Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Araştırma Enstitüsü

Hukuk (İngilizce) (MA/LLM)

Süre 2 Yıl
Başvur
halkla-iliskiler-ve-tanitim-program halkla-iliskiler-ve-tanitim-program halkla-iliskiler-ve-tanitim-program

Program Hakkında

Programının açılmasının temel gerekçesi, ulusal ve uluslararası alandaki gelişme ve yenilikleri takip eden, bu alanda ortaya çıkabilecek sorunlara yönelik çözüm önerisi getirebilecek yetkinlikte ve bilimsel araştırmanın teknik ve yöntemlerine hâkim hukukçular yetiştirmektir. Programa katılacak öğrenciler, programın geniş ders yelpazesinden yararlanarak diledikleri alanda uzmanlaşma imkânına sahip olmanın yanında, lisans öğrenimi sırasında sahip oldukları bilgileri tazelemek ya da eksik bilgilerini tamamlamak imkânına sahip olabileceklerdir. Hukuksal sorunların farklı hukuk disiplinlerine dayalı çok yönlü bakış açılarını gerektirdiği ve hem yerel hem de küresel sorunlara hukuksal çözüm arayışlarının arttığı günümüzde topluma, ekonomiye, siyasete ve hukukun profesyonel alanına katkı sunabilecek hukukçu profili farklılaşmaktadır.

Eğitim Olanakları

Hukuksal sorunların farklı hukuk disiplinlerine dayalı çok yönlü bakış açılarını gerektirdiği ve hem yerel hem de küresel sorunlara hukuksal çözüm arayışlarının arttığı günümüzde topluma, ekonomiye, siyasete ve hukukun profesyonel alanına katkı sunabilecek hukukçu profili farklılaşmaktadır. Bu çerçevede, öğrencileri en yeni bilgilerle donatarak, onların yazı, ifade ve muhakeme yeteneği ile inceleme ve araştırma becerilerini geliştirmek, soyut kuralları somut olaylara uygulama becerisi kazandırmak ve özel hukukun sorunlarına çözüm geliştirebilmelerini sağlamak da bu hedeflerin önemli birer parçasıdır. Programın, uygulayıcılara belirli bir alanlarda uzmanlaşma olanağı sağlaması, onların mesleki niteliklerini geliştirmelerinin yanı sıra, ticari hayatın gelişmesine, hukukun ve adaletin de daha iyi işlemesine hizmet edecektir. Program, hukukun uygulamadaki ve çalışma yaşamındaki rolü dikkate alınarak oluşturulmuştur ve bu amaca hizmet edecek farklı ders seçenekleri sunmaktadır.

CIU Campus Students

Kariyer Alanları

Hukuk diplomasına sahip mezunlar için birçok istihdam seçeneği vardır. Hukuk (İngilizce) Yüksek Lisans Programından mezun olan öğrenciler, vali, noter, kaymakam, müsteşar, müfettiş, devlet kurumlarında görevli, özel hukuk alanında yönetici, Merkez Bankası veya özel hukuk bürolarında yönetici; danışman, uzman veya üst makam olarak çalışabilmeleri yanı sıra, doktora yaparak akademik kariyerlerine devam edebilirler.

İletişim

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü
Eğitim ve Lisansüstü Bilimler Merkezi, GE106
Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2776
Enstitü E-posta: ciu-institute@ciu.edu.tr

Zorunlu Dersler

Birinci Dönem
ADVANCED LEGAL WRİTİNG: ARGUMENT, ADVOCACY, DRAFTİNG

Ders Kodu

ILAW503

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
SEMİNAR

Ders Kodu

ILAW590

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

4
ELECTİVE

Ders Kodu

ILAW5X1

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
ELECTİVE

Ders Kodu

ILAW5X2

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
ELECTİVE

Ders Kodu

ILAW5X3

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
İkinci Dönem
THESİS

Ders Kodu

ILAW500

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

60
İLERİ SEVİYE HUKUKİ ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

Ders Kodu

ILAW502

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
İLERİ SEVİYE HUKUKİ ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
ELECTİVE

Ders Kodu

ILAW5X4

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
ELECTİVE

Ders Kodu

ILAW5X5

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8

Seçmeli Dersler

EUROPEAN UNİON LAW

Ders Kodu

ILAW508

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

INTERNATİONAL CRİMİNAL LAW

Ders Kodu

ILAW509

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

INTERNATİONAL TRADE

Ders Kodu

ILAW510

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

BİYOETİK VE HUKUK

Ders Kodu

ILAW516

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
Bu ders, biyolojik bilimler kapsamında ortaya çıkan etik ve hukuki sorunları ortak paydada buluşturup inceler. Ders, yasaların sosyal olarak kabul edilen ahlaki normları nasıl yansıttığını ve bu yansıtmadan doğan çelişkileri tartışır. Bu ders, hukuk ve biyoetik arasındaki karmaşık ilişkiyi hem klinik hem de popülasyon-düzeyinde (veya makro) biyoetik vurgularla keşfedecektir. Nüfus-düzeyinde etik konuları arasında, pay ve öncelik belirleme, sağlık için sorumluluk, organ satışları ve yurtdışında klinik araştırmalar için dış kaynak kullanımı yer alır. Klinik (ve toplum düzeyinde) etik konuları arasında ötenazi, doktor destekli intihar, tıbbi yararsızlık, kürtaj, doğum kontrolü ve istemsiz tıbbi tedavi yer alır. Öğreciler, derse katılım ve final araştırma makalesine göre değerlendirilir.
TAX LAW, FİNANCE AND STRATEGY

Ders Kodu

ILAW515

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

ULUSLARARASI HUKUKTA EGEMENLİĞİ YENİDEN DÜŞÜNMEK

Ders Kodu

ILAW523

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Ders, uluslararası hukukun kuramsal çerçevesi içerisinde egemenlik kavramına odaklanır. Egemenlik kavramının ortaya çıkışını tarihsel bağlamda inceler ve bu kavramın halklar, kendi kaderini tayin etme hakkı ve devlet kavramları ile bağlantısını irdeler. İkinci odak nokta, alternatif egemenlik algılarının değerlendirilmesidir. Bu değerlendirme, azınlıklar, mülkiyet ilişkileri ve küreselleşme kavramları bağlamında yapılır. Bu değerlendirme ışığında, egemenlik kavramının modern dışlayıcı eğilimlerinin analizi yapılır. Bu analizin amacı egemenlik kavramının beyaz, Avrupa-merkezci ve kolonici gerekçelerini ortaya koyup sorgulamaktır. Bu analize alternatif olarak ve kavramın kapsayıcı potansiyelini ön plana çıkarmak adına, egemenlik fikri ve kapsamı yeniden düşünülür. Avrupa-merkezci önyargıların aşılması eğilimi, egemenlik kavramının yeniden düşünülmesi eylemine yön verir.
INTERNATİONAL TAXATİON

Ders Kodu

ILAW511

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

INTERNATİONAL LAW: THE LAW OF WAR

Ders Kodu

ILAW512

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

KARŞILAŞTIRMALI ANAYASA HUKUKU

Ders Kodu

ILAW525

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
Bu ders karşılaştırmalı anayasa hukuku çalışmaları bağlamında çeşitli konuları kapsamına almaktadır. ABD, Avustralya, Kanada, Fransa, Almanya, Türkiye, Britanya, Hindistan, Japonya ve Nijerya gibi çeşitli ülkelerin anayasal sistemlerini karşılaştırmalı olarak incelemeyi hedefleyen bu derste, karşılaştırmalı olarak, anayasal yapılar, ilkeler ve kurumlar ve bunlara ilişkin sorunlar incelenecektir. Derste ele alınacak konulardan bazıları şunlardır: Kanunların anayasa uygunluğunun yargısal denetiminde rol üstlenen yapılar, kurumlar ve uygulanan usuller; devlet erkleri arasındaki ilişkilerin düzenleniş biçimi ve başkanlık sistemi ile parlamenter hükümet sistemlerinin karşılaştırılması; olağanüstü hallerin ve bunlardan kaynaklanan yetkilerin anayasalarda düzenlenme biçimleri; azınlıkların korunması konusundaki yaklaşımlar, cinsiyet eşitliği, farklı ülkelerdeki temel hak ve özgürlüklere ilişkin rejimlerin incelenmesi.
LAW AND SOCİAL CHANGE

Ders Kodu

ILAW513

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

LEGAL ETHİCS

Ders Kodu

ILAW514

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

CİVİL RİGHTS LİTİGATİON

Ders Kodu

ILAW504

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

CHİLDREN İN CONFLİCT WİTH THE LAW

Ders Kodu

ILAW505

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

GÜNCEL DÜNYA OLAYLARI

Ders Kodu

INRE534

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu dersin temel amacı uluslararası sistemde meydana gelen meseleleri geleneksel ve eleştirel kuramsal yaklaşımlar çerçevesinde incelemektedir. Bu bağlamda ders bir taraftan devlet-merkezli güvenlik kavramsallaştırmasını tartışırken diğer bir yandan da küresel alanda meydana gelen güncel olayalara ekonomik, siyasi, kültürel, insani, toplumsal, ve çevresel boyutlara odaklanan alternatif yaklaşımlar ile yeni bir perspektif katmayı amaçlamaktadır. Ders çerçevesinde tüm bu kuramsal yaklaşımlara ek olarak uluslararası arendaki güncel olay ve sorunlar örnekler ile açıklanarak dünyanın değişik bölgelerindeki güvenlik yapılanmaları, güvenlik topluluklarındaki temel konular, ve güvenlikleştirme konularına atıfta bulunarak değerlendirilmelerde bulunulacaktır.
ULUSLARARASI ÖRGÜTLER VE KÜRESELLEŞME

Ders Kodu

INRE548

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu dersin temel amacı uluslararası ilişkiler disiplininin ortaya çıkışında önemli bir yer teşkil eden uluslararası örgütleri uluslararası sistem açısından incelemektir. Özellikle Birleşmiş Milletler (BM), Kuzey Atlantik Anlaşma Örgütü (NATO),Avrupa Birliği (AB), Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası (WB) gibi uluslararası aktor niteliği kazanmış hükümetler-arasıörgütlenmelerin üyelik kriterlerini, amaçlarını, yapılarını, ve işlevlerini analiz etmek dersin temel çerçevesinioluşturmaktadır. Adı geçen örgütlerin incelenmesinin yanı sıra, küreselleşen, değişen ve karmaşıklaşan uluslararası ilişkiler içerisinde “uluslararası aktörler” in nasıl bir rol ve işlev görmekte oldukları dersin ikincil amacını teşkil etmektedir.

Lisansüstü çalışmalarını sürdürmek isteyen öğrencilere yüksek lisans, doktora ve profesyonel doktora programların kabulleri her yıl Güz ve Bahar dönemleri için verilir. Adaylar, başvuru sistemi ile doğrudan UKÜ’ye başvurabilirler.

KKTC Adaylar- Başvuru sırasında istenilen belgeler:

 • Diploma fotokopisi,
 • Tüm lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript),
 • İngilizce dilindeki bölümler için İngilizce yeterliliği ispatlayacak belgeler,
 • Pasaport, kimlik, veya nüfus cüzdanı fotokopisi.

Kayıt-Kabul işlemleri hakkında genel bilgi için tıklayınız.

Lisansüstü çalışmalarını sürdürmek isteyen öğrencilere yüksek lisans, doktora ve profesyonel doktora programların kabulleri her yıl Güz ve Bahar dönemleri için verilir. Adaylar, başvuru sistemi ile doğrudan UKÜ’ye başvurabilirler.

Başvuru sırasında istenilen belgeler:

 • Diploma fotokopisi,
 • Tüm lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript),
 • İngilizce Dil yeterliliğinin kanıtı: TOEFL (65 IBT) veya IELTS (5.5). Bu belgelere sahip olmayan öğrenciler, kampüse varışlarından sonra UKÜ İngilizce yeterlilik sınavına gireceklerdir,
 • Uluslararası pasaport/doğum belgesinin taranmış kopyası,
 • Öz geçmiş,
 • Eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış UKÜ Kural ve Yönetmelikleri belgesi (online başvuru sırasında indirilebilir).

Kayıt-Kabul işlemleri hakkında genel bilgi için tıklayınız

UKÜ, lisansüstü programlarında pek çok burs ve indirim olanağı sunar.

KKTC Adaylar 

 • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Uluslararası Adaylar

 • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Öğrenim Ücretleri her akademik yılın başında belirlenir. UKÜ’ye kayıt yapmaya hak kazanan aday öğrenciler Eğitim Ücreti Hesaplama sistemi doğrultusunda ücretlerini öğrenebilirler.

Ders başı ücret  € 350,00
Tez ücreti € 1.050,00
Seminer ücreti € 120,00 
Ders başı Bilimsel Hazırlık ücreti € 150,00
Yıllık Kayıt Ücreti € 295,00    
  KDV Hariç