Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Araştırma Enstitüsü

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (MA)

Süre 2 Yıl
Aday Öğrenci
halkla-iliskiler-ve-tanitim-program halkla-iliskiler-ve-tanitim-program halkla-iliskiler-ve-tanitim-program

Program Hakkında

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (RPD) Programı, uzman psikolojik danışmanlar yetiştirmek ve bilimsel çalışma ve araştırmaları ile RPD alanına hizmet sunmayı amaçlamaktadır. Bu program okul psikolojik danışmanlığı, aile danışmanlığı, ruh sağlığı psikolojik danışmanlığı ve kariyer danışmanlığı gibi alanlara yönelik eğitim içeriğiyle, rehberlik ve psikolojik danışma alanında hizmet verecek olan bireylerin teorik ve uygulama yeterliklerini artırmaktadır. Çağdaş eğitim anlayışı ve etik ilkeler doğrultusunda kaliteli bir hizmet veren bu program, eğitim alan öğrencilerin hem akademik hem de kişisel gelişimine önemli katkılar sağlamaktadır. Rehberlik ve Psikolojik Danışma Yüksek Lisans Programı,eğitiminin kalitesini ulusal ve uluslararası standartlar çerçevesinde sunan, etik kurallar ve ilkeleri daima göz önünde bulunduran, öğrenci merkezli, öğrencileri çağdaş eğitim anlayışına dayanarak tüm yönleriyle geliştirmeyi temel almış olan bir programdır.

Eğitim Olanakları

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programında eğitim temel konulardaki zorunlu derslere ek olarak pek çok seçmeli ders yer almakta ve öğrencilerimizin, alanla ilişkili güncel konularda yetişmeleri de önemsenmektedir. Programda grupla ve bireyle psikolojik danışma, çocuk istismarı, bilişsel davranışçı terapiler, aile danışmanlığı, bilimsel araştırma teknikleri ve benzeri konularda pek çok ders seçeneği bulunmaktadır. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı birer uzman olma yolunda ilerleyen öğrencilerine kendilerini geliştirebilmeleri açısından en geniş eğitim olanaklarını sunmaktadır. Pogramın yürütülmesinde, etkileşimli tahtaların kullanıldığı teknoloji sınıfları, bilgisayar laboratuarları ve psikolojik danışmanlık uygulamalarına olanak sunan Rehberlik ve Psikolojik Danışma Uygulama Biriminden yararlanılmaktadır. Bunlara ek olarak öğrencilerimize, zengin ve kendini sürekli güncelleyen kütüphanemizde çok sayıda elektronik ve basılı yayına ulaşma, araştırma ve gelişimlerinin destekleme olanağı sunulmaktadır.

CIU Campus Students

Kariyer Alanları

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programından mezun olan öğrenciler uzman birer psikolojik danışman olarak, eğitim kurumlarında, özel eğitim kurumlarında, okul öncesi eğitim kurumlarında, rehabilitasyon merkezlerinde, üniversitelerin psikolojik danışma merkezlerinde, firmaların insan kaynakları bölümlerinde çalışabilmektedirler. Yüksek lisans programımızı bitiren öğrencilerimiz istedikleri takdirde, uzman psikolojik danışman olarak özel çalışma olanağına da sahip olabilmektedirler. Öğrencilerimiz Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık yüksek lisans programına devam ederken de mezuniyetlerinden sonra da alan ile ilgili bilimsel araştırmalar yürütebilmekte, yayınlar yapabilmekte, alanla ilgili sempozyum ve konferanslarda yer alabilmektedirler. Öğrenci ve mezunlarımız, meslek alanlarıyla ilgili hizmet verebilecekleri derneklerde ve sivil toplum kuruluşlarında görev alarak kariyer basamaklarında sağlam adımlarla ilerlemektedirler.

İletişim

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü
Eğitim ve Lisansüstü Bilimler Merkezi, GE106
Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2776
Enstitü E-posta: ciu-institute@ciu.edu.tr

Zorunlu Dersler

Birinci Dönem
BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ

Ders Kodu

REPD501

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Araştırma yapmak ya da yapılan araştırmalardan etkili bir şekilde yararlanmaya yönelik temel bilgi ve becerileri kazandırmak, nitel ve nicel araştırmaların aşamaları, betimsel yöntem, ölçme ve ölçme araçları, bağıntısal yöntem nedensel karşılaştırma yöntemi, deneysel yöntem ve bilimsel araştırmaların değerlendirilmesi. Bu dersin genel amacı, Rehberlik ve Psikolojik Danışma alanında yüksek lisans eğitimi alan öğrencilere, öncelikle yaşama ve olaylara karşı bilimsel bir bakış açısı kazandırarak, öğrencilerin bir problemi bilimsel yöntemi kullanarak nasıl çözmeye çalışacakları konusundaki bilgi, beceri ve tutumlarını geliştirmektir. Dersin içeriğinde; bilim, bilimsel yöntem ve araştırma vb. temel kavramlar, Araştırmada problem bulma ve ifade etme, Hipotez yazma, Literatür tarama teknikleri Araştırma modelleri ve veri toplama teknikleri yer almaktadır.
SEÇMELİ I

Ders Kodu

REPD5X1

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
.
SEÇMELİ II

Ders Kodu

REPD5X2

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
.
SEÇMELİ III

Ders Kodu

REPD5X3

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
.
İkinci Dönem
EĞİTİM BİLİMLERİNDE İSTATİSTİK

Ders Kodu

REPD502

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Araştırma yapmak ya da yapılan araştırmalardan etkili bir şekilde yararlanmaya yönelik temel bilgi ve becerileri kazandırmak, nitel ve nicel araştırmaların aşamaları, betimsel yöntem, ölçme ve ölçme araçları, bağıntısal yöntem nedensel karşılaştırma yöntemi, deneysel yöntem ve bilimsel araştırmaların değerlendirilmesi. Bu dersin genel hedefi, istatistiksel okuryazarlığı geliştirerek, istatistiksel işlemler kullanılan araştırmaların anlamlandırılmasına ve araştırmalarında betimsel ve çikarimsal istatistik kullanacaklara yardımcı olmaktır. Bu ders kapsamında öğrenciler şu süreçleri izleyecektir: İstatistiğin temel kavramları ve temel kavramların eğitime uygulanması, sosyal bilimlerde kulllanılan parametrik ve parametrik olmayan teknikler, Bu tekniklerin SPSS (Sosyal Bilimler için İstatistik) paket programını kullanarak öğretilmesi, SPSS paket programinin çiktilarinin yorumlanmasi konularında beceri kazanacaktır.
SEMİNER

Ders Kodu

REPD590

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

4
Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanındaki gelişmeleri izlemek amacıyla düzenlenen bir ders olması nedeniyle özellikle bu alana uygulama açısından katkısı olabilecek alanla ilgili güncel konuların seminer biçiminde sunulması. Bu dersin amacı, öğrencilerin alanlarında derinlemesine çalışmak istedikleri bir konuyu belirleyerek yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan bilgi toplaması, bu bilgileri sentezleyerek belirli sonuçlara varması ve konuyla ilgili yapılabilecek çalışma ve uygulamalar konusunda öneriler üretmesini sağlamaktır. Ayrıca öğrenciden bu çalışmayı rapor haline getirmesi ve sunması da beklenmektedir. Bu ders kapsamında öğrenciler şu süreçleri izleyecektir: Bir seminer konusu belirleme, kaynaklara ulaşma ve kaynakların incelenmesi, veri toplama, verilerin analizi, öneriler üretme, rapor hazırlama, çalışma sunumu.
SEÇMELİ IV

Ders Kodu

REPD5X4

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
.
SEÇMELİ V

Ders Kodu

REPD5X5

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
.
Üçüncü Dönem
TEZ

Ders Kodu

REPD500

Kredi

0

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

60
Öğrencilerin Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanacak olan araştırma konularını, Fakülte öğretim üyesi danışmanlığında yürütmeleri, hazırlanan tez çalışması üç öğretim üyesinin oluşturacağı jüri tarafından değerlendirilmesi, tez öğrencilerinin Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanına katkı koymaları, öğrencinin Rehberlik ve Psikolojik Danışma alanında seçtiği bir konuyu bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak incelemesi, veri toplaması, analiz etmesi, elde ettiği bulguları önceki ve benzer araştırma sonuçları ve kendi yorumları çerçevesinde yorumlayarak bilimsel araştırma raporu haline getirmesi ve rapor şeklinde yazmasının sağlanması. Bu kapsamda yapılacaklar; bu alanda ilgi duyulan ve daha önce araştırılmamış bir konunun belirlenmesi, ilgili kitap, makale ve materyallerin incelenmesi, bilimsel araştırma yöntemleri, veri toplama teknikleri, verilerin analizi, bulguların betimlenmesi ve yorumlanması, tezin bilimsel araştırma raporu şeklinde yazılması.

Seçmeli Dersler

PSİKOLOJİK DANIŞMADA ÇAĞDAŞ AKIMLAR

Ders Kodu

REPD503

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
Psikolojik danışma uygulamalarını temel alan çağdaş psikolojik akımların tüm kuramsal temellerini, temel kavramlarını, ilke ve yöntem tekniklerini işleyen ve açıklayan bir derstir. Bu ders, sistematik bir bütünlük içinde tüm çağdaş psikolojik kuramları ele alıp, açıklamaya çalışmaktadır. Bu ders, bir terapötik ilişki geliştirmek için uygun danışmanlık hedefleri belirlemek, müdahale yöntemleri tasarlamak, danışan çıktılarını değerlendirmek ve danışan-danışman ilişkisini başarılı bir şekilde sonlandırabilmek için öğrencilerin çağdaş psikolojik danışma kuramlarını anlamalarını ve kullanmalarını amaçlamaktadır. Bu ders kapsamında öğrenciler şu konulara odaklanacaklardır: Danışmanlıkta yardım ilişkileri, Varoluşçu kuram, Danışan Merkezli Kuram, Geştalt Kuram, Bilişsel-Davranışçı Kuramlar, Akılcı Duygusal Davranışsal Kuram (ADDT), Gerçeklik Terapisi, Transaksiyonel Analiz (TA), Aile Sistemi Kuramları, Feminist Kuram, Doğu Terapileri, Beden Merkezli Danışma, Yapılandırmacı ve Bütünleştirici Yaklaşımlar, Diğer Psikoterapiler
AİLE TERAPİLERİ

Ders Kodu

REPD517

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
Aile Terapileri dersi programda seçmeli ders olarak yer almaktadır. Bu ders kapsamında; aile terapilerinin tanımı ve önemi, aile terapilerinin tarihçesi, aile kavramı, aile ile ilgili kuramlar, aile tipleri, evlilik öncesi dönem, evlilik dönemi, aile döngüsü, ebeveynlik, boşanma sürecinde danışmanlık, aile terapisi süreci anlatılacaktır. Bunun yanında, temel danışma becerileri, aile problemlerinin tanılanması, aile yaşam döngülerinin belirlenmesi, sisteme yönelik hipotezler geliştirilmesi, uygun girişimlerin planlanması, uygulanması, değerlendirilmesi ve problem çözme becerilerinin geliştirilmesine yönelik bilgiler öğretilecektir. Teorik bilgiye ek olarak, ders kapsamında uygulamalar yapılacaktır. Yapılacak olan bu uygulamalar sayesinde öğrenciler, aile terapileri konusunda aldıkları temel düzeydeki teorik bilgileri pekiştirme imkânı kazanarak, bu konuda temel düzeyde bilgi alma fırsatı kazanacaklardır.
BİRYLE PSİKOLOJİK DANIŞMA UYGULAMALARI

Ders Kodu

REPD506

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
Psikolojik Danışma ilkeleri, danışma süreci ve evreleri, temel beceri ve teknikleri, bu beceri ve teknikler ışığında süpervizyon altında temel psikolojik danışma beceri ve tekniklerini kullanarak bireyle psikolojik danışma yapma. Bu derste uygulamalı olarak terapötik yaklaşımların genel özelliklerini kavrayabilme, terapötik yaklaşımları kullanabilme becerisi kazandırma, terapötik koşulları sağlayabilme, psikolojik danışma sürecinde güven ilişkisi kurabilme ve psikolojik danışma sürecini başlatma ve bitirme kurallarını uygulayabilme, gerçek danışanlarla psikolojik danışma uygulamaları yürütebilmeyi hedeflemektedir. Bu ders kapsamında öğrenciler, temel psikolojik danışma teknik ve ilkelerini kullanarak danışanlarla psikolojik danışma yapma deneyimi kazanmalarını sağlamaktır. Dersin sorumlu öğretim üyesi tarafından verilen süpervizyon desteği ile öğrencilerin danışmanlık becerilerini geliştirmeleri ve süreçte özgün psikolojik danışma oryantasyonlarını oluşturmaları amaçlanmaktadır.
ÇOCUKLARDA SOSYAL BECERİ EĞİTİMİ

Ders Kodu

REPD518

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
Bu dersi alacak olan öğrenciler bu ders kapsamında, sosyal beceri kavramını, sosyal uyum ve sosyal yeterlilik tanımları çerçevesinde, bilişsel süreç yaklaşımına dayalı sosyal beceri öğretiminin nasıl olduğu, olumsuz sosyal davranışların neler olduğu; okulda sosyal becerilerin öğretilebilmesi için hangi ortamların yaratılması gerektiği ve bu becerilerin öğretilebilmesi ile ilgili yöntemler ve planlanması gereken aşamaların neler olduğu; sınıf ortamında ve sınıf dışında öğrencilerin sosyal becerilerini geliştirmeyi kolaylaştırabilecek önlemlerin neler olduğu ve bireylerin sosyal yeterliğini geliştirebilmesi için sahip olması gereken beceriler hakkında temel düzeyde bilgiye sahip olacaklardır. Kazanılan bu temel bilgi düzeyi yanında öğrenciler sınıf içerisinde yapacakları küçük uygulamalar ile öğrendikleri bilgileri pekiştirme fırsatı bulabileceklerdir.
ENDÜSTRİ VE ÖRGÜT PSİKOLOJİSİ

Ders Kodu

REPD511

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
Bu ders endüstri alanında çalışmak isteyen öğrenciler için olan seçmeli bir ders olarak tasarlanmıştır. Endüstri ve örgüt psikolojisi dersi kapsamında işletme içerisinde insan davranışını tanıma, davranışı analiz etme, insan davranışının diğer örgütsel değişkenlerle etkileşimini kavrama, bu etkileşimleri geliştirme ve davranışı insanın mutluluğu ve işletmelerin verimliliği ekseninde yönlendirme konularında bilgi ve beceri geliştirmeyi hedefleyen bir derstir. Başka bir deyişle işe alım sürecinden başlayan çalışma yaşamı sürecinde insana dair kişilik, tutum, değerler, motivasyon gibi özelliklerin işletme içerisindeki hangi değişkenlerle etkileşime girerek bireysel ve örgütsel düzeyde nasıl sonuçlar çıkardığının güncel bilgilerini ve uygulama örneklerinin yer aldığı, bu alanda temel düzeyde bilgi almayı öngören bir derstir.
EĞİTİM VE ÖĞRETİM LİDERLİĞİ

Ders Kodu

EYOP506

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
Öğrenciler bu ders kapsamında eğitimsel liderlik özelliklerini, ve bu özelliklerin okul yönetiminde nasıl kullanılacağını öğrenir. Okul yöneticisinin klasik liderlik davranışlarının dışında koordinasyon, problem çözme, öğretmen yönetimi ve öğretmen geliştirilmesi, öğretmen değerlendirme, öğretimsel yönetim ve destek, kaynak yönetimi ve kalitenin kontrol edilmesi gibi rollerinin olması gerektiğini öğrenir.Öğretimsel liderlik davranış boyutları: Okul vizyonunu ve misyonunu belirleme, okulun amaçlarını belirleme ve paylaşma, öğretimi denetleme, değerlendirme ve önerilerde bulunma, eğitim programlarını eşgüdümleme, okulun başarı durumunu ve öğrencilerin gelişimi takip etme, olumlu öğrenme iklimi geliştirme, öğretim zamanını iyi değerlendirme, öğretmenleri çalışmaya güdüleme, akademik başarı sağlanması ve bunun takibi, öğrencileri öğrenmeye özendirme ve öğrenci başarısını ödüllendirme dersin içeriğini oluşturur.
ZİHİN ENGELLİLERDE AİLE EĞİTİMİ

Ders Kodu

ZEEG510

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Zihin engelli çocuk ve ailelerinin özellikleri, zihin engelli öğrencilerin ailelerinin geçirdikleri uyum evreleri, zihin engelli çocukların eğitimine aile katılımının önemi, kuramsal ve yasal dayanakları, yasalarda ailelere getirilen hak ve sorumluluklar, ailelerin zihin engelli öğrencinin eğitim sürecine katılımı, öğrencinin değerlendirilmesi, bireyselleştirilmiş eğitim programının hazırlanmasına ailenin katılımı, ailelere öğretme becerileri kazandırma, 0-3 yaş dönemi zihin engelli çocuklar ve aileleri için bireyselleştirilmiş aile hizmet planı (BAHP) ve ev öğretim programlarının hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi.
GELİŞİMSEL YETERSİZLİĞİ OLAN BİREYLERDE UYGULAMALI DAVRANIŞ ANALİZİ

Ders Kodu

REPD522

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
Bu ders kapsamında öğrenciler, gelişimsel gerilik kavramı ve gelişimsel geriliği olan çocuklar, erken çocuklukta özel eğitimin tanımı, önemi, kuramsal yaklaşımları, tarihsel gelişimi, yasalarda erken çocuklukta özel eğitim, erken çocukluk döneminde programa dayalı değerlendirme, standart ve alternatif yaklaşımlar anlatılacaktır. Bununla birlikte gelişimsel yetersizliği olan bireyler için uygulamalı davranış analizinin nasıl yapılacağı öğretilecektir. Hedef davranış belirleme, tanımlama, ölçme ve kaydetme. Hedef davranışa ilişkin toplanan verilerin analizi ve değerlendirilmesi. Öğrenciler ders içerisinde, öğretime karar vermek için verilerin kullanımı, davranış artırma ilkeleri ve işlem süreçleri, pekiştireç çeşitleri ve kullanımı, sembol pekiştirme, yeni davranışların kazandırılmasında ilkeler ve işlem süreçleri, davranış azaltma ilkeleri ve işlem süreçleri...vb. konularda bilgi sahibi olacaklardır.
KENDİNİ YÖNETME STRATEJİLERİ

Ders Kodu

ZEEG506

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Kendini yönetme ile ilgili temel kavramların açıklanması, bu stratejilerin özel eğitime gereksinim duyan öğrencilere uygulanması, öğretim planı ve ölçme aracı geliştirilmesi, stratejiler kullanılarak bilimsel araştırmalar planlanması ve uygulanması konuları işlenecektir. Bu derste öğrenciler kendini yönetme stratejileri kavramlarını kullanma bilgi ve becerisine sahip olacaklardır. Öğretmenler, özel gereksinimli öğrencilerine kendi davranış sorumluluklarını almaları için kendini yönetme stratejilerini kazandırmaları hedeflenmektedir. Özel gereksinimli öğrenciler kendi kendilerine amaçları belirleme, kendine öğretim, kendini gözlemleme, kendini pekiştirme, kendini değerlendirme, problem çözme, seçim yapma, ders çalışma stratejileri, dikkat süresini artırma, gününü düzenleme, not tutma, özet çıkarma, sınava hazırlanma, sınav olma gibi bilgi ve becerilere sahip olacaktır. Bu stratejileri kullanarak farklı becerilerin geliştirilmesine yönelik etkililiğine ilişkin araştırmalar planlayabileceklerdir.
PSİKOLOJİK TESTLER VE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Ders Kodu

PSKO509

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bu derste öğrencinin; nicel ve nitel veriye dayalı psikoloji bilgilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilecek şekilde etkin öğrenimi hedeflenmektedir. Bu bağlamda, ders kapsamında öğrenci, psikolojik testlerin tanımı, işlevleri, kullanım amaçları, testlerin sınıflandırılması ve gelişimsel tarihçesi ile başlayarak; ölçme ve değerlendirme ile ilgili temel kavramları öğrenir ve ölçme araçlarında bulunması istenen nitelikleri (güvenirlik, geçerlik, kullanışlılık, standardizasyon) kavrar. Ayrıca bu ders çerçevesinde, psikolojik testlerin kullanılmasında ve değerlendirilmesinde dikkat edilmesi gereken noktalar ve etik kurallar tanımlanır. Son olarak derste, psikolojik ölçme ve değerlendirme için gerekli teknik ve araç-gereç bilgisine sahip olunabilmesi adına, test ortamında gözlem yapabilme, test bulgularının raporlaştırılması, ölçme sonuçları üzerinde yapılan temel istatistiksel işlemler ve raporlama işlemleri ele alınır.

Lisansüstü çalışmalarını sürdürmek isteyen öğrencilere yüksek lisans, doktora ve profesyonel doktora programların kabulleri her yıl Güz ve Bahar dönemleri için verilir. Adaylar, başvuru sistemi ile doğrudan UKÜ’ye başvurabilirler.

TC Adaylar- Başvuru sırasında istenilen belgeler:

 • Diploma fotokopisi,
 • Tüm lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript),
 • İngilizce dilindeki bölümler için İngilizce yeterliliği ispatlayacak belgeler,
 • Geçerli ALES sonuç belgesi (5 yılı aşmamış olması gerekiyor),
 • Pasaport, kimlik, veya nüfus cüzdanı fotokopisi.

Kayıt-Kabul işlemleri hakkında genel bilgi için tıklayınız.

KKTC Adaylar- Başvuru sırasında istenilen belgeler:

 • Diploma fotokopisi,
 • Tüm lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript),
 • İngilizce dilindeki bölümler için İngilizce yeterliliği ispatlayacak belgeler,
 • Pasaport, kimlik, veya nüfus cüzdanı fotokopisi.

Kayıt-Kabul işlemleri hakkında genel bilgi için tıklayınız.

Lisansüstü çalışmalarını sürdürmek isteyen öğrencilere yüksek lisans, doktora ve profesyonel doktora programların kabulleri her yıl Güz ve Bahar dönemleri için verilir. Adaylar, başvuru sistemi ile doğrudan UKÜ’ye başvurabilirler.

Uluslararası Adaylar- Başvuru sırasında istenilen belgeler:

 • Diploma fotokopisi,
 • Tüm lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript),
 • İngilizce Dil yeterliliğinin kanıtı: TOEFL (65 IBT) veya IELTS (5.5). Bu belgelere sahip olmayan öğrenciler, kampüse varışlarından sonra UKÜ İngilizce yeterlilik sınavına gireceklerdir,
 • Uluslararası pasaport/doğum belgesinin taranmış kopyası,
 • Öz geçmiş,
 • Eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış UKÜ Kural ve Yönetmelikleri belgesi (online başvuru sırasında indirilebilir).

Kayıt-Kabul işlemleri hakkında genel bilgi için tıklayınız

UKÜ, lisansüstü programlarında pek çok burs ve indirim olanağı sunar.

TC Adaylar

 • Başarıyı özendiren ve ödüllendiren burslar ve daha fazlası için tıklayınız.

KKTC Adaylar 

 • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Uluslararası Adaylar

 • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Öğrenim Ücretleri her akademik yılın başında belirlenir. UKÜ’ye kayıt yapmaya hak kazanan aday öğrenciler Eğitim Ücreti Hesaplama sistemi doğrultusunda ücretlerini öğrenebilirler.

Ders başı ücret  € 350,00
Tez ücreti € 1.050,00
Seminer ücreti € 120,00 
Ders başı Bilimsel Hazırlık ücreti € 150,00
Yıllık Kayıt Ücreti € 295,00    
  KDV Hariç