İşletme, Ekonomi ve Teknoloji Uygulamalı Araştırma

DUYURU

YATIRIM DEĞERLEME VE PROJE FİNANSMANI SERTİFİKA PROGRAMI

Bu program katılımcıların operasyonel becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Programın aşağıdakiler de dahil olmak üzere çok çeşitli kuruluşlardaki bireylerin kariyer gelişimi için etkili olduğu kanıtlanmıştır:

 • Kamu Özel teşebbüsleri
 • Bankalar ve uluslararası kalkınma ajansları. Ve finans kurumları
 • Devlet bakanlıkları ve düzenleyici kurumlar
 • Yönetim, mühendislik ve işletme danışmanlığı firmaları
 • Sivil Toplum Kuruluşları (STK'lar)
   

 Ders içeriği:

 • Finansal modelleme
 • Risk Analizi ve Proje Finansmanı
 • Pazarlanan ve pazarlanmayan mal ve hizmetlerin Ekonomik Analizi
 • Çevre Analizi
 • Paydaş Etki Değerlendirmesi
   

SEMİNERLER

Her Salı
Saat: 12:30 – 13:15
Yer: CU Binası, Zemin Kat
Finans Laboratuvarı, CU 113

 

KONUŞMACI BAŞLIK TARİH
Yrd. Doç. Dr. ACHILLE FOFACK An Introduction to Unconventional Monetary Policy 30/04/2024
JAHFAITH IROKANULO  Analyzing the impact of economic growth on environmental quality: Testing the EKC hypothesis in Luxembourg 7/5/2024
LAURINE NWOSU Impact of Perceived Physician Communication Skills on Revisit Intention: A Moderated Mediation Model of Gender and Two-Dimensional Trust 14/05/2024
OLUWATOBI MEDUBI Cost-Benefit analysis of a biogas plant (financial) 21/05/2024
PRECIOUS AKINWUMI Cattle Production Technologies Adaptation for Responsible Consumption and Production 28/05/2024

Misyon ve Vizyon

Enerji, çevre, ekonomi ve teknoloji alanlarında çok disiplinli araştırmaları uygulayarak bilginin ilerlemesini hızlandırmak.

Merkez, disiplinler arası araştırmaları desteklemek için akademik yüksek değerleri, ilerletmeyi, uygulamayı ve kolaylaştırmayı amaçlar. 

Araştırma merkezinde şu anda yürütülen üç ana araştırma konusu vardır:

 

 1. Enerji – Enerji kaynağı çeşitliliği: Fırsat maliyetini dikkate alarak uygun maliyetli enerji üretim yöntemleri. Gelişmekte olan ülkeler için sürdürülebilir bir yaklaşımla tarımsal atıklardan biyogaz üretimi. Bunlara ek olarak, güneş enerjisi (ör. mevcut solar panel kapasitesi ile UKÜ’nün solar enerji üretim) ve fotovoltaik sistemler merkezin araştıma alanları içerisinde yer almaktadır.
 1. Atık su yönetimi – KKTC’nin mevcut durumu için bir çerçeve belirlemek. Su sıkıntısı bulunun yarı çöl bölgelerde atık suyu ters ozmoz uygulaması ile sisteme kazandırmanın verimli kılacak ekonomik ve finansal parametreleri belirlemek. Belirsizliğe karşı, su altyapı sisteminin uygun maliyetli alternatiflerinin belirlenmesi ve modellemesi.
 1. Petrol fiyatlarındaki değişkenlik, petrol tedariğinin ve jeopolitik risklerin gelişmekte olan ülkelerdeki yenilenebilir enerji kaynaklarına yapılan yatırımlara etkisi.

Finans Laboratuvarında SPSS, RiskEase, Eviews, Stata, R-Cran and Oxmetics gibi veri analizi programlarının yanı sıra EIKON veri tabanı üyeliği de bulunmaktadır.

Merkez Amaçları

 • İşletme, enerji/yeşil ekonomi, sürdürülebilirlik, inovasyon ve teknoloji alanlarında bilimsel araştırma, geliştirme ve danışmanlık faaliyetleri yürütmek.

 • Araştırma faaliyetlerini ülke ekonomisine katkı sağlayacak şekilde tasarlamak ve uygulamak.

 • Lisansüstü öğrencilerini araştırma çalışmalara dahil etmek ve ilgili alanlarda deneyim kazanmalarını sağlamak.

 • Teorik ve uygulamalı kurslar, seminerler ve sertifikalı eğitim programları düzenlemek ve yürütmek.

 • Kamu ve özel sektör kuruluşlarına araştırma ve geliştirme konularında danışmanlık hizmeti vermek.

 • Araştırma, inceleme ve uygulama çalışmaları sonunda konuyla ilgili yayınlar yapmak.

 • Yurtdışı üniversite/kuruluşlardaki araştırma merkezleriyle işbirliği yapmak.

Merkez Faaliyetleri

 • ulusal, bölgesel ve uluslararası işletme, ekonomi ve teknolojinin tüm yönlerinde nitelikli bilimsel ve teknolojik araştırmalar planlamak.
 • ulusal, bölgesel ve uluslararası işbirlikli projeler geliştirmek.
 • sektörün ve diğer kurum ve kuruluşların ihtiyacı olan araştırma, proje ve uygulamaları yapmak.
 • kamu ve özel sektör kuruluşlarına araştırma ve geliştirme konularında danışmanlık hizmeti vermek.
 • araştırma, inceleme ve uygulama çalışmaları sonunda konuyla ilgili süreli ve süresiz yayınlar yapmak.
 • kendi çalışma alanlarındaki sorunlar ve çözüm önerileri hakkında çalışma raporları ve bültenler hazırlamak.
 • teorik ve uygulamalı kurslar ile sertifikalı eğitim programları düzenlemek ve yürütmek.
 • ulusal ve uluslararası kongre, seminer, konferans ve diğer bilimsel toplantılar düzenlemek.

Uzmanlık Hizmetleri

Teknolojideki mevcut gelişmeler, farklı alanlar arasında önlenemez bir disiplinler arası sinerjiye yol açtı. UKÜ merkezli araştırma merkezi (İETUAM)) bu şekilde Ekonomi, İşletme, İnovasyon ve Teknoloji alanlarında disiplinler arası ilişkileri içeren her türlü araştırma alanına odaklanmakta ve katkıda bulunmaktadır. Odak noktası disiplinler arası araştırmalarla sınırlı değil, aynı zamanda İETUAM'nin ilgi alanına giren belirtilen alanlardaki ilgili arama konuları veya endüstriyel alanlanlardaki ilgili araştırmaları da kapsamaktadır. Araştırma merkezinin ana çalışmaları, ekolojik sistemler, yeşil ekonomi, enerji mühendisliği, su yönetimi ve sürdürülebilirlik gibi çevre yönetimi çalışmaları üzerinedir.

Merkez, danışmanlık hizmetleri, yönetici programı, öğretim ve eğitim, çalıştaylar ve seminerler sunmaktadır. İETUAM ayrıca uluslararsı üniversiteler/kuruluşlar ve araştırma merkezleri ile işbirliği yapmaktadır.

İletişim

İşletme, Ekonomi ve Teknoloji Uygulamalı Araştırma Merkezi
Müdür: Prof. Dr. Glenn P. Jenkins
Tel: +90 392 671 11 11   Dahili: 2201  
E-posta: center-ietuam@ciu.edu.tr