Eğitim Fakültesi

Türkçe Öğretmenliği

Süre 4 Yıl
Başvur
Turkce ogretmenligi Turkce ogretmenligi Turkce ogretmenligi

Bölüm Hakkında

Türkçe Öğretmenliği, zorunlu temel eğitimin sekiz yıla çıkmasıyla birlikte ilköğretim okullarının ikinci kademesinde ortaya çıkan Türkçe Öğretmeni gereksinimini karşılamak amacıyla açılmış bir programdır. 2007–2008 yılından itibaren öğrenci almaya başlayan bu programda, öğrencilere alan eğitimi ve öğretmenlik mesleği bilgi ve becerilerini kapsayan dört yıllık bir lisans eğitimi verilmektedir. Bölüm, 4+4+4 uygulamasına geçilmesiyle birlikte ortaokulların 5, 6, 7 ve 8. sınıflarına yönelik bir program olmuştur. Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümüne bağlı olarak eğitim veren Türkçe Öğretmenliği Lisans Programı’nda zorunlu ve seçmeli dersler mezunlarımızın yabancılara ve Türk soylulara Türkçe eğitimi verebilecek; etkili iletişim kurabilen, toplumsal sorumluluk alabilen, milli değerleri özümsemiş, evrensel değerlere saygılı, vatandaşlık bilincine sahip öğretmenler olarak toplumsal sorunlara çözümler üretebilecek; sanatsal ve kültürel roman, hikâye, şiir, senaryo, makale, deneme gibi farklı yazınsal ve bilgilendirici türlerdeki ürünleri analiz edebilecek donanıma sahip olabilecekleri şekilde planlanmıştır.

Eğitim Olanakları

Türkçe Öğretmenliği Programı, lisans düzeyinde dört yıllık eğitim programı uygulayan bir bölümdür. Bölümün temel amacı; çağdaş, millî ve küresel değerleri özümsemiş, Atatürk’ün çizdiği yolda ilerleyen öğretmenler yetiştirmektir. Öğrencilerimiz çağdaş bilgi ile donanmış, ülkemizin ve Türkçenin sorunlarını özümsemiş bireyler olarak mezun olmaktadır. Bölümde yürütülen eğitim öğretim faaliyetlerine ek olarak bilimsel araştırmalara da ağırlık verilmektedir. Bu amaçla, alanında söz sahibi, akademik çalışmalarıyla tanınan ya da görüşleriyle toplumda saygın yeri olan konuşmacılar davet edilip konferanslar verilmektedir. Yine öğrencilerimiz kurmuş oldukları çeşitli kulüplerde sosyal ve kültürel etkinliklerini gerçekleştirebilmektedirler. Ayrıca bölüm içerisinde yer alan; şiir dinletileri, tiyatro çalışmaları, yaratıcı drama çalışmalarıyla öğrencilerimiz öğretmenlik mesleğine hazırlanmaktadırlar. Bu çalışmalarla hem öğretmen adaylarının kendilerini daha kolay ifade etmeleri hem de mesleki deneyimlerinin artırılması hedeflenmektedir. Ayrıca, kendini geliştirmek isteyen başka programlara kayıtlı öğrencilerimiz bu alanda Çift Ana Dal ve Yan Dal yapma olanağına da sahiptirler.

türkçe öğretmenliği lisans

Kariyer Alanları

Türkçe Öğretmenliği Lisans Programı’ndan mezun olan öğrenciler; "Türkçe Öğretmeni" unvanıyla Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okullarda ilköğretim ikinci kademede (5, 6, 7, 8. sınıf), özel dershane ve etüt merkezlerinde çalışabileceklerdir. Bunların dışında basın-yayın kuruluşlarında, yurt içi ve yurt dışındaki eğitim ve kültür kurumlarında, arşiv ve müzelerde, dünya Türkoloji merkezlerinde, Türk Cumhuriyetleri ile ilgili özel ve resmî kuruluşlarda çalışabilecek ve üniversitelerin ilgili bölümlerinde akademisyen olarak görev alabilecek şekilde geniş iş imkânlarına sahiptir. Ayrıca mezunlarımız yurt dışındaki eğitim ve kültür kurumlarında Türklerin yaşadığı yerlerde veya Türkiye ile eğitim konusunda değişim ve iş birliği içerisinde olan ülkelerde de iş olanağı bulabilmektedirler.

İletişim

Eğitim Fakültesi
Eğitim ve Lisansüstü Bilimler Merkezi, GE203
Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2701
Fakülte E-posta: secretary-foe@ciu.edu.tr
Bölüm Başkanı: Doç. Dr. Hatice KAYHAN
Bölüm Başkanı: E-posta: hdirek@ciu.edu.tr

Zorunlu Dersler

Birinci Dönem
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

Ders Kodu

BILT123

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Bu dersinin amacı öğrencilerin bilgisayar ve bilişim teknolojileri alanındaki temel konular bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Bu konular arasında bilişim teknolojileri ve bilgi-işlemsel düşünme, problem çözme kavramları ve yaklaşımları, algoritma ve akış şemaları, bilgisayar sistemleri, yazılım ve donanımla ilgili temel kavramlar, işletim sistemlerinin temelleri, güncel işletim sistemleri, dosya yönetimi, yardımcı programlar (üçüncü parti yazılımlar), kelime işlem programları, hesaplama/tablo/grafik programları, sunu programları, masaüstü yayıncılık, veri tabanı yönetim sistemleri, web tasarımı, eğitimde internet kullanımı, iletişim ve işbirliği teknolojileri, güvenli internet kullanımı, bilişim etiği ve telif hakları, bilgisayar ve internetin çocuklar/gençler üzerindeki etkileri gibi yer almaktadır. Kısacası bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler temel bilgisayar terminolojisine hakim olacaktır.
EĞİTİM FELSEFESİ

Ders Kodu

EGIT104

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Bu derste eğitim ve felsefe, eğitim felsefesi, felsefenin ilgilendiği konular, eğitimin toplumsal temelleri, eğitimin insanı etkileme biçimleri, felsefi akımlar (idealism, ralizm, pragmatism, varoluşçuluk), eğitim felsefesi akımları (daimicilik, esasicilik, ilerlemecilik, yeniden kurmacılık), çağdaş eğitim akımları (sanat eğitimi akımı, çocuktan hareket akımı, kır eğitim yurdu akımı, iş eğitimi akımı). Çevre değişmeleri ve insan, okul ile hayat arasındaki ilişki zorunluluğu, insanın gelişimi ve eğitimi, insanlar arasındaki iletişim ve haberleşme ağının değişimi ve gelişimi, sibernetik eğitim, bilgi toplumunda eğitim ve öğrenme (bilgi nedir?, bilgi toplumu nedir? Bilgiyi işleme yolları nelerdir? Bilgi toplumunda nitelikli insan kime denir?), internet destekli eğitim gibi konuları işlenmektedir.
EĞİTİME GİRİŞ

Ders Kodu

EGIT121

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Bu ders eğitimin temel kavramları, eğitimin diğer bilimlerle ilişkisi ve işlevleri (eğitimin felsefi, sosyal, hukuksal, psikolojik, ekonomik, politik temelleri), eğitim biliminin tarihsel gelişimi, 21.yüzyılda eğitim biliminde yönelimler, eğitim biliminde araştırma yöntemleri, Türk Milli Eğitim Sisteminin yapısı ve özellikleri, eğitim sisteminde öğretmenin rolü, öğretmenlik mesleğinin özellikleri, iyi bir öğretmenin özellikleri, öğretmen yetiştirme alanındaki uygulamalar ve gelişmeleri içermektedir. Ayrıca ders sonunda öğrenci bir öğretmende bulunması gereken kişisel ve mesleki özellikleri tanımlayıp bunlara uygun davranış sergileme yönünde tutum geliştirebilir. Dersin hedeflerinden biri olan öğretmen yetiştirme konusundaki olumlu ve olumsuz uygulamalar yönünde de bilgi sahibi olacak öğretmen adayları bu konuda tutum geliştirebileceklerdir.
İNGİLİZ DİLİ-I

Ders Kodu

INGL151

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Bu ders öğrencilere okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini de entegre ederek temel düzeydeki konuşma şekillerini sunmayı amaçlamaktadır. Dinleme becerisi ile birlikte öğrenciler farklı sesleri ve harflerin, kelimelerin, ve belirli kalıpların sesletimini tanımlayacaktır. Konuşma becerisi aracılığı ile birlikte öğrenciler farklı dil çeşitliliğini tanımlayarak dili doğru kullanabileceklerdir. Buna ilavetten öğrenciler kendilerini veya bir başkasını tanıtabilecekler, geniş zamanda sorulara cevap verebilecekler, nesnelerin yerini belirtebilecekler, ve bir günlük rutinlerini anlatabilecekler. Okuma becerisi aracılığı ile öğrenciler basit metinler ve paragraflar okuyarak metinleri anlama yetilerini geliştirecek ve metin sorularına cevap verebileceklerdir. Yazma becerisinin edinilmesiyle birlikte öğrenciler geniş zamanda kontrollü paragraflar yazarak edindikleri yeni kelimeleri kullanarak kendi cümlelerini üreteceklerdir.
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I

Ders Kodu

TARH101

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu derste, Osmanlı Devleti’nin dağılmasına yol açan iç ve dış etkenler, Osmanlı ıslahat ve yenileşme çabaları, Tanzimat ve Meşrutiyet dönemleri, Trablusgarp ve Balkan savaşları, I. Dünya Savaşı’nın sebepleri, savaş süreci ve savaşta Osmanlı cepheleri, Mondros Mütarekesi, savaş sonundaki barış antlaşmaları ve Sevr, mütareke döneminde kurulan milli varlığa zararlı ve yararlı cemiyetler, Mustafa Kemal öncülüğünde Kurtuluş Savaşı'nın başlaması, Havza ve Amasya Genelgeleri, Mahalli Kongreler ve Sivas Kongresi, Misak-ı Milli, TBMM’nin açılışı, isyanlar, Kuva-yı Milliye’nin ve düzenli ordunun muharebeleri, TBMM’nin dış ilişki ve antlaşmaları, Teşkilat-ı Esasiye Kanunu, Sakarya Savaşı ve Büyük Taarruz, Mudanya Mütarekesi, Lozan Barış Antlaşması ve saltanatın kaldırılışı konuları bulunmaktadır.
OSMANLI TÜRKÇESİ-I

Ders Kodu

TREG109

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Arap harfi Türk yazısının alfabesi, harfleri, harflerin bitişme kuralları; harflerin Latin alfabesindeki karşılıkları. Arapça ve Farsça sözcüklerin yazımı; Türkçe ünlülerin, ünsüzlerin ve eklerin yazımı; harekeler; sayılar. Arap harfli Türk yazısıyla yazılmış Cumhuriyet dönemine ilişkin metinlerin okunarak günümüz Türkçesine aktarımı, bu tür metinlerin Latin alfabesiyle yazımı. Dil tarihi açıdan Osmanlı Türkçesi dönemini, öncesi ve sonrası ile ilişkilendirme. Arap harfi Türk yazısının harflerini ve harflerin Türkiye Türkçesindeki karşılıklarını belirleme. Arap harfli Türk yazısındaki harflerin bitişme kurallarını belirleme. Harekeli metinleri okuma, Arapça ve Farsça sayıları doğru yazma ve okuma. Türkçe sözcüklerdeki ünlüleri ve ünsüzleri doğru yazma ve okuma. Türkçe yapım ve çekim eklerini doğru yazma ve okuma. Arapça ve Farsça sözcüklerdeki ünlüleri ve ünsüzleri doğru yazma ve okuma. Cumhuriyet dönemine ilişkin matbu metinleri okuma ve Latin alfabesiyle yazma.
TÜRK DİLİ - I

Ders Kodu

TREG121

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Yazı dili ve özellikleri; yazım ve noktalama; yazılı ve sözlü anlatımın özellikleri; paragraf oluşturma ve paragraf türleri (giriş, gelişme, sonuç paragrafları); yazılı anlatım (yazılı kompozisyon: serbest yazma, planlı yazma); planlı yazma aşamaları (konu, konunun sınırlandırılması, amaç, bakış açısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi; yazma planı hazırlama, kâğıt düzeni); düşünceyi geliştirme yolları (açıklama, tartışma, öyküleme, betimleme; tanımlama, örneklendirme, tanık gösterme, karşılaştırma vb. uygulamaları); metin yapısı (metnin yapısal özellikleri, giriş-gelişme-sonuç bölümleri); metinsellik özellikleri (bağlaşıklık, tutarlılık; amaçlılık, kabul edilebilirlik, durumsallık, bilgisellik, metinlerarasılık); metin yazma (taslak oluşturma, yazma, düzeltme ve paylaşma); bilgilendirici-açıklayıcı metin yazma; öyküleyici metin yazma; betimleyici metin yazma; tartışmacı ve ikna edici metin yazma.
EDEBİYAT BİLGİ VE KURAMLARI - I

Ders Kodu

TREG123

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Edebiyat alanının temel kavramları ve bu kavramlar arasındaki ilişkiler; edebî eserlerin temel özellikleri ve edebî dilin niteliği (nesir/nazım); edebiyat biliminin dalları ve yöntemleri; edebiyat kuramları, edebî akımlar. Bu dersin amacı öğrencilere; edebiyat alanının temel bilgilerini, tanımlarını vererek bir edebiyat metninin incelemesini, Türk Edebiyatının geçirdiği evreleri, Türk Edebiyatında geçmişten günümüze oluşturulan edebiyat eserlerinin türlerini, bunlarda bulunan teknik bilgi ve kuramları, edebiyat akımlarını ve sanatlarını kapsayan bilgileri öğrenmelerini, kavramalarını, farketmelerini, öğrendikleri bilgileri içselleştirerek uygulayabilmelerini sağlamaktır. Edebiyat sanatı, edebiyatın diğer alanlarla ilişkisi, edebiyatın işlevleri, edebiyat ürünleri, edebî türlerin oluşumu, nazım ve nesir tanımı, özellikleri, nazım şekil ve türleri bu ders kapsamında ele alınıp incelenir. Edebiyata ait kavramlar, bunların birbirleriyle ilişkileri, nazım ve nesir türlerini belirleyen unsurların yöntem açısından karşılaştırılması, edebiyata temel teşkil eden olaylar ve sonuçlar; edebi akımlar ve düşünce hareketleri; sistematik edebiyat teknikleri ve edebiyat kuramları.
TÜRKİ DİL BİLGİSİ - I

Ders Kodu

TREG127

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Türkçenin tarihsel gelişimi ve yayılma alanı; Türk dilleri ailesi; Türkiye Türkçesinin ses bilgisi özellikleri; sesler (ünlü ve ünsüzler), ünlü ve ünsüzlerin özellikleri; ses uyumları (ünlü uyumu, ünsüz uyumu); ses (ünlü ve ünsüz) değişmeleri (darlaşma, yuvarlaklaşma, benzeşme, ayrışma, türeme, düşme, ötümlüleşme, ötümsüzleşme, kaynaşma, ünlü çatışması, ikizleşme), kaynaştırma ünsüzleri, bağlantı ünlüsü; hece; yazım bilgileri, tarih boyunca kullanılan Türk alfabeleri; yazımın önemi ve gerekliliği; ses değişmelerinin yazıda gösterilmesi; hecelerin yazılışı, satır sonlarında sözcüklerin hecelere bölünerek yazılışı; yazım uygulamaları. Dilin tanımı ve önemi; dil ve kültür ilişkisi; dilbilim; Türk dilinin gelişim evreleri; ses bilgisi, ünlüler, ünsüzler, ses olayları, Türkçenin ses özellikleri; yabancı sözcüklerin Türkçeleştirilmesi.
İkinci Dönem
EĞİTİM PSİKOLOJİSİ

Ders Kodu

EGIT122

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Bu dersi alan öğrenciler; Gelişim ve öğrenme ile ilgili temel kavram ve kuramları açıklayabilir; Günlük yaşam süreçlerinde gelişim ve öğrenme olaylarını bu kavram ve kuramlarla analiz edebilir. Eğitim-Psikoloji ilişkisi, eğitim psikolojisinin tanımı ve işlevleri, öğrenme ve gelişim ile ilgili temel kavramlar, gelişim özellikleri (bedensel, bilişsel, duygusal, sosyal ve ahlaki gelişim), öğrenmeyi etkileyen faktörler, öğrenme kuramları, öğrenme kuramlarının öğretim süreçlerine yansımaları, etkili öğrenme, öğrenmeyi etkileyen faktörler (motivasyon, bireysel faktörler, grup dinamiği ve bu faktörlerin sınıf içi öğretim sürecine etkisi). Ders sonunda öğretmen adayları öğrencilerin gelişim özelliklerine uygun davranış ve tutum sergileme, öğrenme kuramlarını seçme ve uygulama davranışlarına sahip olabileceklerdir. Ayrıca öğrencilerin bir bütün olarak gelişmelerine katkı koyabileceklerdir. Kredi: (3, 0, 0) 3 Önkoşul: Yok AKTS (ECTS) kredisi: Dersin Kısa Adı: EĞİTİM PSİKOLOJİSİ Kategorisi: Fakülte Temel Ders Eğitim Dili: Türkçe
EĞİTİM SOSYOLOJİSİ

Ders Kodu

EGIT124

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Sosyolojinin temel kavramları: Toplum, sosyal yapı, sosyal olgu, sosyal olay vs.; sosyolojinin öncüleri (İbn-i Haldun, A.Comte, K. Marx, E. Durkheim, M.Weber vd.) ve eğitim görüşleri; temel sosyolojik teoriler (işlevselcilik, yapısalcılık, sembolik etkileşimcilik, çatışma kuramı, eleştirel teori, fenomenoloji ve etnometodoloji) açısından eğitim; toplumsal süreçler (sosyalleşme, sosyal tabakalaşma, sosyal hareketlilik, sosyal değişme vd.) ve eğitim; toplumsal kurumlar (aile, din, ekonomi, siyaset) ve eğitim; Türkiye’de sosyolojinin ve eğitim sosyolojisinin gelişimi (Ziya Gökalp, İsmail Hakkı Baltacıoğlu, Nurettin Topçu, Mümtaz Turhan vd);kültür ve eğitim; sosyal, kültürel, ahlaki bir sistem ve topluluk olarak okul, yabancılaşma ve eğitim, medya ve eğitim, küresselşme ve eğitim, okul ve şiddet.
İNGİLİZ DİLİ-II

Ders Kodu

INGL152

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
INGL152 dersi INGL151 dersinin devamı niteliğindedir. Bu ders öğrencilere daha ileri düzeyde bütünleşik bir şekilde dört beceriyi entegre etmektedir. Çekinik beceriler olan dinleme ve okuma becerileri ile birlikte öğrenciler farklı sesleri ve harflerin, kelimelerin, ve belirli kalıpların sesletimini tanımlayacaktır. Buna ilaveten öğrenciler daha ileri düzeyde metinler ve paragraflar okuyarak metinlerden bildikleri kelimeleri kullanarak bilmedikleri kelimelerin anlamlarına ilişkin çıkarımda bulunacaklardır. Üretken beceriler olan konuşma ve yazma becerileri ile birlikte öğrenciler farklı dil çeşitliliğini tanımlayarak dili doğru kullanabileceklerdir. Buna ilavetten öğrenciler Şimdiki Zamanı ve Geçmiş Zamanı kullanarak temel diyaloglarda ve günlük konuşmalarda kendilerini etkin bir şekilde ifade edebileceklerdir. Dahasıda, yazma becerisinin edinilmesiyle birlikte öğrenciler geçmiş tecrübelerini içeren konular hakkında paragraflar yazarken edindikleri yeni kelimeleri kullanarak kendi cümlelerini üreteceklerdir.
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II

Ders Kodu

TARH102

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu derste, Ankara’nın başkent oluşu; Cumhuriyetin ilanı; halifeliğin kaldırılışı; 1924 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu; Halk Fırkası’nın kuruluşu; Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası; Şeyh Sait İsyanı; İzmir suikasti; Serbest Fırka; hukukta laikleşme ve modernleşme; eğitim ve kültürde millileşme; Tevhid-i Tedrisat Kanunu; Harf İnkılabı; Türk Dil Kurumu; Türk Tarih Kurumu; üniversite reformu; sosyoekonomik yenilikler; Atatürk’ün manevi mirası olan, milliyetçilik, laiklik, cumhuriyetçilik, halkçılık, devletçilik ve inkılapçılıktan oluşan altı ilke; bütünleyici ilkeler; Atatürk dönemi dış ilişkileri ve dış politikası; Motreaux Boğazlar Sözleşmesi; Balkan Antantı ve Sadabad Paktı; Hatay’ın Türkiye’ye katılması; İnönü dönemi ve II. Dünya Savaşı; Köy Enstitüleri; dünya savaşı sonrasında çok partili hayata geçiş konuları bulunmaktadır.
OSMANLI TÜRKÇESİ-II

Ders Kodu

TREG110

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Osmanlı Türkçesinde kullanılan ve birçoğu Türkiye Türkçesine de geçen Farsça ve Arapça isimleri, sıfatları, isim ve sıfat tamlamalarını ayırt etmek; bunları açıklamak. Farsça basit ve türemiş isimler, sıfatlar; isim ve sıfat tamlamaları. Arapça sözcüklerin kuruluşu. Arapça isimler, isimlerde tekillik ve çoğulluk, sıfatlar, isim ve sıfat tamlamaları. Osmanlı Türkçesi metinlerinde sıkça kullanılan Farsça basit isimleri ve sıfatları ayırt eder ve tanımlar. Farsça isimlere ve sıfatlara getirilen türetme eklerini ve bu eklerin işlevlerini belirler. Farsça türemiş isimleri ve sıfatları ayırt eder, tanımlar. Farsça isim ve sıfat tamlamalarını ayırt eder, tanımlar. Arapça sözcüklerin genel özelliklerini, Arapçadaki sözcük kuruluşlarını belirler. Arapça isimleri ve sıfatları ayırt eder, tanımlar. Arapça tekil isimleri çoğul yapma. Arapça isim ve sıfat tamlamalarını ayırt eder, tanımlar.
TÜRK DİLİ-II

Ders Kodu

TREG122

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Akademik dil ve yazının özellikleri; akademik yazılarda tanım, kavram ve terimlerden yararlanma; nesnel ve öznel anlatım; akademik metinlerin yapısı ve türleri (makale, rapor ve bilimsel özet vb.); iddia, önerme yazma (bir düşünceyi doğrulama, savunma ya da karşı çıkma); bilimsel raporların ve makalelerin biçimsel özellikleri; rapor yazmanın basamakları; açıklama, tartışma, metinler arası ilişki kurma, kaynak gösterme (atıf yapma ve dipnot gösterme, kaynakça oluşturma); başlık yazma, özetleme, anahtar kelime yazma; bilimsel yazılarda dikkat edilecek etik ilkeler; akademik metin yazma uygulamaları. Bunlara ek olarak, özetleme, metin taslağı hazırlama ve bir düşünceyi başka sözcüklerle anlatma gibi paragraf yazma becerilerini geliştirme olanağını bulacaklardır. Yazım ve noktalama işaretleri ve alfabe dışı sembol kullanımı da dersin kapsamındadır.
EDEBİYAT BİLGİ VE KURAMLARI-II

Ders Kodu

TREG124

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Başlangıcından günümüze Türk edebiyatında dönemler, edebî topluluklar ve sanat anlayışları. Türk edebiyatında yer alan edebî türler; edebî türlerin içerdiği biçimsel ve yapısal özellikler (nazım şekilleri; vezin, kafiye, redif vb.), edebî sanatlar. Türk edebiyatının başlangıcından günümüze kadar geçirdiği evrelerde edebi türler, nazım şekilleri, vezin ve kafiye çeşitleri, edebi sanat anlayışları. Türk Edebiyatının tarihi dönemleri hakkında bilgi vermek, edebi türleri, sanat akımlarını tanıtmak. Bu dersin amacı öğrencilere; Edebiyat alanının temel bilgileri olan edebiyat metnini incelemeyi, Türk Edebiyatında geçmişten günümüze kullanılan edebiyat eserlerinin türlerini, bunlarda bulunan teknik bilgi ve kuramlarını, edebiyat akımlarını ve sanatlarını kapsayan alan bilgilerini öğrenmelerini, kavramalarını, farketmelerini, öğrendikleri bilgileri içselleştirerek uygulayabilmelerini sağlamaktır.
TÜRK DİL BİLGİSİ-II

Ders Kodu

TREG128

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Türkçenin yapısal özellikleri, şekil bilgisi; sözcük (kök, gövde, taban, ek), kökenlerine göre sözcükler [yerli sözcük, yabancı sözcük; köken bilgisi (etimoloji)], yapılarına göre sözcük türleri (yalın, türemiş, birleşik), türlerine göre sözcükler [ad, önad (sıfat), eylem (fiil), belirteç (zarf), adıl (zamir), bağlaç, ilgeç (edat), ünlem]; Türkçenin ekleri, (yapım ekleri, çekim ekleri, fiilimsi ekleri, çatı ekleri, ek fiil ekleri); Türkçede sözcük türetme yolları; sözcük vurgusu; yazım kuralları. Bu dersin kapsamını Türkçenin yapısal özellikleri; Türkiye Türkçesindeki Sözcüklerin Biçim Yapısı: Sözcüğün Anlamlı Ögesi (Kök), Sözcüğün Anlamsız Ögesi (Ek): Yapım Ekleri ve Çekim Ekleri; yardımcı sesler; sözcük gövdesi; kökenlerine göre sözcük türleri: Türkçe sözcük, yabancı sözcük; yapılarına göre sözcük türleri: yalın (basit) sözcük, türemiş sözcük ve birleşik sözcükler oluşturmaktadır.
DİL EĞİTİMİNİN YENİ KAVRAMLARI

Ders Kodu

TREG130

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
Varlıkların ve eylemlerin adları öğrenilerek çocukta dil gelişimi sağlanırken kavram gelişimi de sağlanır. Kelime dağarcığı geliştikçe, bir sözcüğün farklı anlamları olduğunun da bilincine varılır.Dil eğitiminin kavram alanını oluşturan başlıca disiplinler. Dil eğitiminin temel kavramları; okuma, dinleme, yazma, konuşma eğitimiyle ilgili kavramlar; metin bilgisi, kelime hazinesi ve dil bilgisi ile ilgili kavramlar. Dil eğitimiyle dolaylı ilişkisi olan alanlardan (edebiyat, iletişim, felsefe, sosyoloji, psikoloji, bilişsel bilimler vb.) dil eğitimine aktarılan kavramlar. Kavram ve terimlerin belirlenmesinde ana dil eğitimi, yabancı dil öğretimi, dil bilimi, eğitim-öğretim ilke ve yöntemleri, özel öğretim yöntemleri, öğrenme psikolojisi, iki dillilik, iletişim, metin bilgisi, beyin, bellek, dil hastalıkları,ilk okuma yazma öğretimi vb.
Üçüncü Dönem
ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ

Ders Kodu

BOTE223

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Eğitim ve teknoloji ilişkisi; temel kavramlar; Öğretim Tasarımı Teorisi Nedir ve Nasıl Değişiyor? ; öğretim teknolojisinin tarihsel gelişimi; Türkiye’de 1980 ve sonrası öğretim teknolojilerinin gelişimi politikaları, uygulamalar ve projeler; teknoloji ve yeni okuryazarlık kavramları; 21. yüzyıl öğrenci özellikleri; bilgi iletişim teknolojilerinin temel kavramları; bilgi ve iletişim teknolojilerinde gelişmeler; İnsan Performans Teknolojilerinin Temelleri ; Öğretim Tasarımı ve Modelleri; öğretim ortamlarında kullanılan güncel bilgi ve iletişim teknolojileri; eğitim-öğretim sürecinde kullanılan ortam ve araçlar; Öğretim Teknolojilerinin Öğrenme Ortamlarına Entegrasyonu; gelecekte bilgi ve iletişim teknolojileri ve öğrenme/öğretme ile bağlantısı. Okullarda Teknoloji Entegrasyonu, Teknoloji Liderliği ve Teknoloji Planlaması; Çevrimiçi Öğrenme Ortamları; Bilgisayar Oyunları ve Öğrenme.
ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ

Ders Kodu

EGIT221

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Öğretim ilke ve yöntemleriyle ilgili temel kavramlar; öğretim-öğrenme ilkeleri, modelleri, stratejileri, yöntemleri ve teknikleri; öğretimde hedef ve amaç belirleme (bilişsel, duyuşsal ve devinişsel hedefler), öğretim ve öğrenmede içerik seçimi ve düzenlemesi; öğretim materyalleri; öğretimin planlanması ve öğretim planları; öğretimle ilgili kuram ve yaklaşımlar (sunuş yoluyla öğretme, buluş yoluyla öğrenme, araştırma soruşturma yoluyla öğrenme, programlı öğretim, proje tabanlı öğrenim, işbirlikli öğrenme, yapılandırmacılık gibi yaklaşımlar); etkili okulda öğretim, öğrenme ve öğretmede başarı; sınıf içi öğrenmelerin değerlendirilmesi; öğretim hizmetinin niteliğini artırmada öğretmenin görev ve sorumlulukları, öğretmen yeterlikleri, öğrencilerinin eğitim ve öğretime yönelik temel bilişsel kavramlara hakim olarak, öğretim planı tasarımına uyarlayabilmesi, öğretme ortamının fiziksel özelliklerinin öğrenilmesi.
FAKÜLTE SEÇMELİ

Ders Kodu

EGITXX1

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
FAKÜLTE SEÇMELİ
TÜRKÇE ÖĞRENME VE ÖĞRETME YAKLAŞIMLARI

Ders Kodu

TREG223

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Türkçe öğrenmenin ve öğretmenin anlamı; Türkçe öğretiminin amacı ve temel ilkeleri; Türkçe öğretiminin tarihçesi; öğrenme ve öğretim yaklaşımlarının Türkçe öğretimine yansımaları; Türkçe öğretimde temel beceriler; sınıf-içi uygulama örnekleri; Türkçe öğretiminde güncel eğilimler ve sorunlar; etkili bir Türkçe öğretiminin bileşenleri; Türkçe öğretimine sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan bakış. Türkçe öğretimi ilgili temel kavramlar, öğrenme ve öğretim ilkeleri, öğretimde planlı çalışmanın önemi ve yararları, öğretimin planlanması, hedef, davranış ve kazanım kavramları, öğrenme yaklaşımları, öğretim modelleri, öğrenme ve öğretim stratejileri, öğretim yöntem ve teknikleri, bunların uygulama ile ilişkisi, öğretim araç ve gereçleri, öğretim hizmetinin niteliğini artırmada öğretmenin görev ve sorumlulukları, öğretmen yeterliklerini içerir.
TÜRK HALK EDEBİYATI-I

Ders Kodu

TREG225

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Türk Halk Edebiyatının mahiyeti, kavram alanı, tarihsel süreci; Halk Edebiyatının kolları; İslâmiyet öncesi ve sonrası eski Türk destanları, masalları, efsaneleri, halk hikâyeleri ve şiirleri, Halk edebiyatı metinleri üzerinde çözümleme çalışmaları ve bu metinlerden ilköğretim için uygun olanlarını seçme çalışmaları. Halk edebiyatının tanımı, genel özelliklerinin tespit edilmesi, tarihsel süreç içerisinde şamandan halk şairine geçişte görülen işlevsel farklılıkların ortaya konması, âşığın kim olduğunu ve tarihsel seyrinin açıklanması, âşıklık geleneği (rüya motifi, saz çalma, âşık karşılaşmaları vb.) hakkında bilgi sahibi olma. Yüzyıllara göre halk şâirlerinin örneklerinden yola çıkarak örnek uygulamalar yapılması, halk şiiri ve halk hikâyesi örneklerinin ilköğretimin çeşitli düzeyleri için eğitsel bakış açısıyla değerlendirilmesi.
YENİ TÜRK EDEBİYATI-I

Ders Kodu

TREG227

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Yeni Türk Edebiyatının oluşumu ve gelişimini belirleyen unsurlar; Tanzimat dönemi Türk edebiyatının başlıca temsilcileri ve eserleri üzerine çalışmalar, dönem içinde önem kazanan sanatçıların toplumsal, kültürel etkilerinin yapıtlarından yola çıkarak belirlenmesi. Osmanlı'da yenileşme ve batılılaşma çabaları, Tanzimat edebiyatının birinci ve ikinci kuşağı sanatçıları, eserleri Servet-i Fünûn topluluğunun teşekkülü, şair ve yazar kadrosunun ve sanat anlayışlarının belirlenmesi, eserlerinin incelenmesi, Servet-i Fünûn hikâye ve romandaki genel eğilimler ve yeniliklerin değerlendirilmesi. Tanzimat, Servet-i Fünûn, Meşrutiyet dönemlerindeki çizgilerinin karşılaştırmalı olarak ortaya konması. Fecr-i Âti edebî topluluğunun şiir ve roman anlayışlarının örneklerle incelenmesi. Servet-i Fünun ve Fecr-i Âti dönemi Türk edebiyatında belli başlı kişilikler ve döneme yön veren toplumsal olaylar. Bu dönemlere ait ve karakteristik özellikler gösteren ürünlerin çözümlenmesi ve Türkçe eğitimi açısından değerlendirilmesi.
TÜRK DİL BİLGİSİ-III

Ders Kodu

TREG229

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Sözcük ve sözcük bilgisi çalışmaları; ad (isim), önad (sıfat), adıl (zamir), belirteç (zarf); eylem (fiil); ilgeç (edat), bağlaç, ünlem; uygulama çalışmaları. Türkçenin söz yapma ve kelime işletiminde görev alan ekleri işlenecek; eklerle söz varlığı arasındaki ilişki uygulamalarla desteklenecek. Türetim dışında kalan söz yapma yolları, belirlenecek örneklere göre sınıflandırılacak. İsim çekiminde görev alan durum, iyelik, aitlik, bildirme ve soru eklerinin çekim listeleri aktarılacak; işlevleri üzerinde uygulamalı çözümlemeler yapılacak. Fiilde çatı ve kip konularına değinilerek bu iki dil ulamının fiille ad soylu kelimeler arasındaki ilişkiyi şekillendirme yolları gösterilecek. Birleşik zaman çekimleri ve eklerdeki işlev kaymaları işlenecek. Türkçenin morfolojik yapısı diğer dil ailelerindeki kollarla karşılaştırılacak. Türkçenin yapı özelliklerinin öğretimi için modern sistemdeki öğretim modellerine ilişkin uygulamalara gidilecek.
ESKİ TÜRK EDEBİYATI-I

Ders Kodu

TREG231

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
ESKİ TÜRK EDEBİYATI-I
ÇOCUK EDEBİYATI

Ders Kodu

TREG309

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Çocuk edebiyatı ve genel edebiyat arasındaki temel ortaklık, benzerlik ve farklılıkları tartışma, çocuklara yönelik nitelikli yayınların özelliklerini belirleme ve çocuklara yönelik yayınları değerlendirme. Dünyada ve Türkiye’de çocuk edebiyatının gelişimi. Çocukluk evresinde, nitelikli çocuk kitaplarıyla tanışmanın önemi ve okuma kültürü edinmiş düşünen, duyarlı bireylerin yetiştirilmesinde çocuk kitaplarının işlevi. Çocuk edebiyatı yapıtlarında bulunması gereken özelliklerin (tasarım, içerik ve eğitsel) örneklerle incelenmesi. Niteliksiz çocuk kitaplarının örneklerle gösterilmesi ve bunların çocukların gelişim özellikleri üzerindeki olumsuz etkilerinin tartışılması. Çocuklara yönelik çeşitli yazınsal türlerin (destan, masal, şiir, öykü, roman, sayışmaca, tekerleme, bilmece vb.) çocukların gelişimlerine olası katkılarının belirlenmesi. Çocuk ve edebiyat, çocuk edebiyatı kavramlarını tartışır. Dünyada ve Türkiye’de çocuk edebiyatının gelişimini açıklar ve verilen ilk örnekleri belirler. Çocuk kitaplarının çocuğun okuma alışkanlığı kazanmasındaki rolünü vurgular. Bir çocuk kitabının taşıması gereken özellikleri açıklar ve örneklerden yola çıkarak çocuk kitaplarını dış yapı yönünden eleştirir. Çocuk dergilerinin Dünyada ve Türkiye’deki gelişimini açıklar ve bir çocuk dergisinin taşıması gereken özellikleri tartışır. Günümüzde yayımlanan çocuk dergilerini eleştirir. Alternatif bir çocuk dergisi oluşturarak değerlendirir. Farklı yazınsal türlerde ve çocuklara yönelik yayımlanmış kitapların bir listesini oluşturma ve bir çocuk kitabının taşıması gereken ölçütler açısından (iç yapı ve dış yapı) tartışır.
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ

Ders Kodu

UNISXX1

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ
Dördüncü Dönem
TÜRK EĞİTİM TARİHİ

Ders Kodu

EGIT222

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Türk eğitim tarihinin konusu, yöntemi ve kaynakları; ilk Türk devletlerinde eğitim; ilk Müslüman Türk devletlerinde eğitim; Türkiye Selçukluları ve Anadolu Beyliklerinde eğitim; Osmanlı Devleti’nde eğitim: İlk yenileşme hareketlerine kadar eğitim sistemi; 13-18. yüzyıllarda Osmanlı coğrafyası dışındaki Türk devletlerinde eğitim; Osmanlı Devleti’nde Tanzimat’a kadar eğitimde yenileşme hareketleri; Tanzimat’tan Cumhuriyete modern eğitim sisteminin kuruluşu; geleneksel eğitimin yeniden düzenlenmesi; 19-20. yüzyıllarda Avrasya’daki diğer Türk devlet ve topluluklarında eğitim; millî mücadele döneminde eğitim; Türkiye Cumhuriyeti’nde eğitim: Türkiye eğitim sisteminin temelleri, yapısı, kuruluşu ve gelişimi; başlangıcından bugüne öğretmen yetiştirme süreci; 21. yüzyılda Türk dünyasında eğitim; ortak hedefler, dil ve alfabe birliği, ortak tarih yazma çalışmaları.
EĞİTİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

Ders Kodu

EGIT227

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Araştırma yöntemleriyle ilgili temel kavramlar ve ilkeler; araştırma süreci (sorunu fark etme, problemi ve örneklemi belirleme, veri toplama ve analizi, sonuçları yorumlama); veri toplama araçlarının genel özellikleri; verilerin analizi ve değerlendirilmesi; makale, tez ve veri tabanlarına erişim; araştırma modelleri ve türleri; bilimsel araştırmalarda temel paradigmalar; nicel ve nitel araştırma desenleri; nitel araştırmada örneklem, veri toplama, verilerin analizi; nitel araştırmada geçerlik ve güvenlik; makale ya da tez inceleme, değerlendirme ve sunma; araştırma ilkelerine ve etiğine uygun araştırma raporu hazırlama; eğitimde aksiyon (eylem) araştırması, anlatı araştırması, raporlaştırma (bilimsel bir yazsının düzenlenmesi, bilimsel bir yazının bölümleri, genel yazım kuralları, tablolar, şekiller, ekler, aktarmalar, kaynak gösterme, kısaltmalar.
FAKÜLTE SEÇMELİ

Ders Kodu

EGITXX2

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
FAKÜLTE SEÇMELİ
TÜRKÇE ÖĞRETİM PROGRAMLARI

Ders Kodu

TREG224

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
TÜRKÇE ÖĞRETİM PROGRAMLARI
TÜRK HALK EDEBİYATI-II

Ders Kodu

TREG226

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
TÜRK HALK EDEBİYATI-II
YENİ TÜRK EDEBİYATI-II

Ders Kodu

TREG228

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
YENİ TÜRK EDEBİYATI-II
TÜRK DİL BİLGİSİ-IV

Ders Kodu

TREG230

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
TÜRK DİL BİLGİSİ-IV
ESKİ TÜRK EDEBİYATI-II

Ders Kodu

TREG232

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
ESKİ TÜRK EDEBİYATI-II
ALAN SEÇMELİ

Ders Kodu

TREGXX1

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
ALAN SEÇMELİ
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ

Ders Kodu

UNISXX2

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ
Beşinci Dönem
SINIF YÖNETİMİ

Ders Kodu

EGIT301

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Bu dersi alan öğrenciler sınıf yönetiminde temel kavramlar ve yaklaşımlar, yeni akademik yıla hazırlık, sınıf yönetiminin temelleri, sınıf yönetimini ve öğrenci davranışını etkileyen faktörler, sınıf içi iletişim ve etkileşim, iyi bir sınıf iklimi yaratmak, sosyal bir sistem olarak sınıf, sınıf yönetimi modelleri ve sınıfın fiziksel düzeni sınıfta istenmeyen davranışlar ve baş etme stratejileri, sınıf kuralları, geliştirme, yapılandırma ve uygulama süreci, sınıfta motivasyon ve öğrenme, sınıfta zaman yönetimi, sınıfta öğrenme-öğretme sürecinin yönetimi, sınıfta sorunlu ve özel öğrencilerin yönetimi, sınıfta lider olarak öğretmen, okul-çevre ilişkileri ve öğretmen-veli görüşmeleri, okullarda rehberlik hizmetleri ve sorunları, çok kültürlü sınıfların yönetimi, engelli öğrencilerin olduğu sınıfların yönetimi, eğitim teknolojilerinin etkin kullanımı ve yönetimi konularında bilgi sahibi olacaklardır.
EĞİTİMDE AHLAK VE ETİK

Ders Kodu

EGIT323

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Ahlâk ve etikle ilgili temel kavramlar ve teoriler; etik ilke, etik kural, iş ve meslek ahlakı/etiği; sosyal, kültürel, ahlaki, etik yönleriyle öğretmenlik mesleği; eğitim ve öğrenme hakkı eğitim, öğretim, öğrenme ve değerlendirme sürecinde etik ilkeler; eğitim paydaşlarıyla (işverenler/yöneticiler, meslektaşlar, veliler, meslek kuruluşları ve toplumla) ilişkilerde etik ilkeler; eğitim/okul yöneticileri, veliler ve öğrencilerin ahlaki/etik sorumlukları; iş ve meslek hayatında etik dışı davranışlar; Türkiye’de kamu yönetimi, eğitim ve öğretmenlerle ilgili etik düzenlemeler; okulda ve eğitimde etik dışı davranışlar, etik ikilemler, sorunlar ve çözüm yolları; okulda ahlak/etik eğitimi ve etik kurullar; ahlaki/etik bir lider olarak okul müdürü ve öğretmen.
FAKÜLTE SEÇMELİ

Ders Kodu

EGITXX3

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
FAKÜLTE SEÇMELİ
TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI

Ders Kodu

SOSH100

Kredi

2

Teorik Saat

1

Pratik Saat

2

AKTS

3
Topluluk, topluma hizmet uygulamaları ve sosyal sorumluluk kavramlarının ne olduğu; sosyal sorumluluk projeleri sosyal ve kültürel değerler açısından güncel sosyal problemleri tanımlamak ve ihtiyacı belirlemek; Belirlenen sosyal sorunların çözümü için projeler geliştirmek, hazırlamak ve bu projelere katılmak (fon yaratma, reklam, sosyal kampanyalar, kurumlar için grup faaliyetleri); bireysel ve grup sosyal sorumluluk projelerini geliştirmek, hazırlamak ve katılmak (okullar, hastaneler, belediyeler, dernekler, organizasyonlar vb.) gönüllü katılım; Çeşitli kurum ve kuruluşlarda sosyal sorumluluk projelerine katılmak; panel, konferans, kongre, sempozyum gibi seyirci, konuşmacı veya düzenleyici olarak bilimsel etkinliklerin düzenlenmesi ve bu etkinliklere katılmak; Sosyal sorumluluk projelerinin sonuçlarının değerlendirilmesi, topluma hizmet uygulamalarının çevrede yarattığı etkinin sonuçlarının değerlendirilmesi.
DİNLEME EĞİTİMİ

Ders Kodu

TREG321

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
LISTENING EDUCATION
OKUMA EĞİTİMİ

Ders Kodu

TREG323

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
READING EDUCATION
DİLBİLİMİ

Ders Kodu

TREG325

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Dilin muhtelif tanımları, Dünya dilleri hakkında genel bigiler; 20. yy başlarına kadar doğu ve batı geleneğinde dil çalışmalarına tarihsel bir bakış (İlk Çağ’da dil çalışmaları, Orta Çağ’da dil çalışmaları); dil bilim kavramının ortaya çıkışı; dil bilimin dalları ve çalışma alanları; dile yaklaşım şekilleri, dilbilimine yön veren şahsiyetler ve bunların çalışmaları, dilin betimsel boyutu ve kullanım özellikleri hakkında bilgi edinmelerini sağlamak. Dilbilim kavramı ve dilbilimin temel kavramları Ferdinand De Saussure ve Yapısalcı dil bilim kuramı (Cenevre Dil bilim Okulu). Yapısalcı anlayışı benimsemiş dil bilim okulları; Prag Okulu, Fransız İşlevselciliği (Andre Martinet), Gustave Guillame ve Psikomekanik, Kopenhag Okulu ve Glosematik, Amerikan Yapısalcılığı (Franz Boas, Edward Sapir, Leonard Bloomfield, Zellig Sabbetai Harris), Noam Chomsky ve Üretken Dönüşümsel Dil Bilgisi Kuramı, Dil Bilim Kökenli Dil Bilgisi Kuramları. Kuramların, teorik ve uygulamalı düzeyde dil öğretimiyle ilişkilendirilmesi.
ALAN SEÇMELİ

Ders Kodu

TREGXX2

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
AREA ELECTIVE
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ

Ders Kodu

UNISXX3

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
.
Altıncı Dönem
EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Ders Kodu

EGIT224

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin yeri ve önemi; ölçme ve değerlendirmeyle ilgili temel kavramlar; ölçme araçlarının psikometrik (geçerlik, güvenirlik, kullanışlılık) özellikleri; başarı testleri geliştirme ve uygulama; test sonuçlarının yorumlanması ve geri bildirim verme; test ve madde puanlarının analizi; değerlendirme ve not verme. Eğitimde kullanılan sonuç ve süreç odaklı ölçme araçlarının özellikleri, geleneksel yaklaşımlara dayalı olan ölçme araçlar (çoktan seçmeli testler, yazılı sınavlar, kısa yanıtlı sınavlar, doğru-yanlış tipi testler, eşleştirmeli testler, sözlü yoklamalar), öğrenciyi çok yönlü tanımaya dönük araçlar (gözlem, görüşme, performans değerlendirme, öğrenci ürün dosyası , proje ve performans ödevleri, akran değerlendirmesi, öz değerlendirme, tutum ölçekleri), bilişsel, duyuşsal ve psiko-motor davranışların ölçülmesi.
TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ

Ders Kodu

EGIT410

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Dersin amacı dersin öğrencilerinin, yönetim ve okul yönetimi ile ilgili temel kavramlar, Türk eğitim sisteminin amaçları ve temel ilkeleri, eğitimle ilgili yasal düzenlemeler, Türk eğitim sisteminin yapısı (Milli Eğitim Sistemi, Bakanlık Teşkilatı), yönetim kuramları, yönetim süreçleri (değişim, iletişim, karar verme, motivasyon, örgütleme, planlama, liderlik) okul örgütü ve yönetimi, okul kültürü ve iklimi, eğitim ekonomisi ve planlaması, okul yöneticilerinin yetiştirilmesi ve atanması, okul yönetiminde personel, öğrenci, öğretim ve yönetimde ilgili işler gibi konuları, eğitim programının, öğrenci işlerinin, çalışan işlerinin, bütçe işlerinin yönetimi, ortaya çıkacak sorunlara karşı yaklaşımlar ve bu sorunların çözümü yönünde atılacak adımlar gibi Türk eğitim sistemi ve okul yönetiminin farklı boyutlarını anlamalarını ve bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.
FAKÜLTE SEÇMELİ

Ders Kodu

EGITXX4

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
FAKÜLTE SEÇMELİ
YAZMA EĞİTİMİ

Ders Kodu

TREG322

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
WRITING EDUCATION
KONUŞMA EĞİTİMİ

Ders Kodu

TREG324

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
SPEECH TRAINING
METİNDİLBİLİM

Ders Kodu

TREG326

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Bu derste önce metindilbilim alanına ilişkin temel kavramlara yer verilmektedir. Bu kapsamda, önce metin kavramı çağdaş dilbilim kuramlarına dayanan tartışmalar doğrultusunda ele alınmaktadır. Ardından metnin kurucu yapıları (küçük yapı-büyük yapı-üst yapı) ve bu yapıların içerdiği belirleyici dilsel düzenlemeler üzerinde durulmakta; metin cinsi ve türü kavramları açıklanmakta ve yine örneklerle farklı cins ve türdeki metinlerin ayırıcı özellikleri hem dilsel boyutta hem de retorik boyutta ortaya çıkan görünümler öğrenciyle paylaşılmaktadır. Ders içeriğinde belirtilen temel kavramların sunulması sonrasında, metnin küçük yapısına (ardışık metin tümcelerinden oluşan dilsel yapı) odaklanılmaktadır. Doğrudan metin küçük yapısı üzerinde yoğunlaşılarak bağlaşıklık (cohesion) düzenlemelerinin nasıl kurulduğu ve bu yolla metinde konu sürekliliğinin nasıl sağlandığı konuları ele alınmaktadır. Metinde konu sürekliliği nasıl sağlanmaktadır, sorusunun cevabı MERKEZLEME KURAMI (Centering Theory) ilkeleri tanıtılarak verilmekte ve doğal metinler üzerinde uygulamalar yapılmaktadır. Dersin içeriği, bağlaşıklıkla doğal ilişkisi bulunan tutarlılık (coherence) konusu da ele alınarak tamamlanmakta ve insan beyninin ürettiği temel tutarlılık ilişkilerinin metinlerdeki kullanımlarına -örnek çözümlemeli teknikler kullanılarak- yer verilmektedir. Metin tutarlığı Sözbilimsel Yapı Kuramı’nın (Rhetorical Structure Theory) modellemesi kapsamında ele alınmakta ve açıklanmaktadır.
ALAN SEÇMELİ

Ders Kodu

TREGXX3

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
AREA ELECTIVE
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ

Ders Kodu

UNISXX4

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
.
Yedinci Dönem
FAKÜLTE SEÇMELİ

Ders Kodu

EGITXX5

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
FAKÜLTE SEÇMELİ
ÖZEL EĞİTİM VE KAYNAŞTIRMA

Ders Kodu

OZEG420

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Özel eğitimle ilgili temel kavramlar; özel eğitimin ilkeleri ve tarihsel gelişimi; özel eğitimle ilgili yasal düzenlemeler; özel eğitimde tanı ve değerlendirme; öğretimin bireyselleştirilmesi; kaynaştırma ve destek özel eğitim hizmetleri; ailenin eğitime katılımı ve aileyle işbirliği; farklı yetersizlik ve yetenek gruplarının özellikleri; farklı gruplara yönelik eğitim yakşaımları ve öğretim stratejileri; sınıf yönetiminde etkili stratejiler ve davranış yönetimi, engele bakış ile ilgili tarihsel yaklaşım (Dünyada ve Türkiyede), zihinsel engelli, işitme engelli, görme engelli, bedelsel engelli, dil ve iletişim bozukluğu olan, öğrenme güçlüğü gösteren, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu olan, otistik ve üstün yetenekli çocukların özellikleri ve eğitimleri, eğitim ile ilgili aile ve personelin dikkat etmesi gerekenler
ÖĞRETMENLİK UYGULAMI-I

Ders Kodu

TREG441

Kredi

5

Teorik Saat

2

Pratik Saat

6

AKTS

10
TEACHING PRACTICE-I
DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİ

Ders Kodu

TREG443

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Dil bilgisinin temel kavramları; Türkçenin ses, şekil, anlam ve söz dizimi yönünden temel özellikleri; dil bilgisi öğretimi ve dil bilgisi öğretiminin amacı; Türkçe Dersi Öğretim Programlarında dil bilgisi öğretimi modelleri ve yaklaşımları (Davranışçı, Bilişsel ve Yapılandırıcı) açısından değerlendirilmesi; Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda (1-8. Sınıflar) dil bilgisi kazanımları; dil bilgisi öğretiminde konular (ses bilgisi, şekil bilgisi, anlam bilgisi) ve öğretiminde izlenecek sıra; yöntem ve teknikler, etkinlik örnekleri; metin merkezli dil bilgisi öğretimi uygulamaları.
TİYATRO VE DRAMA UYGULAMALARI

Ders Kodu

TREG445

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
THEATER AND DRAMA PRACTICES
ALAN SEÇMELİ

Ders Kodu

TREGXX4

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
AREA ELECTIVE
ALAN SEÇMELİ

Ders Kodu

TREGXX5

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
AREA ELECTIVE
Sekizinci Dönem
FAKÜLTE SEÇMELİ

Ders Kodu

EGITXX6

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
FAKÜLTE SEÇMELİ
OKULLARDA REHBERLİK

Ders Kodu

REPD423

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA’ye ilişkin temel kavram ve ilkeler, REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA’nin tarihçesi, alanı ve dalları; kullanılan araştırma ve değerlendirme yöntemleri, psikolojik danışma süreci, psikolojik danışma kuramları, okul danışmanlığı modelleri (geleneksel ve gelişimsel), okul danışmanlığı yaklaşımları (kriz yönelimli, iyileştirici- çare bulucu, önleyici ve gelişimsel), geleneksel okul danışmanlığı modelinin amacı, ilkeleri, geleneksel okul psikolojik danışmanının rol ve işlevleri, gelişimsel okul danışmanlığı modelinin amacı, ilkeleri ve programı (Kapsamlı Gelişimsel Rehberlik Programı), temel hizmetleri/müdahaleleri ve gelişimsel okul danışmanının rol ve işlevleri; REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA’de gelişimsel ve önleyici yaklaşımın amacı ve ilkeleri, gelişimsel yaklaşımda yaşam becerileri eğitiminin önemi, pozitif genç gelişimi yaklaşımları ve önleyici yaklaşımda önleme düzeyleri (temel, ikinci ve üçüncü düzey).
ÖĞRETMENLİK UYGULAMI-II

Ders Kodu

TREG442

Kredi

5

Teorik Saat

2

Pratik Saat

6

AKTS

10
TEACHING PRACTICE-II
TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİ

Ders Kodu

TREG444

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE
DÜNYA EDEBİYATI

Ders Kodu

TREG446

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
DÜNYA EDEBİYATI
ALAN SEÇMELİ

Ders Kodu

TREGXX6

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
AREA ELECTIVE

Seçmeli Dersler

TC ve KKTC

TC Adaylar

T.C. Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yürütülen sınavlarda başarılı olup tercihleri doğrultusunda üniversitemize kayıt yapmaya hak kazanan ögrenciler, kayıt için gerekli belgeleriyle, tüm Türkiye genelinde bulunan Kayıt ve İrtibat Ofislerimizden veya KKTC’de Tanıtım Müdürlüğümüzden kayıt işlemlerini tamamlayabilirler.

Detaylı Kayıt- Kabul bilgileri için tıklayınız

KKTC Adaylar

KKTC vatandaşı aday öğrenciler ile KKTC’de lise eğitiminin tamamını tamamlamış T.C. vatandaşı öğrencilere yönelik düzenlenen UKÜ Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı’nda gösterdikleri başarı ve tercih ettikleri programlar doğrultusunda lisans programlarına yerleşirler.

Sınavda başarı gösteren öğrenciler, kayıt işlemlerini KKTC Tanıtım Ofisi’nden yapabilirler.

UKÜ, lisans programlarında pek çok burs ve indirim olanağı sunar.

TC Adaylar

  • Başarıyı özendiren ve ödüllendiren burslar ve daha fazlası için tıklayınız.

KKTC Adaylar

  • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Öğrenim Ücretleri her akademik yılın başında belirlenir. UKÜ’ye kayıt yapmaya hak kazanan aday öğrenciler Eğitim Ücreti Hesaplama sistemi doğrultusunda ücretlerini öğrenebilirler.