Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Araştırma Enstitüsü

İletişim ve Medya Çalışmaları (MA)

Süre 2 Yıl
Başvur
muhendislik-yonetimi-yukseklisans CIU-gorsel-iletisim-tasarimi-programi-3 gorsel-iletisim-meyda-calismalari

Program Hakkında

İletişim ve medya çalışmaları sosyal bilimler alanında farklı disiplinleri kendi içerisinde barındıran ve bu alanları bilimsel çalışmalarının merkezine koyan bir içeriğe sahiptir. Bu çerçevede, resimden mimarlığa, sosyolojiden siyaset bilimine kadar çok farklı disiplinlerden yararlanmakta ve bu farklı disiplinleri radyo-televizyon, sinema, internet, gazeteler, dergiler ve diğer alt çalışma alanlarında ortaya konulan bilimsel araştırmalar çerçevesinde kullanmaktadır. Programın amacı iletişim alanının gerektirdiği bilgi, beceri ve yeterliklere sahip, alanın kullandığı yaklaşım, yöntem ve teknikleri özümsemiş, analitik ve eleştirel düşünceyi entelektüel uğraşlarının ve çabalarının merkezine koymuş, Radyo-TV ve Sinema, Gazetecilik, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Reklamcılık, Yeni Medya-Sosyal Medya gibi kitle iletişim alanlarında ortaya çıkan gelişmeleri takip eden, bilimsel, mesleki ve etik değerleri ön planda tutan üretken ve yenilikçi bireyler yetiştirmektir.

Eğitim Olanakları

Programda başta yeni medyanın kullanım alan ve etkilerinin araştırıldığı derslerin yanı sıra siyasal iletişim, popüler kültür ve medya, medya kuruluşlarının yönetimi, örgütsel iletişim, karşılaştırmalı iletişim sistemleri, film estetiği, bilim kurgu sineması ve edebiyatı, güncel televizyon çalışmaları, medyanın etkileri ve izleyici araştırmaları ve medya eleştirmenliği gibi öğrencilerin kendilerini ilgi alanlarında geliştirebilecekleri çok sayıda seçmeli derse de yer verilmiştir. Program, Tezli ve Tezsiz olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. Tezli programdan mezun olmak isteyen öğrenciler 7 ders ve 1 seminer dersinin ardından danışman gözetimine literatüre katkı sağlayacak bir tez hazırlarlar. Tezsiz programdan mezun olmak isteyen öğrenciler ise toplam 10 ders alıp kapsamlı bir proje hazırlarlar.

CIU Campus Students

Kariyer Alanları

İletişim ve Medya Çalışmaları Yüksek Lisans Programı, bu alanda uzmanlaşmak ve alan araştırmalarıyla güncel iletişim olgularını takip ederek bilgilerini arttırmak, analiz ve yorumlama yeteneklerini daha da geliştirmek ve bilimde en üst aşama olarak kabul edilen doktora aşamasına hazırlanmak isteyenler için geliştirilmiş olan bir programdır. İletişim ve Medya Çalışmaları Yüksek Lisans Programı (Tezli/Tezsiz) mezunları şu alanlarda iş imkanı bulabilmektedirler:
• Profesyonel iletişim sektöründe danışmanlık, editörlük, genel yayın yönetmenliği, planlama uzmanlığı, muhabir/ajans koordinatörlüğü, kıdemli medya analistliği, satış süpervizörlüğü, reklam pazarlama yönetmenliği, reklam satış temsilciliği, bütçe analistliği, saha satış sorumluluğu, video editörlüğü
• Reklamcılık ve Halkla İlişkiler kurumlarında üst düzey yöneticilik
• Film ve video prodüksiyon şirketleri
• Akademik personele ihtiyaç duyulan kamu ve özel eğitim kurumları

İletişim

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü
Eğitim ve Lisansüstü Bilimler Merkezi, GE106
Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2776
Enstitü E-posta: ciu-institute@ciu.edu.tr

Zorunlu Dersler

Birinci Dönem
İLETİŞİM KURAMLARI

Ders Kodu

COMM505

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu ders, iletişim alanını şekillendiren başlıca kuramları öğrencilere tanıtmayı ve iletişimin kişisel ve toplumsal işlevlerini siyasal, toplumsal ve ekonomik süreçler içerisinde tartışmayı amaçlamaktadır. Ders, iletişim araştırmaları ve iletişim alanındaki temel dil bilimsel, semiyolojik ve yenilikçi yaklaşım ve kuramları irdelemektedir.
ELECTİVE I

Ders Kodu

COMM5X1

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
ELECTİVE II

Ders Kodu

COMM5X2

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
ELECTİVE III

Ders Kodu

COMM5X3

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
İkinci Dönem
YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ

Ders Kodu

COMM510

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Ders, iletişim teknolojileri alanındaki çağdaş gelişmeleri, bu gelişmelerin medyanın üretim ve tüketimi sürecinde ne ölçüde ve nasıl yer aldıklarını incelemektedir. İnternet ve dijital kültürler medya ortamları üzerinde odaklanan bu derste yeni medya kavramı etrafında gelişen teorik ve pratik tartışmalara yer verilmektedir. Etkileşim, sosyal ağ iletişimi, medya türlerinin kesişmesi, “siberkültür” ve “web 2.0” gibi konular derste incelenmektedir.
SEMİNAR

Ders Kodu

COMM590

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

4
Ders, iletişimle ilgili belirli konuların tartışılmasına ve bu konularla ilgili hazırlanacak projelerin sunulmasına dayalı olarak yürütülen bir derstir. Her ne kadar kredisiz bir ders olarak programda yer alsa da, bir tezle programdan mezun olmak isteyen öğrencilerin zorunlu olarak alacakları ve geçmek zorunda oldukları bir derstir. Derste başarısız olan öğrenciler dersi tekrar almakla yükümlüdürler.
ELECTİVE IV

Ders Kodu

COMM5X4

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
ELECTİVE V

Ders Kodu

COMM5X5

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Üçüncü Dönem
THESİS

Ders Kodu

COMM500

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

60
Tezli Programa kaydolan öğrenci öğrenci iletişim ve medya çalışmaları ile ilgili danışmanıyla belirleyeceği bir konu üzerinde tez çalışması yapar. Tezin, iletişim ve medya çalışmalarının içerdiği alanların birinde gerçekleştirilmesi ve alana özgün katkılar sağlayan bir çalışma olması beklenmektedir.

Seçmeli Dersler

KURUMSAL İLETİŞİM

Ders Kodu

COMM508

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

10
Bu ders, iş dünyasındaki kurumsal organizasyonlarda kullanılan iç ve dış iletişime odaklanmaktadır. Kurumların, kendi kurumsal iletişimlerinin bir parçası olarak sosyal medya, internet gibi yeni medya araçlarını da içine alacak şekilde bir bütün olarak medyayı nasıl kullandıkları derste incelenmektedir.
MEDYA TARİHİ: METİNLER VE BAĞLAMLAR

Ders Kodu

COMM532

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

10
Ders, yazılı basının ortaya çıktığı andan bugüne geçirdiği dönüşümlere odaklanmaktadır. Bu çerçevede, medyanın uluslararası gelişiminde ortaya çıkan anahtar kavramlar ve bu kavramların medyanın gelişiminde oynadığı roller incelenmektedir. Derste incelenen diğer başlıca konular şunlardır: İletişimde teknolojinin oynadığı rol, medya alnında yaşanan yoğunlaşma olgusu, medya ile ulusla kültüre arasındaki etkileşimler ve medyanın küreselleşme olgusu içerisinde üstlendiği rol.
BİLİM KURGU SİNEMASI VE EDEBİYATI

Ders Kodu

COMM531

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

10
Bu ders, öğrencilere bilim kurgu sineması ve edebiyatına ilişkin eleştirel bir perspektif kazandırmayı amaçlamaktadır. Ders, bu çerçevede, bilimkurgu sinemasının ve edebiyatının çağdaş toplumlarda ne tür işlevleri yerine getirdiğini incelemekte, siberpunk sinema ve edebiyatına özel bir önem atfederek, Amerikan ve Avrupa bilim kurgu sineması ve edebiyatı içerisindeki geleneklere odaklanmaktadır.
FİLM ESTETİĞİ

Ders Kodu

COMM513

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

10
Film Estetiği dersi, sinemayı bir sanat ve estetik kategori olarak inceleyebilmek için öğrencilere bilgi ve becerileri öğrencilere kazandırmayı amaçlamaktadır. Ders, bu çerçevede, film kuram ve eleştirilerine odaklanmakta ve film analizlerine özel bir önem atfederek “auteur” film geleneğini incelemekte ve bu gelenek içerisinde ortaya konan filmlerin estetik niteliklerini ana akım sinema filmlerinkilerle, eleştirel bir perspektif içerisinde, karşılaştırmaktadır.
İLETİŞİM SİSTEMLERİ

Ders Kodu

COMM507

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

10
Bu ders, kitle iletişiminin farklı toplumlarda nasıl ele alındığına ve kullanıldığına odaklanmaktadır. Otoriter yaklaşımlardan yola çıkarak sosyal sorumluluk yaklaşımlarına kadar pek çok yaklaşımın farklı toplumsal, siyasal yapılar içerisinde nasıl ortaya çıktıkları ve nasıl uygulamaya konuldukları derste inceleme konusu yapılmaktadır.
MESSAGE DESİGN AND MEDİA MANAGEMENT

Ders Kodu

COMM503

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

10
Ders, stratejik iletişim yönetimi pratikleri çerçevesinde oluşturulan ve kullanılan iletileri ve onların içinde kullanıldıkları tekniklerine odaklanmaktadır. Bu çerçevede, farklı iletişim ortamlarında kullanılan mesaj Tasarımı ve yönetimine ilişkin özgül vaka analizleri incelenmekte ve bunların nasıl etkili oldukları, hangi tekniklerle bunu başardıkları sorgulanmaktadır.
İŞLETMELER İÇİN MEDYA PLANLAMASI

Ders Kodu

COMM512

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
Bu derste öğrenciler, iletişim kavramını, stratejik halkla ilişkilerin ve stratejik iletişimin esası olarak öğrenir. Ders sonunda öğrenciler, iletişime dair çeşitli kuramsal yaklaşımları öğrenmenin yanı sıra bu kuramların gerçek hayata uygulanış biçimlerine de aşina olur. Derste, strateji ve kontrol kavramlarının uyumlu şekilde bir araya getirilişine özellikle itina gösterilmektedir. Ders kapsamında öğrenciler, iletişim stratejisini arka plana alarak stratejik iletişim programlarının değerlendirilmesinde uygulamalı toplumsal araştırma yöntemlerine, toplumsal araştırmaların stratejik iletişim değerlendirmesinin yanı sıra stratejik iletişim planlamasına nasıl katkıda bulunduğuna, iletişim kontrolünün sistematik, bütünleşik, biçimlendirici, sürekli ve özetleyici değerlendirme gibi yerleşik yöntemlerine dair bilgi edinerek derinlemesine bir anlayış geliştirir ve örgütsel ya da iş stratejilerinden yola çıkarak sistematik bir şekilde iletişim stratejileri türetme becerisini edinir.
SİYASAL İLETİŞİM VE MEDYA

Ders Kodu

COMM504

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

10
Siyasal İletişim ve Medya dersi, siyasal iletişimi siyasal partiler ve kurumsal iletişim yönetiminin bir parçası olarak ele almakta, partilerin, politik figürlerin ve grupların siyasal kampanyalarda bu olguyu nasıl kullandıkları incelenmektedir. Derste, ayrıca, bu kampanyaların medyada nasıl yer aldığı, iletişim araçları ile siyasal iletişimin hangi noktalarda kesiştiği, ilişkilerinin hangi noktalarda karmaşıklaştığı ortaya konulmaya çalışılmaktadır.
POPÜLER KÜLTÜR VE MEDYA

Ders Kodu

COMM511

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
Bu ders, popüler kültür ve medyayı çeşitli yönleriyle ele alır ve popüler kültür ile medya arasındaki ilişkiyi irdeler. Ders kapsamında popüler kültür kavramı ve kitlesel tüketim için kültürün üretim mecraları olarak kitle iletişim araçlarının rolü, Marksizm, post-Marksizm, yapısalcılık, post-yapısalcılık, eleştirel teori, feminizm ve Edward Said'in oryantalizm eleştirisi gibi farklı kuramsal yaklaşımlar ışığında tartışılır. Bu ders ayrıca, popüler kültür ve medyanın, dünyaya ve topluma bakış açılarımızı ve kimlik ve ötekilik algılarımızı nasıl şekillendirdiğini irdeler. Ders kapsamında aynı zamanda ırk, etnisite, sınıf ve cinsiyet gibi sosyal kimliğin farklı yönlerinin popüler kültür ve medya mecralarında kurgulanış ve temsil biçimlerine değinilir ve eleştirel bakış açısıyla analizler yapılır.
RESEARCH METHODS İN COMMUNİCATİON

Ders Kodu

COMM501

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

10
An investigation of fundamentals of applied social science research techniques focusing on communication studies. In the concept of the course, research processes, theory construction and hypothesis development, basic choices in research design including focus group interviews, case studies, survey research and experimentation; sampling design; measurement and instrument design; reliability and validity in measurement, and exploratory and confirmatory factor analysis are examined.
ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

Ders Kodu

SOSC501

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Öğrenciler bilimsel yöntem ve tekniklerini öğrenerek, araştırmaları değerlendirebilme ve araştırma projeleri ortaya koyabilme yeterliliklerini geliştirir. Bilimsel araştırmanın temelleri, bilimsel yöntem, nicel ve nitel araştırmalar, problemi tanımlama, literatür taraması, hipotez, sayıltı, sınırlılıklar, tanımlar, örnekleme yöntemleri, verilerin toplanması (güvenirlik, geçerlik, madde analizi, anket geliştirme süreci, gözlem, görüşme), nicel araştırma çeşitleri (tarama araştırmaları, korelasyonel araştırmalar, nedensel karşılaştırma, deneysel araştırma, tek denekli araştırma, meta analizi), nitel araştırmalar (içerik analizi, durum çalışması, eylem araştırması, anlatı araştırması), raporlaştırma (bilimsel bir yazının düzenlenmesi, bilimsel bir yazının bölümleri, genel yazım kuralları, metin içerisinde kaynak gösterme, kaynaklar listesinin hazırlanması dersin içeriğini oluşturur. Öğrenciler alanları ile ilgili seçtikleri bir konu ile ilgili bilimsel araştırma yapar.
PAZARLAMA STRATEJİLERİ

Ders Kodu

BUSN532

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Program tasarısı,program tasarısını değerlendirmeye giriş, değerlendirme türleri, program tasarısını değerlendirme yaklaşımları, program değerlendirme modelleri,program değerlendirme yönetemleri, program değerlendirmede kullanılan araştırma desenleri, program değerlendirme yönelik ölçme araçlarının hazırlanması ve kullanılması, geçerlik ve güvenirliğin sağlanması verilerin çözümü ve yorumlanması, program değerine yönelik karar süreci.
STYLİSTİCS

Ders Kodu

ELLE505

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu ders, metinlerin, özellikle edebi metinlerin dilbilimsel bir bakış açısıyla incelenebileceği bazı yolları ele alan disiplinler arası bir derstir. Dersin amacı, öğrencilerin edebi metinlerin etkilerini nasıl elde ettiklerini açıklamak için dilbilimsel analiz kullanmalarını sağlamaktır. Söylem analizi, edimbilim, anlambilim ve edebiyat çalışmaları gibi alanları kapsar. Öğrencilerin sözlü ve yazılı metinlere metin analizi uygulamalarına yardımcı olmayı amaçlar. Bu derste, eserler deyişbilimin kullandığı metin inceleme araçları kullanarak deyişbilimin edebi eserler ve kültürel üretimlerle olan ilişkisine dikkat edilecektir. Bu ders ayrıca dilsel seçimler yoluyla iletişimsel etkilerin nasıl elde edildiğini gösterecektir. Öğrenciler derste öğrendikleri çeşitli deyişbilim araçları ile farklı yazarların eserlerini bu araçları kullanarak irdeleyebileceklerdir.
BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ

Ders Kodu

ADPR428

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

0
Bu dersin amacı öğrencilere pazarlama iletişimi araçlarının ve kaynaklarının, kesintisiz ve kusursuz olarak olabilecek düşük maliyetlerle ve tüketiciye yönelik maksimum olumlu etki oluşturabilecek şekilde, koordine ve bütünleştirilmesinin yapılması konusunda temel bilgiler vermektedir. Bu bütünleşik pazarlama iletişimi içerisinde firmanın bağlı olduğu iş ortakları, pazarlama kanalları, tüketici grupları ile olan iletişim ve dahası örgüt içi iletişim de dâhil olmak üzere, firmanın sürdürdüğü ve uyguladığı iletişimin tümü yer almaktadır. Rekabetin üst seviyede olduğu günümüzde, tek başına reklamın satış rakamlarını olumlu yönde artırması zor, bu nedenle reklam ve pazarlama iletişiminin birbiri ile uyumlu olacak şekilde sürdürülmesi, rekabet ortamının yüksek olduğu ticaret çevresinde, çok büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle, bu derste amaçlanan, pazarlama karması elemanlarının stratejik bütünlüğü ve de stratejik iletişim ataklarının, yeni tüketici kazanımı için önemli olduğunu konusunda öğrencilerimizi bilgilendirmektir.
MEDIA LAW AND ETHICS

Ders Kodu

JRN242

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

5
Bu ders iletişim hukuku ve etiğine odaklanan bir derstir. Ders iki kısımdan oluşmaktadır: Etik ve Hukuk, özellikle iletişim hukuku. Derste iletişim hukuku ve iletişim etiğiyle ilgili konularındaki temel kavramların, sorunların tartışılmasının yanı sıra özgül vaka analizlerine de yer verilmektedir. Bu çerçevede ders, belirli ülkelerdeki iletişim etiği ve hukukuna ilişkin daha ileri düzeyli tartışma ve analizleri yapabilmek için, bilimsel bir temel oluşturma adına, inceleme konularına etikle ilgili felsefi soruşturmalarla başlamakta ardından da iletişim alanında çalışan profesyonelleri doğrudan etkileyen konuları derslerde ayrıntılarıyla ele almaktadır. Haber manipülasyonlarına, hakikat, özel hayatın ihlali, gizli reklam, klişeler, tabuların yıkılması, güncel olaylara ilişkin haberlerin analizleri, medyada yayınlanan kamuoyu araştırmaları, karalama, telif hakları gibi konulara yer veren ders, belirli ülkelerdeki medya kuruluşlarını şekillendiren hukuki düzenlemeleri anlayabilmek için temel hukuk bilgisini de öğrencilere aktarmaktadır.
Political Economy and Media

Ders Kodu

COMM457

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

5
Political Economy and Media
QUALITATIVE RESEARCH METHODS

Ders Kodu

COMM515

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

MEDYA ETKİLERİ VE İZLEYİCİ ARAŞTIRMALARI

Ders Kodu

COMM520

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
Bu derste, alımlama, yorumlama ve etkileşimlilik kavramları, güncel medyanın korku filmleri, video oyunları ve sosyal paylaşım siteleri gibi çeşitli biçimleri ile ilişki içerisinde irdelenecektir. Derste, öncelikli olarak kitle iletişim araçlarının medya tüketicileri üzerindeki etkisini açıklamak üzere geliştirilmiş olan kuramlar incelenektir. Bu noktada özellikle, izleyicilerin medya metinleri ile girdikleri ilişkide ve medya metinlerine verdikleri tepkilerde ya tamamen aktif ya da tamamen pasif olarak ele alındığı çelişkili kavramsallaştırmalar üzerinde durulacaktır. Bir sonraki aşamada, izleyici araştırmalarıyla yakın ilişki içerisindeki bir başka çalışma sahası olan ve izleyicilerin kitle iletişim araçlarıyla etkileşme ve onu anlamlandırma biçimlerini açıklamak üzere kullanılmış olan alımlama çalışmaları ve yöntemleri irdelenecektir.
MEDİA AND INTERNATİONAL CONFLİCT

Ders Kodu

INRE561

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Ders, uluslararası çatışmalara medyadaki karşılıkların ve medya ilgisinin kültürel, siyasî ve iktisadî boyutlarını farklı kuramsal yaklaşımların değerlendirilmesi yoluyla incelemektedir. Aynı zamanda ders, yüksek lisans öğrencilerine değişik seviyelerdeki uluslararası çatışmalalarda medyanın dâhil oluşunu kavramaları ve değerlendirmeleri için gerekli yöntembilimsel yetenekler sağlar. Başlıklar arasında savaş ve barış gazeteciliği, çatışma raporlamanın iktisadı ve siyaseti ve medyanın çatışma çözümündeki rolü bulunmaktadır. Ayrıca, küresel siyasette medyanın rolü, uluslararası algıları şekillendirmekte medyanın etkinliği, küresel terör dalgalarına ilişkin algı mühendisliği kurgulamakta ana akım medyanın gücü ve işlevselliği bu dersin güncel boyutunu oluşturacaktır.
JOURNALISM CASE STUDIES

Ders Kodu

JRN450

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

FILM ANALYSIS

Ders Kodu

RTV342

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

STRATEJİK YÖNETİM

Ders Kodu

BUSN509

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu ders, katılımcıların, günümüzde stratejik yönetim alanındaki en hassas meseleler hakkında daha iyi bir anlayış kazanmaları için tasarlanmıştır. Değinilen meseleler şu konuları kapsar: gelecekteki uluslararası rekabeti şekillendirecek temel güçlerin anlaşılması, her bir şirkette şirket amacının merkezi rolü, sermaye piyasalarının ve şirketin finansal politikalarının şirketin küresel piyasalardaki rekabet gücünü şekillendirmekteki rolü, stratejik işbirlikleri ve çeşitlendirmelerin derecesi dahil olmak üzere şirketin ve sınırlarının tanımlanması, çalışanlar ile şirket arasındaki örtülü anlaşmaların geleceği ve bunun bilgi temelli rekabetçi avantaj kazanılması için insanların işlerinde anlam bulmalarına etkisi, ve şirket yönetişiminin (özellikle yönetim kurulları ve kurumsal hissedarlar olmak üzere) gelecekteki evrimi.
YÖNETİM VE ORGANİZASYON

Ders Kodu

BUSN513

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Temel kavramlar, eğitim sisteminin, program geliştirmenin kuramsal temelleri,eğitim programı tasarımları, program geliştirme modelleri, ihtiyaç analiz ve değerlendirilmesi, hedefler ile sınırlandırılması, hedef – davranışların, içerik analizi ve düzenlenlenmesi, eğitim durumlarını düzenleme, sınama durumlarını düzenleme, programın denenmesi, uygulanması, değerlendirilmesi
SİNEMA TARİHİ

Ders Kodu

RDTV461

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

4
Sinema Tarihi dersi, gerek akademik eğitimleri kapsamında gerekse ilgi alanları doğrultusunda bu dersi alan öğrencilere sinema tarihine ilişkin temel bilgi vermek için tasarlanmıştır. Bu dersin amacı sinemanın keşfinden 1960’lara kadar uzanan dönemdeki gelişmeleri, ülkeler, tarihsel olaylar ve farklı kültürel ortamlar çerçevesinde değerlendirmek, film, endüstri, teknoloji, seyirci ve yaratıcılık arasındaki ilişkileri açıklamak, filmsel anlatılarda ortaya çıkan farklılıkları eleştirel bir yaklaşımla tanımlamaktır. Ders sinemanın 19. Yüzyılın sonlarından günümüze kadar ki küresel gelişimini etkilemiş olan temel kültürel ve yaratıcı gelenekler üzerine yoğunlaşarak sinema tarihine genel bir bakış açısı sağlar. Bu dersin konuları 1920’lerde Sovyet sinemasını, 1940larda İtalyan yeni gerçekçiliğini, 1950’ler ve 60’lardaki Fransanın yeni akımını ve günümüzdeki dijital teknolojilerin ortaya çıkışını kapsar.
LİTERATURE AND LANGUAGE

Ders Kodu

ELLE501

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu ders ağırlıklı olarak edebi söylem üzerine odaklanmaktadır. Metinsel yapı ve dil kullanımı, edebi metinlerde dil kullanımı ve okuyucunun yorumu için bir arka plan sunmayı amaçlar. Ders ayrıca edebiyat ve dilin nasıl bütünleştiği dahil olmak üzere edebi çalışmalar üzerinde durur. Bu ders, tarihsel ve kültürel açıdan önemli edebi metinlerin bir seçkisinden oluşan eserleri incelemektedir. Öğrencilerin bu metinler aracılığıyla sözlü ve yazılı becerilerini geliştirmeleri beklenmektedir. Öğrenciler, İngilizce yazılmış çeşitli edebi metinleri bağlamsal kullanımlarında analiz edebilecek ve edebi metinler aracılığıyla eleştirel düşünme yeteneklerini geliştirebileceklerdir. Derste kullanılan edebi eserlerin seçimi önem arz etmektedir. Seçilen örnekler hem çağdaş ve hem klasik eserlerden oluşmalıdır.
ORGANİZATİON BEHAVİOUR

Ders Kodu

BUSN566

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

7
Bu dersin amacı örgütsel davranış ile ilgili temel kavramları öğrencilerle paylaşmak ve birey ve grup davranışlarının bir örgütün yönetiminde ne kadar önemli olduğunu göstermektir.
İLETİŞİM HUKUKU VE ETİĞİ

Ders Kodu

COMM242

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

0
Bu ders iletişim hukuku ve etiğine odaklanan bir derstir. Ders iki kısımdan oluşmaktadır: Etik ve Hukuk, özellikle iletişim hukuku. Derste iletişim hukuku ve iletişim etiğiyle ilgili konularındaki temel kavramların, sorunların tartışılmasının yanı sıra özgül vaka analizlerine de yer verilmektedir. Bu çerçevede ders, belirli ülkelerdeki iletişim etiği ve hukukuna ilişkin daha ileri düzeyli tartışma ve analizleri yapabilmek için, bilimsel bir temel oluşturma adına, inceleme konularına etikle ilgili felsefi soruşturmalarla başlamakta ardından da iletişim alanında çalışan profesyonelleri doğrudan etkileyen konuları derslerde ayrıntılarıyla ele almaktadır. Haber manipülasyonlarına, hakikat, özel hayatın ihlali, gizli reklam, klişeler, tabuların yıkılması, güncel olaylara ilişkin haberlerin analizleri, medyada yayınlanan kamuoyu araştırmaları, karalama, telif hakları gibi konulara yer veren ders, belirli ülkelerdeki medya kuruluşlarını şekillendiren hukuki düzenlemeleri anlayabilmek için temel hukuk bilgisini de öğrencilere aktarmaktadır.
YENİLİKLERİN VE İLETİŞİMİN YAYILMASI

Ders Kodu

COMM628

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu ders, öğrencilerin geçmişte geçerliliğini kanıtlamış yöntem ve modellerinin ötesine geçmelerini, bu yöntem ve modellerin eksikliklerini ve sınırlılıklarını tanımalarını ve yeniliklerin yayılmasına yönelik kavramsal çerçevelerini genişletmelerini sağlamayı amaçlamaktadır. Bu amaçla derste, yeniliklerin yayılması kuramı ve bu kuramla bağlantılı yayılma modeli, yeni kavramlar ve kuramsal bakış açıları çerçevesinde yeniden değerlendirilmeye tabi tutulacaktır. Ders kapsamında, yeniliklerin yayılması kuramının izlediği tarihsel süreç ve kuramın temel özellikleri, yeniliklerin benimsenmesi sürecinde yenilik, yenilikçiler, erken benimseyenler gibi kavramlar ve sürecin basamakları, kuramın genel iletişim alanına katkıları ve kurama getirilen eleştiriler, yeniliklerin yayılmasında karar alma süreçleri, yayılma ağları, organizasyonlarda yeniliklerin yayılımı gibi konular tartışılarak, yeniliklerin yayılması kuramı ve modeli güncel bir çerçeveye oturtulacaktır.
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

Ders Kodu

BUSN512

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
İşletmelerde insan kaynaklarının etkili kullanımı ve eğitilmesi hakkında bilgilerin verilmesi dersin hedefleri arasındadır.
BÜTÜNLEŞİK İLETİŞİM

Ders Kodu

COMM617

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

10
İletişim bilimindeki gelişmelere paralel olarak iletişim uygulamaları da çeşitlenmiş ve bu uygulamalar zaman içinde iletişimin alt bilim dalları haline gelmişlerdir. Örgütsel iletişim, reklam ve halkla ilişkiler, pazarlama iletişimi, elektronik iletişim, stratejik iletişim, bilişim sistemleri, etkinlik planlaması, siyasal iletişim ve propaganda bunlardan bazılarıdır. Bu ders kapsamında sözü edilen iletişim türlerinin her biri amaçları, hedef kitleleri, kullanım alanları, kullanılan teknikler, kullanılan mecralar, etkinlik ölçümleri bakımından uygulamadan örneklerle anlatılıp, tartışılmaktadır.
TYPOMORPHOLOGİCAL ANALYSİS İN URBAN STUDİES

Ders Kodu

ARCH536

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

TÜKETİCİ DAVRANIŞI

Ders Kodu

BUSN535

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

TOPLUMSAL CİNSİYET VE MEDYA

Ders Kodu

COMM606

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
.
RHETORİC

Ders Kodu

COMM612

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

SHORT STORY ANALYSİS

Ders Kodu

ELLE509

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu ders kısa öyküye tarihsel bir arka plan sunar ve öğrencilerin kısa öyküleri analiz etme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur. Edebi analiz ve yorumlama becerisini geliştirmek ve kısa öykü geleneklerine aşinalık oluşturmak için kısa öykülerin okunması, tartışılması ve yazılı analizine odaklanır. Seçilen öyküler, özellikle üretken ve etkili olan Amerikan geleneğine vurgu yapılsa da, çeşitli edebi geleneklerden alınır. Ayrı bir edebi tür olarak kısa öykünün tarihsel gelişimi üzerinde durulacaktır. Dünyanın her yerinden örnekler incelenecek. Bu ders, bir edebi tür olarak kısa öyküyü on dokuzuncu yüzyıldan günümüze kadar inceler. Kısa öykülerin seçiminde bazı kriterler göz önünde bulundurularak dünyanın farklı ülkelerinden bir seçki oluşturulur.
MEDYA TEMSİLİNİN POLİTİKASI

Ders Kodu

COMM623

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

10
Bu ders medya temsil biçimlerine odaklanır ve içerik ve söylem analizler ile değerlendirilir. Bu ders kapsamında medyada farklı kültürel kimliklerin inşası ve temsil biçimleri ele alınırken, özellikle filmler, belgeseller, haber içerikleri, fotoğraflar, karikatürler gibi kültürel metinler üzerine odaklanılır. Gerçekliğin yeniden üretimi, güç, iktidar ve tatmin gibi kavramlar cinsel, etnik kimlikler ve “ötekilik”le ilişkilendirilerek irdelenir. Derste özellikle Stuart Hall, Edward Said, Homi Bhabha, Marcel Foucault, Laura Mulvey and Richard Dyer gibi kuramcıların eserleri kaynak olarak kullanılır.
RESEARCH METHODS

Ders Kodu

EMNT525

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
This course is designed to be a background pass to graduate studies. The ability to formulate a research question, finding the data relevant to research questions, analyze those data, and presentation of research findings are skills that will be acquired through this course. Scientific thinking skills and methods of research, using library and online archives, experimental design, and presenting quantitative data are modules covered within the scope of this course. Scientific communication, writing research proposals, scientific reporting and thesis writing are also supported. Conference presentations, time management in research projects, ethical issues, plagiarism and skills of working in a group and networking are also highlighted throughout the semester.
SPACE, PLACE AND PLACE - MAKİNG

Ders Kodu

ARCH541

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Lisansüstü çalışmalarını sürdürmek isteyen öğrencilere yüksek lisans, doktora ve profesyonel doktora programların kabulleri her yıl Güz ve Bahar dönemleri için verilir. Adaylar, başvuru sistemi ile doğrudan UKÜ’ye başvurabilirler.

KKTC Adaylar- Başvuru sırasında istenilen belgeler:

 • Diploma fotokopisi,
 • Tüm lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript),
 • İngilizce dilindeki bölümler için İngilizce yeterliliği ispatlayacak belgeler,
 • Pasaport, kimlik, veya nüfus cüzdanı fotokopisi.

Kayıt-Kabul işlemleri hakkında genel bilgi için tıklayınız.

Lisansüstü çalışmalarını sürdürmek isteyen öğrencilere yüksek lisans, doktora ve profesyonel doktora programların kabulleri her yıl Güz ve Bahar dönemleri için verilir. Adaylar, başvuru sistemi ile doğrudan UKÜ’ye başvurabilirler.

Uluslararası Adaylar- Başvuru sırasında istenilen belgeler:

 • Diploma fotokopisi,
 • Tüm lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript),
 • İngilizce Dil yeterliliğinin kanıtı: TOEFL (65 IBT) veya IELTS (5.5). Bu belgelere sahip olmayan öğrenciler, kampüse varışlarından sonra UKÜ İngilizce yeterlilik sınavına gireceklerdir,
 • Uluslararası pasaport/doğum belgesinin taranmış kopyası,
 • Öz geçmiş,
 • Eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış UKÜ Kural ve Yönetmelikleri belgesi (online başvuru sırasında indirilebilir).

Kayıt-Kabul işlemleri hakkında genel bilgi için tıklayınız

UKÜ, lisansüstü programlarında pek çok burs ve indirim olanağı sunar.

KKTC Adaylar 

 • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Uluslararası Adaylar

 • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Öğrenim Ücretleri her akademik yılın başında belirlenir. UKÜ’ye kayıt yapmaya hak kazanan aday öğrenciler Eğitim Ücreti Hesaplama sistemi doğrultusunda ücretlerini öğrenebilirler.

Ders başı ücret  € 350,00
Tez ücreti € 1.050,00
Seminer ücreti € 120,00 
Ders başı Bilimsel Hazırlık ücreti € 150,00
Yıllık Kayıt Ücreti € 295,00    
  KDV Hariç