Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Araştırma Enstitüsü

Eğitim Yönetimi ve Planlaması (MA)

Süre 2 Yıl
Başvur
halkla-iliskiler-ve-tanitim-program halkla-iliskiler-ve-tanitim-program halkla-iliskiler-ve-tanitim-program

Program Hakkında

Eğitim Yönetimi Yüksek Lisans Programı hızlı gelişim ve değişimlerin yaşandığı globalleşen dünyada yer alan eğitim kurumlarında değişimi şekillendirebilen, yönetebilen ve kurumuna en iyi şekilde uyarlayan etkili liderleri yetiştirmeyi hedefleyen bir programdır. Programımız ayrıca bir eğitim kurumunun etkili bir şekilde yönetilebilmesi için gerekli olan liderlik, motivasyon, değişim, karar verme, planlama, problem çözme ve iletişim süreçleri konusunda da öğrencileri bilgilendirmektedir. Eğitim sürecinin planlanması, denetimi ve değerlendirilmesi de programın çalışma alanı kapsamındadır. Günümüzde önemli bir sektör olarak karşımıza çıkan eğitimin ekonomik boyutu büyük önem arz etmektedir. Dolayısıyla Programımızdan yetişen uzmanlar eğitim ekonomisi, bütçeleme, maliyet-etkinlik konularında da yetiştirilecektir. Öğretmen ve diğer çalışanların, denetim ve değerlendirme alt boyutu da programımız kapsamı içerisinde bulunmaktadır. Programımız eğitim kurumlarına yönelik olduğu kadar kamu ve özel sektörün eğitim ve insan kaynakları birimlerinde çalışanlara yönelik olarak da hizmet verecektir. Bu alanlarda çalışanlar, eğitim ihtiyaç analizi yapabilme ve personelin sürekli gelişimi için gerekli olan süreçler konusunda eğitilecektir.

Eğitim Olanakları

Eğitim Yönetimi Yüksek Lisans Programının tam zamanlı iki Profesör ve iki yardımcı doçentten oluşan nitelikli bir kadrosu bulunmaktadır. Eğitim boyunca öğrencilerimiz ile her türlü eğitim teknolojilerini kullanarak araştırmalara dayalı verimli bir öğretim yürütülmektedir. Tüm sınıflarımızda akıllı tahta mevcuttur. Akıllı tahtalar aracılığıyla öğretim üyeleri öğrencilerine derslerde işledikleri konularla ilgili videolar ve filmler gösterebilmektedir. Ayrıca öğrencilerimiz akıllı tahtaları kullanarak sunumlar yapmakta, projelerini grup arkadaşlarıyla paylaşmaktadır. Sınıflarımız ekip çalışmalarına imkan verecek donanıma sahiptir. Eğitim Yönetimi Yüksek Lisans Programında öğrenim gören öğrencilere kuramsal derslerin yanısıra bilimsel araştırmalar yapma, konferanslara katılma, çalışmalarını bilimsel dergilerde yayın yapma fırsatı tanınmaktadır. Öğrencilerimiz üniversitemiz kütüphanesinin sağladığı önemli bazı veritabanları sayesinde bilimsel kaynaklara rahatlıkla ulaşabilmektedirler.

ic-mimarlik-yukseklisans

Kariyer Alanları

Eğitim Yönetimi Yüksek Lisans Programından mezun olanlar eğitim yönetimi ve planlaması uzmanı unvanı alırlar. Bu nitelikleri kazananlar sadece eğitim alanında değil, başka alanlarda da yönetim ve planlama uzmanı kimliğini kazanırlar. Mezun olan öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığında, okul müdürü görevlerinde, üniversitelerde ve diğer eğitim kurumlarında yönetici olarak çalışabileceklerdir. Öğrenciler ayrıca aldıkları eğitimle Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilköğretim okullarında müfettiş olarak da görev yapabileceklerdir. Eğitim Yönetimi alanı, hem kuramsal hem de uygulama ağırlıklı dersleriyle sadece yönetici olmak isteyenler için değil çalıştığı kurumun kültürünü geliştirmek, okul planlamasına katkıda bulunmak, stratejik düşünme ve vizyon oluşturma konularında kendini geliştirmek isteyen öğretmenler için de ideal bir kariyer alanıdır.

İletişim

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü
Eğitim ve Lisansüstü Bilimler Merkezi, GE106
Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2776
Enstitü E-posta: ciu-institute@ciu.edu.tr

Zorunlu Dersler

Birinci Dönem
EĞİTİM YÖNETİMİNDE KURAM VE UYGULAMA

Ders Kodu

EDAP502

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Öğrenciler yönetim kuramları ve uygulamaları ile temel yönetim süreçlerine ilişkin bilgi ve becerilerini geliştirir ve etkili eğitim yöneticiliği yeterliği kazanır. Bu bilgileri eğitim kurumlarında güncel sorunları belirlemede ve çözüm önerileri bulunmada kullanır. Yönetim bilminin tarihçesi, klasik yönetim kuramları, neo-klasik yönetim kuramları, çağdaş yönetim kuramları (sistem yaklaşımı, durumsallık kuramı), yönetim süreçleri (liderlik, motivasyon, değişim, iletişim, karar verme, planlama, örgütleme), örgüt iklimi, örgüt kültürü dersin içeriğini oluşturur. Öğrenciler derslerde örnek olay incelemeleri ile kuramsal bilgiyi problem belirleme ve problem çözme etkinliklerinde kullanma imkanı bulur. Öğrenciler bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak ders kapsamında seçtikleri bir konu üzerinde araştırmalar yapar ve bulgularını grup üyeleriyle paylaşır.
ALAN SEÇMELİ

Ders Kodu

EDAP5X1

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
ALAN SEÇMELİ

Ders Kodu

EDAP5X2

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

Ders Kodu

SOSC501

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Öğrenciler bilimsel yöntem ve tekniklerini öğrenerek, araştırmaları değerlendirebilme ve araştırma projeleri ortaya koyabilme yeterliliklerini geliştirir. Bilimsel araştırmanın temelleri, bilimsel yöntem, nicel ve nitel araştırmalar, problemi tanımlama, literatür taraması, hipotez, sayıltı, sınırlılıklar, tanımlar, örnekleme yöntemleri, verilerin toplanması (güvenirlik, geçerlik, madde analizi, anket geliştirme süreci, gözlem, görüşme), nicel araştırma çeşitleri (tarama araştırmaları, korelasyonel araştırmalar, nedensel karşılaştırma, deneysel araştırma, tek denekli araştırma, meta analizi), nitel araştırmalar (içerik analizi, durum çalışması, eylem araştırması, anlatı araştırması), raporlaştırma (bilimsel bir yazının düzenlenmesi, bilimsel bir yazının bölümleri, genel yazım kuralları, metin içerisinde kaynak gösterme, kaynaklar listesinin hazırlanması dersin içeriğini oluşturur. Öğrenciler alanları ile ilgili seçtikleri bir konu ile ilgili bilimsel araştırma yapar.
İkinci Dönem
ALAN SEÇMELİ

Ders Kodu

EDAP5X3

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
ALAN SEÇMELİ

Ders Kodu

EDAP5X4

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
SEMİNER

Ders Kodu

SOSC590

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

4
Bu ders sosyal bilimlerde araştırma, araştırma etiği ve intihal, literatür taraması, araştırma yöntemleri ve tasarım, rapor yazma ve etkili sunum teknikleri üzerine geniş ve bütünlüklü bir bakış açısı geliştirmeye yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Bu amaçla her öğrencinin akademik alnı ve ilgisi ile ilgili bir konuda literatür taraması yapması istenecektir. Literatür incelemeleri sonucunda, öğrenciler ileri araştırmaya ihtiyaç duyulan alanları belirleyeceklerdir. Her öğrenci aynı zamanda konuyla ilgili olarak yapılan çalışmalar hakkında bir rapor hazırlayacak ve bu rapor kullanılan yöntemleri, bulguları, tartışmaları ve sonuçları kapsayacaktır. Her öğrenci, raporunu diğer öğrencilere sunu yaparak paylaşacak ve ardından da tüm öğrencilerin katılımıyla sunu ile ilgili bir tartışma yapılacaktır.
İSTATİSTİK

Ders Kodu

STAT502

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Üçüncü Dönem
TEZ

Ders Kodu

EDAP500

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

60
Öğrenciler bilimsel araştırma yöntemleri ve ilgili mevzuat çerçevesine uygun olarak Eğitim Yönetimi ve Planlaması alanında seçtiği konu üzerinde akademik nitelikte bilimsel araştırma yapılabileceğini kanıtlayan özgün bir çalışma yürütür. Tez çalışmasının her aşamasında tez danışmanıyla birlikte çalışır. Öğrenci tez konusunu belirlerken detaylı alanyazın taraması yapar, konuyla ilgili kaynakları araştırır. Tez araştırması, problemin tanımlanması, hipotezin belirlenmesi, araştırma yönteminin (nitel araştırma yöntemleri, nicel araştırma yöntemleri) belirlenmesi, veri toplama araçlarını belirleme, istatistiksel analiz ve/veya içerik analizi ve bulguların yazılması, tartışılması ve bulgularla ilgili öneriler getirilmesi aşamalarından oluşur. Öğrenci tez yazımının her aşamasında tez danışmanının önerileri doğrultusunda hareket eder. Öğrenci tezini yazdıktan sonra jüri önünde savunur.

Seçmeli Dersler

KURUMLARDA TEKNOLOJİ YÖNETİMİ

Ders Kodu

EDAP519

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Teknoloji ve teknoloji yönetimi kavramları, teknoloji yönetimi, tanımlar, ve ihtiyaçlar, küreselleşme ve teknoloji yönetimi, teknoloji hayat döngüsü; teknolojiyi yönetmede kritik faktörler; işletme ve teknoloji stratejisi, teknolojik yenilik yönetimi, rekabetçilik; teknoloji planlaması ve teknoloji transferi; teknoloji edinimi ve kullanımı; teknolojik yenilik süreci, küresel rekabet ve teknoloji yönetimi, teknoloji yönetimi ve değişim araçları, teknoloji yönetiminde faaliyetler ve araçlar, planlama ve teknoloji yönetimi, operasyonel verimlilik ve üretkenlik geliştirmek için yapılan uygulamalar, teknoloji yönetiminde çağdaş yaklaşımlar, teknolojik yönetiminde dünyadaki gelişmeler, işletmelerde bilgi yönetimi, sibernetik, farklı ülkelerde teknoloji yönetimine karşılaştırmalı bakış, değişim stratejileri ve teknoloji, pazarlama yöntemlerinde teknoloji kullanımı ve yönetimi, AR-GE, innovasyon, tasarıma yönelik etkinlikler.
EĞİTİMDE TEFTİŞ VE DEĞERLENDİRME

Ders Kodu

EDAP507

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Katılımcıların eğitim ve öğretimi denetleme ve değerlendirmede kullanılan çağdaş yöntem ve tekniklere ilişkin bilgi ve becerilerini geliştirme, bu yöntem ve teknikleri okullarda uygulama yeterliklerini geliştirme, amaçlara yönelik planları uygulamalarla karşılaştırmak, sapmaları nedenleri ile belirlemek, önleyici, geliştirici çalışmalarla örgütün varlığını sürdürmesi, etkinlik ve verimliliğinin artması için neler yapılması gerektiğini tesbit etmek, teftişin önemi, teftişte kavramsal gelişmeler, teftiş kapsamına giren etkinlikler, teftiş hizmetlerinin örgütlendirilmesi, eğitim sisteminde teftişin tarihsel gelişimi, teftiş türleri ve ilkeleri, etkili teftişin özellikleri, teftişin işlevleri, teftişte genel kurallar, müfettişlerin görev, yetki ve sorumlulukları, çağdaş teftiş yaklaşımları, teftişin planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi, teftişte işbirliği, birey ve grupla çalışma, disiplin ve soruşturmalar.
ÇEVRİMİÇİ İŞBİRLİĞİNE DAYALI ÖĞRENME

Ders Kodu

EDAP518

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

İşbirlikli öğrenmenin ve çevrimiçi işbirlikli öğrenmenin kuramsal temelleri; çevrimiçi öğrenme süreçleri, tasarımı, sorunlar ve uygulamaları; çevrimiçi işbirlikli öğrenme araçları (elektronik posta, intranet, portallar, çevrimiçi topluluklar, Webloglar, gösterge panoları, konferanslar, forum, toplantı odası, öğrenme yönetimi, iş akışı ve bilgi yönetimi), çevrimiçi işbirliğine dayalı öğrenme kuramları, çevrimiçi işbirliğine dayalı öğrenmenin ana tasarım ilkeleri, sorgulama topluluğu, anlamlı çevrimiçi tartışma geliştirme, kültürel ve epistemolojik boyutlar, çevrimiçi işbirliğine dayalı öğrenmenin güçlü ve zayıf yönleri, bilgi yapılandırma süreçleri, bilgi yapılandırma ortamları ve yol göstericiler, bilgi yapılandırma sürecinin etkileşim ve katılım ile İlişkisi, çevrimiçi işbirliğine dayalı öğrenme konusunda yapılan güncel çalışmalar, farklı yeterliliklere sahip öğrencilerin çalışma gruplarının oluşturulması.
ORGANİZATİON AND MANAGEMENT

Ders Kodu

MISY513

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

EĞİTİM VE ÖĞRETİM LİDERLİĞİ

Ders Kodu

EDAP506

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Öğrenciler bu ders kapsamında eğitimsel liderlik özelliklerini, ve bu özelliklerin okul yönetiminde nasıl kullanılacağını öğrenir. Okul yöneticisinin klasik liderlik davranışlarının dışında koordinasyon, problem çözme, öğretmen yönetimi ve öğretmen geliştirilmesi, öğretmen değerlendirme, öğretimsel yönetim ve destek, kaynak yönetimi ve kalitenin kontrol edilmesi gibi rollerinin olması gerektiğini öğrenir.Öğretimsel liderlik davranış boyutları: Okul vizyonunu ve misyonunu belirleme, okulun amaçlarını belirleme ve paylaşma, öğretimi denetleme, değerlendirme ve önerilerde bulunma, eğitim programlarını eşgüdümleme, okulun başarı durumunu ve öğrencilerin gelişimi takip etme, olumlu öğrenme iklimi geliştirme, öğretim zamanını iyi değerlendirme, öğretmenleri çalışmaya güdüleme, akademik başarı sağlanması ve bunun takibi, öğrencileri öğrenmeye özendirme ve öğrenci başarısını ödüllendirme dersin içeriğini oluşturur.
EĞİTİMDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

Ders Kodu

EDAP515

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Katılımcıların insan kaynakları yönetimine ilişkin temel bilgi ve becerilerini geliştirmek, okullardaki insan kaynakları işlevlerini etkili bir biçimde yönetme yeterlikleri kazandırmak, eğitim kurumlarında iş analizi, insan kaynakları planlaması ve işgören seçimi, eğitim ve geliştirme, performans değerlendirme, kariyer geliştirme, iş değerleme, ücret yönetimi, insan kaynakları yönetiminde iş güvenliği ve işgören sağlığı, insan kaynakları yönetiminin hukuki boyutları, uluslararası insan kaynakları yönetimi, stratejik insan kaynakları yönetimi, değişen dünyada yönetim ve insan kaynakları, insan kaynakları yönetiminde iş ve dış çevre analizi, gelecekte insan kaynakları ve bilgi yönetimi, öğrenen organizasyon, organizasyonda yeniden yapılanma, kıyaslama, eğitim kurumlarında kurum kültürü, etik anlayış ve farklılıkların yönetimi, performans yönetim sistemi, motivasyon ve iş tatmini.
OKULLARDA STRATEJİK PLANLAMA

Ders Kodu

EDAP510

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Öğrenciler önceleri şirketlerde uygulanan stratejik planlama süreçlerinin eğitim kurumları olan okullarda nasıl uygulanabileceği konusunda bilgi sahibi olur. Globalleşen dünyada eğitim kurumlarının değişim ihtiyaçlarını anlar, değerlendirir, öneriler getirir ve kurumların yenileşmesine etkili planlama süreçleri ile öncülük eder. Stratejik planlamanın tanımı, tarihçesi, stratejik planlamanın yararları, etkili planlama için gerekli olan yönetim süreçleri (liderlik, motivasyon, örgütleme, planlama, değişim, karar verme, iletişim), stratejik planlama aşamaları (PEST analizleri, paydaşlarla ön uzlaşma, okulda stratejik konuların belirlenmesi, kurumsal yükümlülüklerin belirlenmesi, vizyon-misyon, değerler oluşturma, SWOT analizleri yapma, stratejik sorunların irdelenmesi, strateji oluşturma, planı uygulama ve değerlendirme) dersin içeriğini oluşturur. Öğrenciler derslerde uygulamalı olarak bu süreçleri kullanarak, hayali ya da çalıştıkları bir kurumun stratejik planlamasını yapar.
EĞİTİMDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

Ders Kodu

EDAP514

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Öğrenciler bu ders kapsamında eğitimde toplam kalite yaklaşımına ilişkin temel bilgi ve becerler kazanarak, toplam kalite felsefesini bir yaşam biçimi olarak uygulama yeterliklerini geliştirtir. Eğitim kurumlarında globelleşen dünyada değişim gerekliliği, kalite kavramı, kurum kültürü, değişime açık ve kapalı kurumlar, toplam kalite anlayışının tarihsel gelişimi, toplam kalite yönetiminin unsurları, toplam kalite yönetimi ile ilgili temel kavramlar, toplam kalite ile ilgili temel ilkeler (liderlik, müşteri odaklılık, iletişim, sürekli iyileştirme, hedef ve verilerle yönetim, süreç yönetimi, önlemeye dayalı yaklaşım, sürekli eğitim), katılımcı karar alma, ölçme ve değerlendirme, süreç yönetimi, sinerjik yönetim dersin içeriğini oluşturur. Öğrenciler derslerde uygulamalı olarak toplam kalite yönetim felsefesini örnek olaylarda belirtilen kurumları geliştirmek, değişime yanıt verecek duruma getirmek için kullanır.
ÖĞRETİM MATERYALLERİNİN TASARIMI VE DEĞERLENDİRİLMESİ

Ders Kodu

ICTE501

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Öğretim materyallerinin tasarım, ölçme ve değerlendirilmesinin yeri ve önemi; ölçme ve değerlendirmenin temel kavramları; ölçme araçlarının psikometrik (geçerlik, güvenilirlik ve kullanılabilirlik) özellikleri; başarı testlerinin geliştirilmesi ve uygulanması; test sonuçlarının yorumlanması ve geri bildirim verilmesi; test ve madde puanlarının analizi, Eğitimde kullanılan sonuç odaklı ve sürece yönelik ölçüm araçlarının özellikleri, geleneksel yaklaşımlara dayalı ölçme araçları (çoktan seçmeli sınavlar, yazılı sınavlar, kısa cevaplı sınavlar, gerçek-yanlış tip testleri, eşli sınavlar ve sözlü sınavlar), öğrencileri değerlendirmek için çeşitli araçlar (gözlem, mülakat, performans değerlendirme, öğrenci portföyü, proje ve performans ödevleri, akran değerlendirme, öz değerlendirme ve tutum ölçekleri), bilişsel, duyuşsal ve psiko-motor davranışları uygulamak ve test etmek.
PAZARLAMA STRATEJİLERİ

Ders Kodu

BUSN532

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Program tasarısı,program tasarısını değerlendirmeye giriş, değerlendirme türleri, program tasarısını değerlendirme yaklaşımları, program değerlendirme modelleri,program değerlendirme yönetemleri, program değerlendirmede kullanılan araştırma desenleri, program değerlendirme yönelik ölçme araçlarının hazırlanması ve kullanılması, geçerlik ve güvenirliğin sağlanması verilerin çözümü ve yorumlanması, program değerine yönelik karar süreci.
TÜRKİYE VE AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM SİSTEMLERİ

Ders Kodu

EDAP509

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Katılımcıların Türkiye ve Avrupa Birliği ülkelerinin eğitim sistemlerini karşılaştırmalı olarak incelemelerini; Avrupa Birliği ülkelerinin kendi aralarında ve Türk Eğitim Sistemi ile Avrupa birliği ülkelerinin eğitim sistemleri arasındaki benzerlik ve farklılıklar ile bunların nedenlerini anlamalarını sağlamak, Türkiye ve Avrupa ülkelerinin eğitim sistemlerinin yönetim yapıları, eğitim politikaları, yönetim süreçleri (karar verme, planlama, iletişim, değişim, motivasyon, liderlik) eğitim finansmanı, bu ülkelerin eğitim sistemlerindeki değişim ihtiyaçları, reform çalışmaları ve bu süreçte yapılan uygulamalar, bu ülkelerde yer alan yetişkin eğitimi, Bologna süreci dahilinde yapılan çalışmalar, ve bu süreçte gelinen aşama, eğitim sistemlerini araştırma modelleri, milli eğitim sistemlerinin oluşmasında rol oynayan unsurlar, eğitim sistemlerinin geliştirilmesi için öneriler.

Lisansüstü çalışmalarını sürdürmek isteyen öğrencilere yüksek lisans, doktora ve profesyonel doktora programların kabulleri her yıl Güz ve Bahar dönemleri için verilir. Adaylar, başvuru sistemi ile doğrudan UKÜ’ye başvurabilirler.

KKTC Adaylar- Başvuru sırasında istenilen belgeler:

  • Diploma fotokopisi,
  • Tüm lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript),
  • İngilizce dilindeki bölümler için İngilizce yeterliliği ispatlayacak belgeler,
  • Pasaport, kimlik, veya nüfus cüzdanı fotokopisi.

Kayıt-Kabul işlemleri hakkında genel bilgi için tıklayınız.

UKÜ, lisansüstü proglamlarında pek çok burs ve indirim olanağı sunar.

KKTC Adaylar

  • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Öğrenim Ücretleri her akademik yılın başında belirlenir. UKÜ’ye kayıt yapmaya hak kazanan aday öğrenciler Eğitim Ücreti Hesaplama sistemi doğrultusunda ücretlerini öğrenebilirler.

Ders başı ücret  € 350,00
Tez ücreti € 1.050,00
Seminer ücreti € 120,00 
Ders başı Bilimsel Hazırlık ücreti € 150,00
Yıllık Kayıt Ücreti € 295,00
  KDV Hariç