Meslek Yüksekokulu

Bilgisayar Programcılığı

Süre 2 Yıl
Başvur
bilgisayar-programciligi-programi bilgisayar-programciligi-programi bilgisayar-programciligi-program-sayfasi

Program Hakkında

Programda öğrenciler; yeni teknolojileri verimli bir biçimde kullanmayı öğrenirken, teorik bilgiler yanında, uygulama becerileri de kazanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda proje bazlı öğretim müfredatı, yoğun laboratuvar çalışmaları ve sanayi deneyimine sahip uzman öğretim elemanları öğrencilere gerekli danışmanlığı sağlamaktadır. İki yıllık eğitim formatında hazırlanmış program, teorik ve uygulamalı derslerden oluşmaktadır. Uygulamalı kısımları artırılmış bigisayar ve yazılım derslerinde lisans düzeyine eş değer eğitim verilmektedir. Amaç, öğrencinin gerekli bilgi ve becerileri kazanarak iş hayatına atılmasını sağlamaktır. Program kapsamında; veri tabanı yönetimi, internet programlama, nesneye yönelik programlama gibi temel derslerin yanı sıra, serbest ve teknik seçmeli dersler de bulunmaktadır. Öğrenciler, uygulama ağırlıklı bu programda zorunlu staj yaparak ve profesyonel uygulamalara katılarak mezuniyete hazırlanmaktadırlar.

Eğitim Olanakları

Her öğrencimize ders seçimlerinde yol gösterecek ve her türlü eğitim/öğretim sorunları ile ilgilenip yardımcı olabilecek akademik danışmanlık hizmeti, programımıza kayıt oldukları andan itibaren verilmeye başlamaktadır. Program öğrencilerinin uygulamalı eğitimleri, öğretimleri ve araştırmaları güncel teknoloji ile donatılmış, yazılım ve donanım alanlarında diğer destek ekipmanlarını da bulunduran çeşitli laboratuvarlarda gerçekleştirilmektedir. Böylece öğrencilere, teorik bilgilerini uygulama fırsatı da verilmektedir. Laboratuvarlar, ders faaliyetleri ve uygulama çalışmaları dışında, öğrenciler tarafından öğrenimlerini destekleme ve araştırma amaçlı olarak da kullanılabilecek programla ilgili kitaplar üniveristemizin kütüphanesinde mevcut olmakla birlikte çevrim içi erişim olanağı sunan, bilgiye ulaşma olanakları sağlayan birçok veri tabanları üniversitemizin öğrencilerine açıktır. Bunlara ek olarak, ders stajı (öğrencilerin bir şirkette 30 gün boyunca çalıştıkları yaz eğitimi), sektör uzmanları ile görüşmeler ve tartışmalar içeren seminerler öğrencilere çeşitli öğrenim olanağı sağlayıp bilgilerini uygulamalarına yardımcı olmaktadır.

uku-bilgisayar-programciligi

Kariyer Alanları

Programımızın temel amacı, günümüzün küreselleşmiş ve sayısallaşmış dünyasındaki işletmelerin ve hizmet sektörünün talep ettiği, ileri düzeyde becerilere sahip, bilgisayar ve bilgi teknolojileri alanında donanım ve yazılım projelerinde çalışabilecek, gerektiğinde araştırma-geliştirme yapabilecek, görev ve sorumluluklarını başarı ile yerine getirebilecek teknik insan kaynaklarını yetiştirmektir. Mezunlarımızın sadece bilgisayar ve bilgi teknolojileri ile ilgili sektörlerde değil, hemen hemen her sektörde kariyer olanakları bulunmaktadır. Bunlardan bazıları şunlardır; ilgili alandaki lisans bölümlerine devam edebilmek, bilgisayar programcılığı, web tasarlamak ve programlamak, veri tabanlarını oluşturmak ve yazılımlarını güncellemek, bilgisayarın kurulumunu ve bakımını içeren teknik servislerini yapmak, bilgisayar ağlarının kurulumunu ve bakımını yapmak, mobil cihazlar için uygulamalar geliştirmek, nesne tabanlı analiz ve tasarım geliştirmek, proje geliştirmek.

İletişim

Meslek Yüksekokulu
Bilim ve Teknoloji Merkezi, ST256
Tel: +90 392 671 1111 Dahili:2751
Yüksekokul E-posta: secretary-voc@ciu.edu.tr
Müdür E-posta:mnat@ciu.edu.tr

Zorunlu Dersler

Birinci Dönem
SAYISAL TASARIM

Ders Kodu

COMP121

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

6
Bu ders dijital devrelerin tasarımı ve analizi için gerekli olan temel araçları ve bilgisayar, kontrol sistemleri, veri iletişimleri gibi çeşitli alanlarda dijital tasarım uygulamaları için uygun metod ve yöntemleri sunar. İkili sayı sisteminde veri ifadeleri, tümleyen aritmetiği, Boolean cebri, lojik kapıları, doğruluk tabloları, lojik devreler, zamanlama diyagramları, De Morgan kanunları, Boolean kurallarını kullanarak sadeleştirme, minterm ve maxterm ifadeleri, Boolean fonksiyonu sadeleştirme araçları ve Karnough Haritası yöntemi, NAND ve NOR uygulamaları, don't care’li durumlar, birleşik devre tasarımı ve analiz prosedürleri, ve Toplayıcı, Çıkarıcı ve Kod Dönüştürücü gibi devre tasarımı konularını temel alır.
BİLGİSAYARA GİRİŞ

Ders Kodu

CTPR101

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

3

AKTS

0
Bilgisayara Giriş dersi genel olarak bir bilgisayar sisteminin nasıl çalıştığını ele alır. Bu bağlamda dersi iki kısımda incelemek mümkündür. Kısa bir bilgisayar tarihçesi de içeren dersin ilk bölümü, bilgisayar sistemi bileşenlerinin tarihini, temel kavramlarını ve terminolojisini, temel donanım ve yazılım bileşenlerinin terminolojisini ve entegrasyonunu sunar. Öğrenciler bilgisayar biliminde kullanılan kısaltma ve terminolojilerin yanısıra, ilk bölümlerde donanım kısmı hakkında bilgi sahibi olmaktadırlar. İşlemcinin nasıl işlediği, işlemci, hafıza ve ikincil sistemlerin nasıl bağlandığı ile bilgisayar donanım kurulumu da dersin içeriğindedir. Laboratuvar derslerinde ise temel bilgisayar kullanımı ile ofis programları (MS Word, Excel) ele alınmaktadır. İkinci bölümü ise, problem çözme yaklaşımları, bileşenleri ve bilgisayar programları, akış şeması yapımı ve modüler programlama konularında temelleri tartışılmıştır. C programlama dilinin temelleri de sunulmaktadır.
SERBEST SEÇMELİ

Ders Kodu

CTPRXX1

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

OKUMA VE YAZMA BECERİLERİ-I

Ders Kodu

ENGL141

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
Bu ders, öğrencilerin dinleme, konuşma, okuma ve yazma ve çalışma becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Ders, kontrollü aktiviteler aracılığı ile öğrencilerin iletişim becerilerini geliştirmeye fırsat sunmakta ve öğrencileri eğitim dili İngilizce olan müfredatları takip edebilmeleri için gerekli olan temel çalışma becerileri ile donatmayı hedeflemektedir. Ders, ayrıca, öğrencilere yeni edinilen bilgileri süzgeçten geçirme ve bu edinilen yeni bilgileri yeni durumlara nasıl uygulayabileceklerini öğrenme ve eleştirel düşünme için gerekli olan soru sorma becerilerini geliştirme fırsatı sunmaktadır. Buna ilaveten, bu ders öğrencilerin çeşitli okuma parçalarını gözden geçirerek anlamalarını kolaylaştırmak için ana fikir bulma, detayları ana fikirden ayırt etme gibi gerekli olan farklı stratejileri öğrenmelerini mümkün kılmaktadır.
MEDENİYET TARİHİ

Ders Kodu

HIST100

Kredi

0

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu dersin amacı tarih boyunca gelişen medeniyetleri ana hatlarıyla anlamak ve anlamlandırmaktır. Uygarlık, tarih ve tarih öncesi gibi kavramlar tartışıldıktan sonra, derste ilk uygarlıkların ortaya çıkmasını zorlayan koşullar ve bu koşulların insanlığın gelişmesindeki etkileri de incelemektedir. Derste esas olarak, ilk uygarlıklar; sırası ile Mezopotamya, Mısır, Ege, Klasik Yunan, Helenistik, Roma, Hint ve sonrasında Çin uygarlıkları incelenmektedir. Bu uygarlıkların temsil ettiği siyasi, sosyal, ekonomik, kültürel kurumlar ve bunlara ek olarak fikrî gelişmeler de medeniyet tarihi dersinin diğer odak noktalarını oluşturmaktadır. Siyasal ve toplumsal yapı, dinsel inanış ve kurumlar, aile yapısı, ekonomik faaliyetler, bilim, sanat ve felsefe bu derste üzerinde önemle durulan diğer konulardır.
TEMEL MATEMATİK

Ders Kodu

MATH107

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
Bu ders eczacılık, mimarlık, uygulamalı bilimler ve iletişim gibi çeşitli fakültelerdeki öğrencilere yöneliktir. Dersin amacı öğrencilere matematiğin temel ilkelerini tanıtmaktır. Bu dersin konuları gerçek sayılar sistemine girişten başlayarak, eşitsizlikler, eşitsizlik çözümleri ve uygulamaları ile devam edmektedir. Bu derste dikdörtgen koordinat sistemleri, Pisagor teoremi, XY düzlemi üzerinde iki nokta arasındaki uzaklık, eğim ve Orta Noktanın bulunması da incelenmektedir. Bunları anlayarak, öğrenciler doğrusal denklemleri çözebilir ve düz çizgi denklemlerini de belirleyebilir. Fonksiyonlar, fonksiyon çeşitleri, fonksiyonun tanım ve görüntü kümeleri, fonksiyonların grafik gösterimi gibi konular da bu derste tartışılmaktadır. Bu derste anlatılan konuların daha iyi pekiştirilebilmesi için fakültelerle ilgili uygulamalar ve örnekler verilmektedir.
MODERN TÜRKİYE TARİHİ

Ders Kodu

TARH100

Kredi

0

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu derste, Osmanlı devlet ve toplum yapısı, devletin dağılmasına yol açan etkenler, Osmanlı modernleşmesi; Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Mütarekesi ve Sevr Anlaşması; partiler ve cemiyetler, Mustafa Kemal öncülüğünde ulusal direniş örgütlenmesi ve Kurtuluş Savaşı, Havza ve Amasya Genelgeleri, Kongreler, Misak-ı Milli, TBMM’nin açılışı, isyanlar, düzenli ordunun kuruluşu ve savaşlar; Mudanya Mütarekesi, Lozan Barış Antlaşması; Siyasal alanda devrim, devlet ve toplumun laikleşmesi, saltanatın kaldırılışı, cumhuriyetin ilanı, halifeliğin kaldırılması; 1921 ve 1924 anayasası, anayasal değişiklikler; Şeyh Sait İsyanı; çok partililik deneyimi, hukukta laikleşme ve modernleşme, eğitim ve kültürde millileşme ve laikleşme, Atatürkçülük ve Atatürk’ün 6 ilkesi, Atatürk dönemi Türk dış politikası(1923-1938) konuları işlenir.
TÜRK DİLİ

Ders Kodu

TREG100

Kredi

0

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu ders, dil ve anlatım gibi temel konuları inceler. Dersin ilk yarısında dil ve dille ilgili teorik alt zemin oluşturularak Türkçe imla kuralları öğretilir. Anlatım bozuklukları ve metin tamirinin ardından dersin ikinci yarısına geçilir. Dersin ikinci yarısında ise formal yazılar, özgeçmiş, dilekçe, köşe yazılarının dil ve üslup açısından değerlendirilmesi, yazılı anlatım türleri ve uygulama; Türkçe yapım ve çekim ekleri uygulamaları; Türkçe gramer yapısı; Türkçenin ses özellikleri gibi konular işlenir.
TÜRKÇE

Ders Kodu

TURK100

Kredi

0

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu ders, kendi ihtiyaçlarını Türkçe’yi kullanarak belirtmek isteyen yabancı öğrencilere Modern Türkçe hakkında kısa bilgiler sunmaktadır. Bu derste, öncelikle Türkçe ve İngilizce alfabeleri arasındaki farklar, özellikle İngilizce alfabede bulunmayan Türkçe harfler ve tüm harflerin telaffuzu, Türkçe’deki temel dilbilgisi ve cümle yapıları irdelenmektedir. Buna ek olarak, gerekli dilbilgisi ve kelime bilgisi farklı durumlarda şekillenen günlük hayata ilişkin aktivitelerle geliştirilecektir. Kendini Türkçe dilini kullanarak tanıtma, birilerini selamlama, iyelik sıfatlarını kullanarak sahip oldukları nesnelerden bahsetme, geniş zamanı kullanarak olumlu, olumsuz ve soru cümleleri oluşturma, saatleri söyleme, kendi zaman çizelgeleri hakkında konuşma, nesnelerin yerini tarif ederken işaret zamirlerini kullanma, aile üyelerine ilişkin kelimelere aşina olma konuları bu ders çerçevesinde öğrenciye kazandırılacaktır.
İkinci Dönem
PROGRAMLAMAYA GİRİŞ

Ders Kodu

COMP112

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

6
Bu ders problemlere algoritmik çözümler üretmek amacıyla esas ve temel programlama yapılarını ve tekniklerini C ++ programlama dilini kullanarak tanıtmak amacıyla tasarlanmıştır. Dersi tamamlayan öğrenciler, spesifik olarak problemleri algortitma - akış şemaları ve sözde kodları -, veri tipleri, aritmetik ve mantık operatörleri, kontrol deyimleri (if, if / else, switch case), döngü deyimleri (while, for, do / while), standart fonksiyonları, rastgele sayı üretimini ve bunların kullanım alanlarını, kullanıcı tanımlı fonksiyonları, küresel ve yerel değişkenleri, dizileri, diziler üzerinde arama algoritmalarını ve işaretçileri kullanarak çözmeyi öğrenecekler.
BİLGİSAYAR MİMARİSİ VE ORGANİZASYONU

Ders Kodu

COMP122

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

6
Bu ders, flip-flop’lar ve birleşik mantık içeren senkron ardışıl devrelerin analizi ve tasarımı için gerekli olan temel araçları sunar. Ders içeriğinde flip-flop'lar, senkron ardışıl devrelerin analiz ve tasarım yöntemleri, kaydediciler ve sayıcılar detaylı olarak anlatılmaktadır. Ayrıca, birleşik devre yapı taşı olan ikili toplayıcılar ve çıkartıcılar, çoklayıcılar ve kod çözücüler gibi konular da yer almaktadır. Son olarak, işlemci yapısı, tasarımı ve özellikleri de açıklanmaktadır. Dersi tamamlayan öğrenciler bilgisayar mimarisi ve organizasyonu öğrenmiş olacaklardır.
INTERNATIONAL MARKETING IN IT

Ders Kodu

CTPR114

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu dersin amacı stratejik pazarlama yönetimi ve uluslararası uygulama teorilerini iş ortamı ile birleştirme becerisini öğrenciye kazandırmaktır. Konular uluslararası pazarlama ortamını ve değişen teknolojilerin piyasadaki etkisini kapsayacaktır. Dersin sonunda öğrenciler pazarlama ve teknoloji piyasası ile ilgili ihtiyaç duyacağı tüm bilgileri öğrenmiş olacaklardır.
SEÇMELİ

Ders Kodu

CTPRXX2

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

OKUMA VE YAZMA BECERİLERİ-II

Ders Kodu

ENGL142

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
Bu ders, ENG 101 kodlu dersin devamı niteliğindedir. Ders öğrencilerin dinleme, konuşma, okuma, yazma ve çalışma becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Derste, venn şeması kullanılarak karşılaştırma ve kıyaslama, komposizyon yazımı desteklenmektedir. Buna ek olarak, kompozisyon yazımı için gerekli bağlaçların öğrenilmesi dersin amaçlarındandır. Ayrıca, öğrenciler derste fikir ve olgusal gerçek cümleler arasındaki farkı ve karşı görüş ve onu çürütmek için kullanılan cümlelerin nasıl yazıldığını öğrenerek, dört paragraflık eleştirisel komposizyon yazabileceklerdir. Böylece, öğrenciler karşılaştırma ve kıyaslama komposizyonu ile eleştirisel komposizyonun farkını ayırt edebileceklerdir. Ayrıca, öğrenciler istenilen konularda sunum tekniklerini kullanarak, sunum yapacaklardır. Buna ilaveten, bu ders öğrencilerin çeşitli okuma parçalarını okuyarak özetleyebilme ve okuma stratejilerini kullanarak, parçadan sonuçlar, anlamlar çıkarmaları hedeflenmektedir.
Üçüncü Dönem
SUMMER TRAINING

Ders Kodu

COMP100

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bu derste pratik deneyim kazanmak için, BT öğrencileri endüstri eğitimi için en az dört hafta harcarlar. Onları ilgilendiren çeşitli alanlarda çalışırlar. çalışmayı seçebilecekleri alan, içerik yönetim sistemleri / web siteleri tasarlama ve / veya geliştirme, proje yönetimi, yazılım geliştirme, bulut yönetimi, ağ sorun giderme, veritabanı yönetim sistemleri, gömülü sistemler, e-Devlet, e-İş, e-Öğrenme ve İş Zekası. Eğitimin sonunda, katıldığı tüm etkinliklerin raporlarını sunarlar. Ayrıca, öğrendiklerini, yaptıkları hataları ve bu eğitimi yaparken karşılaştıkları zorlukları açıklamak için bir rapor yazarlar.
DATA STRUCTURES AND DATA ORGANIZATIONS

Ders Kodu

CTPR215

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

0
Veri Yapıları ve Veri Organizasyonu dersi, temel veri yapıları olan diziler, yapılar, yığıtlar, kuyruklar ve bağlı listelere giriş konularını kapsamaktadır. Bunların yanında, veri yapılarının kullanıldığı temel uygulamaların incelenmesi de dersin içeriğindedir. Bu uygulamalar, yığıt uygulamaları olan parantez kontrol algoritması, infix - postfix çevirme algoritması, postfix değerlendirme algoritması ve özyineleme olarak incelenir. Bağlı listeler konusunda hafızadan dinamik yer ayırma ve bununla birlikte bağlı listeleri gerçekleştirme ile çeşitlerini anlama ele alınmaktadır. Temel veri yapılarından olan yığıt ve kuyrukları bağlı listeler halinde gerçekleştirme, diğer bağlı liste çeşitleri olan doğrusal bağlı listeler, dairesel bağlı listeler ve çift yönlü bağlı listeleri inceleme de dersin içeriği içindedir.
INTERNET PROGRAMMING

Ders Kodu

CTPR231

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

0
Bu dersin temel amacı öğrencilere en başından başlayarak bir web sitesi nasıl yaratılır onun geniş bir tarifini yapmaktır. Ders Internete hızlı bir giriş ile başlayacak (ör. Alan adları, protokoller, web sunucuları vs.) ve devamında öğrenciler XHTML kullanarak web sayfası tasarlamayı ve bunu yaparken resim, sekme, liste, tablo form eklemeyi öğrenecek, CSS kullanarak XHTML tagları ile yaratılan sayfaları belirli bir standart çerçevesinde uygulamaya koyacak, güçlü bir dil olan JavaScript kullanarak da nesne modelleri, kontrol deyimleri, pop-up pencereleri, diziler, fonksiyonlar, kurucular ve desen eşleştirme gibi farklı eklentilerle destekleyeceklerdir. Tasarlanacak olan tüm web sayfaları öğrenciye el alışkanlığı kazandırmak amacı ile basit bir metin editörü kullanarak kodlanmış olacaktır.
DATA TRANSMISSION IN COMPUTER COMMUNICATIONS

Ders Kodu

CTPR241

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

VISUAL PROGRAMMING

Ders Kodu

CTPR251

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

6
Bu ders, görsel programlama için bir giriş programlama dersidir. Olay güdümlü, görsel ve yapısal programlama kavramları sunulacaktır. Başlangıçta, vurgu görsel programlama ve temel kontrollerin temelleri üzerinde olacak. Ardından, gelişmiş kontrolleri, dosya ve veritabanı yönetimi özellikleri sunulacaktır. Programlama projeleri veritabanları üzerinde ortak veri girişi, hesaplanan sonuçların gösterilmesi, koşullu test, aritmetik işlemler, dizi işleme, arama, sıralama, okuma ve yazma, işlemleri içerecektir.
Dördüncü Dönem
GRADUATION PROJECT

Ders Kodu

CTPR200

Kredi

3

Teorik Saat

1

Pratik Saat

4

AKTS

8
GRADUATION PROJECT
SOFTWARE ENGINEERING

Ders Kodu

CTPR214

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

7
Bu ders Yazılım Mühendisliğinin esaslarını ve temellerini tanıtacak, hem de çoklu sürüm ve çoklu kullanıcı yazılım sistemleri için ilke, yöntem, teknik ve araçları sunacak. Ana hedef olan Yazılım Mühendisliğinin öneminin ele alınmasından başlayarak, şunlar detaylı olarak ele alınıp incelenecektir. Bir mühendislik projesi perspektifi içinde yazılım geliştirme tekniklerinin tanıtılması, kalite ve yazılım yönleri üzerinde farkındalık yaratmak, etkili iletişim, Gereksinimleri Mühendisliği, Proje Yönetimi Temelleri, Yazılım Test İlkeleri, Yazılım Mimarisi Kavramları CASE için farkındalık yaratmak.
DATABASE MANAGEMENT SYSTEMS AND PROGRAMMING

Ders Kodu

CTPR216

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

0
Bu ders öğrencilere very tabanı ve uygulamalarının tasarımı, uygulaması ve kullanımı konusunda temel bilgileri aktarmayı hedeflemektedir. Öğrenciler Varlık İlişki Diyagramı (ERD), İlişkisel Cebir ve Normalleştirme gibi bir takım teknikler kullanarak veritabanları modelleme konusunda bilgi sahibi olacaklardır. Öğrenciler bu derste ayrıca Yapısal Sorgulama Dili olan SQL dilini öğrenerek veritabanındaki verileri sorgulama, güncelleme ve silmek işlemlerini yerine getirebilecektirler. Ayrıca veritabanı ve yazılım programları arasındaki gerekli bağlantılar ve eğilimlerden haberdar olacaktırlar. Bu dersin sonunda öğrenciler Oracle DBMS Server üzerinde bir ilişkisel veritabanı tasarlama ve uygulama yetisine sahip olacaklardır.
COMPUTER NETWORK FUNDAMENTALS

Ders Kodu

CTPR218

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

7
Bu ders bilgisayar ağlarına giriş niteliğindedir. Ders öncelikle bilgisayar ağlarının işletmelerde, evlerde ya da seyyar ortamlarda kullanımı ile başlamaktadır. Daha sonra bilgisayar ağlarının kişisel alan ağlarından internete kadar olan aralığı işlenecektir. Ağ modellerinin uygulama temelleri ve her katmanın tasarım konuları konusunda çalışılacaktır. Dersin konuları içerisinde şu başlıklar yer alacaktır : OSI ve TCP/IP modelleri, veri iletişim temelleri, veri iletişim katmanı, uygulama katmanı protokolleri, telli ve telsiz iletişim, uydu haberleşme sistemleri ( LEO, MEO, GEO) sayısal modulasyon ve çoklama, telefon ve cep telefonu sistemleri konularını içermektedir. Laboratuvar çalışmaları ağ aygıtlarını, kablolu ve kablosuz ortamları kullanarak tasarlamaya odaklanmaktadır.
SEÇMELİ

Ders Kodu

CTPRXX3

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Seçmeli Dersler

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS

Ders Kodu

ISE363

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

BUSINESS INTELLIGENCE

Ders Kodu

MISY472

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bu ders “İş Zekası” konusunda süreçler, metodolojiler, altyapılar, veriyi bilgiye döniştirebilen en son uygulamalar ve karar vermeyi destekleyici sistemler üzerine bir giriş sağlar. Aynı zamanda bu ders veri toplama ve veri analizi gibi yönetimi çeşitli alanlarda desteleyici bilgi teknolojisi yaklaşımları sağlar. İş Zekası veri depolama ve sorgulama konularına vakıf olmayı gerektirir. Bu nedenle bu derste hem veritabanı yönetim sistemleri ve veri ambarları hem de mantıksal veri modelleri gözden geçirilecektir. Ayrıca bu derste öğrenciler panoları ve puan kartlarını, kararları destekleyici akıllı sistemler geliştirmek için kullanılan veri/metin/Web madenciliği yöntemleri oluşturmak için kullanılan analitik bileşenleri ve teknolojileri öğreneceklerdir.
ALGORITHMS AND PROGRAMMING

Ders Kodu

VCP271

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
Ders içeriği genel olarak C ve C++ programlama dillerini kullanılarak algoritmaların uygulanmasını içermektedir. Temel algoritma konuları ve yapısal programlama teknikleri ilk olarak ele alınmaktadır. Diziler ve diziler üzerinde arama ve sıralama algoritmaları incelenmekte ve uygulanmaktadır. Veri yapılarının temelini oluşturan diziler ve yapılar, bit düzeyindeki işlemler ile birlikte öğretilmektedir. Arasınavdan sonra ise dersin ikinci kısmı olarak işaretçiler, fonksiyonlar, dosya işleme ve karakter işlemleri incelenmekte ve bu işlemlere gereksinim duyan algoritmalar uygulanmktadır. Dersin konularına yönelik, özellikle diziler üzerinde arama ve sıralama algoritmalarına ihtiyaç duyan kısa çalışmalar pratik kısımda uygulanmaktadır. Son olarak geliştirilen algoritmaların veya programların karmaşıklık analizi için gerekli olan metodlar öğretilmektedir.
INFORMATION SYSTEMS ANALYSIS AND DESIGN

Ders Kodu

MISY372

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

ESSENTIALS OF INFORMATION TECHNOLOGY

Ders Kodu

ISE361

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

TC Adaylar

T.C. Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yürütülen sınavlarda başarılı olup tercihleri doğrultusunda üniversitemize kayıt yapmaya hak kazanan ögrenciler, kayıt için gerekli belgeleriyle, tüm Türkiye genelinde bulunan Kayıt ve İrtibat Ofislerimizden veya KKTC’de Tanıtım Müdürlüğümüzden kayıt işlemlerini tamamlayabilirler.

Detaylı Kayıt- Kabul bilgileri için tıklayınız

KKTC Adaylar

KKTC vatandaşı aday öğrenciler ile KKTC’de lise eğitiminin tamamını tamamlamış T.C. vatandaşı öğrencilere yönelik düzenlenen UKÜ Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı’nda gösterdikleri başarı ve tercih ettikleri programlar doğrultusunda lisans programlarına yerleşirler.

Sınavda başarı gösteren öğrenciler, kayıt işlemlerini KKTC Tanıtım Ofisi’nden yapabilirler.

Lisans programlarımıza başvurularınızı online olarak direkt başvuru portalı üzerinden yapabilirsiniz.  Bilgilerinizi doğru bir şekilde doldurun ve başvuru formunun son sayfasında listelenen tüm gerekli belgeleri yükleyin. 

Gerekli belgeler;

  • Doldurulmuş başvuru formu,
  • Yüksek/İkincil Sertifika veya eşdeğerleri (ör. O/A'Level, WAEC/NECO)
  • İngilizce Dil yeterliliğinin kanıtı: TOEFL (65 IBT) veya IELTS (5.5). Bu belgelere sahip olmayan öğrenciler, kampüse varışlarından sonra UKÜ İngilizce yeterlilik sınavına gireceklerdir,
  • Uluslararası pasaport/doğum belgesinin taranmış kopyası,
  • Eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış UKÜ Kural ve Yönetmelikleri belgesi (online başvuru sırasında indirilebilir).

UKÜ, lisans programlarında pek çok burs ve indirim olanağı sunar.

TC Adaylar

  • Başarıyı özendiren ve ödüllendiren burslar ve daha fazlası için tıklayınız.

KKTC Adaylar

  • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Uluslararası Adaylar

  • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Öğrenim Ücretleri her akademik yılın başında belirlenir. UKÜ’ye kayıt yapmaya hak kazanan aday öğrenciler Eğitim Ücreti Hesaplama sistemi doğrultusunda ücretlerini öğrenebilirler.