Kemal Çek

Yrd. Doç. Dr. KEMAL ÇEK

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

E-posta kcek@ciu.edu.tr
Telefon numarası +90 392 671 11 11
Dahili 2244
Ofis CU246
Diğer bilgiler

B.M. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları


İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme
Sorumlu Üretim ve Tüketim

Öz geçmiş

Öğrenim Durumu
 • Near East University Business Administration (Doktora, 2019)
 • University of Southampton Accounting and Finance (Yüksek Lisans, 2015)
 • University of Southampton Accounting and Finance (Lisans, 2014)
Yayınlar

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Arts and Humanities)

 • Hizmet Kalitesinin Hasta Vatandaşlık Davranışlarına Etkisi: Sağlık Sektöründen Kanıtlar - 2023
 • Altın Orana Dayalı Sermaye Yapısının Firmanın Finansal Performansına Etkisi - 2023
 • İlaç Yaklaşımlarının Hasta Güveni, Memnuniyeti ve Sadakatine Etkisi - 2023
 • Sürdürülebilirlik performansı, politika belirsizliğinin firma değerlemesi üzerindeki olumsuz etkisini azaltabilir mi? - 2023
 • Dış Denetçilerin Özerkliğinin Finansal Muhasebe Bilgi Kalitesi Üzerindeki Etkisinin Analizi Kuzey Irak'taki Ticari Bankalar Örnek Olay İncelemesi - 2023
 • Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Kurumsal Finansal Performans Üzerindeki Düzeltici Etkileri: OECD Ülkelerinden Kanıtlar - 2023
 • Kuzey Kıbrıs'ta Sürdürülebilir Kalkınma ve Müşteri Memnuniyeti ve Bağlılık: Müşteri Kimliklendirmesinin Aracılık Etkisi - 2022
 • Entelektüel Sermaye ve Rekabet Avantajı İlişkisinde Yenilik Kalitesi, Yenilik Hızının, ve İş Zekasının Aracılık Etkisi - 2022
 • Çevresel, sosyal ve yönetimsel performans, ekonomik performansı etkiler mi ? - 2020
 • Öğretmenler arasında iş doyumu ve örgütsel vatandaşlık davranışı ilişkisi var mıdır? - 2020
 • Öğretmenlerin algıladıkları kurumsal sosyal sorumluluk, örgütsel vatandaşlık davranışına yol açar mı? İş tatmini ve örgütsel özdeşleşmenin aracı rolleri - 2019

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 • Çevresel, Sosyal ve Yönetimsel Performansın Ekonomik Performans Üzerindeki Etkileri - 2023

Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 • Çevresel İnovasyon, Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Yönetimi ve Finansal Performans Arasındaki İlişki: Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetimin Düzenleyici Rolü - 2023

Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

 • MUHASEBE ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME YETİSİ VE ÖĞRENME YAKLAŞIMLARI - 2022

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 • Lojistik regresyon modeli kullanarak iş memnuniyetini modelleme - 2021
 • Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Çevresel, Sosyal ve Yönetişim Boyutlarının Ekonomik Performans Üzerindeki Etkisi: Avustralya Kanıtları - 2017
Yönetilen Tezler

Yönetilen Doktora Tezleri

 • INTELLECTUAL CAPITAL, COMPETITIVE ADVANTAGE AND THE MEDIATION OF INNOVATION QUALITY, SPEED AND BUSINESS INTELLIGENCE - 2023
 • Effect of Corporate Social Responsibility on Customer Satisfaction and Loyalty: Evidence from Banking Industry - 2023
 • Altın Orana Dayalı Sermaye Yapısının Firmanın Finansal Performansına Etkisi - 2023
 • Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Kurumsal Finansal Performans Üzerindeki Düzeltici Etkileri: OECD Ülkelerinden Kanıtlar - 2023
 • Insurance Market Development, Energy Consumption, and Turkey’s CO2 Emissions. New Perspectives from a Bootstrap ARDL Test - 2022

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARININ KABUL EDİLMESİNİN AFRİKA'DAKİ DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM (DYY) ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ - 2022
 • THE IMPACT OF CREATIVE ACCOUNTING ON THE RELIABILITY OF CASH FLOWS STATEMENT - 2022
 • EFFECT OF INTERNAL CONTROL ON THE FINANCIAL PERFORMANCE OF COMMERCIAL BANKS IN NIGERIA - 2022
 • THE IMPACT OF CAPITAL STRUCTURE ON FINANCIAL PERFORMANCE. AN EVIDENCE OF SIERRA LEONE AND KENYA COMMERCIAL BANKS. - 2022
 • THE IMPACT OF CAPITAL STRUCTURE ON THE FINANCIAL PERFORMANCE OF THE TOP COMPANIES - 2022
Çalışma Alanları
 • Muhasebe
 • Sürdürülebilirlik
 • Finansal Performans
 • Kurumsal Sosyal Sorumluluk
 • Denetim
İdari Görevler
 • Dekan Yardımcısı (2024-DEVAM EDİYOR)