaları, ve içinde yaşadığımız dönemin önemli bir unsuru halini almış olan uluslararası üretim, ticaret ve finansal hareketlerin özellikleri yanında bunların uluslararası ilişkilerin diğer yapılarıyla etkileşimi konusunda ileri derecede bilgi sahibi olmaları beklenmektedir.
INTRODUCTION TO POLITICAL SCIENCE

Ders Kodu

INRE101

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

ULUSLARARASI ÖRGÜTLER VE KÜRESELLEŞME

Ders Kodu

INRE548

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu dersin temel amacı uluslararası ilişkiler disiplininin ortaya çıkışında önemli bir yer teşkil eden uluslararası örgütleri uluslararası sistem açısından incelemektir. Özellikle Birleşmiş Milletler (BM), Kuzey Atlantik Anlaşma Örgütü (NATO),Avrupa Birliği (AB), Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası (WB) gibi uluslararası aktor niteliği kazanmış hükümetler-arasıörgütlenmelerin üyelik kriterlerini, amaçlarını, yapılarını, ve işlevlerini analiz etmek dersin temel çerçevesinioluşturmaktadır. Adı geçen örgütlerin incelenmesinin yanı sıra, küreselleşen, değişen ve karmaşıklaşan uluslararası ilişkiler içerisinde “uluslararası aktörler” in nasıl bir rol ve işlev görmekte oldukları dersin ikincil amacını teşkil etmektedir.
MEDYA TARİHİ: METİNLER VE BAĞLAMLAR

Ders Kodu

COMM532

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

10
Ders, yazılı basının ortaya çıktığı andan bugüne geçirdiği dönüşümlere odaklanmaktadır. Bu çerçevede, medyanın uluslararası gelişiminde ortaya çıkan anahtar kavramlar ve bu kavramların medyanın gelişiminde oynadığı roller incelenmektedir. Derste incelenen diğer başlıca konular şunlardır: İletişimde teknolojinin oynadığı rol, medya alnında yaşanan yoğunlaşma olgusu, medya ile ulusla kültüre arasındaki etkileşimler ve medyanın küreselleşme olgusu içerisinde üstlendiği rol.
POLİTİCS OF PEACE AND CONFLİCT İN DEEPLY DİVİDED SOCİETİES

Ders Kodu

INRE562

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu ders, derinden bölünmüş toplumlarda siyaseti incelerken özellikle bu toplumların bölünmüşlük halinde nasıl yönetilebildiklerine ve barışçıl bir siyaseti nasıl sürdürebildiklerine odaklanır. Derinden bölünmüş toplumların siyasetinde öne çıkan özellikler istikrarsızlık ve süregelen iç çatışmadır. Bazı derinden bölünmüş toplumlarda ise rakip gruplar arasında güç-paylaşımı yoluyla barışçıl siyaset sürdürülebilmektedir. Bu ders; etnik çatışma, üçüncü taraflarca girişilen arabuluculuk etkinlikleri, barış koruma, barış inşası ve ayrıca güç-paylaşımı teorisi literatürlerinden yararlanarak şu sorulara cevap arar: Bölünmüş toplumlarda siyaseti zor ve istikrarsız kılan nedir? Bu toplumlarda çatışmaya çözüm aranırken başlıca hangi yaklaşımlar kullanılır? Üçüncü taraflar barışçıl çözümlere ulaşılmasını sağlamak içinne gibi roller üstlenebilir?
ULUSLARARASI İLİŞKİLER KURAMI

Ders Kodu

INRE501

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu dersin amacı uluslararası ilişkilerde kullanılan temel kavramlar ve teorileri tartışmak ve irdelemektir. Bunu yaparken, ilk olarak uluslararası ilişkilerdeki geleneksel yaklaşımları inceleyip daha sonra da bu geleneksel teorilere yapılan eleştiriler tartışılacaktır. Dönem boyunca açıklanıp vurgulanacak olan konular arasında, realizm-idealizm tarışması, gelenekselcilik-davranışsalcılık tartışması ve ayrıca realizm-globalizm tartışması bulunmaktadır. Bunların yanı sıra, sözü geçen teorileri/ yaklaşımları dış politika ve uluslararası güvenlik ve benzeri konuların yorumlanmasında kullanılacaktır. Uluslararası İlişkiler Teorileri uluslararası ilişkilerin bir disiplin olarak ortaya çıkışında önemli yer teşkil ettiğinden, bu ders Yüksek Lisans Proramında zorunlu ders olarak okutulmaktadır.
DÜNYA POLİTİKALARINDA ORTA DOĞU

Ders Kodu

INRE556

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu dersin temel amacı uluslararası ilişkilerde kullanılan temel kavramlar ve teorilerle Ortadoğu bölgesini tartışmak ve incelemektir. Bugünkü çatışmaların kökenlerinin Birinci Dünya Savaşı’nın hemen öncesi ve sonrasında gündeme gelensorunlara uzandığı düşünülürse, bölgenin tarihsel olarak günümüze taşınması dersin ilk bölümünü oluşturacaktır. Dersinikinci kısmında ise, 1945 sonrası Ortadoğu’da ulusçuluğun yükselmesi ve sonrasında oluşturulan ulus-devletler temelalınacak konular arasındadır. Bu çerçevede, Ürdün, İsrail, Suriye, Lübnan, Irak ve Mısır örnekleri tartışılacaktır. Sonolarak ise, güncel meseleler ele alınıp öğrencilerin katılımıyla sunumlar gerçekleştirilecektir. Ortadoğu Barış Süreci,Filistin İntifadası, Irak Savaşı gibi güncel meseleler bu bölümde tartışılacaktır.
İLETİŞİM KURAMLARI

Ders Kodu

COMM505

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

10
Bu ders, iletişim alanını şekillendiren başlıca kuramları öğrencilere tanıtmayı ve iletişimin kişisel ve toplumsal işlevlerini siyasal, toplumsal ve ekonomik süreçler içerisinde tartışmayı amaçlamaktadır. Ders, iletişim araştırmaları ve iletişim alanındaki temel dil bilimsel, semiyolojik ve yenilikçi yaklaşım ve kuramları irdelemektedir.
GÜNCEL DÜNYA OLAYLARI

Ders Kodu

INRE534

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu dersin temel amacı uluslararası sistemde meydana gelen meseleleri geleneksel ve eleştirel kuramsal yaklaşımlar çerçevesinde incelemektedir. Bu bağlamda ders bir taraftan devlet-merkezli güvenlik kavramsallaştırmasını tartışırken diğer bir yandan da küresel alanda meydana gelen güncel olayalara ekonomik, siyasi, kültürel, insani, toplumsal, ve çevresel boyutlara odaklanan alternatif yaklaşımlar ile yeni bir perspektif katmayı amaçlamaktadır. Ders çerçevesinde tüm bu kuramsal yaklaşımlara ek olarak uluslararası arendaki güncel olay ve sorunlar örnekler ile açıklanarak dünyanın değişik bölgelerindeki güvenlik yapılanmaları, güvenlik topluluklarındaki temel konular, ve güvenlikleştirme konularına atıfta bulunarak değerlendirilmelerde bulunulacaktır.
RESEARCH METHODS

Ders Kodu

BUSN515

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Araştırma
QUALİTATİVE AND QUANTİTATE

Ders Kodu

INRE636

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

PAZARLAMA STRATEJİLERİ

Ders Kodu

BUSN532

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Program tasarısı,program tasarısını değerlendirmeye giriş, değerlendirme türleri, program tasarısını değerlendirme yaklaşımları, program değerlendirme modelleri,program değerlendirme yönetemleri, program değerlendirmede kullanılan araştırma desenleri, program değerlendirme yönelik ölçme araçlarının hazırlanması ve kullanılması, geçerlik ve güvenirliğin sağlanması verilerin çözümü ve yorumlanması, program değerine yönelik karar süreci.
ORTADOĞU`DA DEMOKRATİKLEŞME VE SİVİL TOPLUM

Ders Kodu

INRE560

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu dersin amacı katılımcılara Ortadoğu’da demokratikleşme süreçlerinin ve sivil toplum örgütlenmelerinin doğasını, başarı ve başarısızlıklarını eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirmektir. Bu değerlendirme yapılırken Ortadoğu ülkelerinin politik, sosyo-kültürel ve ekonomik yapıları ve bu yapıların söz konusu süreçlerle olan etkileşimi temel atıf noktalarını oluşturacaktır. Bu çerçevede ders, demokratikleşme ve sivil toplum örgütlenme süreçlerinin kavramsal ve kuramsal tanımlanışı ve tartışmalarının; bu süreçlerin temel bileşenlerinin; karşılaşılan engellerin; sosyal, ideolojik, dini hareketlerin bu süreçlerle etkileşimlerinin; Ortadoğu’daki politik ve ekonomik açılım dönemlerinin bu süreçler üzerindeki etkilerinin; Ortadoğu’da demokrasinin ve sivil toplumun varoluşları ile ilgili problemlerinin ve sorunlarının dersin katılımcılarıyla karşılıklı etkileşim içinde irdeleneceği akademik bir tartışma ortamını yaratmayı amaçlamaktadır.
AVRUPA AKDENİZ POLİTİKALARI

Ders Kodu

INRE535

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu dersin amacı katılımcılarla temelleri 1995 Barselona Bildirgesi’ne dayanan Avrupa-Akdeniz sürecinin içeriğini, yapılanmasını, başarı ve başarısızlıklarını sürecin uluslararası, bölgesel ve yerel dinamiklerini göz önünde bulundurarark değerlendirmektir. Bu değerlendirme yapılırken Avrupa-Akdeniz yapılanmasının tarihsel arkaplanı ortaya konacak, gelişiminin yönü hakkında temel tartışmalara yer vetrilecektir. Bununla birlikte bu yapılanmanın siyasi ve güvenlik işbirliği, ekonomik işbirliği, ve kültürel etkileşim gibi değişik boyutlarına vurguda bulunularak bu süreçlerle ilgili ülkeler bazındaki farklılıklar, sistem içi ve dışı sorunlar ile bu sorunlara üye ülkeler tarafından geliştirilen tepkiler ve çözüm önerileri dersin katılımcılarıyla karşılıklı etkileşim içinde ve yükek lisans düzeyinde akademik bir tartışma ortamında irdelenecektir.
SİYASAL İLETİŞİM VE MEDYA

Ders Kodu

COMM504

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

10
Siyasal İletişim ve Medya dersi, siyasal iletişimi siyasal partiler ve kurumsal iletişim yönetiminin bir parçası olarak ele almakta, partilerin, politik figürlerin ve grupların siyasal kampanyalarda bu olguyu nasıl kullandıkları incelenmektedir. Derste, ayrıca, bu kampanyaların medyada nasıl yer aldığı, iletişim araçları ile siyasal iletişimin hangi noktalarda kesiştiği, ilişkilerinin hangi noktalarda karmaşıklaştığı ortaya konulmaya çalışılmaktadır.
CASES İN BUSİNESS ETHİCS

Ders Kodu

BUSN618

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

MEDYA TEMSİLİNİN POLİTİKASI

Ders Kodu

COMM623

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

10
Bu ders medya temsil biçimlerine odaklanır ve içerik ve söylem analizler ile değerlendirilir. Bu ders kapsamında medyada farklı kültürel kimliklerin inşası ve temsil biçimleri ele alınırken, özellikle filmler, belgeseller, haber içerikleri, fotoğraflar, karikatürler gibi kültürel metinler üzerine odaklanılır. Gerçekliğin yeniden üretimi, güç, iktidar ve tatmin gibi kavramlar cinsel, etnik kimlikler ve “ötekilik”le ilişkilendirilerek irdelenir. Derste özellikle Stuart Hall, Edward Said, Homi Bhabha, Marcel Foucault, Laura Mulvey and Richard Dyer gibi kuramcıların eserleri kaynak olarak kullanılır.
FİLM ESTETİĞİ

Ders Kodu

COMM513

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

10
Film Estetiği dersi, sinemayı bir sanat ve estetik kategori olarak inceleyebilmek için öğrencilere bilgi ve becerileri öğrencilere kazandırmayı amaçlamaktadır. Ders, bu çerçevede, film kuram ve eleştirilerine odaklanmakta ve film analizlerine özel bir önem atfederek “auteur” film geleneğini incelemekte ve bu gelenek içerisinde ortaya konan filmlerin estetik niteliklerini ana akım sinema filmlerinkilerle, eleştirel bir perspektif içerisinde, karşılaştırmaktadır.
ENTREPRENEURSHİP

Ders Kodu

BUSN538

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

BİLİM DİLİ VE ELEŞTİREL DEĞERLENDİRME

Ders Kodu

BUSN519

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu dersin ana odak noktası, öğrencilerin, araştırmaya rehberlik etmek amacı ile sosyal bilimler literatürü aracılığıyla ve nesnel ölçüm veya manipülasyon kullanımı yolu ile, sistematik koşullar altında gerçekleştirilen kanıtlara ve bağlantılara erişme, anlama ve değerlendirme yeteneklerini kristalize etmektir. İnternetin hazır hale getirdiği bilgi bolluğu, seçme ve değerlendirme gibi önemli sorunları da beraberinde getirmiş durumdadır. Bu süreç ancak Bilim dili olarak da adlandırılabilecek bilimsel süreçler ışığında gerçekleştirilebilir. Bu nedenle amaç, farkındalığı artırmak ve öğrencilere neyin doğru ve neyin yanlış olduğu arasındaki ince nüansları saptamak, çoğu zaman birbiriyle çelişen çeşitli sinyal ve uyaranların anlamlarını yakalayabilmek için temel eleştirel değerlendirme araçlarını öğrenmelerini sağlamak ve sonuçları derin ve bütüncül bir şekilde yorumlama becerisi kazandırmak ve nihayet, bu bulgulara dayanarak pratikteki uygulamaları yönlendirmektir.
MANAGERİAL DECİSİON MAKİNG AND GAME THEORY

Ders Kodu

BUSN629

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

HISTORY OF INTERNATIONAL RELATIONS I

Ders Kodu

INRE201

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

Lisansüstü çalışmalarını sürdürmek isteyen öğrencilere yüksek lisans, doktora ve profesyonel doktora programların kabulleri her yıl Güz ve Bahar dönemleri için verilir. Adaylar, başvuru sistemi ile doğrudan UKÜ’ye başvurabilirler.

KKTC Adaylar- Başvuru sırasında istenilen belgeler:

 • Diploma fotokopisi,
 • Tüm lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript),
 • Tüm yüksek lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript),
 • İngilizce dilindeki bölümler için İngilizce yeterliliği ispatlayacak belgeler,
 • Pasaport, kimlik, veya nüfus cüzdanı fotokopisi.

Kayıt-Kabul işlemleri hakkında genel bilgi için tıklayınız.

Lisansüstü çalışmalarını sürdürmek isteyen öğrencilere yüksek lisans, doktora ve profesyonel doktora programların kabulleri her yıl Güz ve Bahar dönemleri için verilir. Adaylar, başvuru sistemi ile doğrudan UKÜ’ye başvurabilirler.

Uluslararası Adaylar- Başvuru sırasında istenilen belgeler

 • Tüm lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript),
 • Tüm yüksek lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript),
 • İngilizce Dil yeterliliğinin kanıtı: TOEFL (65 IBT) veya IELTS (5.5). Bu belgelere sahip olmayan öğrenciler, kampüse varışlarından sonra UKÜ İngilizce yeterlilik sınavına gireceklerdir,
 • Uluslararası pasaport/doğum belgesinin taranmış kopyası,
 • Öz geçmiş,
 • Doktora araştırma önerisi,
 • Eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış UKÜ Kural ve Yönetmelikleri belgesi (online başvuru sırasında indirilebilir).

Kayıt-Kabul işlemleri hakkında genel bilgi için tıklayınız.

UKÜ, pek çok burs ve indirim olanağı sunar.

KKTC Adaylar

 • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Uluslararası Adaylar

 • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Öğrenim Ücretleri her akademik yılın başında belirlenir. UKÜ’ye kayıt yapmaya hak kazanan aday öğrenciler Eğitim Ücreti Hesaplama sistemi doğrultusunda ücretlerini öğrenebilirler.

Ders başı ücret  € 650.00
Tez ücreti (4 Dönemlik)  € 2.600,00
Seminer ücreti € 200,00 
Ders başı Bilimsel Hazırlık ücreti € 150,00
Yıllık Kayıt Ücreti € 295,00    
  KDV Hariç