Adalet Meslek Yüksekokulu

Adalet

Süre 2 Yıl
Başvur
CIU-hukuk-programi-2 uku-hukuk-lisans-programi1 CIU-hukuk-programi-1

Program Hakkında

Bir toplum için hukuk ve adalet, nefes almak gibidir; nasıl her şey yolundayken nefes aldığımızın farkına varmıyorsak hukuk devleti gerçek anlamda işlevini sürdürürken sadece varlığını ve güvenini hissederiz. Hukuk devletinin varlığı ve devamı, hukuku iyi bilen, adalete yürekten inanmış ve asla adaletten ayrılmayan dürüst, erdemli ve saygın hukukçuların varlığı ile sıkı ilişkilidir. Bütün bunların bilinciyle fakültemiz, topluma yararlı hukukçular yetiştirmeyi, bunu gerçekleştirirken de öğrencilerin mutlu olmalarını ve mesleklerini sevmelerini hedeflemektedir. Adalet Ön Lisans Programı; hukukun temel kavramlarına ve hukuk metodolojisine ilişkin temel kavramlardan hareketle yalın hukuk sorunlarını çözebilen, demokrasi, laiklik, sosyal devlet ve hukukun üstünlüğü gibi vazgeçilmez ilkeleri benimsemiş, hukuk mesleğinin gerektirdiği dürüstlük, adalet ve etik anlayışın bilincinde, yaşam boyu ve kendi kendine öğrenme becerisini kazanmış adalet yardımcı hizmet personeli yetiştirmeyi amaçlar.

Eğitim Olanakları

Adalet yüksekokullarında öğrencilere adalet hizmetlerinin gerektirdiği nitelikler göz önünde bulundurularak teorik ve uygulamaya yönelik bilgiler verilir. Yüksekokulda kamu hukuku ve özel hukuk bilgisi, hukuk bilgisi, hukuk usulü bilgisi, ceza ve ceza usulü bilgisi, icra-iflas bilgisi, avukatlık ve noterlik mevzuatı, mali mevzuat, hukuk dili, adli tıp, infaz bilgisi, kalem mevzuatı gibi hukuk bilgilerinin yanı sıra, daktilografi, Türkçe, yabancı dil, muhasebe gibi teorik ve uygulamalı dersler okutulur.

uku-hukuk-lisans-programi

Kariyer Alanları

Adalet Ön Lisans Programıyla mezunların, Adalet Bakanlığı bünyesinde nitelikli adalet yardımcı hizmet personeli olarak istihdam edilmeleri amaçlanmaktadır. Bunun dışında mezunların her türlü kurumda yardımcı hizmet personeli olarak çalıştırılabilmeleri de olanaklıdır. Adalet yüksekokulu mezunları mahkemelerin yazı işleri müdürlüğü veya yardımcılığı; icra memurluğu veya yardımcılığı görevlerine atanırlar. Ayrıca infaz kurumlarında müdürlüğe kadar yükselebilen görevlere getirilebilirler. Yüksekokul mezunları resmî veya özel bankalarda, çeşitli kamu ve iktisadi kuruluşlarında, özel iktisadi işletmelerde oldukça kolay iş bulabilirler.

İletişim

Adalet Meslek Yüksekokulu
Merkezi Derslikler, CL103
Tel: +90 392 671 1111 Dahili:2351
Yüksekokul E-posta: secretary-soj@ciu.edu.tr
Müdür E-posta:htunc@ciu.edu.tr

Zorunlu Dersler

Birinci Dönem
HUKUK BAŞLANGICI

Ders Kodu

ADAL101

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Bu dersin temel amacı öğrencilere daha ilerideki çalışmaları için bu disipline ait giriş niteliğindeki gerekli kavramsal arka planı sağlamaktır. Bu bağlamda Hukukun tanımı; hukukun toplum hayatındaki önemi ve işlevi; hukuk kuralları ile sosyal hayatı düzenleyen diğer sosyal kurallar arasındaki fark; hukukun bölümleri ve bu bölümlere giren hukuk dalları; hukuk kurallarının türleri; hukukun uygulanması ve yorumlanması; hukuk okullarının ve çeşitli hukuk disiplinlerinin işlevleri gibi temel bilgiler öğrencilere aktarılacaktır.
KAMU HUKUKU BİLGİSİ

Ders Kodu

ADAL103

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
Bu dersin temel amacı Adalet öğrencilerine; devlet iktidarının sınırlanması. Anayasal devlet ve kurallar hiyerarşisi, kişi hakları, devlet iktidarını sınırlayan hukuki faktörler ve kurumlar. Demokratik meşruluk anlayışları. Millet egemenliği kuramı ve halk egemenliği kuramı. Temsili demokrasilerde yönetici-yönetilen ilişkisi. Demokrasilerde çoğunluk ilkesi; çoğulcu (pluralist) demokrasi anlayışı. Egemenliğin kullanılmasına göre hükümet biçimleri: Temsili hükümet, yarı temsili hükümet, yarı doğrudan hükümet, doğrudan hükümet. Yürütme erki; yasama erki; erkler arasındaki ilişkiler: kuvvetler ayrılığı, kuvvetler birliği (meclis hükümeti) konularında gerekli kavramsal arka planı sağlamaktır. Derste sıralanan adalet kavramları tüm yönleriyle incelenir. .
İDARE HUKUKU BİLGİSİ

Ders Kodu

ADAL105

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Bu dersin temel amacı Adalet öğrencilerine; idari teşkilat, kamu hizmeti, kolluk, özendirme ve destekleme faaliyetleri gibi giriş niteliğindeki gerekli kavramsal araçları aktarmaktır. Ayrıca derste kamu malları, kamu personeli gibi temel konularda genel, öz ve uygulamaya yönelik bilgiler verilmektedir. bu temel bilgilerin aktarımı öğrencinin daha ilerideki çalışmaları için kazanım olarak düşünülmüştür.
ÖZEL HUKUK BİLGİSİ I

Ders Kodu

ADAL107

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
Bu dersin temel amacı Adalet öğrencilerine daha ilerideki çalışmaları için bu disipline ait giriş niteliğindeki gerekli kavramsal arka planı sağlamaktır. Adalete giriş niteliğindeki bu ders, bu disiplinin doğası hakkında genel bir özet ile başlar. Hukuka giriş; Kişiler Hukuku (Gerçek kişiler, tüzel kişiler); Aile Hukuku, Eşya Hukukunun temel ilkeleri gibi temel bilgilerin öğrencilerin kavramaları sağlanır. Bu temel ilkelerin farklı boyutları kavratılır.
KLAVYE BİLGİSİ I

Ders Kodu

ADAL109

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

3
Bu dersin birincil amacı Türk klavyesinin öğretilmesi ile ilgili sistem çalışmaları yapmaktır. Dersin ikinci yarısında ise öğrencinin hatasız ve seri yazması sağlanır. Zaman zaman yapılan çalışmalarla öğrenciler izlenir. Bunda belirli barajlar uygulanır. Birinci sınıflarda baraj dakikada 100 vuruş (Harf) net olarak istenir. Öğrencinin yazma düzeyini geliştirmek dersin öncelikli hedefleri arasındadır.
BİLGİSAYAR I

Ders Kodu

BILT111

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

3
Bu dersin amacı öğrencilere bilgisayar, donanım, yazılım, ağ, web, internet, bilgisayar güvenliği gibi türlü bilgisayar temelleri hakkında bilgi vermenin yanında onları e-ticaret, bloglar, wiki, RSS, sosyal ağ ve Google uygulamaları, sağlık sorunları, yeşil bilişim ve erişilebilirlik gibi diğer gelişmekte olan teknolojiler konularında da bilgi sahibi yapmayı hedeflemektedir. Öğrenciler bilgi teknolojisi bağlamında etik ilkeler, yasalar ve yönetmeliklere ilişkin temel etik, yasal ve sosyal konularını da yorumlama ve anlama fırsatı bulacaklardır. Bu dersin sonunda öğrencilerin bilgisayar terminolojisine aşina olmalarının yanı sıra Microsoft Office uygulama programlarının bazılarını (Word ve PowerPoint) birebir kullanarak rapor hazırlama, biçimlendirme, grafik eleme gibi beceriler elde edebileceklerdir.
AKADEMİK İNGİLİZCE-I

Ders Kodu

INGL131

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
Bu ders öğrencilere okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini de entegre ederek temel düzeydeki konuşma şekillerini sunmayı amaçlamaktadır. Dinleme becerisi ile birlikte öğrenciler farklı sesleri ve harflerin, kelimelerin, ve belirli kalıpların sesletimini tanımlayacaktır. Konuşma becerisi aracılığı ile birlikte öğrenciler farklı dil çeşitliliğini tanımlayarak dili doğru kullanabileceklerdir. Buna ilavetten öğrenciler kendilerini veya bir başkasını tanıtabilecekler, geniş zamanda sorulara cevap verebilecekler, nesnelerin yerini belirtebilecekler, ve bir günlük rutinlerini anlatabilecekler. Okuma becerisi aracılığı ile öğrenciler basit metinler ve paragraflar okuyarak metinleri anlama yetilerini geliştirecek ve metin sorularına cevap verebileceklerdir. Yazma becerisinin edinilmesiyle birlikte öğrenciler geniş zamanda kontrollü paragraflar yazarak edindikleri yeni kelimeleri kullanarak kendi cümlelerini üreteceklerdir.
MODERN TÜRKİYE TARİHİ

Ders Kodu

TARH100

Kredi

0

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu derste, Osmanlı devlet ve toplum yapısı, devletin dağılmasına yol açan etkenler, Osmanlı modernleşmesi; Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Mütarekesi ve Sevr Anlaşması; partiler ve cemiyetler, Mustafa Kemal öncülüğünde ulusal direniş örgütlenmesi ve Kurtuluş Savaşı, Havza ve Amasya Genelgeleri, Kongreler, Misak-ı Milli, TBMM’nin açılışı, isyanlar, düzenli ordunun kuruluşu ve savaşlar; Mudanya Mütarekesi, Lozan Barış Antlaşması; Siyasal alanda devrim, devlet ve toplumun laikleşmesi, saltanatın kaldırılışı, cumhuriyetin ilanı, halifeliğin kaldırılması; 1921 ve 1924 anayasası, anayasal değişiklikler; Şeyh Sait İsyanı; çok partililik deneyimi, hukukta laikleşme ve modernleşme, eğitim ve kültürde millileşme ve laikleşme, Atatürkçülük ve Atatürk’ün 6 ilkesi, Atatürk dönemi Türk dış politikası(1923-1938) konuları işlenir.
TÜRKÇE-I: YAZILI ANLATIM

Ders Kodu

TREG113

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Yazı dilinin ve yazılı iletişimin temel özellikleri. Yazılı anlatım; paragraf türleri (giriş-gelişme-sonuç paragrafları). Yazılı anlatımın (yazılı kompozisyon) aşamaları. Yazılı anlatımda: (a) düşünceyi temellendirme yolları (tanımlama, örneklendirme, karşılaştırma, tanık gösterme, alıntı yapma, istatistiklerden yararlanma); (b) anlatım biçimleri (açıklayıcı, tartışmacı, betimleyici, öyküleyici anlatım. Metin türleri: (a) bilgilendirici metinler (dilekçe, iş mektubu, haber, karar, ilan/reklam, tutanak, rapor, resmi yazılar; bilimsel yazı (bilimsel bildiri), makale, köşeyazısı (fıkra), söyleşi, eleştiri, günlük, anı, gezi yazısı, yaşamöyküsü, özyaşamöyküsü, tanıtma yazısı, özel mektup vd); (b) yazınsal (edebi) metinler (şiir, öykü, roman, oyun, deneme, mektup vd); örnekler üzerinde çalışmalar. Değişik yazı türlerinde serbest ve planlı yazma uygulamaları. Dilbilgisi (biçimbilgisi, sözdizimi-özet bilgi). Yazım (imla) bilgileri. Yazılı metinlerdeki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme.
İkinci Dönem
HUKUK USULÜ BİLGİSİ

Ders Kodu

ADAL102

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
Maddi hukukun usul hukukundan ayrımı ve usul hukuku kavramı. Yargı kolları. mahkemeler teşkilatı. Medeni usul hukuku kurallarının çeşitleri. Nizalı kaza ve nizasız kaza ayrımı. Mahkemelerin görev ve yetki kuralları. İşbölümü ayrımı (hukuk mahkemeleri ve ticaret mahkemeleri arasında). Dava hakkında genel bilgi. Davada taraflar. Dava arkadaşlığı ( ihtiyari ve zaruri dava arkadaşlığı ) davaya vekalet. Usuli işlemler (usul muameleri ve usul sözleşmeleri ). Medeni usul hukukunda yargılamaya ilişkin olan ilkeler. Dava şartları ' ilk itirazlar ' dava ve dava çeşitleri. Davanın açılması (dava dilekçesi, cevap layihası). Tahkikat. Davanın açılmasının sonuçları. Dava konusunun temliki. Islah, ispat ve deliller ( kesin deliller/takdiri deliller), ihtiyati tedbirler, dosyanın işlemden kaldırılması, tarafların yargılamaya son veren işlemleri (feragat, kabul, sulh), tahkikatın sona ermesi, hüküm, kanun yolları.
ÖZEL HUKUK BİLGİSİ II

Ders Kodu

ADAL104

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
Borç kavramı ve borçların kaynağı olarak sözleşme, haksız fiil, sebepsiz zenginleşme bu dersin başlıca konularıdır. Sözleşmelerin kuruluşu, geçerlilik şartları, temsil, özellik arz eden borç ilişkileri (üçüncü kişinin fiilini taahhüt, üçüncü kişi yararına sözleşme, müteselsil borçluluk, şarta bağlı borçlar, cezai şart, pey akçesi) alacağın temliki ve borçların devri bu konularla birlikte incelenmektedir. Ayrıca, sorumluluk kavramı, kusursuz sorumluluk ve türleri, borçtan doğan hukuki sonuçlar ve borcun ifası konuları da bu ders kapsamında ele alınmaktadır. Miras Hukuku: Kanuna dayanan mirasçılık, murisin iradesine dayanan mirasçılık (kanuni mirasçılık, iradi mirasçılık) ve mirasın intikali ana başlıkları altında zümre sistemi, ölüme bağlı tasarruflar ve türleri, mirasın reddi ve taksimi bu dersin başlıca konularıdır.
İDARİ YARGILAMA USULÜ BİLGİSİ

Ders Kodu

ADAL106

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Bu dersin temel amacı Adalet öğrencilerine İdari Yargı Teşkilatı, görev ve yetki, dava türleri, davanın tarafları, süre, yargılama safhaları, yürütmenin durdurulması, kanun yolları gibi ilerideki çalışmaları için bu disipline ait gerekli, temel kavramsal arka planı sağlamaktır. Derste örencilere idari yargılama usulü ve ilgili konular, bir dava dilekçesini esas alarak, ilgili tüm kanuni düzenlemeleri içerecek şekilde analiz ederek öğretmek amaçlanmaktadır.
TİCARET HUKUKU BİLGİSİ

Ders Kodu

ADAL108

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Bu ders Adalet öğrencilerine Ticari İşletme Hukuku: (Ticari işletme; Ticari İşler ve Tabi Oldukları Hükümler; Tacir ve Tacir Sıfatının Sonuçları. Ticaret sicili, ticaret unvanı, haksız rekabet. Ticari defterler; cari hesap, tüccar yardımcıları). Ortaklıklar Hukuku: (Ortaklık Kavramı; kollektif ortaklık, anonim ortaklık, limited ortaklık). Kıymetli Evrak Hukuku: Kıymetli Evrak Hukukuna giriş ve genel hükümler konularını tanıtma amacını taşımaktadır.
KLAVYE BİLGİSİ II

Ders Kodu

ADAL110

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

3
Bu ders Adalet öğrencilerine Adalet Komisyonları mülakat sınavına yönelik hız artırıcı çalışmalar yaptırmak amacıyla tasarlanmıştır. Bu doğrultuda öğrenciler hız artırıcı çalışmalar yapar, adli yazışma örnekleri yazar. Bilgisayar klavyesinin bakımı ve klavyenin işlevsel kullanımı bu süreçte yazın çalışmaları için önem arz etmektedir. Dersin sonunda öğrencilerin klavyede yazma becerileri geliştirilmektedir..
BÜRO YÖNETİM TEKNİKLERİ

Ders Kodu

ADAL112

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

3
Bu dersin temel amacı Adalet öğrencilerine daha ilerideki çalışmaları için bu disipline ait gerekli kavramsal arka planı sağlamaktır. Bu bağlamda büro kavramı, örgütlenme ve organizasyonu gibi giriş niteliğindeki bilgilerin öğrenilmesinin ardından büroda iletişim, dosyalama ve arşivleme teknikleri gibi temel bilgilerin öğrenciler tarafından kavramaları sağlanır.
BİLGİSAYAR II

Ders Kodu

BILT112

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
Bu ders bilgisayar destekli eğitimi, temel teorilerini ve uygulanma metodlarını öğretme amacında olan bir derstir. Microsoft (MS) Word’ün temelleri, çıktısı alınabilecek bir Word dökmanının nasıl elde edileceği ve dökümanda uygulanabilecek en yaygın format değişiklikleri için gerekli araçların nasıl kullanılabileceği konuları verilmektedir. Ayrıca öğrenciler bilgisayar tabanlı profesyonel sunumlar hazırlanmasına olanak sağlayan bir MS yazılımı olan Powerpoint ile ilgili olarak da bilgilendirilmektedirler. Bu sunumlar slayt geçişleri, animasyonlar, grafikler, çizimler ve daha fazlasını içermektedir. Öğrencilere verilen diğer bir program da MS Excell’dir. Excell dosyası içerisinde amaca uygun veriler içeren sayfalar yaratma, bu sayfaları düzenleyebilme, format değişiklikleri ve sayfayı yazdırma, verilerin/ bilgilerin sırlanması, filtrelenmesi ve analizleri; fonksiyon ve formüllerin uygulanabilmesi ve grafik elde edilmesi gibi uygulama becerileri öğrencilere kazandırılmaktadır.
AKADEMİK İNGİLİZCE-II

Ders Kodu

INGL132

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
ENG 112 dersi ENG 111 dersinin devamı niteliğindedir. Bu ders öğrencilere daha ileri düzeyde bütünleşik bir şekilde dört beceriyi entegre etmektedir. Çekinik beceriler olan dinleme ve okuma becerileri ile birlikte öğrenciler farklı sesleri ve harflerin, kelimelerin ve belirli kalıpların sesletimini tanımlayacaktır. Buna ilaveten öğrenciler daha ileri düzeyde metinler ve paragraflar okuyarak metinlerden bildikleri kelimeleri kullanarak bilmedikleri kelimelerin anlamlarına ilişkin çıkarımda bulunacaklardır. Üretken beceriler olan konuşma ve yazma becerileri ile birlikte öğrenciler farklı dil çeşitliliğini tanımlayarak dili doğru kullanabileceklerdir. Buna ilavetten öğrenciler Şimdiki Zamanı ve Geçmiş Zamanı kullanarak temel diyaloglarda ve günlük konuşmalarda kendilerini etkin bir şekilde ifade edebileceklerdir. Dahası da, yazma becerisinin edinilmesiyle birlikte öğrenciler geçmiş tecrübelerini içeren konular hakkında paragraflar yazarken edindikleri yeni kelimeleri kullanarak kendi cümlelerini üreteceklerdir.
TÜRKÇE II: SÖZLÜ ANLATIM

Ders Kodu

TREG114

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Bu dersin temel amacı öğrencilere iletişim sürecinde; anlama, dinleme, kendini ifade etme, konuşmayı kavrama, beden dili yoluyla iletişim gibi konularda arka planı sağlamaktır. Sözlü dilin ve sözlü iletişimin temel özellikleri, iyi bir konuşmanın temel ilkeleri; iyi bir konuşmacının temel özellikleri gibi sosyal hayatın içerisinde gerekli olan bilgilerin kavratılmasının ardından hazırlıksız ve hazırlıklı konuşma yapma, düşüncelerin karşı tarafa doğru bir şekilde aktarılması gibi bilgiler uygulamalı çalışmalarla öğrenciye kazandırılacaktır. Konuşma örnekleri üzerinde çalışmalar ve sözlü anlatım uygulamaları yapılacaktır. Dersin sonunda öğrenciler, iletişim çatışmalarını yönetebilecekleri gibi bireyler arası iletişim becerilerini grup tartışmalarında sergileyebilecek yeteneğe sahip olacaklardır.
Üçüncü Dönem
CEZA HUKUKU BİLGİSİ

Ders Kodu

ADAL201

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Bu ders öğrencilere, Ceza Hukukunda ‘Kanunilik’ ilkesini tanıtma amacını taşımaktadır. Dersin sonunda öğrenciler, Suçun unsurları dışında kalan koşullar: Objektif Cezalandırılabilirlik Koşulları, Önkoşullar, Koğuşturma Koşulları. Suçun Yapısal Unsurları: Tipe Uygun Eylem, Hukuka Aykırılık, Kusurluluk konularında sentez yapabileceklerdir.
İCRA HUKUKU BİLGİSİ

Ders Kodu

ADAL203

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
İcra teşkilatı (Asli organlar: İcra Dairesi, İcra Tetkik Mercii, Yargıtay'ın ilgili özel dairesi). Fer'i organlar (Mahkemeler; Cumhuriyet savcılıkları; Adalet müfettişleri). takip yolları (İlamlı takip yolları: Para alacağına ilişkin ilamların icrası, paradan gayri şeylere ilişkin ilamların icrası. İlamsız takip yolları: Para veya teminat alacağına ilişkin haciz yolu ile takip, rehinin paraya çevrilmesi yolu ile takip, menkul rehninin paraya çevrilmesi yoluyla takip, gayrimenkul rehninin paraya çevrilmesi yoluyla takip, kambiyo senedine dayanan haciz yoluyla takip). İhtiyati haciz.
KLAVYE BİLGİSİ III

Ders Kodu

ADAL205

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

3
Bu derste Türk klavyesinin öğretilmesi ile ilgili sistem çalışmaları yapılır. Öğrencinin hatasız ve seri yazması sağlanmak dersin temel amacıdır. Zaman zaman yapılan çalışmalarla öğrenciler izlenir. Bunda belirli barajlar uygulanır. İkinci sınıflarda baraj dakikada 150 vuruş (Harf) net olarak istenir. Yıl sonuna kadar öğrencinin hukuki yazıları şekilli olarak yazması ve bunun üzerinden not alması sağlanır.
MALİ MEVZUAT

Ders Kodu

ADAL207

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Bu dersin temel amacı; kamu gelirleri, (genel olarak vergi ve harçların özellikleri, yerel yönetimlerin gelirleri), kamu giderleri gibi temel konuları öğrencilere aktarmaktır. Bütçe (genel, katma, özel ve özerk bütçelerin hazırlanması, onaylanması, uygulanması ve denetlenmesi) konularında gerekli kavramsal arka plan sağlanarak kamu borçları ve Sosyal Sigorta mevzuatı (İşverenlerin mali yükümlülükleri), Gümrük Mevzuatı, Devlet İhale Mevzuatları öğretilir.
KALEM MEVZUATI VE İŞLEMLER

Ders Kodu

ADAL209

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Katip sınıfından adalet memurlarının teşkilat içindeki yerleri ve genel olarak görevleri Adli ve İdari Yargı Adalet Komisyonları. Adalet memurlarının genel olarak görevleri. Yazı İşleri müdürleri tarafından tutulacak kartonlar. Adli sicil, Adli Emanet Memurluğu (Görevleri, tutulacak defterler ve kartonlar). Ceza Mahkemeleri kalem işlemleri; Ceza Mahkemelerine ait dosyaların düzenlenmesinde yapılacak işlemler. Hukuk ve Ticaret Mahkemeleri yazı işleri; yargılama harçları, HUMK ve Hukuk ve Ticaret Mahkemeleri Yazı İşleri Yönetmeliği'ne göre Yazı İşleri Müdürlerinin görevleri. Ayniyat Talimatnâmesi ve Emanet Ayniyatı; Ayniyat Muhasebesinin konusu ve görevleri Demirbaş eşya ve döşeme muhasebesi.
TEBLİGAT MEVZUATI

Ders Kodu

ADAL211

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Bu ders, öğrencilere Tebligat Mevzuatı'nı tanıtma amacını taşımaktadır. Tebligat kavram ve tanımı, çeşitleri (PTT vasıtasıyla tebliğ, memur vasıtasıyla tebliğ, doğrudan doğruya tebliğ, ilan yoluyla tebliğ) konuları dersin giriş kısmında verilecektir. Başlıca ders konuları arasında sayabileceğimiz başlıklar; Kazai tebligatın kime, ne zaman, nerede, nasıl yapılacağı. Tebligatın yok sayılması; usulsüz tebliğ ve geçerli hale gelmesi olarak sıralanabilir. Bu ders, Tebligat Mevzuatı'nı geniş bir yelpazede inceleyen bir yapıya sahiptir.
ADALET PSİKOLOJİSİ

Ders Kodu

ADAL213

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Bu ders, Adalet Psikolojisi'ni lisans öğrencilerine tanıtarak suçluların sınıflandırılması ve bu bağlamda sanık-mağdur-tanık psikolojisini öğretmeyi amaçlamaktadır. Öğrencilere ilerideki çalışmaları için gerekli kavramsal arka planın sağlanmasının ardından ders sonunda öğrenciler Adalet Psikolojisinin alanı ve Adalet Psikolojisinde metod konularında bilgi sahibi olurlar.
YARGI ÖRGÜTÜ

Ders Kodu

ADAL215

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu dersin temel amacı Adalet öğrencilerine Hukuk Devleti ve Yargı Erki konularında gerekli kavramsal arka planı sağlamaktadır. Başlıca ders konuları arasında sayabileceğimiz başlıklar; Yargı Bağımsızlığı, hakimler, savcılar, kalem görevlileri, Yargı Örgütü ile ilgili idari organlar ve diğer meslekler, mahkemelerin sınıflandırılması ve Türk yargı örgütünün şeması olarak sıralanabilir. Bu ders Adli Yargı Örgütü, İdari Yargı Örgütü, Hesap Yargısı, Askeri Ceza Yargısı, Uyuşmazlık Mahkemesi, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu gibi makamları geniş bir yelpazede inceleyen bir yapıya sahiptir.
MUHASEBE I

Ders Kodu

ADAL217

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

7
Bu ders muhasebenin temel kavramları ve genel kabul görmüş muhasebe ilkeler konularını içerecektir. Bilanço ve Gelir Tablosu. Hesap kavramı ve hesapların işleyişi. Hesap planı, defter ve belgeler. Çift taraflı kayıt yöntemi konularını kapsamaktadır.
Dördüncü Dönem
CEZA USUL HUKUKU BİLGİSİ

Ders Kodu

ADAL202

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
Ceza Muhakemesi Hukuku’nun tanımı, tarihçesi, kaynakları, Ceza Muhakemesi kurallarının yorumu, uygulama alanı. Ceza muhakemesinin yürüyüş şeması ve şartları. Ceza Muhakemesinde insan hakları ve ceza muhakemesinin ilkeleri. Ceza Muhakemesi teşkilatı, Ceza Muhakemesine katılan kişiler, Ceza Muhakemesi işlemleri, Ceza Muhakemesinde ispat, Koruma tedbirleri, Ceza Muhakemesinin yürüyüşü. Denetim muhakemeleri, Muhakeme masrafları muhakemesi, müsadere muhakemesi, infaz muhakemesi ve yasak hakların geri verilmesi muhakemesi, Özel Ceza Muhakemeleri, Emniyet Tedbirleri Muhakemesini öğreneceklerdir.
İFLAS HUKUKU BİLGİSİ

Ders Kodu

ADAL204

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

5
Bu ders öğrencilere iflası ve iflas yoluyla takibin nasıl gerçekleşebileceğini tanıtma amacını taşımaktadır. Derste iflas ve adi iflas yoluyla takip konularını incelenmektedir. Ardından doğrudan doğruya iflas halleri konusunda bilgiler aktarılacaktır. Başlıca ders konuları arasında sayabileceğimiz diğer başlıklar: İptal davaları; konkordato; iflas içi konkordato; iflas dışı konkordato olarak sıralanabilir.
KLAVYE BİLGİSİ IV

Ders Kodu

ADAL206

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

3
Öğrencinin hatasız ve seri yazması sağlanır. Zaman zaman yapılan çalışmalarla öğrenciler izlenir. İkinci sınıflarda (III. ve IV. Dönemler) baraj dakikada 150 vuruş (harf) net olarak istenir. Yılsonuna kadar öğrencinin hukuki yazıları şekilli olarak yazması ve bunun üzerinden not alması sağlanır.
MESLEK ETİĞİ

Ders Kodu

ADAL208

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Bu dersin birincil amacı 'etik' disiplini teorilerilerini ve temel kavramlarını anlamak için bu kavramın içeriği ve kurallarının neler olduğunu irdelemektir. Dersin ilk yarısında mesleki etik ilkeleri, hukuk ve etik ilişkisi, kamu görevi ve etik ilişkisi kavratılıacaktır. Dersin ikinci yarısında ise etik ekseninde hakim, savcı ve avukatların yükümlülükleri ve adalet memurlarının görevleri ve disiplin sorumlulukları anlatılarak bu bilgilerin öğrenciye kazandırılması sağlanır.
HUKUK DİLİ VE ADLİ YAZIŞMA

Ders Kodu

ADAL210

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Bu dersin temel amacı Adalet öğrencilerine daha ilerideki çalışmaları için bu disipline ait gerekli kavramsal arka planı sağlamaktır. Bu bağlamda hukukî terimler öğrencilere aktarılmasıyla başlayan ders adli yazışmaların her yönünün incelenmesiyle devam eder. Derste öğrencilerin hukukî metinleri algılama düzeylerini yükselte çalışamaları yapılır. Adli yazışma ve tutanak tutma teknikleri çeşitli hukuk dallarına göre incelenir.
HALKLA İLİŞKİLER VE MESLEKİ İLETİŞİM

Ders Kodu

ADAL212

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Bu ders; iletişim kavramı, özellikleri, türleri, mesleğe katkısı. Empati, dinleme konularını içerecektir. Halkla ilişkilerin tanımı, sorumlulukları ve örgütsel yapısının tanıtılmasının ardından uygulama yapılacaktır. Dersin sonunda öğrenciler kriz yönetiminin nasıl yapıldığını bileceklerdir. Bu ders öğrencilere daha ilerideki çalışmaları için gerekli arka planı sağlamak amacıyla tasarlanmıştır.
İNFAZ BİLGİSİ

Ders Kodu

ADAL214

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Bu dersin temel amacı Adalet öğrencilerine daha ileriki çalışmaları için bu disipline ait gerekli kavramsal arka planı sağlamaktır. bu çerçevede infaz bilgisi kavramsal araçlarla öğretilir. Başlıca ders konuları arasında sayabileceğimiz başlıklar; Cezaların infazı, ölüm cezalarının infazı, hürriyeti bağlayıcı cezaların infazı, para cezalarının infazı. Cezaların ertelenmesi. Ön ödeme, şartlı salıverme. Cezaevleri ve tevkifevleri olarak sıralanabilir.
AVUKATLIK VE NOTERLİK MEVZUATI

Ders Kodu

ADAL216

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

3
Avukatın iş sahibi ile devlet arasındaki özel konumu ve bununla bağlantılı sorunlar; avukatlığın özel konumu nedeniyle ortaya çıkan sorunlar; mesleğe kabul için gerçekleşmesi gereken şartlar; mesleğe kabul için tamamlanması gereken işlemler; avukatlık stajı; baro levhası; avukatlık tekeli; avukatın mesleki yükümlülükleri; avukatın hakları; vekalet sözleşmesi: (temsil – hizmet sözleşmesi – eser sözleşmesi ve avukatlık sözleşmesi ile vekalet sözleşmesi aralarındaki farklar); avukata temsil yetkisi verilmesi; temsil belgesinin türleri; davaya vekaletin kapsamı; davaya vekaletin sona ermesi; avukatlık ücretine ilişkin sorunlar; avukatın hukuki sorumluluğu; adli yardım. Noterlik: kuruluşu; yetki çevresi; noter odaları – görevleri; Türkiye Noterler Birliği – görevleri; noterlerin sınıflandırılması; mesleğe kabul; noterlik dairesi ve personeli; noterler hakkındaki yasak ve yükümlülükler; noterlerin görevleri (genel ve özel olarak); noterlik işlemlerinde uyulacak şekiller; noterlerin belgelendirdikleri işlemlerin ispat gücü; noterlerin hukuki sorumlulukları öğretilecektir.
BANKA HUKUKU BİLGİSİ

Ders Kodu

ADAL218

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Tanım; işletmenin iştigal konusu: Mevduat kabulü ve bankacılık işlemleri. Banka türleri, Bankanın Kuruluşu ve faaliyete geçmesi. Bankanın organları, bankaların işlemleri ve kanun tarafında bankaların işlemlerine getirilmiş olan emredici nitelikteki temel kurallar; sınırlamalar ve yasaklar. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu; Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu; Türkiye Bankalar Birliği. Bankanın denetimi, bankanın sona ermesi.

Seçmeli Dersler

TC Adaylar

T.C. Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yürütülen sınavlarda başarılı olup tercihleri doğrultusunda üniversitemize kayıt yapmaya hak kazanan ögrenciler, kayıt için gerekli belgeleriyle, tüm Türkiye genelinde bulunan Kayıt ve İrtibat Ofislerimizden veya KKTC’de Tanıtım Müdürlüğümüzden kayıt işlemlerini tamamlayabilirler.

Detaylı Kayıt- Kabul bilgileri için tıklayınız

UKÜ, lisans programlarında pek çok burs ve indirim olanağı sunar.

TC Adaylar

  • Başarıyı özendiren ve ödüllendiren burslar ve daha fazlası için tıklayınız.

Öğrenim Ücretleri her akademik yılın başında belirlenir. UKÜ’ye kayıt yapmaya hak kazanan aday öğrenciler Eğitim Ücreti Hesaplama sistemi doğrultusunda ücretlerini öğrenebilirler.