Eğitim Fakültesi

Özel Eğitim Öğretmenliği

Süre 4 Yıl
Başvur
ozel-egitim-ogretmenligi CIU-gorsel-iletisim-tasarimi-programi-1 özel eğitim öğretmenliği

Program Hakkında

Özel Eğitim Öğretmenliği programının amacı; özel eğitim alanında gerekli teorik-uygulama bilgi ve becerilere sahip, özel eğitim gerektiren çocukların gereksinimleri temelinde eğitim programlarına ve uygulamalarını bireyselleştirebilen, özel eğitim gerektiren bireylere ve ailelerine gerekli eğitsel desteği sağlayabilen, eleştirel düşünebilen, problem çözme becerileri gelişmiş̧, araştıran, sorgulayan, yaşam boyu öğrenen, mesleki ve evrensel etik ilkelere bağlı, nitelikli özel eğitim öğretmeni yetiştirmektir.

Özel Eğitim Öğretmenliği programının vizyonu; teknolojik donanıma sahip sınıflarla, geniş uygulama alanlarıyla, öğrenci ile birebir ilgilenecek öğretim üyesi kadrosuyla nitelikli öğretmen adayları yetiştirmek; uluslararası kurum ve kuruluşlarla, üniversitelerle iş birliği içerisinde TC’nin ve KKTC’nin sorunlarına ve ihtiyaçlarına cevap verebilecek düzeyde projeler ve araştırmalar yürütmektir.

Programın misyonu ise analitik düşünme ve problem çözme becerisi gelişmiş, yaratıcı, kendini sürekli geliştiren, sorgulayan, bilgiye kendi ulaşabilen öğrenciler yetiştirmek ve öğretim üyelerinin verdikleri kaliteli eğitimle okullara alanına hakim, öğretim teknolojilerini etkin kullanabilen, araştırmacı, öğrenci merkezli eğitim modelini benimseyen öğretmenler yetiştirir. Özel eğitim öğretmenliği programından mezun olabilmek için programda belirtilen dersler ve stajlardan başarılı olunması ve 150 kredinin tamamlanması zorunludur. Stajlar, bölüm öğretim üyelerinin denetimi altında alanda uygulanır. Öğrenciler stajlarını özel eğitim kurumlarında yaparlar. Üç yıl boyunca almış oldukları mesleki bilgileri kullanarak uygulama imkanına sahip olmaları, bu yolla aldıkları teorik bilgileri pekiştirmeleri amaçlanmaktadır. Programdan mezun olanlara “özel eğitim öğretmeni” ünvanı verilmektedir.

 

Eğitim Olanakları

Özel Eğitim Bölümünün tam zamanlı iki Profesör, bir doçent, iki yardımcı doçent ve iki öğretim görevlisinden oluşan nitelikli bir kadrosu bulunmaktadır. Öğrencilerimiz akıllı tahtalı sınıflarda öğrenim görmekte, bilgisayar derslerine yönelik çalışmaları bilgisayar laboratuarlarında yapmakta, sanat ve oyuna yönelik çalışmaları sanat atölyelerinde ve drama odasında gerçekleştirmektedir. Sınıflarımız grup çalışmaları için uygun fiziksel ortam sağlamaktadır. Bölümde yürütülen eğitim öğretim faaliyetlerine ek olarak bilimsel araştırmalara da ağırlık verilmektedir.  Öğrenciler araştırma derslerinde alanlarıyla ilgili kendilerinin belirlediği bir konuda araştırma yapmakta ve dönem sonu da davetliler önnde sunmaktadırlar. Aycıra, alanında söz sahibi, akademik çalışmalarıyla tanınan ya da görüşleriyle toplumda saygın yeri olan konuşmacılar davet edilip konferanslar verdirilmektedir. 

ozel-egitim-ogretmenligi

Kariyer Alanları

Özel eğitim öğretmenliği, devlet okullarında, özel özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, rehberlik ve araştırma merkezlerinde öğretmen veya idareci kadrolarında çalışma olanaklarıyla, gelecek vadeden meslekler listesinde yer almaktadır. Özel eğitim öğretmenliği mezunları bunların yanısıra M.E.B’na bağlı olarak kendi özel eğitim merkezlerini açarak bilgi ve donanımlarını yönetici konumundada paylaşabilme olanağına sahiptirler. Bölümümüzü iş olanaklarının dışında cazip kılan özellikleri arasında alanda önemli çalışmaları olan meslek elemanlarının davet edildiği konferanslar, seminerler, ulusal ve uluslararası kongreler düzenleyerek öğretmen adaylarımızı geliştirme imkanı yaratmak sıralanabilir. Ayrıca, öğrencilerimiz, farklı problem gruplarıyla eğitim-öğretim ve rehabilitasyon programlarında hizmet verebilmeleri nedeniyle, özel gereksinimli çocuk/bireye hizmet veren diğer meslek gruplarıyla da (odyolog, fizyoterapist, konuşma terapisti vb.) koopere çalışabilmek üzere yetiştiriliebilmektedir.

İletişim

Eğitim Fakültesi
Eğitim ve Lisansüstü Bilimler Merkezi, GE203
Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2701
Fakülte E-posta: secretary-foe@ciu.edu.tr
Bölüm Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Cahit NURİ
Bölüm Başkanı E-posta: cnuri@ciu.edu.tr

Zorunlu Dersler

Birinci Dönem
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

Ders Kodu

BILT123

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Bu dersinin amacı öğrencilerin bilgisayar ve bilişim teknolojileri alanındaki temel konular bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Bu konular arasında bilişim teknolojileri ve bilgi-işlemsel düşünme, problem çözme kavramları ve yaklaşımları, algoritma ve akış şemaları, bilgisayar sistemleri, yazılım ve donanımla ilgili temel kavramlar, işletim sistemlerinin temelleri, güncel işletim sistemleri, dosya yönetimi, yardımcı programlar (üçüncü parti yazılımlar), kelime işlem programları, hesaplama/tablo/grafik programları, sunu programları, masaüstü yayıncılık, veri tabanı yönetim sistemleri, web tasarımı, eğitimde internet kullanımı, iletişim ve işbirliği teknolojileri, güvenli internet kullanımı, bilişim etiği ve telif hakları, bilgisayar ve internetin çocuklar/gençler üzerindeki etkileri gibi yer almaktadır. Kısacası bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler temel bilgisayar terminolojisine hakim olacaktır.
EĞİTİME GİRİŞ

Ders Kodu

EGIT121

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Bu ders eğitimin temel kavramları, eğitimin diğer bilimlerle ilişkisi ve işlevleri (eğitimin felsefi, sosyal, hukuksal, psikolojik, ekonomik, politik temelleri), eğitim biliminin tarihsel gelişimi, 21.yüzyılda eğitim biliminde yönelimler, eğitim biliminde araştırma yöntemleri, Türk Milli Eğitim Sisteminin yapısı ve özellikleri, eğitim sisteminde öğretmenin rolü, öğretmenlik mesleğinin özellikleri, iyi bir öğretmenin özellikleri, öğretmen yetiştirme alanındaki uygulamalar ve gelişmeleri içermektedir. Ayrıca ders sonunda öğrenci bir öğretmende bulunması gereken kişisel ve mesleki özellikleri tanımlayıp bunlara uygun davranış sergileme yönünde tutum geliştirebilir. Dersin hedeflerinden biri olan öğretmen yetiştirme konusundaki olumlu ve olumsuz uygulamalar yönünde de bilgi sahibi olacak öğretmen adayları bu konuda tutum geliştirebileceklerdir.
EĞİTİM PSİKOLOJİSİ

Ders Kodu

EGIT122

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Bu dersi alan öğrenciler; Gelişim ve öğrenme ile ilgili temel kavram ve kuramları açıklayabilir; Günlük yaşam süreçlerinde gelişim ve öğrenme olaylarını bu kavram ve kuramlarla analiz edebilir. Eğitim-Psikoloji ilişkisi, eğitim psikolojisinin tanımı ve işlevleri, öğrenme ve gelişim ile ilgili temel kavramlar, gelişim özellikleri (bedensel, bilişsel, duygusal, sosyal ve ahlaki gelişim), öğrenmeyi etkileyen faktörler, öğrenme kuramları, öğrenme kuramlarının öğretim süreçlerine yansımaları, etkili öğrenme, öğrenmeyi etkileyen faktörler (motivasyon, bireysel faktörler, grup dinamiği ve bu faktörlerin sınıf içi öğretim sürecine etkisi). Ders sonunda öğretmen adayları öğrencilerin gelişim özelliklerine uygun davranış ve tutum sergileme, öğrenme kuramlarını seçme ve uygulama davranışlarına sahip olabileceklerdir. Ayrıca öğrencilerin bir bütün olarak gelişmelerine katkı koyabileceklerdir. Kredi: (3, 0, 0) 3 Önkoşul: Yok AKTS (ECTS) kredisi: Dersin Kısa Adı: EĞİTİM PSİKOLOJİSİ Kategorisi: Fakülte Temel Ders Eğitim Dili: Türkçe
İNGİLİZ DİLİ-I

Ders Kodu

INGL151

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Bu ders öğrencilere okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini de entegre ederek temel düzeydeki konuşma şekillerini sunmayı amaçlamaktadır. Dinleme becerisi ile birlikte öğrenciler farklı sesleri ve harflerin, kelimelerin, ve belirli kalıpların sesletimini tanımlayacaktır. Konuşma becerisi aracılığı ile birlikte öğrenciler farklı dil çeşitliliğini tanımlayarak dili doğru kullanabileceklerdir. Buna ilavetten öğrenciler kendilerini veya bir başkasını tanıtabilecekler, geniş zamanda sorulara cevap verebilecekler, nesnelerin yerini belirtebilecekler, ve bir günlük rutinlerini anlatabilecekler. Okuma becerisi aracılığı ile öğrenciler basit metinler ve paragraflar okuyarak metinleri anlama yetilerini geliştirecek ve metin sorularına cevap verebileceklerdir. Yazma becerisinin edinilmesiyle birlikte öğrenciler geniş zamanda kontrollü paragraflar yazarak edindikleri yeni kelimeleri kullanarak kendi cümlelerini üreteceklerdir.
ÖZEL EĞİTİM

Ders Kodu

OZEG101

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
Temel kavramlar ve özellikleri; Özel eğitim ihtiyacı olan bireyler; Zihin yetersizliği olan çocuklar; Otizm spektrum bozukluğu olan çocuklar; İşitme yetersizliği olan çocuklar; Öğrenme güçlüğü olan çocuklar; Duygu ve davranış bozukluğu olan çocuklar; Üstün zekâlı olan çocuklar; dil ve konuşma bozukluğu; fiziksel yetersizlik/süreğen hastalık; çoklu yetersizlik; duygu/davranış bozukluğu; sınıflandırma; yaygınlık ve görülme sıklığı; nedenler; tarama/tanılama; ekip;Özel gereksinimli çocukların eğitim-öğretim ortamları; Özel gereksinimli çocukların eğitimiyle ilgili uluslararası ve ulusal mevzuat ve getirileri ve Türkiye’de özel eğitimle ilgili örgütlenme yapısı; bilimsel dayanaklı uygulamalar; Özel eğitimde görev alan personelin rol ve sorumlulukları; aile kavramı ve özel eğitim ihtiyacı olan çocuğa sahip ailelerin özellikleri; özel eğitim ihtiyacı olan çocuğa ve ailelerine yönelik tutumlar; ailelere sunulan hizmetler, destekler ve yasal haklar.
ZİHİN YETERSİZLİĞİ VE OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU

Ders Kodu

OZEG103

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
Temel kavramlar ve özellikleri; zihin yetersizliği olan bireyler; otizm spektrum bozukluğu (OSB) olan bireyler; sınıflandırma: eğitsel, psikolojik, tıbbi; yaygınlık ve görülme sıklığı; nedenler: doğum öncesi, doğum anı, doğum sonrası; tarama/tamlama: tıbbi, gelişimsel ve eğitsel tarama/tanılama; akademik ve akademik olmayan özellikler; özel eğitimde görev alan personelin rol ve sorumlulukları; geçmişten günümüze zihin yetersizliği ve otizm spektrum bozukluğu olan bireylerin tanımlanması ve neler yaşadıkları; ekip ve işbirliği; eğitim-öğretim ortamları; Zihin Yetersizliği ve Otizm Spektrum Bozukluğu olan çocukların eğitimiyle ilgili uluslararası ve ulusal mevzuat ve getirileri bilimsel dayanaklı uygulamalar; ailelerin özellikleri; zihin yetersizliği olan bireye, Otizm Spektrum Bozukluğu olan bireye ve ailelerine yönelik tutumlar; ailelere sunulan hizmetler, destekler ve yasal haklar.
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I

Ders Kodu

TARH101

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu derste, Osmanlı Devleti’nin dağılmasına yol açan iç ve dış etkenler, Osmanlı ıslahat ve yenileşme çabaları, Tanzimat ve Meşrutiyet dönemleri, Trablusgarp ve Balkan savaşları, I. Dünya Savaşı’nın sebepleri, savaş süreci ve savaşta Osmanlı cepheleri, Mondros Mütarekesi, savaş sonundaki barış antlaşmaları ve Sevr, mütareke döneminde kurulan milli varlığa zararlı ve yararlı cemiyetler, Mustafa Kemal öncülüğünde Kurtuluş Savaşı'nın başlaması, Havza ve Amasya Genelgeleri, Mahalli Kongreler ve Sivas Kongresi, Misak-ı Milli, TBMM’nin açılışı, isyanlar, Kuva-yı Milliye’nin ve düzenli ordunun muharebeleri, TBMM’nin dış ilişki ve antlaşmaları, Teşkilat-ı Esasiye Kanunu, Sakarya Savaşı ve Büyük Taarruz, Mudanya Mütarekesi, Lozan Barış Antlaşması ve saltanatın kaldırılışı konuları bulunmaktadır.
TÜRK DİLİ - I

Ders Kodu

TREG121

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Yazı dili ve özellikleri; yazım ve noktalama; yazılı ve sözlü anlatımın özellikleri; paragraf oluşturma ve paragraf türleri (giriş, gelişme, sonuç paragrafları); yazılı anlatım (yazılı kompozisyon: serbest yazma, planlı yazma); planlı yazma aşamaları (konu, konunun sınırlandırılması, amaç, bakış açısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi; yazma planı hazırlama, kâğıt düzeni); düşünceyi geliştirme yolları (açıklama, tartışma, öyküleme, betimleme; tanımlama, örneklendirme, tanık gösterme, karşılaştırma vb. uygulamaları); metin yapısı (metnin yapısal özellikleri, giriş-gelişme-sonuç bölümleri); metinsellik özellikleri (bağlaşıklık, tutarlılık; amaçlılık, kabul edilebilirlik, durumsallık, bilgisellik, metinlerarasılık); metin yazma (taslak oluşturma, yazma, düzeltme ve paylaşma); bilgilendirici-açıklayıcı metin yazma; öyküleyici metin yazma; betimleyici metin yazma; tartışmacı ve ikna edici metin yazma.
İkinci Dönem
EĞİTİM FELSEFESİ

Ders Kodu

EGIT104

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Bu derste eğitim ve felsefe, eğitim felsefesi, felsefenin ilgilendiği konular, eğitimin toplumsal temelleri, eğitimin insanı etkileme biçimleri, felsefi akımlar (idealism, ralizm, pragmatism, varoluşçuluk), eğitim felsefesi akımları (daimicilik, esasicilik, ilerlemecilik, yeniden kurmacılık), çağdaş eğitim akımları (sanat eğitimi akımı, çocuktan hareket akımı, kır eğitim yurdu akımı, iş eğitimi akımı). Çevre değişmeleri ve insan, okul ile hayat arasındaki ilişki zorunluluğu, insanın gelişimi ve eğitimi, insanlar arasındaki iletişim ve haberleşme ağının değişimi ve gelişimi, sibernetik eğitim, bilgi toplumunda eğitim ve öğrenme (bilgi nedir?, bilgi toplumu nedir? Bilgiyi işleme yolları nelerdir? Bilgi toplumunda nitelikli insan kime denir?), internet destekli eğitim gibi konuları işlenmektedir.
EĞİTİM SOSYOLOJİSİ

Ders Kodu

EGIT124

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Sosyolojinin temel kavramları: Toplum, sosyal yapı, sosyal olgu, sosyal olay vs.; sosyolojinin öncüleri (İbn-i Haldun, A.Comte, K. Marx, E. Durkheim, M.Weber vd.) ve eğitim görüşleri; temel sosyolojik teoriler (işlevselcilik, yapısalcılık, sembolik etkileşimcilik, çatışma kuramı, eleştirel teori, fenomenoloji ve etnometodoloji) açısından eğitim; toplumsal süreçler (sosyalleşme, sosyal tabakalaşma, sosyal hareketlilik, sosyal değişme vd.) ve eğitim; toplumsal kurumlar (aile, din, ekonomi, siyaset) ve eğitim; Türkiye’de sosyolojinin ve eğitim sosyolojisinin gelişimi (Ziya Gökalp, İsmail Hakkı Baltacıoğlu, Nurettin Topçu, Mümtaz Turhan vd);kültür ve eğitim; sosyal, kültürel, ahlaki bir sistem ve topluluk olarak okul, yabancılaşma ve eğitim, medya ve eğitim, küresselşme ve eğitim, okul ve şiddet.
İNGİLİZ DİLİ-II

Ders Kodu

INGL152

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
INGL152 dersi INGL151 dersinin devamı niteliğindedir. Bu ders öğrencilere daha ileri düzeyde bütünleşik bir şekilde dört beceriyi entegre etmektedir. Çekinik beceriler olan dinleme ve okuma becerileri ile birlikte öğrenciler farklı sesleri ve harflerin, kelimelerin, ve belirli kalıpların sesletimini tanımlayacaktır. Buna ilaveten öğrenciler daha ileri düzeyde metinler ve paragraflar okuyarak metinlerden bildikleri kelimeleri kullanarak bilmedikleri kelimelerin anlamlarına ilişkin çıkarımda bulunacaklardır. Üretken beceriler olan konuşma ve yazma becerileri ile birlikte öğrenciler farklı dil çeşitliliğini tanımlayarak dili doğru kullanabileceklerdir. Buna ilavetten öğrenciler Şimdiki Zamanı ve Geçmiş Zamanı kullanarak temel diyaloglarda ve günlük konuşmalarda kendilerini etkin bir şekilde ifade edebileceklerdir. Dahasıda, yazma becerisinin edinilmesiyle birlikte öğrenciler geçmiş tecrübelerini içeren konular hakkında paragraflar yazarken edindikleri yeni kelimeleri kullanarak kendi cümlelerini üreteceklerdir.
ÇOCUK GELİŞİMİ

Ders Kodu

OOEG116

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Gelişimin temel kavramları ve ilkeleri; doğum öncesi ve doğum sonrası özellikleri; yeni doğan (sağlık, bakım, beslenme); bebeğin gelişiminde sağlık, bakım ve beslenmenin önemi; 0-36 ay çocuğunun gelişim alanları (motor, bilişsel, dil, sosyal-duygusal, ahlak ve cinsel), gelişim kuramları ve özellikleriyle özbakım becerileri; 0-36 aylık çocuklar için okul öncesi eğitim programının temel özellikleri, ilkeleri, göstergeleri, ortam özellikleri, etkinlikleri, eğitimin planlanması (aylık eğitim planı, günlük eğitim akışı ve etkinlik planı), uygulanması ve değerlendirilmesi, bebeğin gelişimi desteklemeye yönelik ailelere önerileri, fiziksel ortamın bebeğin ihtiyaçlarına uygun düzenlenmesi , etkinlik örnekleri, 0-36 aylık çocukların gelişimsel değerlendirmesinin yapılması, gelişimsel takibinin yapılması, erken müdahalenin önemi ve erken müdahale politika ve programları
ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ VE ÖZEL YETENEK

Ders Kodu

OZEG108

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
Temel kavramlar; öğrenme güçlüğü/dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan bireyler; özel yetenekli bireyler; Öğrenme Güçlüğü ve Özel Yeteneği olan bireylerin olan bireylerin gelişim özellikleri ve özür dereceleri; sınıflandırma: eğitsel, psikolojik, tıbbi; yaygınlık ve görülme sıklığı; nedenler: doğum öncesi, doğum anı, doğum sonrası; tarama/tanılama: tıbbi, gelişimsel ve eğitsel tarama/tanılama; akademik ve akademik olmayan özellikler, ekip ve işbirliği; eğitim-öğretim ortamları; bilimsel dayanaklı uygulamalar; öğrenme güçlüğü nedeni ile yaşanan sorunlarla baş edilebilme: özel eğitim ilke, yöntem ve tekniklerinin uygulanması; ailelerin özellikleri; öğrenme güçlüğü/dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan bireye, özel yetenekli bireye ve ailelerine yönelik tutumlar, ailelere sunulan hizmetler, destekler ve yasal haklar.
İŞİTME VE GÖRME YETERSİZLİĞİ

Ders Kodu

OZEG110

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
Temel kavramlar: işitme yetersizliği olan bireyler; işitmenin doğası; görme yetersizliği olan bireyler; görmenin doğası; İşitme engelli çocukların değerlendirilmesi, onlar için sınıf ortamlarının düzenlenmesi, bireysel ve grup eğitimi, okuma yazma eğitimi, işitme kaybı tipleri ve işitme cihazları; Görme engelli çocukların eğitim ortamlarına yerleştirilmeleri, bağımsız hareket ve yönelim, dinleme ve dokunma becerileri ve bunların geliştirilmesi, okuma-yazma materyalleri, özel araçlar, bunların kullanımları ve kaynaştırmada yapılabilecek düzenlemelerle ilgili temel bilgiler. sınıflandırma: eğitsel, psikolojik, tıbbi; yaygınlık ve görülme sıklığı; nedenler: doğum öncesi, doğum anı, doğum sonrası; tarama/tanılama: tıbbi, gelişimsel ve eğitsel tarama/tanılama; akademik ve akademik olmayan özellikler; ekip ve işbirliği; eğitim-öğretim ortamları; bilimsel dayanaklı uygulamalar; ailelerin özellikleri; işitme yetersizliği olan bireye, görme yetersizliği olan bireye ve ailelerine yönelik tutumlar; ailelere sunulan hizmetler, destekler ve yasal haklar.
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II

Ders Kodu

TARH102

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu derste, Ankara’nın başkent oluşu; Cumhuriyetin ilanı; halifeliğin kaldırılışı; 1924 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu; Halk Fırkası’nın kuruluşu; Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası; Şeyh Sait İsyanı; İzmir suikasti; Serbest Fırka; hukukta laikleşme ve modernleşme; eğitim ve kültürde millileşme; Tevhid-i Tedrisat Kanunu; Harf İnkılabı; Türk Dil Kurumu; Türk Tarih Kurumu; üniversite reformu; sosyoekonomik yenilikler; Atatürk’ün manevi mirası olan, milliyetçilik, laiklik, cumhuriyetçilik, halkçılık, devletçilik ve inkılapçılıktan oluşan altı ilke; bütünleyici ilkeler; Atatürk dönemi dış ilişkileri ve dış politikası; Motreaux Boğazlar Sözleşmesi; Balkan Antantı ve Sadabad Paktı; Hatay’ın Türkiye’ye katılması; İnönü dönemi ve II. Dünya Savaşı; Köy Enstitüleri; dünya savaşı sonrasında çok partili hayata geçiş konuları bulunmaktadır.
TÜRK DİLİ-II

Ders Kodu

TREG122

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Akademik dil ve yazının özellikleri; akademik yazılarda tanım, kavram ve terimlerden yararlanma; nesnel ve öznel anlatım; akademik metinlerin yapısı ve türleri (makale, rapor ve bilimsel özet vb.); iddia, önerme yazma (bir düşünceyi doğrulama, savunma ya da karşı çıkma); bilimsel raporların ve makalelerin biçimsel özellikleri; rapor yazmanın basamakları; açıklama, tartışma, metinler arası ilişki kurma, kaynak gösterme (atıf yapma ve dipnot gösterme, kaynakça oluşturma); başlık yazma, özetleme, anahtar kelime yazma; bilimsel yazılarda dikkat edilecek etik ilkeler; akademik metin yazma uygulamaları. Bunlara ek olarak, özetleme, metin taslağı hazırlama ve bir düşünceyi başka sözcüklerle anlatma gibi paragraf yazma becerilerini geliştirme olanağını bulacaklardır. Yazım ve noktalama işaretleri ve alfabe dışı sembol kullanımı da dersin kapsamındadır.
Üçüncü Dönem
TÜRK EĞİTİM TARİHİ

Ders Kodu

EGIT222

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Türk eğitim tarihinin konusu, yöntemi ve kaynakları; ilk Türk devletlerinde eğitim; ilk Müslüman Türk devletlerinde eğitim; Türkiye Selçukluları ve Anadolu Beyliklerinde eğitim; Osmanlı Devleti’nde eğitim: İlk yenileşme hareketlerine kadar eğitim sistemi; 13-18. yüzyıllarda Osmanlı coğrafyası dışındaki Türk devletlerinde eğitim; Osmanlı Devleti’nde Tanzimat’a kadar eğitimde yenileşme hareketleri; Tanzimat’tan Cumhuriyete modern eğitim sisteminin kuruluşu; geleneksel eğitimin yeniden düzenlenmesi; 19-20. yüzyıllarda Avrasya’daki diğer Türk devlet ve topluluklarında eğitim; millî mücadele döneminde eğitim; Türkiye Cumhuriyeti’nde eğitim: Türkiye eğitim sisteminin temelleri, yapısı, kuruluşu ve gelişimi; başlangıcından bugüne öğretmen yetiştirme süreci; 21. yüzyılda Türk dünyasında eğitim; ortak hedefler, dil ve alfabe birliği, ortak tarih yazma çalışmaları.
EĞİTİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

Ders Kodu

EGIT227

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Araştırma yöntemleriyle ilgili temel kavramlar ve ilkeler; araştırma süreci (sorunu fark etme, problemi ve örneklemi belirleme, veri toplama ve analizi, sonuçları yorumlama); veri toplama araçlarının genel özellikleri; verilerin analizi ve değerlendirilmesi; makale, tez ve veri tabanlarına erişim; araştırma modelleri ve türleri; bilimsel araştırmalarda temel paradigmalar; nicel ve nitel araştırma desenleri; nitel araştırmada örneklem, veri toplama, verilerin analizi; nitel araştırmada geçerlik ve güvenlik; makale ya da tez inceleme, değerlendirme ve sunma; araştırma ilkelerine ve etiğine uygun araştırma raporu hazırlama; eğitimde aksiyon (eylem) araştırması, anlatı araştırması, raporlaştırma (bilimsel bir yazsının düzenlenmesi, bilimsel bir yazının bölümleri, genel yazım kuralları, tablolar, şekiller, ekler, aktarmalar, kaynak gösterme, kısaltmalar.
ÖZEL EĞİTİMDE BÜTÜNLEŞTİRME

Ders Kodu

OZEG201

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Özel eğitimde bütünleştirme dersinin amacı, öğretmen adaylarına özel gereksinimi olan çocuğun ilgi ve yeteneklerini en iyi şekilde kullanmasını sağlayacak ve toplum içinde yaşayabilmesini kolaylaştıracak şekilde gerekli yöntemleri kazandırmaktır. Özel eğitimde her tür ve kademedeki okul veya kurumlara yerleştirme yaklaşımları: birlikte ve ayrı eğitim; bütünleştirmenin tanımı; en az kısıtlayıcı eğitim ortamı kavramı, tarihçesi, Türkiye ve dünyadaki yasal dayanakları ve türleri; destekleyici Özel eğitim hizmetleri: özel eğitim danışmanlığı, sınıf-içi destek ve kaynak oda; bütünleştirmede işbirliği: tanımı, önemi ve bütünleştirme türleri; Türkiye’de bütünleştirme süreci: geçmişte ve günümüzde bütünleştirme; Türkiye’de özel eğitimle ilgili yasal düzenlemelerde bütünleştirme, bütünleştirmenin başarısını etkileyen etmenler; bütünleştirmede yapılacak uyarlamalar, bütünleştirmeyle ilgili araştırmalar.
ERKEN ÇOCUKLUKTA ÖZEL EĞİTİM

Ders Kodu

OZEG203

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
Erken çocuklukta özel eğitim dersinin amacı; zihinsel engelli öğrencilere dil ve iletişim becerilerinin kazandırılmasına yönelik öğretim yöntemlerine göre(doğrudan öğretim yöntemi, doğal dil öğretim yöntemi, çevrenin yapılandırılmasına dayalı dil öğretim yöntemi) öğretimsel süreçlerin hazırlanması, ilk okuma yazmaya hazırlığa hazırlık ve hazırlık becerilerinin değerlendirilmesine yönelik ölçüt bağımlı testlerin öğretim süreçlerinin hazırlanması hedeflenmektedir. Temel kavramlar: bebeklik erken çocukluk dönemi ve gelişimsel gerilik kavramı; erken çocuklukta özel eğitimin (EÇÖZE) tanımı, önemi, tarihi ve teorik alt yapısı; yasalarda EÇÖZE; EÇÖZE’de rol alan uzmanlar; aile katılımı; EÇÖZE’de değerlendirme; EÇÖZE’de müdahale programları: kurum, ev ve kurum-ev merkezli uygulamalar; EÇÖZE ve geçiş süreci; EÇÖZE’de temel konular: oyun, gelişimsel dönemlere uygun uygulamalar, doğal öğretim, aile merkezli uygulamalar.
UYGULAMALI DAVRANIŞ ANALİZİ

Ders Kodu

OZEG205

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
Uygulamalı davranış analizinin (UDA) temel amacı, hedef davranış belirleyebilme, davranışsal amaç yazabilme, veri toplama yöntemlerini kullanabilme; davranış değiştirme planı hazırlayabilme ve uygulayabilme becerisi kazandırmaktır. Öğrenme kuramları, uygulamalı davranış analizinin özellikleri, problem davranışların işlevinin belirlenmesi, hedef davranışı belirlemesi, hedef davranışın dolaylı değerlendirilmesi-anektod kaydı, hedef davranışın dolaylı değerlendirilmesi-anektod kaydı, hedef davranşın doğrudan değerlendirilmesi: yazılı kayıtların analizi, somut ürünlerin gözlenmesi, hedef davranşın doğrudan değerlendirilmesi: davranış örneklerinin gözlenmesi, hedef davranşın doğrudan değerlendirilmesi: davranış örneklerinin gözlenmesi, kazandırılacak uygun davranışın belirlenmesi, ,uygun davranışları arttırma teknikleri, uygun olmayan davranışları azaltma teknikleri, örnek uygulamalarla birleştirilip konular işlenecektir. UDA, pekiştireç çeşitleri ve kullanımı; sembol pekiştirme; yeni davranışların kazandırılmasında ilkeler ve işlem süreçleri; davranış azaltma ilkeleri ve işlem süreçleri; ayrımlı pekiştirme: sönme, tepkinin bedeli; genellemenin sağlanması; UDA ve tek denekli araştırma yöntemlerini de kapsamaktadır.
TÜRK İŞARET DİLİ

Ders Kodu

OZEG209

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Öğretmen adayı bu derste Türk İşaret Dili hakkında genel bilgi edinir. Türk İşaret Dili alfabesini, temel cümle yapılarını, evet-hayır sorularını, olumsuz cümleleri, zaman ve zamanla bağlantılı soruları, sayıları, soru sözcüklerini ve fiilleri öğrenir ve bunlarla ilgili sınıfta bol örnekli alıştırmalar yapar. Öğrenci, temel düzeyde işaret dilini ve bu dilde tercüme ederek, işitme engellilerle iletişim kurmayı öğrenir. Dersin içeriğine ilişkin kavramlar; Dünyada ve Türkiye’de işaret dili; Türk İşaret Dili ve özellikleri; harfler, tanımlar ve kullanım; kendisi ile ilgili işaretler; çevre ile ilgili işaretler; cümle kurma; sayılar ve matematik işaretleri; Türk İşaret Dili dil bilgisi kavramları; Türk İşaret Dili ile karşılıklı konuşma.
ÖZEL EĞİTİMDE DEĞERLENDİRME

Ders Kodu

OZEG211

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

3
Temel kavramlar; değerlendirmenin yasal ve felsefi temelleri; değerlendirmenin amaçları; tıbbı, gelişimsel, psikolojik ve eğitsel değerlendirme; değerlendirme süreci: tarama, tamlama, yerleştirme, programlama ve programın değerlendirilmesi; değerlendirmede gönderme öncesi süreç; gönderme ve ayrıntılı değerlendirme süreci; formal değerlendirme yöntemleri; informal değerlendirme yöntemleri; müfredata dayalı değerlendirme; gözlem; beceri analizi; ölçüt bağımlı testler; çalışma örneği analizi; performans değerlendirmesi; değerlendirme sürecinin raporlaştırılması; ölçü araçları geliştirme: çeşitli öğretim alanlarında öğrencilerin performanslarını ve gelişimlerini belirlemek için ölçü aracı hazırlama, uygulama, yorumlama, elde edilen verileri kullanma. Tıbbi, Psikolojik ve Eğitsel tanılama ve ilgili kavramlar, ülkemizdeki tanılama süreci, tıbbi ve eğitsel değerlendirme yaklaşımları, eğitsel değerlendirmenin kaynaklandığı esaslar, standartlaştırılmış bağıl testler ve eğitsel değerlendirme araçları öğe ve özellikleri.
ALAN SEÇMELİ-I

Ders Kodu

OZEGXX1

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
ALAN SEÇMELİ-I
ALAN SEÇMELİ-II

Ders Kodu

OZEGXX2

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
ALAN SEÇMELİ-II
Dördüncü Dönem
ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ

Ders Kodu

BOTE223

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Eğitim ve teknoloji ilişkisi; temel kavramlar; Öğretim Tasarımı Teorisi Nedir ve Nasıl Değişiyor? ; öğretim teknolojisinin tarihsel gelişimi; Türkiye’de 1980 ve sonrası öğretim teknolojilerinin gelişimi politikaları, uygulamalar ve projeler; teknoloji ve yeni okuryazarlık kavramları; 21. yüzyıl öğrenci özellikleri; bilgi iletişim teknolojilerinin temel kavramları; bilgi ve iletişim teknolojilerinde gelişmeler; İnsan Performans Teknolojilerinin Temelleri ; Öğretim Tasarımı ve Modelleri; öğretim ortamlarında kullanılan güncel bilgi ve iletişim teknolojileri; eğitim-öğretim sürecinde kullanılan ortam ve araçlar; Öğretim Teknolojilerinin Öğrenme Ortamlarına Entegrasyonu; gelecekte bilgi ve iletişim teknolojileri ve öğrenme/öğretme ile bağlantısı. Okullarda Teknoloji Entegrasyonu, Teknoloji Liderliği ve Teknoloji Planlaması; Çevrimiçi Öğrenme Ortamları; Bilgisayar Oyunları ve Öğrenme.
ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ

Ders Kodu

EGIT221

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Öğretim ilke ve yöntemleriyle ilgili temel kavramlar; öğretim-öğrenme ilkeleri, modelleri, stratejileri, yöntemleri ve teknikleri; öğretimde hedef ve amaç belirleme (bilişsel, duyuşsal ve devinişsel hedefler), öğretim ve öğrenmede içerik seçimi ve düzenlemesi; öğretim materyalleri; öğretimin planlanması ve öğretim planları; öğretimle ilgili kuram ve yaklaşımlar (sunuş yoluyla öğretme, buluş yoluyla öğrenme, araştırma soruşturma yoluyla öğrenme, programlı öğretim, proje tabanlı öğrenim, işbirlikli öğrenme, yapılandırmacılık gibi yaklaşımlar); etkili okulda öğretim, öğrenme ve öğretmede başarı; sınıf içi öğrenmelerin değerlendirilmesi; öğretim hizmetinin niteliğini artırmada öğretmenin görev ve sorumlulukları, öğretmen yeterlikleri, öğrencilerinin eğitim ve öğretime yönelik temel bilişsel kavramlara hakim olarak, öğretim planı tasarımına uyarlayabilmesi, öğretme ortamının fiziksel özelliklerinin öğrenilmesi.
DİL VE İLETİŞİM BECERİLERİNİN DESTEKLENMESİ

Ders Kodu

OZEG202

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
Dil ve iletişim becerilerinin desteklenmesi dersinde öğretmen adaylarının özel gereksinimi olan çocuklara ilişkin alıcı ve ifade edici dil becerilerinin gelişimine yönelik bilgilerin kazandırılması, dilin üç bileşenin ve iletişim becerilerinin dil örnekleri alınarak, kontrol listeleri kullanılarak öğrencilerin değerlendirilmesi ve bunun öğretmen adaylarına kazandırılması hedeflenmektedir. Derse ilişkin temel kavramlar; İletişim, sözlü iletişim, dil, ifade edici dil, alıcı dil ve konuşma kavramları, dilin özellikleri, dilin bileşenleri ve alt bileşenleri, dilin bileşenlerinin birinde ve etkileşiminde olan yetersizliklerin çocuk diline etkisi, çocukta dilin biçim gelişimi ve biçimin değerlendirilmesi, çocukta dilin anlam gelişimi ve anlamın değerlendirilmesi, çocukta dilin kullanım gelişimi ve kullanımın değerlendirilmesi, söz öncesi iletişim becerileri ve değerlendirilmesi.
ÖZEL EĞİTİM KURUMLARINDA GÖZLEM

Ders Kodu

OZEG206

Kredi

3

Teorik Saat

1

Pratik Saat

4

AKTS

5
Dersin amacı, öğretmen adaylarının, öğretmenlik mesleğine daha iyi hazırlanmalarını, öğrenimleri süresince kazandıkları genel kültür, özel alan eğitimi ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili bilgi, beceri, tutum ve alışkanlıklarını gerçek bir eğitim - öğretim ortamı içinde kullanabilme yeterliliği kazanmalarını sağlamaktır. Bu amaçlara ulaşılabilmesi için Eğitim Fakültesi ile Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı kurumlar arasında sıkı bir işbirliğine ihtiyaç vardır. Verimli bir işbirliği ortamı ile eğitim – öğretimin planlama, uygulama ve değerlendirme süreçlerinin belirli ilkeler çerçevesinde yürütülmesi ve üst düzeyde bir standardın oluşturulması sağlanacaktır. Özel eğitim hizmetlerinin sağlandığı resmi kurumlarda ve sınıflarda okul deneyimi kazanma; gözlem yapma, kurum ve sınıf içi eğitsel, davranışsal ve gelişimsel uygulamaları; gözlemleme; çocukların akademik ve akademik olmayan davranışlarını gözlemleme; gözlemleri paylaşma ve tartışma; kurumda ve sınıfta karşılaşabilecek sorunlar ve öneriler hakkında tartışma.
BRAİLLE OKUMA VE YAZMA

Ders Kodu

OZEG208

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu derse ilişkin konular, altı noktanın incelenerek yazılması, Türkçe Braille alfabesinin okunması yazılması, harf-noktalama işarettlerinin okunması-yazılması ve metin içinde kullanılmaları, Türkçe Braille yazının yazılmasında dikkat edilecek hususlar ve bu hususlarla ilgili uygulamalar yapma, Türkçe Braille yazı kısaltmalarında bir iki harfli, hece kelime kökü ve kelime parçası kısaltmalarının kurallarını söyleme, bu kısaltmaları metin içerisinde okuma yazma çalışmaları, Türkçe Braille matematikle ilgili olarak rakam ve sayılan okuyup yazma işlem işaretleri, toplama, çıkartına, çarpma, bölme işlemleri ondalık sayı eğitimi, bayağı kesir yazım kuralları, üçlü çokluklar yazım kuralları, ölçü ve değer işaretlerini okuma yazma, çalışmalan ansiklopedi, sözlük ve hikaye kitaplarının yazılmasını içeren bir derstir.
ÖZEL EĞİTİMDE TEKNOLOJİ DESTEKLİ ÖĞRETİM

Ders Kodu

OZEG212

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Bu dersin sonunda; öğretmen adayları bilgisayar destekli eğitimin ne olduğunu ve ne olmadığını, bilgisayar destekli eğitimin tarihçesini ve gelişimini, bilgisayar destekli eğitimin eğitim ve öğretimdeki yerini, bilgisayar destekli eğitimin yararlarını ve sınırlılıklarını, bilgisayar destekli eğitimde kullanılan yaygın formatları, web tabanlı öğrenmeyi ve iletişim araçlarını, kazanmış olacaklar. Eğitim ve teknolojiyle ilgili temel kavramlar; eğitimde ve özel eğitimde teknolojinin kullanımının önemi; farklı özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerde akademik ve akademik olmayan becerilere yönelik teknoloji destekli uygulamalar; farklı teknolojik araçların (örn., akıllı tahta, masaüstü, dizüstü, tablet, akıllı telefon) özel eğitimde kullanımı; akıllı tahta, masaüstü, dizüstü, tablet, akıllı telefon gibi teknolojik araçları teknoloji destekli öğretime uygulama örnekleri; düşük ve yüksek teknoloji gerektiren alternatif ve destekleyici teknoloji uygulamaları.
BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM VE GEÇİŞ PLANLARININ HAZIRLANMASI

Ders Kodu

OZEG214

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bireyselleştirilmiş eğitim planlan (BEP); BEP’in öğeleri; BEP’in yasal dayanakları; BEP ve okul programları (okulöncesi, ilköğretim programlan); ölçme araçları ve ayrıntılı değerlendirme; amaçlar: kısa ve uzun dönemli amaçlar; yerleştirme ve ilgili ek özel eğitim hizmetlerinin belirlenmesi; öğretim amaçlanın ve öğretim basamaklarım oluşturma ve sıralama; öğretim süreçlerini belirleme ve ilerlemeleri kayıt etme; tüm hizmet planlan; Özel eğitim ihtiyacı olan bireylerde 0-3 yaş döneminde bireyselleştirilmiş aile hizmet planlarının (BAHP) tanımı, önemi ve örnekleri; geçiş planlan: tanımı ve önemi; geçiş türleri: hastaneden-eve, evden- kuruma, kurumdan-kuruma; farklı geçiş planı örnekleri ve geliştirilmesi; özel eğitim ihtiyacı olan bireylerde BAHP, BEP ve geçiş planı uyarlamaları ve dikkat edilecek hususlar; BEP’in, BAHP’in ve geçiş planlarının izlenmesi ve değerlendirilmesi.
ALAN SEÇMELİ III

Ders Kodu

OZEGXX3

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
ALAN SEÇMELİ III
ALAN SEÇMELİ IV

Ders Kodu

OZEGXX4

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
ALAN SEÇMELİ IV
Beşinci Dönem
EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Ders Kodu

EGIT224

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin yeri ve önemi; ölçme ve değerlendirmeyle ilgili temel kavramlar; ölçme araçlarının psikometrik (geçerlik, güvenirlik, kullanışlılık) özellikleri; başarı testleri geliştirme ve uygulama; test sonuçlarının yorumlanması ve geri bildirim verme; test ve madde puanlarının analizi; değerlendirme ve not verme. Eğitimde kullanılan sonuç ve süreç odaklı ölçme araçlarının özellikleri, geleneksel yaklaşımlara dayalı olan ölçme araçlar (çoktan seçmeli testler, yazılı sınavlar, kısa yanıtlı sınavlar, doğru-yanlış tipi testler, eşleştirmeli testler, sözlü yoklamalar), öğrenciyi çok yönlü tanımaya dönük araçlar (gözlem, görüşme, performans değerlendirme, öğrenci ürün dosyası , proje ve performans ödevleri, akran değerlendirmesi, öz değerlendirme, tutum ölçekleri), bilişsel, duyuşsal ve psiko-motor davranışların ölçülmesi.
TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ

Ders Kodu

EGIT410

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Dersin amacı dersin öğrencilerinin, yönetim ve okul yönetimi ile ilgili temel kavramlar, Türk eğitim sisteminin amaçları ve temel ilkeleri, eğitimle ilgili yasal düzenlemeler, Türk eğitim sisteminin yapısı (Milli Eğitim Sistemi, Bakanlık Teşkilatı), yönetim kuramları, yönetim süreçleri (değişim, iletişim, karar verme, motivasyon, örgütleme, planlama, liderlik) okul örgütü ve yönetimi, okul kültürü ve iklimi, eğitim ekonomisi ve planlaması, okul yöneticilerinin yetiştirilmesi ve atanması, okul yönetiminde personel, öğrenci, öğretim ve yönetimde ilgili işler gibi konuları, eğitim programının, öğrenci işlerinin, çalışan işlerinin, bütçe işlerinin yönetimi, ortaya çıkacak sorunlara karşı yaklaşımlar ve bu sorunların çözümü yönünde atılacak adımlar gibi Türk eğitim sistemi ve okul yönetiminin farklı boyutlarını anlamalarını ve bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.
ÖZEL EĞİTİMDE OKUMA-YAZMA ÖĞRETİMİ

Ders Kodu

OZEG301

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
Okuma ve yazmanın tanımı ve yapısı; özel eğitim ihtiyacı olan bireylerde okuma-yazma özellikleri; okumaya hazırlık programlarıyla ilgili yaklaşımlar; okumaya hazırlığın değerlendirilmesi ve okumaya hazırlığın desteklenmesi; yazma mekaniğinin öğretimi; işlevsel okuma-yazmanın değerlendirilmesi ve işlevsel okuma- yazmanın Öğretimi: ses temelli okuma-yazma öğretimi, cümle temelli okuma-yazma öğretimi, hece temelli okuma-yazma öğretimi, kelime temelli okuma-yazma öğretimi, kaynaştırma sınıfında okuma-yazma için yapılabilecek uyarlamalar; farklı özel eğitim ihtiyacı olan gruplarda spesifik okuma-yazma öğretim teknikleri/stratejileri, okuma-yazma öğretiminde bilimsel dayanaklı uygulamalar; özel eğitim ihtiyacı olan gruplara okuma-yazma öğretimini uyarlama süreci, özel eğitim ihtiyacı olan gruplara okuma ve yazma öğretiminin genellenmesi, özel eğitim ihtiyacı olan gruplara, Okuduğunu anlama stratejileri.
ÖZEL EĞİTİMDE MATEMATİK ÖĞRETİMİ

Ders Kodu

OZEG305

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

3
Matematik beceri ve kavramların değerlendirilmesi; matematik öğretimi ve planlaması; basamaklandırılmış öğretim ve doğrudan Öğretim yaklaşımları; problem çözme becerileri geliştirme; matematik programını uygulama, sayma, toplama, çıkarma, çarpma, bölme işlemlerinin öğretimi; matematik öğretiminde hata türleri ve analizi; işlevsel matematik becerilerinin öğretimi: değer (para), zaman, uzunluk ve ağırlık ölçüleri; geometri kavram ve becerilerinin öğretim yollan; kaynaştırma sınıfında matematik Öğretimi için yapılabilecek uyarlamalar; özel eğitim ihtiyacı olan gruplarda spesifik matematik öğretim teknikleri/stratejileri; özel eğitim ihtiyacı olan Öğrencilere matematik öğretiminde bilimsel dayanaklı uygulamalar; matematik öğretimini farklı özel eğitim gruplarına uyarlama. öğrencilerin düzeyine göre ders planları hazırlama; örnek öğretim uygulamaları; öğretimini özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere uyarlama.
ÖZEL EĞİTİMDE FEN VE SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ

Ders Kodu

OZEG307

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

3
Fen bilgisi öğretiminde kullanılan öğretim yöntemleri; fen bilgisindeki temaları inceleme; konulan sıralama; konuların kazandırılması için gerekli kavramları belirleme ve bunlara dayalı olarak kavramlarla ilgili ölçüt bağımlı ölçme araçları geliştirme; öğrencilerin düzeylerine göre ders planlanın hazırlama; örnek öğretim uygulamaları; fen bilgisi öğretimini özel eğitim ihtiyacı olan Öğrencilere uyarlama; sosyal bilgiler öğretiminde kullanılan öğretim yöntemleri; sosyal bilgilerdeki temaların incelenmesi (üniteler, belirli gün ve haftalar, vb.); konuların mantıklı sıraya konulması; konuların kazandırılması için gerekli kavramların belirlenmesine dayalı olarak kavramlarla ilgili ölçüt bağımlı ölçme araçlarının geliştirilmesi; öğrencilerin düzeyine göre ders planlarım hazırlama; örnek öğretim uygulamaları; sosyal bilgiler öğretimini özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere uyarlama.
ÖZEL EĞİTİMDE FİZİKSEL EĞİTİM VE SPOR

Ders Kodu

OZEG311

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Temel kavramlar: bozukluk, özür, engel, nedenler, önleme, fiziksel eğitim ve spor; farklı özel eğitim ihtiyacı olan bireylerde fiziksel eğitim ve spor özellikleri; özel eğitim ihtiyacı olan bireylerde fiziksel eğitim ve spor özelliklerini ölçme ve değerlendirme; özel eğitim ihtiyacı olan bireylerde fiziksel eğitim ve spor özelliklerim destekleme amaçlı planlama ve program yapma; fiziksel eğitim ve sporda kullanılabilecek öğretimsel yaklaşımlar; fiziksel eğitimi ve sporu özel eğitim ihtiyacı olan bireylere uyarlama süreci. özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere hangi sporun uygun olduğuna karar verme; spor becerilerinin kazandırılması için değerlendirme araçları hazırlama; öğretim ortamları ve öğretim yöntemleri; öğretim sunma; kazandırılan becerilerin sürekliliğini ve genellenmesini sağlama.
ÖZEL EĞİTİMDE SANATSAL BECERİLERİN ÖĞRETİMİ

Ders Kodu

OZEG315

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Sanatsal becerilere ilişkin temel kavramlar; normal gelişim sürecinde çocukta çizgi gelişimi; çizgi gelişiminin özellikleri; özel eğitim ihtiyacı olan çocuklarda çizgi gelişimi ve özellikler; sanatsal becerilerin (resim-iş) öğretiminde kullanılabilecek öğretim yöntemleri; sanatsal becerilerin (resim-iş) öğretiminde kullanılabilecek öğretim yöntemlerinin özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere uyarlanması; özel eğitim ihtiyacı olan çocuklarda farklı sanatsal becerilerin öğretimi: sulu boya ile boyama, makasla kesme, baskı, püskürtme, origami ve mum çalışmaları, maske, kukla yapma ve bileklik yapma; çocukta sanatsal becerileri değerlendirmek ve kazandırmak için ölçme aracı geliştirme; öğretim planları hazırlama; öğretim ortamları ve öğretim uygulama örnekleri geliştirme ve uygulama; öğretim sunma; kazandırılan becerilerin sürekliliğini ve genellenmesini sağlama.
ALAN SEÇMELİ V

Ders Kodu

OZEGXX5

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
ALAN SEÇMELİ V
ALAN SEÇMELİSİ-VI

Ders Kodu

OZEGXX6

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
ALAN SEÇMELİSİ-VI
Altıncı Dönem
SINIF YÖNETİMİ

Ders Kodu

EGIT301

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Bu dersi alan öğrenciler sınıf yönetiminde temel kavramlar ve yaklaşımlar, yeni akademik yıla hazırlık, sınıf yönetiminin temelleri, sınıf yönetimini ve öğrenci davranışını etkileyen faktörler, sınıf içi iletişim ve etkileşim, iyi bir sınıf iklimi yaratmak, sosyal bir sistem olarak sınıf, sınıf yönetimi modelleri ve sınıfın fiziksel düzeni sınıfta istenmeyen davranışlar ve baş etme stratejileri, sınıf kuralları, geliştirme, yapılandırma ve uygulama süreci, sınıfta motivasyon ve öğrenme, sınıfta zaman yönetimi, sınıfta öğrenme-öğretme sürecinin yönetimi, sınıfta sorunlu ve özel öğrencilerin yönetimi, sınıfta lider olarak öğretmen, okul-çevre ilişkileri ve öğretmen-veli görüşmeleri, okullarda rehberlik hizmetleri ve sorunları, çok kültürlü sınıfların yönetimi, engelli öğrencilerin olduğu sınıfların yönetimi, eğitim teknolojilerinin etkin kullanımı ve yönetimi konularında bilgi sahibi olacaklardır.
EĞİTİMDE AHLAK VE ETİK

Ders Kodu

EGIT323

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Ahlâk ve etikle ilgili temel kavramlar ve teoriler; etik ilke, etik kural, iş ve meslek ahlakı/etiği; sosyal, kültürel, ahlaki, etik yönleriyle öğretmenlik mesleği; eğitim ve öğrenme hakkı eğitim, öğretim, öğrenme ve değerlendirme sürecinde etik ilkeler; eğitim paydaşlarıyla (işverenler/yöneticiler, meslektaşlar, veliler, meslek kuruluşları ve toplumla) ilişkilerde etik ilkeler; eğitim/okul yöneticileri, veliler ve öğrencilerin ahlaki/etik sorumlukları; iş ve meslek hayatında etik dışı davranışlar; Türkiye’de kamu yönetimi, eğitim ve öğretmenlerle ilgili etik düzenlemeler; okulda ve eğitimde etik dışı davranışlar, etik ikilemler, sorunlar ve çözüm yolları; okulda ahlak/etik eğitimi ve etik kurullar; ahlaki/etik bir lider olarak okul müdürü ve öğretmen.
ÖZEL EĞİTİMDE TÜRKÇE ÖĞRETİMİ

Ders Kodu

OZEG302

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler için okuma-yazma gelişimini ve okumanın değerini anlamaya ilişkin etkinlikler; sözcük dağarcığım geliştirme; dilbilgisi öğretimi; yazma süreci; yazılı metin türleri; yazılı ifade becerilerine ilişkin etkinlik hazırlama; okuma becerileri ve stratejilerinin tanımı; metin incelemede beceri ve stratejilerin uygulanması; bireyselleştirilmiş okuma öğretiminin önemi: uygulanması ve değerlendirilmesi; eleştirel okuma; yaratıcı yazma; okuma metni analiz yöntemleri; dinleme becerilerim geliştirici çalışmalar; özel eğitim ihtiyacı olan gruplarda spesifik okuma-yazmayı geliştirici teknikler/stratejiler. özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere hangi metinlerin uygun olduğuna karar verme; okuduğunu anlama becerilerinin kazandırılması için değerlendirme araçları hazırlama; öğretim ortamları ve yöntemleri; öğretim sunma; kazandırılan becerilerin sürekliliğini ve genellenmesini sağlama.
ÖZEL EĞİTİMDE AİLE EĞİTİMİ

Ders Kodu

OZEG304

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Aile kavramı; aile sistem kavramları; özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin ailelerinin geçirdikleri uyum evreleri, özel eğitim ihtiyacı olan çocuğun tanılanması, Ailede ilk farkına varış, Ailelerin tepkileri, Ailenin özüre uyum sürecinde sunulan psikolojik destek hizmetleri özel eğitim ihtiyacı olan çocukların eğitimine aile katılımının önemi, kuramsal ve yasal dayanakları; yasalarda ailelere getirilen hak ve sorumluluklar; ailelerin özel eğitim ihtiyacı olan öğrencinin eğitim sürecine katılımı, öğrencinin değerlendirilmesi; Özel Eğitimde Aile Eğitiminin Amaçları Ailenin Eğitim Gereksinimlerinin Belirlenmesi, Bilgi Toplama Yöntemleri, bireyselleştirilmiş aile eğitim planı (BAHP), bireyselleştirilmiş eğitim planı (BEP) ve geçiş planlarına ailenin katılımı; ailelere öğretme becerileri kazandırma; kurum, ev ve kurum-ev merkezli aile öğretim programlarının hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi.
ÖZEL EĞİTİMDE OKUL VE KURUM DENEYİMİ

Ders Kodu

OZEG306

Kredi

3

Teorik Saat

1

Pratik Saat

4

AKTS

5
İlköğretim okullarındaki kaynaştırma öğrencilerinin bulundukları sınıf ortamını incelenmesi, Özel eğitim hizmetlerinin sağlandığı kurumlarda okul deneyimi kazanma; eğitim-öğretim hizmetlerine katılma, özel eğitim hazırlık çalışmalarını planlama; eğitim ortamlarında sınıf öğretmeni, rehber öğretmen ve diğerleriyle işbirliği yapma; İlköğretim okullarındaki kaynaştırma öğrencileri ile çalışarak gerekli öğretimsel uyarlamaları planlanması, Kaynaştırma öğrencilerine yönelik bireysel uyarlama planı uygulanması, Kaynaştırma öğrencilerine yönelik uyguladığı bireysel uyarlama planını değerlendirilmesi, Kaynaştırma öğrencilerine yönelik hazırlanmış olan bireysel uyarlama planı örneklerini eleştirilmesi, Kaynaştırma öğrencilerine yönelik eğitim ortamlarında sınıf yönetme; öğretimsel uyarlamalar yapma; öğretimi yürütme; yürütülen uygulamaların sınıf içi sunumlarını gerçekleştirme; karşılaşılan sorunlara ilişkin öneriler geliştirme ve uygulama. İlköğretim okullarındaki kaynaştırma öğrencileri hakkında deneyim edinme.
ÖZEL EĞİTİMDE OYUN VE MÜZİK

Ders Kodu

OZEG308

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Temel kavramlar: oyun ve müzik; oyunun tanımı ve Önemi; oyunun kuramsal açıklamaları; çocuklarda oyun gelişimi ve özellikleri: bilişsel ve sosyal oyun gelişimi; özel eğitime ihtiyacı olan çocuklarda oyun gelişimi ve oyun özellikleri; özel eğitimde oyun aracılığıyla öğretim; özel eğitim ihtiyacı olan çocuklarla oyunun kullanımı ve uyarlanması; oyun temelli öğretimsel uygulamalar/etkinlikler; oyun aracılığıyla desteklenebilecek gelişimsel alanlar; oyunun içine öğretimi gömme uygulamaları; oyunun özel eğitimde etkili kullanımına ilişkin araştırma sonuçlan; müziğin tanımı ve önemi; müziğin gelişimi ve özellikleri; özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin müzik özellikleri; özel eğitimde müzik aracılığıyla öğretim; özel eğitim ihtiyacı olan çocuklarla müziğin kullanımı ve uyarlanması; müzik temelli öğretimsel uygulamalar/etkinlikler; müzik aracılığıyla desteklenebilecek gelişimsel alanlar; müziğin içine öğretimi gömme uygulamaları; müziğin özel eğitimde etkili kullanımına ilişkin araştırma sonuçları.
ÖZEL EĞİTİMDE SOSYAL UYUM BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİ

Ders Kodu

OZEG312

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
Temel kavramlar: temel beceriler, uyum becerileri ve toplumsal uyum becerileri; toplumsal becerilerinin tanımı: temel beceriler, sosyal beceriler ve pratik beceriler; temel becerilerin değerlendirilmesi ve öğretimi: işlevsel okuma-yazma, rakamları, parayı, zamanı bilme; özel eğitim ihtiyacı olan bireylerde sosyal beceri gelişimi, özel eğitim ihtiyacı olan bireylerde sosyal ve duygusal zekâ; sosyal becerileri oluşturan unsurlar; sosyal becerilerin günlük ve iş yaşamındaki, toplumsal uyum sürecindeki Önemi; sosyal becerilerin değerlendirilmesi ve öğretimi: kişilerarası ilişkiler, sosyal sorumluluk, özgüven, sosyal problem çözme, kurallara uyma; pratik becerilerin değerlendirilmesi ve öğretimi: günlük yaşam-özbakım becerileri; özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere hangi toplumsal uyum becerilerinin kazandırılmasının uygun olduğuna karar verme; toplumsal uyum becerilerinin kazandırılması için değerlendirme araçları hazırlama; öğretim ortamları ve yöntemleri; öğretim sunma; kazandırılan becerilerin sürekliliğini ve genellenmesini sağlama.
ALAN SEÇMELİ VII

Ders Kodu

OZEGXX7

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
ALAN SEÇMELİ VII
ALAN SEÇMELİ VIII

Ders Kodu

OZEGXX8

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
ALAN SEÇMELİ VIII
Yedinci Dönem
FAKÜLTE SEÇMELİ

Ders Kodu

EGITXX1

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
FAKÜLTE SEÇMELİ
FAKÜLTE SEÇMELİ

Ders Kodu

EGITXX2

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
FAKÜLTE SEÇMELİ
ÖZEL EĞİTİMDE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI

Ders Kodu

OZEG401

Kredi

2

Teorik Saat

1

Pratik Saat

2

AKTS

4
Öğretim teknolojisiyle ilgili temel kavramlar, çeşitli öğretim teknolojilerinin özellikleri, öğretim sürecindeki yeri ve önemi; öğretim araç-gereçlerinin seçimi, değerlendirilmesi ve etkili kullanımı, özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere yönelik olarak araç-gereç ve materyal tasarlama, örnek uygulamalar planlama, kavram öğretimi için öğretim teknolojilerini kullanma ve materyal tasannu (değerlendirme formu hazırlama, değerlendirmeye dayalı olarak bir kavram seçme, kavram analizi yapma, kavram öğretim materyali hazırlama), sosyal beceri öğretimi için öğretim teknolojilerini kullanma ve materyal tasarımı (değerlendirme formu hazırlama ve uygulama, değerlendirmeye dayalı olarak bir sosyal beceri seçme, öğreteceği beceriye yönelik araçlar hazırlama). (Tasarlanan materyallerin uygulamaları aynı dönemde yürütülen Özel Eğitimde Öğretmenlik Uygulaması I derslerinde yapılacaktır).
ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI-I

Ders Kodu

OZEG405

Kredi

5

Teorik Saat

2

Pratik Saat

6

AKTS

10
Özel gereksinimli çocukları eğitim ortamlarında gözlenmesi; her hafta ders planı hazırlama ve uygulama; özel gereksinimli öğrencilerde gözlem becerileri geliştirme;. özel gereksinimli çocuğa ders materyali hazırlama ve değerlendirici ölçek geliştirme; uygun ders planları hazırlayabilme; Davranış değiştirme programı hazırlama ve uygulama, anekdot kaydı tutma, anekdot kaydım ABC kaydına çevirme, tuttuğu kayıtlardan bir öğrencinin değiştirilecek bir davranışım belirleme, değiştirme tekniğine karar verme, seçtiği davranış değiştirme tekniğini uygulama, uygulamasına ilişkin günlük kayıt tutma, uygulama sonucunda davranış değiştirme uygulaması sonuç raporu yazma, hazırladığı ölçü araçlarıyla öğrencilerin yapabildikleri belirleme, beceri öğretimi yapma, yaptığı öğretime ilişkin kayıt tutma, kalıcılık ve genelleme çalışmaları yapma ve kayıtların grafiksel gösterimi.
ALAN SEÇMELİ X

Ders Kodu

OZEGX10

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
ALAN SEÇMELİ X
ALAN SEÇMELİ IX

Ders Kodu

OZEGXX9

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
ALAN SEÇMELİ IX
Sekizinci Dönem
FAKÜLTE SEÇMELİ

Ders Kodu

EGITXX3

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
FAKÜLTE SEÇMELİ
ÖZEL EĞİTİM POLİTİKALARI VE YASAL DÜZENLEMELER

Ders Kodu

OZEG402

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Türkiye’de engelli bireylere ve özel eğitime yönelik politikaların ve yasal düzenlemelerin geçmişi; engelli bireylere ve özel eğitime yönelik ulusal politikalar ve yasal düzenlemeler; engelli bireylere ve özel eğitime yönelik uluslararası politikalar ve yasal düzenlemeler; Türkiye’nin uluslararası sözleşmelere taraf olması; dünyadaki yasal düzenlemelerin engelli bireyler, özel eğitim uygulamaları ve Türkiye deki düzenlemeler açısından önemi; engelli bireylere yönelik genel paradigma değişimi; politika, yasal düzenlemeler ve uygulamalar arasındaki boşluk. Engelli bireylerin yasal haklarını elde etmek için sivil toplum bağlamında yapılanlar; dünyada buna paralel gerçekleştirilen gelişmeler. Engelli olmayanların engellilere karşı tavırlarının değiştirilmesi, iyileştirilmesi adına Sivil Toplum Kuruluşlarıyla Yasal düzenlemeler üzerine ortak hareket etme çalışmaları.
ÖZEL EĞİTİMDE ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI-II

Ders Kodu

OZEG406

Kredi

5

Teorik Saat

2

Pratik Saat

6

AKTS

10
Kavram, beceri, oyun ve akademik alanlarda belirlenen becerilerde öğretim yapma, yaptığı öğretime ilişkin kayıt tutma, kalıcılık ve genelleme çalışmaları yapma ve kayıtların grafiksel gösterimi, davranış değiştirme programı hazırlama ve uygulama, anekdot kaydı tutma, anekdot kaydım ABC kaydına çevirme, tuttuğu kayıtlardan, bir öğrencinin değiştirilecek bir davranışını belirleme(Artırılmak veya azaltılmak istenen davranışlar için davranış değiştirme programı hazırlama ve uygulayabilme), değiştirme tekniğine karar verme, seçtiği davranış değiştirme tekniğini uygulama, uygulamaya ilişkin günlük kayıt tutma, uygulama sonucunda davranış değiştirme uygulaması sonuç raporu yazma, öğrencilerin özel eğitimle ilgili yasaları öğrenmelerini sağlamak, kaba değerlendirme formu geliştirmelerini, bir beceri ve bir kavramın öğretimini planlayarak uygulamalarını ve yapacakları planları geliştirecekleri uygun araç-gereçler yardımıyla uygulamalarını sağlamaktır.
ALAN SEÇMELİ XI

Ders Kodu

OZEGX11

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
ALAN SEÇMELİ XI
ALAN SEÇMELİ XII

Ders Kodu

OZEGX12

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
ALAN SEÇMELİ XII
OKULLARDA REHBERLİK

Ders Kodu

REPD423

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA’ye ilişkin temel kavram ve ilkeler, REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA’nin tarihçesi, alanı ve dalları; kullanılan araştırma ve değerlendirme yöntemleri, psikolojik danışma süreci, psikolojik danışma kuramları, okul danışmanlığı modelleri (geleneksel ve gelişimsel), okul danışmanlığı yaklaşımları (kriz yönelimli, iyileştirici- çare bulucu, önleyici ve gelişimsel), geleneksel okul danışmanlığı modelinin amacı, ilkeleri, geleneksel okul psikolojik danışmanının rol ve işlevleri, gelişimsel okul danışmanlığı modelinin amacı, ilkeleri ve programı (Kapsamlı Gelişimsel Rehberlik Programı), temel hizmetleri/müdahaleleri ve gelişimsel okul danışmanının rol ve işlevleri; REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA’de gelişimsel ve önleyici yaklaşımın amacı ve ilkeleri, gelişimsel yaklaşımda yaşam becerileri eğitiminin önemi, pozitif genç gelişimi yaklaşımları ve önleyici yaklaşımda önleme düzeyleri (temel, ikinci ve üçüncü düzey).
TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI

Ders Kodu

SOSH100

Kredi

2

Teorik Saat

1

Pratik Saat

2

AKTS

3
Topluluk, topluma hizmet uygulamaları ve sosyal sorumluluk kavramlarının ne olduğu; sosyal sorumluluk projeleri sosyal ve kültürel değerler açısından güncel sosyal problemleri tanımlamak ve ihtiyacı belirlemek; Belirlenen sosyal sorunların çözümü için projeler geliştirmek, hazırlamak ve bu projelere katılmak (fon yaratma, reklam, sosyal kampanyalar, kurumlar için grup faaliyetleri); bireysel ve grup sosyal sorumluluk projelerini geliştirmek, hazırlamak ve katılmak (okullar, hastaneler, belediyeler, dernekler, organizasyonlar vb.) gönüllü katılım; Çeşitli kurum ve kuruluşlarda sosyal sorumluluk projelerine katılmak; panel, konferans, kongre, sempozyum gibi seyirci, konuşmacı veya düzenleyici olarak bilimsel etkinliklerin düzenlenmesi ve bu etkinliklere katılmak; Sosyal sorumluluk projelerinin sonuçlarının değerlendirilmesi, topluma hizmet uygulamalarının çevrede yarattığı etkinin sonuçlarının değerlendirilmesi.

Seçmeli Dersler

TC ve KKTC

TC Adaylar

T.C. Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yürütülen sınavlarda başarılı olup tercihleri doğrultusunda üniversitemize kayıt yapmaya hak kazanan ögrenciler, kayıt için gerekli belgeleriyle, tüm Türkiye genelinde bulunan Kayıt ve İrtibat Ofislerimizden veya KKTC’de Tanıtım Müdürlüğümüzden kayıt işlemlerini tamamlayabilirler.

Detaylı Kayıt- Kabul bilgileri için tıklayınız

KKTC Adaylar

KKTC vatandaşı aday öğrenciler ile KKTC’de lise eğitiminin tamamını tamamlamış T.C. vatandaşı öğrencilere yönelik düzenlenen UKÜ Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı’nda gösterdikleri başarı ve tercih ettikleri programlar doğrultusunda lisans programlarına yerleşirler.

Sınavda başarı gösteren öğrenciler, kayıt işlemlerini KKTC Tanıtım Ofisi’nden yapabilirler.

UKÜ, lisans programlarında pek çok burs ve indirim olanağı sunar.

TC Adaylar

  • Başarıyı özendiren ve ödüllendiren burslar ve daha fazlası için tıklayınız.

KKTC Adaylar

  • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Öğrenim Ücretleri her akademik yılın başında belirlenir. UKÜ’ye kayıt yapmaya hak kazanan aday öğrenciler Eğitim Ücreti Hesaplama sistemi doğrultusunda ücretlerini öğrenebilirler.